دنیا قیصری پور

دنیا قیصری پور

کد ملی 0453410839
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 947934
آگهی تغییرات شرکت الماس سیمین فام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۱۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۶۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۴/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ و خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ دماوند ایستگاه داریوش پ۳۴۱ ط۱ واحد۵ کدپستی۱۶۵۱۹۸۵۹۹۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۸۸۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982701
آگهی تغییرات شرکت توژال دژ بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا ترکمن به شماره ملی ۰۰۷۹۸۷۰۸۶۴ و آقای حسام عاقل پسند به شماره ملی ۰۰۶۳۷۰۴۸۱۱ و خانم آزاده غلامی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۸۸۷۶۵ و آقای سامان صادق کوچک پور به شماره ملی ۲۶۶۹۲۲۴۰۶۷. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا ترکمن به شماره ملی ۰۰۷۹۸۷۰۸۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسام عاقل پسند به شماره ملی ۰۰۶۳۷۰۴۸۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم آزاده غلامی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۸۸۷۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سامان صادق کوچک پور به شماره ملی ۲۶۶۹۲۲۴۰۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم آزاده غلامی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۸۸۷۶۵ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای اسماعیل نیازی به شماره ملی ۴۸۶۹۱۲۵۶۳۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۰۸۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034996
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر سازه ساختمان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۰۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۲۴۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۲ واصل گردید: علیرضا خلیلی تهرانی به کد ملی ۰۰۵۶۹۲۹۰۸۰ بسمت بازرس اصلی و دنیا قیصری پور به کد ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهرخ جعفری فرمند به کد ملی ۱۳۷۷۷۷۸۱۰۱ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، رضا جعفری به کد ملی ۱۳۷۹۲۵۱۶۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی جعفری به کد ملی ۰۰۱۰۱۰۸۶۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. محل شرکت به تهران میرداماد م محسنی خ بهروز ک هفتم پ ۲ واحد ۲ کدپستی ۱۹۵۸۹۶۳۳۵۷ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۱۶۳۶۱۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038898
آگهی تغییرات شرکت ژیوار پی با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به 'آتیه اندیش دانش' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ آقای کسری سلیمانی فرد به شماره ملی ۰۴۵۱۵۲۰۷۷۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۰۴/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۷۴۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081893
آگهی تغییرات شرکت سبزکاران روز (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۱۵۹۰۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۱۷۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مازیار ایشانی افوسی فرزند ناصرقلی به ش. ش۴۶۶۸۴ صادره از آبادان با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال به صندوق شرکت، درردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۶۰۰/۳ریال به مبلغ۰۰۰/۶۰۰/۱۳ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. نوع حقوقی شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییریافت. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۶۴ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۶۰۰/۱۳ریال منقسم به۱۳۶۰ سهم۰۰۰/۱۰ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت گردیده است. مازیار ایشانی افوسی به کدملی۱۸۱۵۳۶۶۶۲۱ و سید حسام الدین ابوترابی به کدملی۰۰۵۷۲۷۳۳۸۳ و حمید دشتی رحمت آبادی به کدملی۴۴۳۰۸۷۸۴۹۸ انتخاب گردیدند. پوریا قیصری پوربه کدملی۳۹۵۰۰۲۲۶۴۳ به سمت بازرس اصلی و دنیا قیصری پور به کدملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مازیار ایشانی افوسی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید حسام الدین ابوترابی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ۱۶۵۸۱۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129890
آگهی تغییرات شرکت دورنگر افزار گستر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۱۶۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۹۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرش یاسی به شماره ملی ۳۲۵۸۴۲۶۹۰۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۱۰۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198025
آگهی تغییرات شرکت سبزینه بنای زمرد بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۰۱۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۴۸۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم دنیا قیصری پور به کدملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. آقای علیرضا کاظمی به کدملی ۰۰۵۹۷۹۲۳۴۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: آقای امیرعلی صارمی به کدملی ۰۰۵۸۲۸۷۶۱۲ دارای ۰۰۰/۸۰۰/۴ ریال سهم الشرکه آقای بابک مقدسی یزدی به کدملی ۱۸۱۶۹۶۹۸۷۷ دارای ۰۰۰/۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بابک صارمی به کدملی ۰۰۵۹۹۱۸۱۳۶ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه در نتیجه سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موارد زیر به موضوع شرکت اضافه گردید: «صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه خدمات فنی تاسیسات و صنعتی و الکترونیکی» بدینوسیله ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۱۲۹۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199291
آگهی تغییرات شرکت سینا پارت الماس بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۳۱۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۷۷۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم دنیا قیصری پور با ک. م ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت و آقای علیرضا کاظمی با ک. م ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردیدند. و سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درنتیجه لیست شرکا پس از کاهش به شرح ذیل میباشد. معین بختیار شهمیرزادی دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال و علیرضا باغبانیان دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۳۴ ریال و شهروز زمانی دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال. پ۱۷۱۸۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211945
آگهی تغییرات شرکت سینا پارت برلیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۱۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۵۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله یاوری فرزند ابوالفضل ش ش ۲۲۶۱ ت ت ۲۰/۱۰/۴۰ شماره ملی ۰۰۵۲۲۰۹۶۱۱ با پرداخت ۰۰۰/۴۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمد یاوری فرزند حجت اله ش ش ۹۱۵۰ ت ت ۷/۶/۶۴ دارای کدملی ۰۰۷۸۶۶۲۸۹۳ با پرداخت ۰۰۰/۴۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای مظفر بیگلری فرزند محمد ش ش ۲۷۱۲ ت ت ۱۳/۲/۶۱ دارای کدملی ۰۰۷۰۰۰۱۵۸۸ با پرداخت ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید لیست شرکای شرکت پس از ورود بشرح زیر میباشد: آقای علیرضا کاظمی به کدملی ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم دنیا قیصری پور به کدملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حجت اله یاوری دارای ۰۰۰/۴۵۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد یاوری دارای ۰۰۰/۴۵۰ ریال سهم الشرکه و آقای مظفر بیگلری دارای ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه. آدرس شرکت از محل قدیم به آدرس تهران م رسالت ابتدای سمنگان پ ۵۷۳ دارای کدپستی ۱۶۴۸۶۷۸۱۱۵ تغییر یافت ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۷ ماده و یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. موارد زیر به موضوع شرکت اضافه الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طراحی، اجرا، راه اندازی و نگهداری کلیه پروژه‌های فضای سبز محوطه سازی، نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک و تر، انجام کلیه امور مربوط به پیمانکاری ساختمان اعم از ساختمانها و ابنیه، کلیه تاسیسات حرارتی برودتی الکترونیکی مکانیکی و اکتشاف و استخراج معادن، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. پ۱۷۲۱۸۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218385
آگهی تغییرات شرکت راه سازان سیمین فام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۲۸۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف سرلک چیوائی ف موسی به ش. ش۶۷۳۰ صادره از تهران و به شماره ملی۰۰۶۵۳۷۱۳۱۳ با پرداخت۰۰۰/۹۹۰ و خانم افسانه دلیری همه ف علی به ش. ش۱۵۲۵۲ صادره از تهران و به شماره ملی۰۰۷۲۳۳۴۷۹۷ با پرداخت۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از ورود و افزایش سرمایه بشرح زیر میباشد: آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی۰۰۵۹۷۷۲۲۳۴۷ دارای مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه , خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ دارای مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه , آقای یوسف سرلک چیوائی به شماره ملی۰۰۶۵۳۷۱۳۱۳ دارای مبلغ۰۰۰/۹۹۰ ریال سهم الشرکه و خانم افسانه دلیری همه به شماره ملی۰۰۷۲۳۳۴۷۹۷ دارای مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۲۳۲۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220812
آگهی تغییرات شرکت آریا خودرو میرعماد شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۳۱۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۷۵۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا کاظمی به کد ملی ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. دنیا قیصری پور به کد ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش داد و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: آقای محمد آهنگری به کد ملی ۰۰۸۳۰۴۷۲۳۹ دارنده مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۹ ریال سهم الشرکه خانم فاطمه گودرزی به کد ملی ۰۰۱۰۴۱۲۹۴۸ دارنده مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۲۶۰۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257697
آگهی تغییرات شرکت درنا تدبیر صبا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۲۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۱۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کاظمی کدملی۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خود و خانم دنیا قیصری پور کدملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ با دریافت۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح زیر میباشد: آقای معین قاسمی کدملی۳۴۲۲۱۵۵۹۵۳ دارای۰۰۰/۹۸۰ ریال سهم الشرکه , آقای مرتضی اشکوری کدملی۲۲۱۰۱۵۶۵۲۱ دارای۰۰۰/۲۰ ریال سهم الشرکه پ۱۷۴۳۰۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270160
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن تدبیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۱۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۳۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کاظمی کدملی۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ و خانم دنیا قیصری پور کدملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ هریک با دریافت۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از خروج و کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: خانم نازنین نوریان پور کدملی۰۰۷۰۱۷۸۷۷۶۳ دارای مبلغ۰۰۰/۸۰۰ ریال سهم الشرکه خانم طیبه قاسمی کدملی۰۵۵۸۸۱۹۷۲۶ دارای مبلغ۰۰۰/۲۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۴۹۵۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270161
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن رسپینا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۸۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۷۴۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۶/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه خدارحمی با ش م۰۴۵۲۰۵۶۷۸۰ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم دنیا قیصری پور با ش م۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ با دریافت۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش به شرح ذیل است: آقای معین قاسمی با ش م۳۴۲۲۱۵۵۹۵۳ دارای۰۰۰/۲۰ ریال سهم الشرکه آقای مرتضی اشکوری با ش ملی۲۲۱۰۱۵۶۵۲۱ دارای۰۰۰/۹۸۰ ریال سهم الشرکه. در نتیجه سرمایه شرکت از۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۴۹۵۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313130
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن آتی شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۷۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نازنین نوریان پور با کد ملی ۰۰۷۰۱۷۸۷۶۳ با پرداخت ۰۰۰/۲۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. محمودرضا شیدائی با کد ملی ۲۸۵۱۲۷۱۱۱۳ با پرداخت ۰۰۰/۲۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. مرتضی الیاسی فر با کد ملی ۰۳۲۱۵۷۴۵۶۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. حسن فلاحت پیشه با کد ملی ۰۰۷۷۷۲۵۲۸۱ با پرداخت ۰۰۰/۲۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آدرس شرکت به آدرس: تهران خ شهید کلاهدوز (دولت) تقاطع کاوه ساختمان پزشکان کاوه ورودی اول طبقه ۳ واحد ۱۷ دارای کدپستی ۱۹۴۵۹۶۳۵۱۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. وارد زیر به موضوع قبلی شرکت اضافه گردد و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد: خرید و مشارکت در سایر شرکتها، ارائه خدمات حسابداری و مدیریتی، تاسیس مجتمع‌های کشت و صنعت و انجام کلیه عملیات مربوط به تاسیس و راه اندازی مجتمع‌های پرورش قارچ خوراکی و صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه مشتمل بر ۲۷ ماده یک تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. لیست شرکا پس از ورود و افزایش سرمایه بشرج زیر می‌باشد: علیرضا کاظمی بشماره ملی ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه دنیا قیصری پور بشماره ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه نازنین نوریان دارای مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال سهم الشرکه محمودرضا شیدائی دارای مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال سهم الشرکه مرتضی الیاسی فر دارای مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال سهم الشرکه حسن فلاحت پیشه دارای مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال سهم الشرکه پ۱۷۶۵۲۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9547886
آگهی تغییرات شرکت عاج الکترونیک خشایار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۷۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ۳۰/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم هاجر باقری به شماره ملی۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۲/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9770676
آگهی تغییرات شرکت نیرو صنعت ماسال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۸۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای کسری سلیمانی فرد به شماره ملی ۰۴۵۱۵۲۰۷۷۷ به عنوان بازرس اصلی، خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007437
آگهی تغییرات شرکت پارس زمین ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۴۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم ام البنین حسینی به شماره ملی ۴۱۳۲۶۸۵۸۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10063487
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آباد بوم کویر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۱۸۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۳۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱/۹۰ واصل گردید: محمدرضا معماریان بادی به کدملی۱۲۳۰۰۱۸۶۱۱ به سمت بازرس اصلی و دنیا قیصری پور به کدملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت مدیره به۲ نفر کاهش یافت و ماده اساسنامه اصلاح شد. محسن پاکروان به کدملی۱۲۳۹۸۷۰۵۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد پاکروان به کدملی۱۲۳۹۷۸۴۹۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد پاکروان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها و اسناد مالی و اعتباری و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339572
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نوید صنعتگران سازه سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۹۰۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۱۰۲۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. آرام قادرپناه به ک م ۰۰۷۰۶۳۹۷۰۱ بسمت بازرس اصلی و دنیا قیصری پور به ک م ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محل شرکت به تهران خ ونک خ آرارات ط۱ پ ۸ ک پ ۱۹۹۴۸۴۸۱۱۱ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478610
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی فلات پژواک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای کسری سلیمانی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۲۰۷۷۷ به عنوان بازرس اصلی، خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10492558
آگهی تغییرات شرکت نواندیشان عصر خرد با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۴۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۸ ریال منقسم به هشتاد و پنج هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد هشتاد و پنج هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم منصوره ابراهیم به شماره ملی ۰۴۳۲۹۲۹۴۱ به سمت رئیس هیئت‎مدیره، خانم شایسته‎گرفنی به شماره ملی ۰۰۸۱۸۵۳۵۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره، خانم سادات‎سیماهاشمی بشماره ملی ۰۰۷۰۸۱۱۶۳۶ بسمت عضو هیئت‎مدیره، خانم سادات سیما‎هاشمی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۱۱۶۳۶ بسمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‎ سفته‎ بروات‎ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵۱ خانم دنیا قیصری‎پور بشماره ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم ام‎البنین حسینی بشماره ملی ۴۱۳۲۶۸۵۸۱۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10635985
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریا الکترونیک هخامنش بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد نود و نه هزار و نهصد و نود و هفت سهم بانام، تعداد سه سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر جعفرزاده به شماره ملی ۰۰۵۰۴۹۱۴۵۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم محبوبه خوش بین ملایری به شماره ملی ۰۰۵۶۳۹۶۳۱۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر جعفرزاده به شماره ملی ۰۰۵۰۴۹۱۴۵۸ بسمت مدیرعامل. ۴ ۱ حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۱ خانم هاجر باقری به شماره ملی ۰۴۹۰۲۶۱۴۵۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10793261
آگهی تصمیمات شرکت سد راه عمران سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۵۹۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۷۳۱۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ۲۹/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۸/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضا هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. کسری سلیمانی فرد به کدملی۰۴۵۱۵۲۰۷۷۷ به سمت بازرس اصلی و دنیا قیصری پور به کدملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. دفتر مرکزی شرکت به تهران م فردوسی ابتدای سپهبد قرنی روبروی پمپ بنزین ساختمان۱۴ ط ۴ واحد۸ کدپستی۱۵۹۹۹۳۵۴۵۱ تغییر یافت. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نصرت اله عزیزی به کدملی۲۰۶۴۰۰۹۹۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل , علیرضا شارق به کدملی۰۰۷۳۷۳۰۰۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , مجید باقری تیرتاشی به کدملی۲۱۱۹۷۱۴۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها و عقود اسلامی و همچنین حق امضا کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10866441
آگهی تصمیمات شرکت بانسون سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ واصل گردید: غلامرضا بهرامی حسنی به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۳۷۴۸ به سمت بازرس اصلی و دنیا قیصری پور به کد ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10942319
آگهی تصمیمات شرکت ناب دوش دشت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۰۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲پ۶۱۶۶۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: مهدی فیاضی بارجین به کد ملی ۰۴۹۰۱۳۹۱۱۶ بسمت بازرس اصلی و دنیا قیصری پور به کد ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رمضان رجبی جمال آبادی به کد ملی ۰۵۳۰۸۸۷۰۳۷ و محمدرضا حیدری به کد ملی ۶۶۴۹۷۵۶۸۵۷ و حسین حیدری به کد ملی ۶۶۴۹۵۲۸۰۰۵ که رمضان رجبی جمال آبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، محمدرضا حیدری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11051572
آگهی تصمیمات شرکت پارسیان آسیا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۱۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۸۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: کسری سلیمانی فرد به کد ملی ۰۴۵۱۵۲۰۷۷۷ بسمت بازرس اصلی و دنیا قیصری پور به کد ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898771
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری عدالت محور پوریا درتاریخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۰۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۵۹۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام امور مشاوره حقوقی وکالت از طریق وکلای دارای پروانه معتبر در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم مدت موسسه: نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران نارمک بالاتر از میدان هفت حوض خیابان مهرانپور خیابان غیبی پلاک ۱۱ واحد ۱ کدپستی ۱۶۷۸۴۷۶۳۱۱ سرمایه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.اولین مدیران موسسه: خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرموسسه معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۴۱۹۴۹۶۲۱۷۹۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573018
آگهی تغییرات شرکت آوا شید نگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۶۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دنیا قیصری پور به کدملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد فاطمه خدارحمی به کدملی ۰۴۵۲۰۵۶۷۸۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: آقای آرش خویشتن دار دارای ۹۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم مریم وحیدی دارای ۱۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه در نتیجه سرمایه شرکت از ۲۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۵۳۱۷۷۳۲۵۰۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573089
آگهی تغییرات شرکت داتیس تجارت هامون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دنیا قیصری پور به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. زهرا عزیز اللهی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۷۱۰۰۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: ناصر تقی زاده به شماره ملی ۰۰۵۰۵۴۸۳۰۱ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰ریال مرجان رضائی نیا به شماره ملی ۰۰۵۴۵۹۸۶۰۵ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال زهرا هاشمی به شماره ملی ۰۰۵۳۱۶۹۹۰۵ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال فرزانه هادوی علی آبادی به شماره ملی ۱۲۸۸۰۰۸۹۰۲ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۵۳۱۵۲۵۶۲۷۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک