غلامرضا حمیدی انارکی

غلامرضا حمیدی انارکی

کد ملی 4569099718
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 726325
آگهی تصمیمات شرکت باریت فلات ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۰۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ منوچهری به کدملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا محمدمحسن به کدملی ۰۴۹۱۲۳۵۴۰۲ به نمایندگی از شرکت ندای رهاوی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۹۷۳۹ و ماشااله شریف به کدملی ۶۱۹۹۴۱۵۶۶۳ به نمایندگی از شرکت مجتمع سنگ چینی نی ریز به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۸۳۲۸ و غلامرضا حمیدی انارکی به کدملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ به نمایندگی از شرکت معدنی آهن آجین به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۶۰۲ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و کاظم زمانی به کدملی ۱۸۱۷۰۴۹۱۶۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ غلامرضا حمیدی انارکی به سمت رئیس هیئت مدیره و ماشااله شریف به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا محمدحسن به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۹۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138846
آگهی تغییرات شرکت احداث کانسار راوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۰۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و هومن هشی ک. م ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شدند. غلامرضا حمیدی انارکی ک. م ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ و محمد بهنیا ک. م ۱۲۴۹۸۸۹۴۰۵ و شرکت سیمان عمران انارک ش. م ۱۰۱۰۲۴۰۶۶۳۵ به نمایندگی احمد کتیرانی ک. م ۴۱۳۲۰۶۵۴۸۰ و شرکت معدنی و صنعتی سوار وجین عقیق ش. م ۱۰۱۰۲۴۶۰۸۴۶ به نمایندگی حمیدرضا معصومی ک. م ۰۶۸۰۱۷۲۳۵۱ و شرکت معدنی مهندسین گروه شش کانسار انارک ش. م ۱۰۱۰۳۲۷۱۴۰۷ به نمایندگی حسن سلیمانی پور ک. م ۰۰۴۶۲۶۸۷۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۶۲۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605674
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه عمران انارک سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۶۲۱۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۴/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۴/۹۳ و دیگر ضمائم همگی واصله در مورخه ۳۱/۴/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد. ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ آقایان غلامرضا حمیدی انارکی شماره ملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ به نمایندگی از شرکت معدنی آهن آجین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷ بهار همدان شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۶۰۲ و محمود گوهرین شماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ و محمود صالح انارکی شماره ملی ۱۲۴۹۸۶۷۷۹۷ و حسین بلوچی انارکی شماره ملی ۱۲۴۹۸۷۵۹۴۳ و همایون برادران انارکی شماره ملی ۰۰۴۳۳۰۲۳۰۰ و عباس غفاری شماره ملی ۴۵۹۰۹۵۱۶۰۶ و مهرزاد ظفری انارکی شماره ملی ۰۰۴۰۲۵۸۲۷۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب که محمود گوهرین رئیس هیئت مدیره و عباس غفاری نایب رئیس و حسین بلوچی انارکی بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ۴ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اسناد عادی و اداری و نامه‌ها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ عباسعلی علیزاده فرد شماره ملی ۱۲۴۹۸۷۰۷۴۷ بعنوان بازرس اصلی و علی خادمی انارکی شماره ملی ۱۲۴۹۸۷۲۰۵۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. مراتب در مورخه ۶/۶/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید. ش۱۸۶۴۶۷۵ کفیل ثبت نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605677
آگهی تصمیمات و تغییرات شرکت باریت شمال سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۰ خرم دره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۱۲۷۲۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۳ شرکت مذکور تصمیمات و تغییرات ذیل اتخاذ گردید: ۱ پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مجمع باتفاق آراء ترازنامه در تاریخ مذکور و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ را مورد تصویب قرار داد وفق ماده ۱۱۶ قانون تجارت به منزله مفاصا حساب مدیران این دوره می‌باشد. ۲ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت با رعایت کامل مفاد قانونی مورد تصویب مجمع باتفاق آراء قرار گرفت. ۳ با رعایت مواد ۱۴۷ و ۸۸ قانون تجارت آقایان مسعود تفقدی بشماره ملی ۰۰۴۹۸۰۵۸۶ بسمت بازرس اصلی و محمود خرمی راد بشماره ملی ۰۰۳۹۷۴۱۳۹۷ بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ۵ اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: الف شرکت باریت فلات ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا حمیدی انارکی بشماره ملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ بسمت رئیس هیئت مدیره ب آقای ماشااله شریف بشماره ملی ۶۱۹۹۴۱۵۶۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ج آقای علیرضا محمد حسن بشماره ملی ۰۴۹۱۲۳۵۴۰۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره د آقای علی عباسی رهبر بشماره ملی ۰۰۳۰۶۶۶۲۷۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل ۶ کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۱۸۶۴۶۱۲ رئیس ثبت اسناد و املاک خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692592
آگهی تغییرات شرکت زمین کاوان زمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۹۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید شرکت معدنی آهن آجین به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۶۰۲ به نمایندگی غلامرضا حمید انارکی با کدملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ به سمت رئیس هییت مدیره شرکت راه سازی و معدنی مبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۷۴۰ به نمایندگی بهرام شکوری با کدملی ۲۷۵۴۵۵۹۶۳۹ به سمت نائب رئیس هییت مدیره شرکت آسفالت طوس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۸۵۳۹ به نمایندگی علیرضا ساختیانچی با کدملی ۰۹۴۰۲۷۶۹۵۱ به سمت عضو هییت مدیره شرکت پرلیت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۰۴۲۱ به نمایندگی محمود گوهرین با کدملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ به سمت عضو هییت مدیره شرکت معدنجو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۶۹۲ به نمایندگی محمد مجتهد زاده با کدملی ۳۱۱۰۸۷۵۲۱۷ به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد جعفر صادقی پناه بعنوان مدیرعامل با کدملی ۳۸۷۳۲۲۰۱۳۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۱۹۲۹۳۸۰۷۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9880045
آگهی تصمیمات شرکت سیمان عمران انارک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۶۶۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به شناسه ملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰ و شرکت تیس کوپان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۱۵۰ و شرکت معدنی آهن آجین به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۶۰۲ و مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۷۵۲۰ و شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۷۷۲۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۰ صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به نمایندگی یحیی ثقه الاسلامی به ش ملی ۱۳۷۷۷۲۴۱۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تیس کوپان به نمایندگی محمود گوهرین به ش ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر به نمایندگی بنیان مولایی به ش ملی ۴۵۰۰۴۱۹۹۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آهن آجین به نمایندگی غلامرضا حمیدی انارکی به ش ملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش به نمایندگی محمود کمالی انارکی به ش ملی ۱۲۴۹۸۶۸۲۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد کتیرایی به ش ملی ۴۱۳۲۰۶۵۴۸۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه چکها وو اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11101772
آگهی تصمیمات در شرکت صنعتی و معدنی سیمین ران نیک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۷۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۹۴۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۰ عزت اله قاسمی به کد ملی ۴۶۲۱۲۷۲۴۵۴ به نمایندگی از شرکت معدنی آهن آجین به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۶۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا حمیدی انارکی به کد ملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ به نمایندگی از شرکت ندای رهاوی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۹۷۳۹ سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و ماشاءاله شریف به کد ملی ۶۱۹۹۴۱۵۶۶۳ به نمایندگی از شرکت مجتمع معاون سنگ چینی نی ریز به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۰۰۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی جوادی به کد ملی ۲۹۹۱۲۹۷۷۰۶ به نمایندگی از شرکت کلات گوهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۲۵۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره و عباس صادقیان به کد ملی ۰۰۵۱۵۸۰۰۳۹ به نمایندگی از شرکت معادن کاریز شهر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۳۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۴ ۷ ۱۶ از ماده ۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779696
آگهی تغییرات شرکت نوآوران اندیشه بارز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۲۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - احمد کتیرایی به شماره ملی۴۱۳۲۰۶۵۴۸۰ به نمایندگی از شرکت سیمان عمران انارک (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۶۶۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره - غلامرضا حمیدی انارکی به شماره ملی۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ به نمایندگی از شرکت فرآوری پارسیان سپهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۲۸۰۴به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - محمد بهنیا به شناسه ملی ۱۲۴۹۸۸۹۴۰۵به نمایندگی از شرکت احداث کانسار راوه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۰۶۳۳به سمت اعضای هیئت مدیره و حمید رضا نیکان پور به شماره ملی به سمت مدیر عامل خارج از شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - ۲کلیه چکها و اسناد تعهد آور و قرارداد‌ها با امضاء مشترک مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و جاری خواهد بود. کلیه اسناد و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - ۳هیات مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۰، ۷، ۴، ۱ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. / ش۹۵۰۲۱۵۱۳۶۶۷۸۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032421
آگهی تغییرات شرکت کانسار باریت غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۸۲۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حمیدی انارکی بشماره ملی۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ بسمت رئیس هیات مدیره آقای علیرضا محمد حسن بشماره ملی ۰۴۹۱۲۳۵۴۰۲ بنمایندگی از شرکت باریت فلات ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۰۴۳ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره آقای کاظم زمانی بشماره ملی ۱۸۱۷۰۴۹۱۶۱ به سمت عضو اصلی هئیت مدیره آقای مسعود تفقدی بشماره ملی۰۰۴۹۸۰۵۸۶۱ (خارج از اعضاء هئیت مدیره) برای مدت دو سال (۲۳/۴/۱۳۹۷) بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت ویا با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۶۳۱۹۱۹۱۹۴۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054442
آگهی تغییرات شرکت بنادک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای غلامرضا حمیدی انارکی دارای کدملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸، آقای محمدرضا بهرامن دارای کدملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲، آقای علی شیرزاد یکتا پرست دارای کدملی ۰۰۳۹۸۵۱۹۸۲ که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای نادر خلعتبری لیماکی دارای کدملی ۲۲۷۹۴۸۸۷۷۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد تیبا دارای کدملی ۰۰۳۷۳۱۸۷۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۷۱۳۳۶۹۵۶۴۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319565
آگهی تغییرات شرکت فصلنامه سنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۱۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - غلامرضا حمیدی انارکی کدملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ و محمدرضا به رامن کدملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ و به رام شکوری کدملی ۲۷۵۴۵۵۹۶۳۹ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. - فرهاد دارابی دارای کدملی ۰۰۵۴۲۱۷۱۳۱ به سمت بازرس اصلی و ناهید محمدی دارای کدملی۰۰۵۲۸۴۹۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۱۲۰۲۶۹۳۷۳۲۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331380
آگهی تغییرات شرکت معدنی آذر آجین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۷۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد دارابی به کدملی۰۰۵۴۲۱۷۱۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد تیبا به کدملی۰۰۳۷۳۱۸۷۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا حمیدی انارکی به کدملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ آقای علی شیرزاد یکتا پرست به کدملی۰۰۳۹۸۵۱۹۸۲ آقای مجتبی حجازی به کدملی ۲۷۵۰۳۴۸۷۸۱ پ۹۵۱۲۱۰۹۲۸۴۷۸۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718330
آگهی تغییرات شرکت معدنی آهن آجین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی وسرمایه گذاری آجین معدن سهامی خاص باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۹۷۸۱ بانمایندگی آقای عزت اله قاسمی باکدملی۴۶۲۱۲۷۲۴۵۴ آقای غلامرضا حمیدی انارکی باکدملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ آقای علی شیرزاد یکتاپرست باکدملی ۰۰۳۹۸۵۱۹۸۲ آقای ماشاالله شریف باکدملی ۶۱۹۹۴۱۵۶۶۳ آقای حمیدرضا امیریان باکدملی ۳۲۵۶۶۶۱۰۳۳ همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمود قدسی باکدملی ۴۸۹۹۷۱۵۴۷۱ آقای بهبود بختیاری باکدملی ۲۶۵۹۲۸۵۷۲۱ هردو بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس اصلی وآقای منصور سبحانی با کدملی ۴۹۴۹۷۲۱۹۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۸۲۷۹۱۵۶۸۷۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187860
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آجین معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۹۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای غلامرضا حمیدی انارکی دارای کد ملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸، آقای عزت اله قاسمی دارای کد ملی ۴۶۲۱۲۷۲۴۵۴ و آقای علی شیرزاد یکتاپرست دارای کد ملی۰۰۳۹۸۵۱۹۸۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای نادر خلعتبری لیماکی دارای کد ملی ۲۲۷۹۴۸۸۷۷۹ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد دارابی کد ملی ۰۰۵۴۲۱۷۱۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ۹۷۰۶۰۵۴۰۵۴۵۳۲۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212774
آگهی تغییرات شرکت زرین ساز انارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۳۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت توسعه منابع احداث (توما) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۹۹۲۲ محمود گوهرین به شماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ غلامرضا حمیدی انارکی به شماره ملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ باقر گوهری انارکی به شماره ملی ۱۲۴۹۳۸۱۸۶۱ مهرزاد ظفری انارکی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۵۸۲۷۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۰۹۱۶۶۵۱۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232453
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیمان ویژه انارک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۴۳۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا محمد حسن به شماره ملی ۰۴۹۱۲۳۵۴۰۲ به نمایندگی از شرکت باریت فلات ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۰۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا حمیدی انارکی به شماره ملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ به نمایندگی از شرکت معدنی آهن آجین به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۶۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین بلوچی انارکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۷۵۹۴۳ به نمایندگی از شرکت توسعه عمران انارک به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۶۲۱۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و زهرا مرجان زرشکیان به شمار ملی ۰۰۴۰۲۶۲۵۹۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه چکها، اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۰۴۲۶۰۲۶۹۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک