محمدجواد صفاریان

آقای محمدجواد صفاریان

کد ملی 0045569444
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1147260
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور سیکلت شیرویه (با مسئولیت محدود) شماره ثبت ۱۷۰۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱/۹/۹۱ که در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ شعبه شرکت در تهران به آدرس جدید تهران میدان ولیعصر خ شقایق پ۲ طبقه اول کدپستی ۱۵۹۳۸۱۵۸۷۱ به مدیریت آقای محمد جواد صفا یاری بشماره ملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ تغییر یافت. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۴۶۲۹۳۹۲ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519562
آگهی تغییرات شرکت بنا پلیمر پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۸۱۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۹۷۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: علیرضا رجبعلی بنا با کدملی ۰۰۶۰۷۱۰۲۴۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جواد صفایاری با کدملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کبری نجف با کدملی ۰۰۴۲۳۱۳۶۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و اسمعیل طونی چشمه سلطانی با کدملی ۱۸۲۷۸۷۰۴۳۵ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی به امضا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات هر یک از اعضا هیئت مدیره معتبر است. پ۱۸۴۷۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10046602
آگهی تغییرات شرکت زرین تاک با مسئولیت محدود بشماره ثبت۹۲۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۰۶۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۴/۸/۸۹ محمدجواد صفایاری به کدملی۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ و سید محمد پیکان به کدملی۰۰۴۱۰۹۰۸۶۱ هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۸ ریال به مبلغ۰۰۰/۲۰۰/۹۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649793
آگهی تغییرات شرکت صنعت آبزی پروری بناء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدجواد صفایاری به کدملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ بعنوان مدیر تصفیه به مدت ۲ سال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: تهران، میدان ولی عصر، خیابان شقایق، پلاک ۲ طبقه چهارم به کدپستی ۱۵۹۳۸۱۵۸۷۶می باشد. پ۹۴۱۱۱۹۸۸۲۸۶۹۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791034
آگهی تغییرات شرکت مبتکرین توسعه اقتصادی شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۶۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای محمدجواد صفایاری به کدملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای کامیار منتصر به کدملی ۰۰۳۹۴۶۵۰۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار فرصت امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. عزت اله اورعی کدملی ۰۳۸۵۵۹۸۱۶۵ و محمدحسین شایان فر کدملی ۰۳۸۴۰۷۰۳۳۷ و علی رضا رجبعلی بناء کدملی ۰۰۶۰۷۱۰۲۴۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۲۲۴۳۹۲۳۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806593
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی جهانرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۱۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱حسن رجبعلی بنا به شماره ملی ۰۰۳۵۴۷۹۶۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد جواد صفایاری به شماره ملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مکاتبات و مراسلات با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره منفردا معتبر می‌باشد. / ش۹۵۰۲۳۰۶۶۴۴۲۱۲۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909023
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا درتاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۰۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۷۳۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور اداری ، قانونی و عملیاتی مربوط به اکتشاف معادن –راه اندازی و بهره برداری از معادن –انجام امور کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی اعم از پالایش و ذوب و عملیات پیمانکاری در زمینه فعالیتهای معدنی – ارائه خدمات پشتیبانی – طراحی و نظارت فنی و اجرایی در زمینه های عمرانی ، صنعتی و پروژه های مهندسی مربوط به این فعالیت ها هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتهای دیگر که موضوع آنها معادن و فعالیتهای معدنی ویا موضوعاتی که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیتهای معدنی دارند اعم از اینکه تشکیل گردیده و یا اینکه در شرف تاسیس و تشکیل می باشند – مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی که در حوزه معادن ویا در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیتهای معدنی می باشند – انجام کلیه عملیات تجاری ، بازرگانی اعم از اینکه داخلی ، خارجی یا بین المللی باشد – انعقاد قراردادها و عقود اسلامی ، اخذ و اعطای نمایندگی ، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی( بین المللی) و انعقاد قراردادها و عقود مربوطه که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی (عمومی و یا خصوصی) برگزار می گردد – اخذ وام ویا تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صورت ارزی و ریالی – تامین مالی از طریق کلیه روشهای تامین مالی از جمله استقراض از سهامداران وغیره – انجام کلیه اعمال حقوقی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت اعم از انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی( بین المللی) و سایر عقود اسلامی. در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - فرمانیه - لواسانی غربی - نبش آبکوه ۴ پلاک ۱۷۹ ساختمان تکنوآجر - طبقه ۴ واحد شمالی کدپستی ۱۹۳۶۶۴۷۷۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲۳ مورخ ۲۰/۴/۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه زبرجد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خسرو رشیدی محمدی به شماره ملی ۳۷۳۱۹۰۹۵۷۱ به سمت مدیرعامل( خارج ازاعضای هئیت مدیره) ، علی رضا رجبعلی بناء به شماره ملی ۰۰۶۰۷۱۰۲۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ، مریم نشاندار اصلی به شماره ملی ۰۰۶۷۲۶۳۲۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حیدری پویا به شماره ملی ۱۲۸۲۸۸۲۹۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضا ء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل ، چک ، سفته ،بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هئیت مدیره و نایب رئیس هئیت مدیره متفقا" همراه بامهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدجواد صفایاری به شماره ملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای کامیار منتصر به شماره ملی ۰۰۳۹۴۶۵۰۶۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۰۴۲۳۱۱۶۸۰۱۲۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923816
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی شیرویه قم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۱۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد صفایاری به شماره ملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ با پرداخت۳۳٫۳۳۳٫۳۳۳ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۳٫۵۳۳٫۳۳۳٫۳۳۳ ریال افزایش یافت. و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در نتیجه میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه عبارتست از: حسن رجبعلی بناء به شماره ملی ۰۰۳۵۴۷۹۶۴۷دارنده ۱٫۱۶۶٫۶۶۶٫۶۶۷ ریال سهم الشرکه، کبری نجف بشماره ملی۰۰۴۲۳۱۳۶۵۱ دارنده ۵۸۳٫۳۳۳٫۳۳۳ ریال سهم الشرکه و علیرضا رجبعلی بناء به شماره ملی ۰۰۶۰۷۱۰۲۴۱دارنده ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه و محمدجواد صفایاری به شماره ملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ دارنده ۳۳٫۳۳۳٫۳۳۳ ریال سهم الشرکه ش۹۵۰۴۳۱۱۷۱۶۳۶۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995203
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری تجارت هوشمند بنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۳۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۰۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب بازرسین وهیئت مدیره رسید. قای کامیار منتصر به شماره ملی ۰۰۳۹۴۶۵۰۶۳ بسمت بازرس اصلی و آقایمحمدجواد صفایاری به شماره ملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های آتی شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۰۹۴۳۵۳۹۴۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003709
آگهی تغییرات شرکت فاوا تجارت الکترونیک بنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۰۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. آقای کامیار منتصر کد ملی ۰۰۳۹۴۶۵۰۶۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدجواد صفا یاری کد ملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۱۴۹۹۴۳۲۰۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617797
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بنا پیک پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محمد جواد صفایاری به شماره ملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان ولی عصر کوچه پنجم کوچه شقایق پلاک ۲ طبقه ۴ کدپستی۱۵۹۳۸۱۵۸۷۱ می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۸۱۴۵۴۰۲۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829434
آگهی تغییرات شرکت انرژی‌های پاک بناء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن رجبعلی بناء به کدملی ۰۰۳۵۴۷۹۶۴۷ و خانم شکوه رجبعلی بناء به کدملی ۰۰۵۶۱۷۴۱۰۱ و آقای محمد جواد صفایاری به کدملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای اسمعیل طونی چشمه سلطانی به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال جهت سال مالی ۱۳۹۶انتخاب گردید ترازنامه و سود و زیان صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۱۱۰۱۶۸۳۴۰۲۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862491
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی بناء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۱۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمد جواد صفایاری به شماره ملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۱۷۹۲۳۶۶۷۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946164
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه خودروهای الکتریکی بنا شریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۷۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای حسن رجبعلی بناء با شماره ملی ۰۰۳۵۴۷۹۶۴۷ خانم شکوه رجبعلی بناء با شماره ملی ۰۰۵۶۱۷۴۱۰۱ آقای محمد امین رحیمی با شماره ملی ۱۰۹۲۲۶۹۴۵۲ شرکت صنعتی تولیدی جهانرو سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۱۶۱۳ به نمایندگی محمد جواد صفایاری به کدملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ موسسه پژوهشکده فناوری‌های پیشرفته شهید رضایی به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۱۸۳۰ به نمایندگی سیدمحمد امین آقا میری به کدملی۰۰۸۱۶۷۳۲۰۵ افراد ذیل به سمت بازرسین جهت سال مالی ۹۶ انتخاب شدند: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به سمت بازرس اصلی. ایرج کریمی به شماره ملی ۳۲۵۵۷۶۰۶۷۴ به سمت بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج اگهی‌های شرکت. پ۹۶۱۲۲۳۳۹۸۴۲۳۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111571
آگهی تغییرات شرکت بین المللی کشت و صنعت رفراف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۴۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن رجبعلی بناء به شماره ملی ۰۰۳۵۴۷۹۶۴۷به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جواد صفایاری به شماره ملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شکوه رجبعلی بناء ۰۰۵۶۱۷۴۱۰۱به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و آقای رضا گودرزی راد به شماره ملی ۴۱۷۲۱۳۸۲۷۶ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردید امضای کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره (شامل رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل) با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۷۰۴۱۷۷۴۲۶۵۹۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177843
آگهی تغییرات شرکت ایران کاواساکی موتورز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علیرضا رجبعلی بناء به شماره ملی۰۰۶۰۷۱۰۲۴۱ و شکوه رجبعلی بناء به شماره ملی ۰۰۵۶۱۷۴۱۰۱ هر یک با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند. ۲ کبری نجف به شماره ملی ۰۰۴۲۳۱۳۶۵۱ با دریافت مبلغ۶۶۶۶۰۰۰ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۲۶۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۹۳۳۴۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. ۲ اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می‌باشد: حسن رجبعلی بنا به شماره ملی ۰۰۳۵۴۷۹۶۴۷ دار ای۸۳۳۴۰۰۰ریال سهم الشرکه. محمدجواد صفایاری به شماره ملی۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. / ش۹۷۰۵۲۸۸۳۵۲۷۱۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14248891
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی و تولیدی جهانرو گلستان درتاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۲۳۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۷۸۰۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ـ تاسیس و خرید و نصب و بهره برداری و اداره کارخانجات تولید موتور سیکلت های دو و چهار چرخ اعم از برقی و بنزینی و دوچرخه و کلیه لوازم یدکی و مواد اولیه و تمامی متعلقات خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در زمینه فعالیت شرکت شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاهها بین المللی تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج از کشور ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور انعقاد قرار داد همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت طراحی تولید ساخت و مونتاژ کلیه قطعات صنعتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت واردات قطعات و تجهیزات و مواداولیه ماشین آلات و صنایع تبدیلی مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای کلیه پروژه های تولیدی و صنعتی فروش و خدمات پس از فروش کلیه تولیدات و محصولات برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی برای شرکت نزد بانک ها اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی برای تاسیس و انتشار نشریه اعم از روزنامه یا ماهنامه در راستای اهداف و فعالیتهای شرکت و صنایع مرتبط با موتور سیکلت و دوچرخه. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ولی عصر ـ کوچه پنجم ـ خیابان شقایق ـ پلاک ۲ ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۱۵۹۳۸۱۵۸۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۵۵۲۸/۹۷/۱ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک سپه شعبه ممتاز مستقل بیهقی با کد ۲۰۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حسن رجبعلی بناء به شماره ملی ۰۰۳۵۴۷۹۶۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال صنعتی و تولیدی جهانرو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۱۶۱۳ و به نمایندگی محمد جواد صفایاری به شماره ملی ۰۰۴۵۵۶۹۴۴۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امیر ابوالفضل مقصودلو به شماره ملی ۲۱۲۲۱۷۴۱۱۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وبروات قرار دادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره بطور ثابت و یکی از دو نفر اعضا هیئت مدیره (محمد جواد صفایاری، امیر ابوالفضل مقصودلو) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اوراق و اسناد عادی و اداری و مکاتبات و مراسلات با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ایرج کریمی به شماره ملی ۳۲۵۵۷۶۰۶۷۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۷۱۵۴۱۸۱۶۶۴۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک