محمد هادی مومنین

آقای محمد هادی مومنین

کد ملی 0453325130
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 555959
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ و بسته بندی شمس مهدی سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۸۱۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۰۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیرناصر شاه آبادی به شماره ملی۰۰۵۵۸۷۵۴۹۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای امید پیرمراد به شماره ملی۰۰۱۱۸۱۰۹۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید مومنین به شماره ملی۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ و آقای رضا دولو به شماره ملی۰۰۴۳۴۴۹۷۹۴ و آقای محمدهادی مومنین به شماره ملی۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ و آقای علیرضا جوادیان به شماره ملی۰۰۶۴۶۹۲۹۴۹ تا تاریخ۲۰/۱۲/۹۲. در تاریخ۲۶/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۸۴۵۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269480
آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان آینده یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۹۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر حجت کد ملی ۴۴۵۹۶۳۷۷۰۷ و آقای نادر عطائی و آقای محمد هادی مومنین کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ و آقای محمد مهدی فنائی کد ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ و آقای سعید مومنین کد ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ تا تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۴. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اکبر حجت کد ملی ۴۴۵۹۶۳۷۷۰۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر عطائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد هادی مومنین کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی فنائی کد ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید مومنین کد ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد هادی مومنین کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ بسمت مدیرعامل. ۳ کلیه اسناد و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای رئیس هیئت مدیره مستقلا همراه با مهر شرکت و نیز حق امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۹۷۱۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381043
آگهی تغییرات شرکت پیچ ستاره یزد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۴۳۰۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سعید مومنین به کد ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ و محمد هادی مومنین به کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ و خانم زهرا خجسته به کد ملی ۴۴۳۱۳۴۱۲۹۳ و سید کاظم میرتقی به کد ملی ۴۴۳۰۴۶۳۸۶۷ ۲ آقای محمدرضا اسلامی به کد ملی ۴۴۳۲۱۴۸۳۷۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی بیک به کد ملی ۴۴۳۱۶۴۹۸۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۶۹۶۴۳۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592518
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنایع مقوا سازی یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۲۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۲۵۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سعید مومنین به کد ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ و آقای محمد هادی مومنین به کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ و خانم زهرا خجسته به کد ملی ۴۴۳۱۳۴۱۲۹۳ ۲) آقای سید کاظم میرتقی به کد ملی ۴۴۳۰۴۶۳۸۶۷ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد صادق سالاری به کد ملی ۴۴۳۰۹۲۸۳۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳) روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴) صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۰۸۱۷۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777772
آگهی تغییرات شرکت محمد هادی مومنین و شرکاء شرکت تضامنی به شماره ثبت ۴۶۷۸۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۷۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ و سند صلح شماره ۸۰۲۶۶ مورخه ۱۷/۱/۹۵ دفترخانه شماره ۱۱۷ تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزین ترکی پورکد ملی ۲۳۰۰۸۱۲۵۲۵ کل مبلغ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به آقای احمد امیربیکی یزدی کد ملی ۴۴۳۲۸۶۸۳۰۹ منتقل نمود و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه پس از نقل و انتقال سهم الشرکه: آقای محمد هادی مومنین فرزند محمد کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ دارای ۳۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه آقای محمد ابوالحسنی دولابی فرزند مهدی کد ملی ۰۰۷۵۴۴۸۶۳۷ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم الشرکه پ۹۵۰۲۱۴۲۶۵۵۵۵۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811290
آگهی تغییرات شرکت کاغذ تجارت امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۳۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید مومنین دارای کدملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد هادی مومنین دارای کدملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کیارش اکبری دارای کدملی ۳۹۶۱۷۵۲۲۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدجواد طبخی دارای کدملی ۰۰۵۸۷۸۴۶۷۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء محمد جواد طبخی به سمت مدیرعامل و کیارش اکبری متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۳۰۳۱۴۳۴۹۴۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856220
آگهی تغییرات شرکت سل سام آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۵۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۳۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد هادی مومنین یه شماره ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ با پرداخت مبلغ ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سعید مومنین به شماره ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ با پرداخت مبلغ ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از افزایش سرمایه بقرار ذیل می‌باشد. سعید مومنین به شماره ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال محمد هادی مومنین یه شماره ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۳۲۶۲۳۹۶۱۸۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153721
آگهی تغییرات شرکت صنایع مفتولی سپند پیچ یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۸۴۷۳
آگهی تغییرات شرکت صنایع مفتولی سپند پیچ یزدسهامی خاص به شماره ثبت۱۵۱۰۰وشناسه ملی۱۴۰۰۴۵۴۸۴۷۳به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۱۱/۰۷/۱۳۹۵آقای محمدعلی بیک به کدملی ۴۴۳۱۶۴۹۸۹۱ و آقای سیدمحمدحسن سادات اخوی به کدملی ۴۴۳۱۳۷۴۲۲۱ و آقای سعید مومنین به کدملی۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ و محمدهادی مومنین به کدملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۰۶۷۹۴۴۷۰۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13207235
آگهی تغییرات شرکت صنایع آرمان سلولز یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۴۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ اعضا هیئت مدیره عبارتنداز: آقای سعید مومنین بشماره ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ آقای محمد هادی مومنین بشماره ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ آقای محمدرضا اسلامی بشماره ملی ۴۴۳۲۱۴۸۳۷۳ برای مدت دو سال انتخاب شدند۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خضری بشماره ملی ۴۴۳۲۶۴۸۰۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۰۴۹۵۱۳۹۵۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240885
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاغذ فام کویر در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۰۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۸۳۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تامین وتجهیز و اداره واحد های تولیدی صنعتی در زمینه تولید و بسته بندی انواع کاغذ تحریر، گلاسه، مقوای پشت طوسی و کلیه کاغذ های داخلی و خارجی و همچنین خرید و فروش و صادرات و واردات ماشین آلات و مواد اولیه و محصولات تولیدی شرکت و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و امور گمرکی و ترخیص کالا و مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط دولتی و غیردولتی و اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و هر گونه فعالیتی که مرتبط با موضوع شرکت باشدضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یزد اشکذر شهرک صنعتی فولاد کدپستی ۸۹۴۵۱۵۱۴۶۰ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد۱۰۰۰۰سهم آن بانام می باشدکه مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵/۱۵۱/۷۶۲۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک مهرایران شعبه نواب صفوی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای محمد هادی مومنین به کدملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سعیدمومنین به کدملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضا خضری به کدملی ۴۴۳۲۶۴۸۰۵۸به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران وآقای محمدخجسته به کدملی ۴۴۳۳۵۷۶۲۵۵به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر مدارک شرکت با امضای مدیرعامل یاهریک از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشدوحسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵به سمت بازرس اصلی وآقای علی پورمقدس به کدملی ۴۴۲۰۰۸۰۸۳۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۱۰۱۵۵۳۶۶۸۲۹۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256207
آگهی تغییرات شرکت کاغذ اندیشه ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۳۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۲۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید مومنین به کدملی۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ آقای محمد هادی مومنین به کدملی۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ پ۹۵۱۰۲۵۴۳۱۴۹۹۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303186
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تضامنی صرافی محمد هادی مومنین و شرکاء درتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۸۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۸۹۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فعالیت صرافی شامل ؛ خرید وفروش نقدی ارز ؛ مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها وموسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین ومقررات ارزی می باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ گمرک ـ خیابان شهید رامین مرادی ـ خیابان قزوین ـ پلاک ۲۵۰ ـ پاساژ فرجی ـ طبقه همکف کدپستی ۱۳۳۶۶۱۵۱۹۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد ابوالحسنی دولابی دارنده ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد هادی مومنین دارنده ۳۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای احمد امیربیکی یزدی دارنده ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمد ابوالحسنی دولابی به شماره ملی ۰۰۷۵۴۴۸۶۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد هادی مومنین به شماره ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد امیر بیکی یزدی به شماره ملی ۴۴۳۲۸۶۸۳۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر صرافی معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بموجب مجوز شماره ۲۴۸۵۴۰/۹۵ مورخ ۸/۸/۹۵ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردید. پ۹۵۱۱۲۳۴۳۲۴۸۱۲۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450465
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت برادران مومنین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۷۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۰۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتند از: آقای محمد هادی مومنین به شماره ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سعید مومنین به شماره ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کیارش اکبری به شماره ملی ۳۹۶۱۷۵۲۲۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره واقای حمید رضا گلوست رادی به شماره ملی۰۰۴۱۶۸۴۷۰۲ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۰۸۶۴۸۴۶۴۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662656
آگهی تغییرات شرکت مرکزبین المللی قلب محمدرسول الله ص یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۲۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ صورتهای مالی و تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید۲ آقای سعید مومنین به شماره ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ و آقای محمدرضا شجاع به شماره ملی ۴۴۵۹۶۷۱۵۷۳ و آقای محمدهادی مومنین به شماره ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شماره ثبت ۱۲۵۲۹ و با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خضری به شماره ملی ۴۴۳۲۶۴۸۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۷۲۵۵۹۱۴۲۸۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13685516
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوش ماشین کارا درتاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۸۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۳۵۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:راه اندازی ومشارکت دراجرای پروژه های مختلف وهمچنین فعالیتی درزمینه های تولیدی، صنعتی، معدنی، تجهیزات، صنایع وماشین آلات، امورفنی، عمرانی، ساختمانی، پیمانکاری، شهرسازی، راهسازی، خاک ونقشه برداری، واردات وصادرات خودروهای سبک وسنگین وقطعات وابسته به آن ـ واردات وصادرات کلیه وسایل نقلیه موتوری، غیرموتوری وقطعات وابسته به آن ـ ساخت بناهای مجتمع فرهنگی، ورزشی وتوریستی وکلیه فعالیت های مجاز بازرگانی، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی وترخیص کالااز گمرکات کشور ارائه خدمات طرح ونظارت واجرا مشاوره فنی پیمانکاری درکلیه موضوعات فوق ـ انجام هرگونه عملیات تجاری وبازرگانی توزیع وپخش وتولید وبسته بندی کلیه محصولات مجاز ـ ارائه خدمات پس از فروش در داخل وخارج از کشور ـ گشایش اعتبار در کلیه بانکها و موسسات مالی برای شرکت ـ اخذ واعطای نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور ـ اجراطرح های مختلف صنعتی، معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم ـ واردات لوازم یدکی جانبی خودروسبک وسنگین وقطعات وابسته به آن ـ شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی ـ انجام کلیه عملیات که بطور مستقیم وغیرمستقیم برای تحقق عملیات شرکت مفید ولازم بوده یادر جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد ـ اخذوام و تسهیلات مالی و اعتباری ارزی وریالی ضمانت نامه های قانونی از بانکها وموسسات مالی واعتباری خصوصی ودولتی درداخل یا خارج برای شرکت )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ میرداماد ـ بزرگراه ایت اله مدرس ـ خیابان تابان شرقی ـ پلاک ـ ۵۰ ـ طبقه سوم ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۹۱۸۹۱۳۴۴۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشدکه مبلغ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن طبق گواهی شماره ۵۸۳۶ / ۹۶ / ۶۴ ـ مورخ ۲/۸/۱۳۹۶ بانک کارآفرین شعبه ناهید کد ۳/۰۰۶۴ به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای رضا اخروی به شماره ملی ۰۰۶۲۸۸۱۳۱۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره ) آقای محمد هادی مومنین به شماره ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرزین ترکی پور به شماره ملی ۲۳۰۰۸۱۲۵۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کیارش اکبری به شماره ملی ۳۹۶۱۷۵۲۲۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیر ناصر شاه آبادی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۷۵۴۹۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد صادقی مطلق به شماره ملی ۰۰۸۲۴۲۵۸۴۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۰۹۴۵۷۲۱۷۷۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763502
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع غذایی هرمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۵۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۹۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیر حسین امیری مقدم به شماره ملی۰۰۳۷۴۱۸۶۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد هادی مومنین به شماره ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیارش اکبری به شمارملی ۳۹۶۱۷۵۲۲۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا شیروانی فرد به شماره ملی ۰۰۵۲۶۷۲۱۰۷ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت یا امضاء مشترک دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۲۶۲۲۶۶۴۷۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794325
آگهی تغییرات شرکت آرمان موتور کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۱۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای سعید مومنین به شماره ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ آقای محمد هادی مومنین به شماره ملی۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ آقای کیارش اکبری به شماره ملی ۳۹۶۱۷۵۲۲۸۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۱۱۱۱۴۲۰۷۳۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865684
آگهی تغییرات شرکت کاغذ کار کسری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۴۰۴۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ آقای سعید مومنین با کدملی۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد هادی مومنین با کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا خجسته با کدملی ۴۴۳۱۳۴۱۲۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۷ انتخاب شدند. ش۹۶۱۱۱۹۲۳۶۸۵۵۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886862
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رسام اندیشه پارس درتاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۳۱۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۲۸۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای داخلی و خارجی اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی درداخل و خارج از کشور و تنظیم و مشاوره و اجرای برنامه ها و روابط عمومی و انجام سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط، همکاری و مشارکت با سازمانهای داخلی، منطقه ای و بین المللی و شرکت در همایش، سمینار و نمایشگاههای داخل و خارج ازکشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ بزرگراه آیت اله مدرس ـ خیابان تابان شرقی ـ پلاک ۵۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۱۸۹۱۳۳۸۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که کلیه سرمایه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانک کارآفرین شعبه ناهید به شماره ۸۶۷۷/۹۶/۰۰۶۴ مورخ ۱۱/۱۱/۹۶ نقدأ پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای محمد هادی مومنین به شماره ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای وحید جوادزاده به شماره ملی ۲۲۰۰۵۱۵۶۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هشام حمیدی نیا به شماره ملی ۳۳۹۲۷۸۷۰۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیرناصر شاه آبادی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۷۵۴۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و آقای احمد امیر بیکی یزدی به شماره ملی ۴۴۳۲۸۶۸۳۰۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۱۳۰۱۵۹۹۲۲۲۹۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14118134
آگهی تغییرات شرکت اکسون ماشین آرینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۹۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۱۳۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید مومنین به شماره ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد هادی مومنین به شماره ملی۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کیارش اکبری به شماره ملی ۳۹۶۱۷۵۲۲۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی کرمی به شماره ملی ۰۰۷۹۵۱۱۹۶۱بسمت مدیرعامل (خارج از سهامدران و اعضای هیأت مدیره) انتخاب گردیدند پ۹۷۰۴۲۳۳۷۲۵۸۴۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246431
آگهی تغییرات شرکت سیب پردازش کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۹۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) آقای محمد هادی مومنین دارای کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰و آقای احمد امیر بیکی یزدی دارای کد ملی ۴۴۳۲۸۶۸۳۰۹و آقای محمد صادقی مطلق دارای کد ملی۰۰۸۲۴۲۵۸۴۱ برای مدت دوسال به عنوان اعضای هئیت مدیره انتخاب گردیدند۲) اقای امیر ناصر شاه آبادی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۷۵۴۹۱به سمت بازرس اصلی و آقای حسن شریفیان دارای کد ملی ۰۰۷۴۰۹۹۱۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش۹۷۰۷۱۴۵۳۸۲۴۱۱۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250344
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدهادی مومنین به کدملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰به نمایندگی شرکت مقواسازی یزدبه سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ابوالحسنی دولابی به کدملی ۰۰۷۵۴۴۸۶۳۷به نمایندگی شرکت کاغذ اندیشه ماندگاربه سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اسلامی امیرآبادی به کدملی ۴۴۳۲۸۲۴۶۵۴به نمایندگی شرکت کاغذکارکسری به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای حسن شریفیان به کدملی ۰۰۷۴۰۹۹۱۲۴به نمایندگی شرکت سل سام آریا به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدخجسته به کدملی ۴۴۳۳۵۷۶۲۵۵ به نمایندگی شرکت آرمان سلولز یزد به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدندوحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره (محمدهادی مومنین) ونائب رئیس هیئت مدیره (محمد ابوالحسنی دولابی) و در غیاب هریک از ایشان با امضای عضو هیئت مدیره (محمدخجسته) و یا مدیرعامل (حسین اسلامی امیر آبادی) همراه با مهرشرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۷۰۷۱۶۶۱۳۳۶۴۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14288124
آگهی تغییرات شرکت چهره یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۹۸۴۴
آگهی تغییرات شرکت چهره یزدسهامی خاص به شماره ثبت۷۶۴وشناسه ملی۱۰۸۶۱۵۸۹۸۴۴به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۱۵/۰۷/۱۳۹۷آقای سیدمحمدحسن سادات اخوی به کدملی۴۴۳۱۳۷۴۲۲۱وآقای سعیدمومنین به کدملی۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ومحمدهادی مومنین به کدملی۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۸۰۶۸۰۴۱۶۹۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14314854
آگهی تغییرات شرکت سلامت اندیشان راتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۳۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۱۸۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، حسن آباد زرگنده، بزرگراه شهید آیت اله مدرس، بلوار آرش غربی، پلاک ۸، طبقه دوم، واحد ۷ کدپستی۱۹۱۹۸۶۵۹۴۸ تغییر یافت. محمد هادی مومنین به شماره ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و هشام حمیدی نیا به شماره ملی ۳۳۹۲۷۸۷۰۶۱ به سمت نایب هیئت مدیره و امیر حسین زارع زاده به شماره ملی ۰۰۶۱۶۹۰۴۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) تعیین گردیدند کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره ونائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد وکلیه اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۷۰۸۲۶۳۶۹۳۸۶۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک