سعید خاریابند

سعید خاریابند

کد ملی 0045557322
37
شرکت‌ها
37
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 696973
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی دامون تجارت کالا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۳۰۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۴۸۷۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726212
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری آفشیدسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۰۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۹۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۵۵۸۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857986
آگهی تغییرات شرکت بی اس اس ایدام تولید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۶۷۸۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مومسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۷۰۷۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030814
آگهی تغییرات شرکت متر پل ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۰۸۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۴۵۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134778
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی راف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۹۸۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان اسفند ۹۱ به تصویب رسید. ۳ موسسه فراز مشاور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی وآقای سعید خاریابند با شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۱۶۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150492
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پیشکسوتان صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۵۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بازرس اصلی سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۰۸۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156561
آگهی تغییرات شرکت سنگین ماشین راه سازان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۱۱۲۲۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۵۹۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز به ش م ۱۰۱۰۰۲۴۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به ک م ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. پ۱۶۹۵۰۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171155
آگهی تغییرات شرکت امویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ و آقای سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانمها لیلا غدیری به شماره ملی ۰۰۳۰۶۷۵۰۴۹ و ساقی سامی کرمانی به شماره ملی ۰۰۵۸۲۶۱۲۸۱ و آقای امیرحسین سامی کرمانی به شماره ملی ۰۰۶۸۳۵۹۶۲۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان غلامحسین سامی کرمانی به شماره ملی ۰۹۴۰۲۲۷۴۹۵ و علیرضا سامی کرمانی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۴۵۵۲۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم لیلا غدیری به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم ساقی سامی کرمانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین سامی کرمانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۱۷۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178829
آگهی تغییرات شرکت پترو فتح آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۴۷۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۴۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۶۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182234
آگهی تغییرات شرکت پترو گاز پارسا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۳۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ و سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. محمد جودی با ش م ۰۰۴۷۷۵۹۹۴۱ و عبداله خداداد با ش م ۰۰۳۹۳۸۴۹۱۸ و محمدجواد زارع با ش م ۰۰۴۶۶۶۵۰۲۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۷۹۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189083
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارس شید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماده ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی دارنده کدملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۱۱۸۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215670
آگهی تغییرات شرکت کاوش سنگ پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۷۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت ۲ سال تعیین گردیدند. آقای عرفان بشردوست کد ملی ۰۰۱۵۸۰۱۵۴۳ بسمت رییس هیئت مدیره، آقای سید افشین حسینی کد ملی ۱۵۵۲۰۰۵۳۱۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم عارفه بشردوست کد ملی ۰۰۱۰۴۸۴۰۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مؤسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند کد ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ب ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۲۳۱۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247801
آگهی تغییرات شرکت سینا توزین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۱۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به کدملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت در سال ۹۲ انتخاب گردید. پ۱۷۳۸۸۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254135
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه مبدل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۹۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی فراز مشاور با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۱۵۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254136
آگهی تغییرات شرکت خنک کننده موتور و لتو آرمکو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۷۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور با شماره شناسایی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند سعید محرابی ک م ۰۰۵۲۱۷۱۱۲۲۶ حسن عظیمی ک م ۱۶۷۰۱۰۱۵۱۷. پ۱۷۴۱۵۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254139
آگهی تغییرات شرکت تولیدی رادیاتور اتومبیل آرمکو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۹۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابها و صورتهای مالی شرکت (شامل ترازنامه و سود و زیان) برای سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. خانم اکرم احمدی فرهنگی (به شماره ملی ۰۰۵۹۱۰۲۰۹۸) و آقای علی منظم (به شماره ملی ۰۴۲۰۷۶۱۷۹۹) به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۱۵۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307344
آگهی تغییرات شرکت بصیر درمان تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۰۶۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۸۴۰۰ و سعید خاریابند به شماره ملی۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه۱۳۹۱ به تصویب مجمع رسید. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. منصور سروش به شماره ملی۰۵۶۹۷۲۹۵۸۰ محمد صادقی به شماره ملی۰۰۴۸۷۲۹۳۲۹ ذبیح اله حسن زاده چایجانی به شماره ملی۲۶۹۰۵۸۸۴۸۱ پرستو پوربزرگ به شماره ملی۰۰۴۳۸۷۵۷۳۴ مسعود قاسمی فیروزآبادی به شماره ملی۴۴۸۹۶۶۲۲۱۱ پ۱۷۶۴۶۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357920
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۷۶۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید طیبی بشماره ملی ۰۹۳۷۵۸۲۴۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و نصرت ذبیحی بشماره ملی ۲۲۷۹۵۹۵۷۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا افراشته بشماره ملی ۰۹۳۷۵۳۹۵۲۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. موسسه حسابرسی فرازمشاور بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۸۰۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387799
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی فراز مشاور شماره ثبت ۳۴۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی صفر زاده به کد ملی ۰۶۵۰۷۷۶۴۹۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت اصغر عبدالهی تیر آبادی به کد ملی ۰۶۲۱۱۹۲۴۹۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند و پرویز صادقی به کد ملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند نریمان ایلخانی به کد ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰ ریال افزایش دادند و فریبرز حیدری بیگوند به کد ملی ۳۳۵۸۵۸۴۸۶۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال افزایش دادند و سعید خار بند به کد ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال افزایش دادند و سرمایه موسسه از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل تعیین گردیدند: یپرویز صادقی بشماره ملی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره نریمان ایلخانی بشماره ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اصغر عبدالهی تیر آبادی بشماره ملی ۰۶۲۱۱۹۲۴۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چکها و سفته‌ها قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک به امضا مشترک نفر حاضر و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه موسسه معتبر می‌باشد سایر مکاتبات با امضا اعضا هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود. پ۱۸۰۰۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425676
آگهی تغییرات شرکت داربن پارس افرا سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۶۸۲۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۱۳۶۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440740
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت برم دشت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۱۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۵۴۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهندس محمود گوهرین بشماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ و مهندس علیرضا ناصر معدلی بشماره ملی ۲۲۹۶۴۶۹۶۵۵ و مهندس محمد حسن ناصر معدلی بشماره ملی ۲۲۹۷۱۸۹۰۳۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی فراز مشاور بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ و آقای سعید خاریابند به کارت ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ را بترتیب بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۲ بتصویب رسید. پ۱۸۱۹۸۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492708
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت روزان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۹۹۵۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۳۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور بشماره شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند بشماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۴۰۳۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568043
آگهی تصمیمات در شرکت آروین اندوزان ساوه سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۴۵۸۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ محمد جواد زارع با کد ملی ۰۰۴۶۶۶۵۰۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، هومن فرجاه با کد ملی ۰۰۴۷۳۴۹۱۱۵ بسمت نایب رئیس، داریوش محمدی با کد ملی ۵۴۵۹۷۸۳۱۶۱ (خارج از سهامداران) بسمت مدیر عامل، فریبا لطف اله تبریزی با کد ملی ۰۰۴۱۸۵۳۱۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک سفته با دو امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی فراز مشاور بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی سعید خاریابند به کد ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۵۷۹۲۱ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1609107
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی تینو سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۰۵۷۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مذکور به تاریخ ۱۴/۵/۹۲ وارده بشماره ۳۷۲۷۱۳ ۲۷/۵/۹۳ تغییرات ذیل اعمال که در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار آگهی میگردد. ۱ بازرسان شرکت: آقای نریمان ایلخانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ از اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند (کد ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی برگزیده شدند. ش۱۸۶۵۸۳۲ رئیس ثبت اسناد و املاک سقز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1609108
آگهی تغییرات شرکت شکر افشان کردستان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۰۶۸۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مذکور به تاریخ ۱۴/۵/۹۲ وارده بشماره ۳۷۲۷۱۳ ۲۷/۵/۹۳ تغییرات ذیل اعمال که در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار آگهی میگردد. ۱ بازرسان شرکت: آقای نریمان ایلخانی به نمایندگی از موسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ از اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند (کد ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی برگزیده شدند. ش۱۸۶۵۸۳۱ رئیس ثبت اسناد و املاک سقز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679981
آگهی تغییرات شرکت نوآوران پنجره توران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۷۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول علیوندی وفا به ش ملی: ۱۳۷۱۹۰۶۶۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد باقر قدکی به ش ملی: ۱۳۷۷۶۷۱۵۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیر علیوندی وفا به ش ملی: ۱۳۷۱۹۰۶۶۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای بابک علیوندی وفا به ش ملی: ۱۳۷۰۸۲۲۷۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدندکلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل: چک، سفته، بروات و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی وآقای سعید خاریابند با کدملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۸۰۶۸۷۷۸۷۷۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693699
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الومینیوم پولک شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۲۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتحساب سود و زیان و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور ۱۰۱۰۰۲۴۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها تعیین شد. پ۹۳۰۸۲۰۵۰۵۷۶۷۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727729
آگهی تغییرات شرکت تیس کوپان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. آقای محمود گوهرین به شماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶و آقای علیرضا ناصر معدلی به شماره ملی ۲۲۹۶۴۶۹۶۵۵ و آقای حسین عباسی راد به شماره ملی ۶۰۷۹۶۶۲۴۳۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند با شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۹۴۲۳۷۴۸۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771200
آگهی تغییرات شرکت دنیای خبره سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ ومجوز شماره۲۵۲۹۷۷ , ۱۲۱ مورخ ۰۲/۱۱/۹۲ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند بشماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۲۰۵۳۶۹۱۳۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9536059
آگهی تصمیمات شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۳۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به ش ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به ش ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل گردیدند: تیمور الیاسی راد به ش ملی ۵۷۷۹۹۱۵۶۸۷ و حمزه ایلخانی زاده به ش ملی ۶۳۹۹۹۳۰۴۸۰ و سیامک ایلخانی زاده به ش ملی ۰۰۵۷۸۶۳۳۹۳ و محمد شریف زاده بوشهری به ش ملی ۰۰۳۸۱۰۳۵۱۶ و علی یاشاپورپزشک به ش ملی ۰۰۴۶۰۳۹۱۰۴ و شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۵۳۴۰ به نمایندگی محمد حسینی داویجانی به ش ملی ۳۸۷۳۱۹۷۵۵۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ تیمور الیاسی راد به سمت رئیس هیئت مدیره ومحمد شریف زاده بوشهری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حیدری خارج از هیئت مدیره به ش ملی ۰۰۳۹۷۱۲۸۶۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت ویا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632514
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع بوتیا صنعت شرکت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۱۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۶۴۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کد ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9675349
آگهی تغییرات شرکت تک ستاره رها سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9842484
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی تصویر ایران سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۲۷۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۶۰۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457317
آگهی تغییرات شرکت معدنی صنعتی مس بهاباد پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۰۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۱۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاوره به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۰۴/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705176
آگهی تغییرات شرکت تجهیز کالای آداک سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۳۱۷۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۳۰۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خاریابند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسماعیل مختاری ورنوسفادرانی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۰۳۲۳۹ و خانم عصمت خوش اخلاق ورنورسفادرانی به شماره ملی ۱۱۴۰۹۵۹۵۹۱ و خانم فاطمه خوش اخلاق ورنوسفادرانی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۹۱۹۲۶ تا تاریخ ۵/۶/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10818667
آگهی تصمیمات شرکت پاک آرد (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۶۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۷۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و حسابداری فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای سعید خاریابند با کدملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمدعلی سرباشی با کدملی ۰۰۳۶۶۱۷۲۷۱ و سید محمدباقر سرباشی با کدملی ۰۰۵۶۲۲۰۱۲۱ و سید حسین سرباشی با کدملی ۰۹۴۰۲۵۹۴۳۵. ۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ آقای محمدعلی سرباشی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سید محمدباقر سرباشی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء آقای سید محمدعلی سرباشی و کلیه قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای آقای سید محمدعلی سرباشی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10976567
آگهی تصمیمات شرکت اهرام فن آوری قدرت سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۳۱۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۴۴۲۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن فلسفی به کدملی ۰۰۵۲۸۱۲۱۳۸ فریبرز ربیعی به کدملی ۰۰۵۰۵۴۲۷۰ امیر حسین سروش به کدملی ۰۰۵۷۳۱۳۷۶۸ مهریار عرب به کدملی ۰۰۶۴۰۱۹۰۵۵ بابک میرشاهی به کدملی ۰۹۴۳۲۸۶۱۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ بیژن فلسفی به سمت رئیس هیئت مدیره و بابک میرشاهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریبرز ربیعی به کدملی ۰۰۵۰۵۴۲۷۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک