احمد استادحسین

احمد استادحسین

کد ملی 0045617007
4
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1123049
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نور الرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت توسعه ترابر ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ بنمایندگی دلاور نجفی کد ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۶۰۴۸ بنمایندگی منصور عرب یار محمدی کد ملی ۴۵۹۱۹۴۸۲۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد رضا صبری کد ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ بسمت مدیرعامل و حمل و نقل بین المللی خط صبا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۱۵ بنمایندگی عبداله عامری کد ملی ۴۵۹۱۹۵۱۹۹۵ و فارسیسان آسیا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ بنمایندگی احمد استاد حسین کد ملی ۰۰۴۵۶۱۷۰۰۷ و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳ بنمایندگی احمد رضا صبری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام کد ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ و جمشید اسکندری کد ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۱۴۲۷۰۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305627
آگهی تغییرات شرکت مهتاب سیر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۳۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان به ش. م ۱۰۳۲۰۳۵۶۰۴۸ به نمایندگی منصور عرب یارمحمدی به ک. م ۴۵۹۱۹۴۸۲۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت حمل ونقل ریلی نورالرضا اصفهان به ش. م ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴ به نمایندگی احمد استادحسین به ک. م ۰۰۴۵۶۱۷۰۰۷ به سمت نایب رئیس و مدیرعامل، شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان به ش. م ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳ به نمایندگی فرهاد ظهورپرواز به ک. م ۰۹۳۷۵۸۹۳۵۷ شرکت فارسیسان آسیا به ش. م ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ به نمایندگی محمد سعیدنژاد به ک. م ۰۰۴۳۷۴۷۵۴۱ و شرکت توسعه ترابر ایرانیان به ش. م ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ به نمایندگی فرشاد ابراهیم پور به ک. م ۱۸۴۱۵۵۱۰۶۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های اداری و عادی با امضای مدیرعامل یا قائم مقام ایشان با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱۸ ۱۷ ۱۳ ۱۱ ۱۰ ۸ ۷ ۴ ۱ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۶۳۹۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772613
آگهی تغییرات شرکت سفیر ریل آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمداستاد حسین به کدملی ۰۰۴۵۶۱۷۰۰۷ به نمایندگی از شرکت مهتاب سیرحم باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۳۸۶۰ آقای سید فرهاد ظهور پرواز به کدملی ۰۹۳۷۵۸۹۳۵۷ به نمایندگی از شرکت نورالرضا اصفهان باشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴ آقای ابوالقاسم سعیدی به کدملی ۴۵۷۹۴۴۰۷۱۴ به نمایندگی از شرکت راه آهن شرقی بنیاد باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۴۶۸ آقای سیدعلی امیر به کدملی۱۸۱۹۱۰۶۶۰۸ به نمایندگی از شرکت وانیا ریل باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۷۲۰۹ آقای محمدجوادفخاری به کدملی ۰۸۳۹۴۶۰۱۱۲ به نمایندگی از شرکت ریل ترابر سبا باشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۹۳۲۰ پ۹۳۱۰۲۱۴۶۵۶۶۶۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11103845
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل و نقل سهامی خاص بشماره ثبت۹۶۲۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سلطان حمید صدیق پوربخشایش به کدملی۰۰۴۴۶۲۶۸۰۱ به جای حجت رودگری به نمایندگی از شرکت رفاه پرداز به شناسه ملی۱۰۱۱۴۰۸۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و پرویز عالیوند به کدملی۱۷۵۳۹۰۵۴۱۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و احمد استادحسین به کدملی۰۰۴۵۶۱۷۰۰۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات علی الخصوص امضا اظهارنامه و کلیه اسناد گمرکی و گذرنامه با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و امضا چک‌های مربوط به حساب‌های بانکی شعبات و نمایندگی‌های شرکت در داخل کشور با امضا مدیرعامل و مدیر مسئول شعبه یا نمایندگی مربوط معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک