امیرمنصور آروند

آقای امیرمنصور آروند

کد ملی 0045651949
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 654112
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و عمران فراچین قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۳۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۷۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۰ شرکت مزبور ۱ تزارنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید. ۲ شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری بشماره ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی بشماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ بسمت عضو هیات مدیره و آقای مهدی احمدی نیری بشماره ملی ۰۰۶۸۹۴۷۱۶۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره میباشد. ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم و آقای غلامرضا نجمی بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ گردیدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د۱۴۰۴۷۴۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704637
آگهی تصمیمات شرکت آتیه امین آبان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۷۳۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۴۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ بسمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان مزرعه یزدی به کد ملی ۰۰۵۰۲۵۷۰۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰ و فرهاد فیاض به کد ملی ۰۰۴۵۲۳۳۱۸۷ و کاظم کاشفی پور به کدملی ۱۳۷۶۹۵۸۱۰۴. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۵/۹۱ کاظم کاشفی پور بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرمنصور آروند به کد ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به نمایندگی از شرکت آراسته معدن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد فیاض بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بندهای یک و چهار و هفت و ده و سیزده ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۱۱۷۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715772
آگهی تصمیمات شرکت مینرال اکسپورت سهامی خاص به شماره ثبت۹۹۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۱۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مهر خاوران الوند به کدملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰ بنمایندگی امیرمنصور آروند به کدملی۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ و شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲ بنمایندگی مجید شریفی به کدملی۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ و شرکت فرآذین البرز به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰ بنمایندگی حسین شعبانی به کدملی۰۵۳۲۳۸۶۶۹۸. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ امیرمنصور آروند بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید شریفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین شعبانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۰۴۴۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734827
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی آراسته معدنسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۶۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهینه سازان قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰ به نمایندگی امیرمنصور آروند به کدملی۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوان کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲ به نمایندگی مجید شریفی به کدملی۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان امین قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰ به نمایندگی علیرضا صدر به کدملی۰۰۵۱۰۲۸۹۱۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۱۸۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747171
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۳۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است. ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب به سمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ بسمت رئیس هیاتمدیره، شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره و شرکت فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی خانم مریم ذاکری بشماره ملی ۰۳۸۴۹۰۷۶۷۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره میباشد. د۱۴۲۱۱۷۸ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747172
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۳۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است. ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ بسمت رئیس هیاتمدیره، شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره و شرکت فرا آذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم روزبهانی به شماره ملی ۰۴۹۲۰۵۸۸۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره میباشد. د۱۴۲۱۱۸۰ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747174
آگهی تغییرات شرکت تابان کیش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۶/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدینیری بشماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیاتمدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۴۰۲۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفتهها با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۴ انجام اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیاتمدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ۵ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. د۱۴۲۱۱۷۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976117
آگهی تصمیمات شرکت کانسارهای ایران سهامی خاص شماره ثبت۶۰۷۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۸۳۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به ش ملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۲۰۲۶ به نمایندگی امیرمنصور آروند به ش ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ و شرکت مهر خاوران الوند به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰ به نمایندگی مجید شریفی به ش ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ و شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۹۴۲۵۲ به نمایندگی حسین آبائی به ش ملی ۴۴۳۲۰۱۲۵۰۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ امیرمنصور آروند بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید شریفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین آبائی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۳۶۹۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976127
آگهی تصمیمات شرکت مواد اولیه آلومینیوم سهامی خاص شماره ثبت۸۶۷۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۲۰۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش م ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به ک م ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فرا آذین البرز به ک م ۱۰۸۶۱۵۱۱۶۶۰ و شرکت مهر خاوران الوند به ش م ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۳۰ و شرکت پیمان آفرینان امین به ش م ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ امیرمنصور آروند به ک م ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به نمایندگی شرکت فرا آذین البرز بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید شریفی به ک م ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به نمایندگی از شرکت مهر خاوران الوند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و لطفعلی دشمه به ک م ۱۸۱۶۸۹۲۰۸۴ به نمایندگی از شرکت پیمان آفرینان امین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۳۷۱۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112043
آگهی تغییرات شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲ شرکت مزبور: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت نورآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری بشماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د۱۶۷۳۴۷۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117304
آگهی تغییرات شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۱۹ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۴/۹۲ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری سلامی ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم سعیده احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۶۵۸۳۴۹۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د۱۶۷۶۱۷۵ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117309
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۰۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۴/۹۲ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیر منصور آروند به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین علی زاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۶۱۱۶۲۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د۱۶۷۶۱۷۰ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136925
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت معدنی زرکن تفتان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی با کدملی ۰۰۶۹۴۹۰۲۰۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳ و شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴ و آقای هومن تفضلی مطیع با کدملی ۰۰۴۱۲۶۵۱۷۳ ۵ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ آقای امیرمنصور آروند با کدملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هومن تفضلی مطیع با کدملی ۰۰۴۱۲۶۵۱۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی با کدملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۶ امضاء کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۸۳۷۰۷ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597753
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرکن تفتان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای هومن تفضلی مطیع به شماره ملی ۰۰۴۱۲۶۵۱۷۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیة اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۰۶۰۹۵۳۷۹۲۷۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655713
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس و شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت نایب رئیس و شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۶۸۹۴۷۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۳۰۷۱۵۸۲۵۶۰۳۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656653
آگهی تغییرات شرکت سینا گستر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس و شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹به سمت نایب رئیس وشرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عبدالمجید خزائلی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۴۰۳۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۳۰۷۱۶۷۲۹۷۵۲۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698363
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین ش. م ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری ک. م ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت مهرخاوران الوند ش. م ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵ با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند ک. م ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت فراآذین البرز ش. م ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۵۶۲ با نمایندگی آقای حسین علیزاده قمصری ک. م ۰۰۴۶۱۱۶۲۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها اوراق بهادار و تعهدآور چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۲۵۸۹۸۶۰۲۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688900
آگهی تغییرات شرکت فراوری پودر دلکامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۶۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر آروند به شماره ملی ۰۰۴۳۶۷۰۳۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر منصور آروند به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سروش آروند به شماره ملی ۰۰۷۳۰۸۱۴۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله: چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره (آقای ناصر آروند و آقای سروش آروند) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانم سودابه بنان به شماره ملی ۴۸۹۸۲۰۶۷۷۸ به سمت بازرس اصلی و خانم فریبا سید میر به شماره ملی ۰۰۴۳۸۹۳۳۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۸۱۰۷۴۹۱۹۹۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک