رضا کامرانی جویمند

آقای رضا کامرانی جویمند

کد ملی 0045515131
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 622820
آگهی تصمیمات شرکت تولید فیبر ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۳/۹۱شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان خیریه درمانی جواد الائمه به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۱۲۰۱۷ به نمایندگی فرید صاحب به کدملی۰۰۳۰۱۱۹۳۳۲ شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰ بنمایندگی فرهاد رمضان به کدملی۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بنمایندگی رضا کامرانی جویمند به کدملی۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ مهرداد احمدی به کدملی۱۸۱۸۸۲۲۸۱۴ حسین صاحب به کدملی۳۲۵۶۰۲۹۵۶۶ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سید محمد علوی به کدملی ۳۲۵۵۶۲۶۹۱۹ محمدعلی نمازی به کدملی۳۲۵۵۵۴۸۹۳۴ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۳/۹۱ فرهاد رمضان به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا کامرانی جویمند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد احمدی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیات مدیره و یا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۶۲۸۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653476
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ محمدرضا سروش به ک م ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن ش م ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن هاشمی به ک م ۰۴۹۱۰۰۶۰۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی اعتبار ثامنالائمه (ع) به ش م ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود حجاریانکاشانی به ک م ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه انرژی مهستان به ش م ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ و امیر خرمیشاد به ک م ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایهگذاری پویا همگام به ش م ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ و رضا کامرانیجویمند به ک م ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایهگذاری کیا مهستان به ش م ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت اعضای هیئتمدیره و محمدرضا رستمی به ک م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ (خارج از اعضای هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفتهها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۵۴۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668580
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۲۵۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۰/۹۰ رضا کامرانی جویمند به کدملی۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش و علی ممیزان به کدملی۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به سمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی به کدملی۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به کدملی۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد ضیایی به کدملی۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۵۰۳۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142099
آگهی تغییرات شرکت رهاورد سازندگی آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین علی اکبر زاده به کدملی۱۲۸۶۶۱۹۵۸۰ بعنوان نماینده شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر خدرنژاد به کدملی۲۰۰۲۴۹۸۰۲۴ بعنوان نماینده شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی قلندرلکی به شماره ملی۳۲۵۰۴۲۲۹۸۳ بعنوان نماینده شرکت توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیوند شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۴۳۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا کامرانی جویمند به کدملی۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ بعنوان نماینده شرکت صنعتی مینو (سهامی عام) شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۲۱۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر طالب به کدملی۳۹۶۱۷۳۹۵۴۴ بعنوان نماینده شرکت پارس گستر مینو شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید عبدالهیان دهکردی به کدملی۴۶۲۱۴۹۵۶۸۲ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره. پ۱۶۸۷۳۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236628
آگهی تغییرات شرکت بافکار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای وحید رحیمی رضایی با کدملی ۲۴۱۰۴۶۷۲۸۸ را به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا رامبد با کدملی ۰۰۵۲۰۸۴۰۹۴ را به نمایندگی از شرکت حامی کیان سازه با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقایان مهدی میرزازاده نافع با کدملی ۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا کامرانی جویمند با کدملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا رامبد با کدملی ۰۰۵۲۰۸۴۰۹۴ و وحید رحیمی رضایی با کدملی ۲۴۱۰۴۶۷۲۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره، ابراهیم نصیرزاده با کدملی ۰۰۵۲۳۴۰۹۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. نامه‌های اداری و عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۳۲۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360744
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سامان گستران پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر کریمی کد ملی ۰۵۳۴۰۳۹۰۶۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به جای آقای بهرام گسیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر میرشفیعی به شماره ملی ۱۸۱۸۱۱۰۸۳۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا کامرانی جویمند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۸۱۴۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382851
آگهی تغییرات شرکت صادراتی پر سوئیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ به نمایندگی اصغر تفضلی هرندی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۳۳۸۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ به نمایندگی محمدرضا حضرت زاد به شماره ملی ۰۰۳۹۴۱۴۴۸۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۴۱۵ به نمایندگی اشکان احسانی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۸۷۰۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ به نمایندگی رضا کامرانی جویمند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت قاسم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷ به نمایندگی محمد نیکپور به شماره ملی ۱۲۸۴۴۶۱۱۱۴ بسمت عضو هیئت مدیره. جواد نبوتی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۶۶۲۴۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۳۴۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425591
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای حجت اله انصاری ک م ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی میرزازاده نافع ک م ۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲ به نمایندگی از شرکت دادو ستد آریا ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت مدیرعامل آقای رضا کامرانی جویمند ک م ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین ک م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ آقای محمدرضا رامبد ک م ۰۰۵۲۰۸۴۰۹۴ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد جاویدی قریچه ک م ۱۷۱۷۶۹۳۷۷۶ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و تمبر با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۱۳۷۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443257
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ساختمانی توسکا پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۶۷۱۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت‎مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند رضا کامرانی‎جویمند به کدملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱، بیژن وطن‎پور به کدملی ۴۳۲۳۲۰۵۹۳۷، حسن کامرانی‎جویمند به کدملی ۰۰۴۵۴۳۵۷۴۱، حمیدرضا زندی به کدملی ۳۸۷۳۹۱۱۵۳۱ و مهدی حضوری به کدملی ۰۰۶۸۷۷۵۸۲۲ حمید اعرابی به کدملی ۰۰۵۲۲۹۶۹۸۹ به سمت بازرس اصلی و حمیده هاشم به کدملی ۰۰۷۳۴۵۵۸۹۱ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675358
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران گستر بصیر تهران در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۶۷۹۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: خرید و تسطیح اراضی جهت احداث شهرک سازی مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی، تفریحی، درمانی و فروش و واگذاری آنها.خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج از کشور.مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه زمینه های فنی و مهندسی و عمرانی با اشخاص حقیقی و حقوقی چه در داخل و چه در خارج از کشور.طرح، ساخت و نظارت و انجام هر نوع فعالیت که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ آفریقا ـ کوچه یزدان پناه ـ پلاک ۱ کدپستی ۱۹۶۸۸۷۴۹۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰/۲ ریال منقسم به ۲۸۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۲۸۵۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۶/۶۲۴۷ مورخ ۲۱/۴/۹۳ نزد بانک ملت شعبه چهار راه جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت عمران گستر بصیر (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۸۱۸۵ به نمایندگی آقای ناصر آتش افروز شماره ملی۰۰۴۷۲۰۵۲۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت کشاورزی و دامپروری بهاران بهشت البرز (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۰۲۲۶ به نمایندگی آقای رضا کامرانی جویمند شماره ملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت کشت و صنعت میثاق امداد (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۸۸۸۹۴ به نمایندگی آقای سید محمد علی هاشمی شماره ملی ۳۵۵۹۵۶۴۴۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت معدن فرآور امداد (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۱۰۰ به نمایندگی آقای هوشنگ صناعی شماره ملی۰۰۴۴۹۲۴۹۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت کشاورزی سبز دشت فارس (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۳۳۲۳ به نمایندگی اردشیر مقیم پور بیژنی به شماره ملی ۲۰۶۲۸۰۳۹۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و امضای سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی. ـ مجید خماریان به شماره ملی ۰۳۲۰۳۳۹۳۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۳۷۵۳۷۹۳۵۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722495
آگهی تغییرات شرکت تراز پایه نور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۴۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۶۱۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای بهرام عبادپور به ش. م ۱۴۶۵۲۹۹۳۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گستر نور آتی به ش. م ۱۴۰۰۳۹۲۲۵۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محسن محمدی به ش. م ۰۵۳۳۱۶۳۲۴۲ به نمایندگی از شرکت پویش داده کاربردار فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۸۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا کامرانی جویمند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از شرکت شیرآلات (بهداشتی) قو سفید پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۸۷۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای مهدی ستوده به ش. م ۴۴۹۹۶۵۲۰۸۰ به نمایندگی از شرکت فولاد کویر دامغان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۰۱۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد نعیمی ابیانه به ش. م ۱۲۳۹۷۲۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت آژند ساخت بتن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۰۴۰۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء به اتفاق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر برنامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر هاشمیان به کدملی ۱۱۹۹۱۰۵۰۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۵۷۸۸۵۲۴۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9545839
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت سرمایه گذاری مسکن به شماره ثبت ۹۵۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۱۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۱/۴/۹۰ و۵/۵/۹۰ و تائیدیه شماره۱۸۳۱۴ مورخه۱۷/۷/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: امیر مرامی به کدملی۳۸۷۴۷۸۸۹۸۹ و رضا کامرانی جویمند به کدملی۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ و سید شمس اله نعمتی ورکی به کدملی۵۸۰۹۹۰۳۴۵۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و سیروس آیدین به کدملی۰۰۵۳۲۱۹۸۳۱ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. مسعود رهبر به کدملی۱۸۱۷۱۴۰۵۲۳ و سید رضا خدائیان به کدملی۰۰۵۲۵۶۸۱۶۴ به سمت بازرس اصلی و احمد جمالی به کدملی۱۷۵۴۱۵۶۵۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۵/۹۰ امیر مرامی به عنوان رئیس هیئت مدیره و رضا کامرانی جویمند به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سید شمس اله نعمتی ورکی به عنوان منشی هیئت مدیره و ابوالفضل بیگی به کدملی۰۳۸۳۱۹۶۳۷۱ به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید. که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضاء رضا کامرانی جویمند و سید شمس اله نعمتی ورکی و اوراق عادی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۳/۶/۹۰ و تائیدیه شماره۱۷۴۵۸ بتاریخ۲۷/۷/۹۰ اداره کل تعاونی استان تهران (وزارت تعاون) اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۲ ماده و۳۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و مدت فعالیت تعاونی از تاریخ۱۸/۲/۸۹ به مدت۵ سال تمدید گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9634509
آگهی تغییرات شرکت سبک سازان نگین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۷۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۰۳۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا کامرانی جویمند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای عظیم ایرجی نالکیاشری به شماره ملی ۲۷۰۸۷۳۶۰۵۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا شهیدیان به شماره ملی ۲۳۷۲۰۴۱۹۸۳ و آقای علیرضا گلعلی زاده احمدگورابی به شماره ملی ۰۰۶۱۲۹۱۵۶۰ و آقای مهدی شهدیان به شماره ملی ۲۳۷۱۹۴۷۸۸۱ و آقای آرش ادیب نیا به شماره ملی ۰۰۶۲۹۴۴۷۴۶ تا تاریخ ۲/۱۱/۹۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا شهیدیان به شماره ملی ۲۳۷۲۰۴۱۹۸۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا گلعلی زاده احمدگورابی به شماره ملی ۰۰۶۱۲۹۱۵۶۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شهدیان به شماره ملی ۲۳۷۱۹۴۷۸۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش ادیب نیا به شماره ملی ۰۰۶۲۹۴۴۷۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش ادیب نیا به شماره ملی ۰۰۶۲۹۴۴۷۴۶ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9653168
آگهی تصمیمات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۹۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۰ علی اصغر بندارصاحبی به کد ملی ۰۹۴۴۰۶۱۲۷۳ به نمایندگی از شرکت آهاب کار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶ و شهریار انوری به کد ملی ۰۴۵۱۲۴۸۴۵۷ به نمایندگی از شرکت آهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۳۶ بسمت اعضای هیئت مدیره و عظیم ره نوردواقف به کد ملی ۲۵۹۴۱۶۰۱۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا کامرانی جویمند به کد ملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد انوری به کد ملی ۰۰۴۰۴۴۳۲۲۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917572
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا کامرانی جویمند به کدملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ بجای سیدعماد الدین قاضوی بشماره ملی ۳۹۷۹۱۷۵۸۱۲ به عنوان نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۴۲۸۷۸۱۵۷۸۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682771
آگهی تغییرات شرکت توسعه ابنیه حافظ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی شیروانی هرندی به شماره ملی ۰۰۳۷۳۳۳۹۰۹ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد هاشم رکن تهران به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۷۴۹۱ به نمایندگی از شرکت سهم یاسان بهداد به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا محمودی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۰۶۳۳۱ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز به شناسه ملی۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدجواد احمدی نژاد به شماره ملی ۰۷۹۳۴۹۳۰۷۲ به نمایندگی از شرکت امین رهیافت کوشا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۰۹بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای رضاکامرانی جویمند به شماره ملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از شرکت سیاحت فردوس برین به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۵۵۰۱به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا محمودی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۰۶۳۳۱ به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوران تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۰۷۵۸۵۵۶۵۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209839
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و معدن مفید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۸۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه اقتصاد مفید به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۱۰۵۷به نمایندگی آقای خلیل جعفرزاده با کدملی ۱۲۳۹۷۵۸۶۴۲به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه پترو مفید به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۴۷۸۶۷به نمایندگی آقای افشین روغنی با کدملی ۰۰۳۶۲۰۰۱۵۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و شرکت نیروگاهی مفید انرژی به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۹۳۰ به نمایندگی آقای رضا کامرانی جویمند با کدملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاءهیات مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات ذکر شده در بندهای ۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه را با حق توکیل غیرولوکرارا در تمام موارد مذکور به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۶۱۹۷۶۱۱۷۱۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک