حسین مقیسه

حسین مقیسه

کد ملی 0045602212
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 608738
آگهی تصمیمات شرکت ذوب صنعت آریاسهامی خاص به شماره ثبت۲۳۸۳۱۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۹۱۷۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: مریم محمدی به کدملی ۰۴۵۳۴۵۹۱۹۶ بسمت بازرس اصلی و حسین مقیسه به کدملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین حسینی صفری به کدملی ۰۰۳۶۵۰۱۲۵ و ولی غفاری رهبر به کدملی ۲۶۴۹۰۵۷۵۲۱ و الطفات غریب محمودآبادی به کدملی ۲۶۴۹۰۳۵۷۴۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۱ حسین حسینی صفری به سمت رئیس هیئت مدیره، ولی غفاری رهبر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، الطفات غریب محمودآبادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء هر سه نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۳۰۲۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626702
آگهی تصمیمات شرکت صبا موکتسهامی خاص به شماره ثبت۲۱۷۴۸۶و شناسه ملی۱۰۲۰۰۱۱۳۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: سیاوش علیزاده به کدملی ۰۰۴۷۶۳۶۸۶۶ بسمت بازرس اصلی و حسین مقیسه به کدملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدناصر وزیرمختار به کدملی ۰۰۵۹۲۲۲۸۱۶ و سیدمحمود وزیرمختار به کدملی ۰۰۷۰۸۹۸۹۴۴ و سیدمهدی وزیرمختار به کدملی ۰۰۵۹۲۲۲۸۱۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۰ سیدناصر وزیرمختار به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سیدمحمود وزیرمختار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء ثابت مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۰۷۴۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702426
آگهی تصمیمات شرکت گروه ارتباطات رهنما فرداسهامی خاص به شماره ثبت۲۳۳۵۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۵۳۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: حسین مقیسه به ک م ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ به سمت بازرس اصلی و الهام احمدی پیچاهی به ک م ۲۷۳۹۸۵۳۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۴۲۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755137
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر آرامیسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۳۹۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی دانشی به شماره ملی ۰۰۱۴۰۳۰۵۲۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین مقیسه به شماره ملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۶۴۰۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047985
آگهی تغییرات شرکت هنر فلز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۰۸۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تاسیس کارخانه به منظور تهیه و تولید و نصب سیستمهای تلفن مرکزی مخابراتی و صوتی و تصویری و الکترونیکی و الکتریکی مجاز (در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم) ساخت لوازم و قطعات اصلی و فرعی و یدکی مربوط به سیستمهای فوق و واردات و خرید ماشین آلات و وسایل و قطعات و مواداولیه و سایر کالاهای کمکی و جنبی از منابع خارجی یا داخلی و همچنین عرضه و فروش و توزیع محصولات و کالاهای تولید شده (مجاز) به بازارهای داخلی و صادرات آنها به خارج از کشور و اخذ نمایندگی‌های داخلی و خارجی و انجام هرگونه فعالیت و خدمات مجاز مربوط به موضوع شرکت. علی دورودیان به ش ملی ۰۵۸۹۸۲۳۱۴۰ و محسن دورودیان به ش ملی ۰۰۵۸۸۰۹۴۶۵ و مهدی دورودیان به ش ملی ۰۵۸۹۸۷۶۲۷۹ به سمت هیئت نظار برای مدت یکسال انتخاب شدند. مرکز اصلی شرکت به تهران جاده قدیم قم انتهای بلوار ۶۰ متری شورآباد منطقه صنعتی تهران پ ۱۷ ک. پ ۱۸۱۸۱۸۵۲۳۴ تغییر یافت و و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۴ ریال منقسم به ۴۵۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی بی نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. محمد دورودیان به ش ملی ۰۵۸۹۵۶۹۹۵۳ و حسن دورودیان به ش ملی ۰۵۸۹۹۰۲۳۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی دورودیان به ش ملی ۰۵۸۹۹۳۳۷۵۲ و اصغر جعفری به ش ملی ۰۰۴۸۲۵۰۱۹۸ و امیر محبی به ش ملی ۰۰۶۶۳۹۰۶۶۴ و علی دورودیان به ش ملی ۰۵۸۹۵۷۱۵۷۵ و ابراهیم دورودیان به ش ملی ۰۰۵۸۹۹۲۱۰۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی خاجی به ش ملی ۰۵۸۹۹۳۶۰۱۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. احمد عبدالمحمدی به ش ملی ۰۵۱۹۸۳۹۹۳۵ و حسین مقیسه به ش ملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ تکمیل امضاء گردید. پ۱۶۴۳۲۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099736
آگهی تصمیمات شرکت فرآیند قطعه پوریا سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۳۳۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۲ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۵۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و حسین مقیسه به ک. م ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۶۶۶۱۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108824
آگهی تغییرات شرکت الیت دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۵۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین مقیسه کدملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۶۷۱۸۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202678
آگهی تغییرات شرکت معدن ذغالسنگ کک خیز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۹
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. انتخاب مدیران: از بین تمامی اعضای هیئت مدیره آقای محمدعلی روشن اله ئی با شماره ملی ۴۵۷۹۶۲۳۷۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا روشن اله ئی با شماره ملی ۴۵۷۸۸۷۰۲۲۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا روشن اله ئی با شماره ملی ۴۹۹۹۶۸۴۷۹۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال منصوب گردیدند. صاحبان مجاز امضا: کلیه اسناد رسمی، اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و کلیه قراردادهای شرکت و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. انتخاب بازرسان: آقای محمد اعظمی سورکالی با کد ملی ۳۲۵۲۶۸۰۵۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین مقیسه با شماره ملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار پیام استان جهت درج آگهی‌های شرکت معرفی می‌گردد. تکمیل و تتمیم موضوع اساسنامه: به موضوع شرکت «اکتشاف و استخراج ذغالسنگ و ذخایر بعنوان معدنی مجاز و بهره برداری و تاسیس و راه اندازی کوره‌های کک پزی و ذغال شویی در نقاط مختلف کشور، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و ترخیص کالا از گمرکات کشور و واردات ماشین آلات راه سازی و حفاری و وسایل مورد نیاز» اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۱۷۱۸۸۹۷ ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400570
آگهی تغییرات شرکت صنایع چراغ اتومبیل مدرن سهامی خاص شماره ثبت ۸۷۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۶۱۸۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای مجتبی زنجانچیان با کد ملی ۰۰۸۲۳۸۳۶۱۸و آقای حسین مقیسه با کد ملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۰۳۴۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9566986
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد شایان آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۸۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۰۷۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم کیمیا اصلان پور به شماره ملی ۰۰۱۰۹۶۱۵۵۰ به شماره شناسنامه ۰۰۱۰۹۶۱۵۵۰ تاریخ تولد ۱۵/۷/۱۳۶۸ فرزند سعید با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای کسری اصلان پور به شماره ملی ۰۰۱۳۲۷۴۲۴۴ به شماره شناسنامه ۰۰۱۳۲۷۴۲۴۴ تاریخ تولد ۲۷/۲/۱۳۷۰ فرزند سعید با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰/۷ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال منقسم به پانزده هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پانزده هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید مومنی بشماره ملی ۴۶۰۹۸۰۰۳۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم فهیمه مقصودی بشماره ملی ۰۰۶۰۸۹۷۱۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مجید مومنی بشماره ملی ۴۶۰۹۸۰۰۳۵۷ بسمت مدیرعامل، ۴۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵۲ خانم زهرا عسگری قمی بشماره ملی ۰۰۶۵۳۳۱۱۷۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین مقیسه به شماره ملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9577429
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سکان صنعت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۸۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۶۴۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۱۰/۹۰ واصل گردید: محمدرضا کربلایی به کدملی ۰۰۶۷۰۲۳۹۷۵ به سمت بازرس اصلی و حسین مقیسه به کدملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی عسگری راد به کدملی ۰۰۴۵۸۶۳۹۹۷ و محبوبه کربلایی حسین به کدملی ۰۰۵۶۳۹۶۸۳۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۸/۹۰ مهدی عسکری راد به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، محبوبه کربلایی حسین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9644947
آگهی تصمیمات شرکت بانگ هنر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۵۶۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۶۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: زهره گلیجه به کدملی ۰۴۲۱۳۶۹۶۴۷ به سمت بازرس اصلی و حسین مقیسه به کدملی ۰۴۵۶۰۲۲۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9772928
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی صنعتی تکرانان سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۹۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۲۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. مهرداد ربانی به کدملی ۰۰۵۸۸۱۳۳۸۱ به سمت بازرس اصلی و حسین مقیسه به کدملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9833235
آگهی تصمیمات شرکت توسعه معادن گابرو هرمزگان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۳۳۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اکر فارسی به ش. م ۰۰۵۶۹۸۴۶۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین مقیسه به ش. م ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925280
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پیشتازان آسیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۳۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۵۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ واصل گردید: حسین نیکبخت به کد ملی ۴۹۱۱۱۳۴۲۶۷ به سمت بازرس اصلی و حسین مقیسه به کدملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباسعلی رحیم منفرد به کدملی ۰۴۹۰۱۸۸۱۰۹ و حسین رحیم منفرد به کدملی ۰۴۹۱۲۳۵۳۱۳ تعداد اعضای هیئت مدیره ۲ نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و بند (ز) ماده ۱۴ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۸۹ عباسعلی رحیم منفرد به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، حسین رحیم منفرد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و هر گونه سندیکه برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010032
آگهی تغییرات شرکت یاران ساعی بهارستان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۷۰۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۹۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حجته اله فیض الهی به شماره ملی ۳۷۸۱۷۷۰۰۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای فاضل محمودی نهرانی به شماره ملی ۵۸۸۹۷۳۴۳۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین حسینی به شماره ملی ۴۰۵۰۱۵۲۴۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سید حسین حسینی به شماره ملی ۴۰۵۰۱۵۲۴۸۷ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ آقای حسین مقیسه به شماره ملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم زهره گلیجه به شماره ملی ۰۴۲۱۳۶۹۶۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10053545
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی رودان بتون سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. لعیا طارمی زاده به کدملی ۰۰۵۵۷۲۶۵۴۲ به سمت بازرس اصلی و حسین مقیسه به کدملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون نوری یگانه به کدملی ۲۷۵۳۹۷۲۵۹۱ و کیوان شادمهر به کدملی ۰۰۶۳۹۸۲۰۳۱ و صبا نوری یگانه به کدملی ۲۷۵۳۸۰۶۷۳۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ فریدون نوری یگانه به سمت رئیس هیئت مدیره و صبا نوری یگانه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیوان شادمهر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10141063
آگهی تصمیمات شرکت کسا پارت سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۱۰۴۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۲۳۲۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سید حسین حسینی به کد ملی۴۰۵۰۱۵۲۴۸۷ به سمت بازرس اصلی و حسین مقیسه به کد ملی۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10437342
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی پارتیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۰۰۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: سیاوش علیزاده به کد ملی ۰۰۴۷۶۳۶۸۶۶ بسمت بازرس اصلی و حسین مقیسه به کد ملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید ناصر وزیرمختار به کد ملی ۰۰۳۵۳۱۶۶۶۷ و سید محمود وزیرمختار به کد ملی ۰۰۷۰۸۹۸۹۴۴ و مهدی وزیرمختار به کد ملی ۰۰۵۹۲۲۲۸۱۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۰ سید ناصر وزیرمختار بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سید محمود وزیرمختار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10501771
آگهی تصمیمات شرکت لوازم خانگی سارا الکترونیک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۹۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۳۰۰ بسمت بازرس اصلی و حسین مقیسه به ش ملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا کرمی منشور به ش ملی ۰۴۹۰۶۶۸۲۲۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عباسعلی رحیم منفرد به ش ملی ۰۴۹۰۱۸۸۱۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10725634
آگهی تغییرات شرکت سیوان گستر مهر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۴۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۶۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیر آقادهقانی به شماره ملی ۰۳۲۱۱۸۳۹۲۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۹۹۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش داد. آقا عبدالرضا طالبی طادی به شماره ملی ۱۱۱۰۳۸۸۰۷۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۹۹۰/۹۷ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۸ ریال افزایش داد. خانم زهرا مهران وژده به شماره ملی ۰۳۲۱۱۴۸۷۰۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۹۹۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ اساسنامه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر آقادهقانی به شماره ملی ۰۳۲۱۱۸۳۹۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم زهرا مهران وژده به شماره ملی ۰۳۲۱۱۴۸۷۰۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالرضا طالبی طادی به شماره ملی ۱۱۱۰۳۸۸۰۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای عبدالرضا طالبی طادی به شماره ملی ۱۱۱۰۳۸۸۰۷۱ بسمت مدیرعامل. ۴ ۲ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۲ خانم الهام فراهانی به شماره ملی ۰۰۸۲۷۲۲۰۱۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین مقیسه به شماره ملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067724
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی منجیل سهامی خاص ثبت شده به شماره۵۸۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۵۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: حسین مقیسه به کدملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ بسمت بازرس اصلی و زهره گلیجه به کدملی ۰۴۳۱۳۶۹۶۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسن طهرانچی به کدملی ۰۰۴۳۸۴۵۶۷۳ افشین عامری حیدری به کدملی ۰۰۵۳۳۱۱۲۸۶ عزت اله عامری حیدری به کدملی ۲۵۹۳۹۶۹۴۸۲ علیرضا فخفوری به کدملی ۰۰۴۳۹۰۸۸۱۰ ناهید جباری مریان به کدملی ۲۵۹۳۵۷۱۸۳۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۴/۹۰ ناهید جباری مریان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسن طهرانچی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عزت اله عامری حیدری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282643
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نقش آینه ایرانیان در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۱۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۴۴۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی و تولید انواع ویترین و نقش آفرینی روی انواع سطوح (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان میر داماد خیابان نساء پلاک ۱۲ طبقه چهارم واحد ۱۱ کدپستی ۱۹۱۱۶۱۷۴۳۵ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: حسین مقیسه به شماره ملی۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و وحید عالی پوربه شماره ملی۰۰۶۹۷۷۸۳۷۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مژگان فضلی به شماره ملی۰۰۷۸۷۸۲۳۴۱ دارنده ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و سیدرضا هاشمی علیا به شماره ملی۰۴۵۰۲۸۳۹۴۱ دارنده ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و امیر رضا نوری به شماره ملی۰۴۵۲۷۰۱۲۷۹ دارنده ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و امید نوری به شماره ملی ۰۴۵۳۷۱۵۴۶۱ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و مهسا سادات هاشمی علیابه شماره ملی۴۷۱۰۲۷۱۴۷۱ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: وحید عالی پور به شماره ملی ۰۰۶۹۷۷۸۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر رضا نوری به شماره ملی ۰۴۵۲۷۰۱۲۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره وامید نوری به شماره ملی ۰۴۵۳۷۱۵۴۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقابا مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از مدیران بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۱۱۰۶۰۴۵۰۳۸۳۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311253
آگهی تغییرات شرکت خشکبار پارمیدا مریم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم آرزو محمودوند به کدملی۰۰۸۰۶۰۶۲۰۲ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین مقیسه به کدملی۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم امین راد به کدملی۰۳۸۱۷۱۹۷۷۴ آقای اصغر خدادادی به کدملی۰۰۴۹۲۰۵۲۵۰ پ۹۵۱۱۲۷۸۵۳۹۴۴۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601542
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی کردان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی آئین پژوهان ایرانیان (شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۲۰۵۰) و آقای حسین مقیسه (کدملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲) بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۶۱۹۷۴۶۷۵۳۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763492
آگهی تغییرات شرکت قالب کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر صفائی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۷۵۸۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین مقیسه به شماره ملی ۰۰۴۵۶۰۲۲۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان اصلان ناظمی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۹۱۹۱ آقای ایلیا ناظمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۶۲۹۵۹ پ۹۶۰۹۲۶۳۱۳۴۵۴۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک