مجید لک

آقای مجید لک

کد ملی 0452859476
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1011308
آگهی تغییرات شرکت مد آفرین کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۴۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۳۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ساناز خرازی به شماره ملی۰۰۱۰۰۷۳۷۴۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم شهرزاد رفیعی به شماره ملی۰۰۷۳۲۳۰۴۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ و آقای مجید لک به شماره ملی۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ و آقای شهاب لک خسروی به شماره ملی۴۷۱۰۰۵۵۶۹۶ و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی۰۰۷۹۳۰۹۲۲۴ تا تاریخ۲۵/۷/۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهاب لک خسروی به شماره ملی۴۷۱۰۰۵۵۶۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی۰۰۷۹۳۰۹۲۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهاب لک خسروی به شماره ملی۴۷۱۰۰۵۵۶۹۶ به سمت مدیرعامل. ۴ امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ۲۱/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۶۲۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045795
آگهی تغییرات شرکت مد پاسارگاد کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم سحر نصری به شماره ملی ۰۴۵۳۷۲۷۳۶۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم سمیه محبتی به شماره ملی ۰۰۷۳۶۶۹۷۴۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ و آقای مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۰۹۲۲۴ تا تاریخ ۲۱/۷/۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۰۹۲۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ بسمت مدیرعامل. ۴ امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۱۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087777
آگهی تغییرات شرکت مد عرشیا کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۳۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به عنوان بازرس اصلی، خانم ساناز خرازی به شماره ملی ۰۰۱۰۰۷۳۷۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ و آقای مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۰۹۲۲۴ تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۴. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۰۹۲۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۰۹۲۲۴ به سمت مدیرعامل. ۵ امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۰۲۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087779
آگهی تغییرات شرکت پخش مد کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند با نمایندگی آقای حبیب آقامحمدپور به عنوان بازرس اصلی، خانم سمیه محبتی به شماره ملی ۰۰۷۳۶۶۹۷۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امین اله لک خسروی و آقای مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۰۹۲۲۴ تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۴. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: امین اله لک خسروی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۰۹۲۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه فرقانی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۳۱۶۲۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۴. ۵ امضا قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۰۲۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087780
آگهی تغییرات شرکت مد آریا کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۱۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به عنوان بازرس اصلی، خانم سحر نصری به شماره ملی ۰۴۵۳۷۲۷۳۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ و آقای مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۰۹۲۲۴ تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۴. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۰۹۲۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ به سمت مدیرعامل. ۵ امضا و قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۰۲۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9893792
آگهی تغییرات شرکت مد پندار کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۷۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۸۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به عنوان بازرس اصلی، خانم مریم رامشه به شماره ملی ۰۰۸۲۵۱۱۹۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۴. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملی ۴۲۱۸۷۳۳۰۵۸ و آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ و آقای مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ تا تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۲ ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی لک خسروی به شماره ملی ۴۲۱۸۷۳۳۰۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هوشنگ ماکنعلی به شماره ملی ۱۹۳۰۰۲۵۶۸۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۲ در تاریخ۷/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267074
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا فیدار کاسپین درتاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۶۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۰۳۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارت و ال سی برای شرکت نزد بانک ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز قانونی پس از اخذ مجوز های لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ خیابان ولیعصر ـ بالاتر از جام جم ـ نبش کوچه پروین ـ پلاک ۲۷۰۹ طبقه ۵ واحد ۶ کدپستی ۱۹۶۶۸۱۳۱۴۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۵۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدکه مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانک سامان بشماره۱۱۵۳۰۲۶۷ مورخ۲۵/۸/۹۵ شعبه جام جم پرداخت گردید و الباقی آن در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: اعضای هیئت مدیر برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای هوشنگ ماکنعلی به شماره ملی ۱۹۳۰۰۲۵۶۸۸ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سیما نیک خصلت به شماره ملی ۰۰۷۳۴۴۵۱۳۴ به سمت بازرس اصلی خانم شیرین شاهد صادق به شماره ملی ۰۴۵۳۴۸۶۴۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد " پ۹۵۱۱۰۲۳۴۵۲۰۵۷۵۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271563
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگام آذرخش آسیا درتاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۸۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۸۳۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش و تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارت و ال سی برای شرکت نزد بانک ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:.تهران ـ خیابان ولیعصر ـ بالاتر از پارک ملت ـ نبش کوچه پروین ـ پلاک ۲۷۰۹ کدپستی ۱۹۶۶۸۱۳۱۴۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۴۱۸/۸۲۱/۹۵ مورخه ۱۸/۱۰/۹۵ بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: امین اله لک خسروی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیما نیک خصلت به شماره ملی ۰۰۷۳۴۴۵۱۳۴ به سمت بازرس علی البدل و شیرین شاهد صادق به شماره ملی ۰۴۵۳۴۸۶۴۰۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۱۱۰۴۸۲۲۲۰۷۸۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283240
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراد پوشان کاسپین در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۲۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۵۵۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید ساخت مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارت و ال سی برای شرکت نزد بانک ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان ولیعصر بالاتراز جام جم نبش کوچه پروین پلاک ۲۷۰۹ طبقه چهارم واحد ۱۵ کدپستی ۱۹۶۶۸۱۳۱۴۱ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم بر ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد. که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی شماره ۹۴۸/۹۵۰۱۰۰ بانک دی شعبه مرکزی مورخ: ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ پرداخت والباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: امین اله لک خسروی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اقدس لک خسروی به شماره ملی ۴۲۱۸۷۳۳۰۴۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حامد فخری به شماره ملی ۰۰۶۰۷۲۰۷۶۱ به سمت بازرس علی البدل علی فخری به شماره ملی ۰۰۶۶۳۰۱۸۵۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۱۱۰۸۱۲۶۲۲۲۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321353
آگهی تغییرات شرکت کاسپین گستر سورن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۴۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۴ به تصویب رسید. موسسه آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و سیما نیک خصلت کد ملی ۰۰۷۳۴۴۵۱۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. امین اله لک خسروی کد ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و مجید لک کد ملی۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۰۳۲۵۵۸۹۰۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321362
آگهی تغییرات شرکت ویرا کاسپین ویژن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۷۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۲۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به ش. م ۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و خانم مهشید بهنیا کد ملی ۰۳۱۰۷۷۱۳۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای مجید لک کد ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی کد ملی۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی کد ملی ۰۰۷۹۳۰۹۲۲۴به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۰۳۵۱۷۳۲۳۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323614
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا پوشان مهرگان درتاریخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۷۹۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۲۳۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. انجام کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی اعم از خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات کشور، اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی های داخلی و خارجی، خدمات پشتیبانی فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و بخش خصوصی، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت، انجام موضوعات پس از اخذ مجوز بنا به ضرورت مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان خیابان توحید شمالی روبروی تاکسی بیسیم فروشگاه بنتون کدپستی ۸۱۷۳۶۴۳۳۴۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ بابت سرمایه اولیه طی گواهی شماره ۹۵۹۵۲۱۱۰۰۹ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ بانک سامان شعبه زاینده رود پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران:آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای وحید نژاد تبریزی به شماره ملی ۴۸۹۷۵۱۲۷۴۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آرزو کیانی فلاورجانی به شماره ملی ۱۱۰۰۱۳۰۹۰۱ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدسالار افتخاری قینانی به شماره ملی ۱۲۷۰۹۳۴۶۸۶ به سمت بازرس علی البدل از برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۰۴۸۰۴۹۶۷۴۴۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332168
آگهی تغییرات شرکت کاسپین مد آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۲۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ بتصویب رسید. موسسه آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و خانم مهشید بهنیا کد ملی ۰۳۱۰۷۷۱۳۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. مجید لک کد ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و امین اله لک خسروی کد ملی۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و رامین لک خسروی کد ملی ۰۰۷۹۳۰۹۲۲۴به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۱۰۷۸۴۳۳۷۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336660
آگهی تغییرات شرکت کاسپین مد صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۱۲۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و خانم مهشید بهنیا کد ملی ۰۳۱۰۷۷۱۳۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای امین اله لک خسروی کد ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای مجید لک کد ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی کد ملی ۰۰۷۹۳۰۹۲۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضای اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۱۴۷۷۷۱۲۱۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336672
آگهی تغییرات شرکت رخ آرا کاسپین پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۸۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه آگاه اندیشان خردمند ۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و خانم مهشید بهنیا کد ملی ۰۳۱۰۷۷۱۳۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای مجید لک کد ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی کد ملی۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای رامین لک خسروی کد ملی ۰۰۷۹۳۰۹۲۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۱۴۳۲۲۲۲۰۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444664
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایان پوشان تابان درتاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۹۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۰۳۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه و تولید و ساخت و مونتاژ و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی صنعتی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی برابر قوانین جاری کشور، اخذ وام، تسهیلات و ضمانت نامه بانکی ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، گشایش اعتبار و ال سی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در کلیه سطوح داخلی و بین المللی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران-شهر تهران-ولیعصر-خیابان شهید حمید طاهری-خیابان ولیعصر-پلاک ۲۷۰۹-طبقه پنجم-واحد ۱۷- کدپستی ۱۹۶۶۸۱۳۱۴۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی به شماره۴۸۵/۸۲۱/۱۳۹۶.مورخ ۲۰/۲/۹۶نزدبانک سامان.شعبه جام جم پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران به شرح ذیل تعیین شدند:آقای کامیار اعتمادی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۰۳۴۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک-سفته-بروات-قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم شیرین شاهد صادق به شماره ملی ۰۴۵۳۴۸۶۴۰۱ به سمت بازرس اصلی خانم سیما نیک خصلت به شماره ملی ۰۰۷۳۴۴۵۱۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۰۳۹۵۴۱۶۸۲۰۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474360
آگهی تغییرات شرکت ویستا پندار آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۶۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۰۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید لک کد ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی کد ملی۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم گلرخ منوچهری با کدملی ۰۹۴۶۵۴۳۵۲۶به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۲۷۶۵۵۳۷۱۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474529
آگهی تغییرات شرکت آروین فرتاک آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۸۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۷۹۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید لک به کد ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و امین اله لک خسروی به کد ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و بهارک قاسمی نژاد صدر به کد ملی ۰۴۵۱۵۸۱۹۵۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۳۲۷۸۳۵۹۷۹۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474566
آگهی تغییرات شرکت آراد پوشان والا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۹۴۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید لک کد ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امین اله لک خسروی کد ملی۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای دانیال دولو قاجار به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۳۲۷۲۵۵۲۱۷۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474582
آگهی تغییرات شرکت والا پوشان مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۸۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۷۴۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید لک کد ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و امین اله لک خسروی کد ملی۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و نغمه جوزا به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضا قراردادها و اسناد اوراق تعهدآور با دو امضا اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۳۲۷۸۸۲۱۵۹۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474688
آگهی تغییرات شرکت پویا پرواز خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۷۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۵۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین اله لک خسروی به کد ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید لک به کد ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدامین فرهمندپور به کد ملی ۰۰۷۹۷۲۶۲۹۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و داری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی فخری به کد ملی ۰۰۶۶۳۰۱۸۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۲۷۸۱۷۱۷۱۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13490253
آگهی تغییرات شرکت سیروان سورن آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۹۸۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۴۱۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید لک کد ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ با پرداخت مبلغ ۳۵۷۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۵۷۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا به شرح ذیل میباشد:. محسن عسکری زاده ۰۰۵۲۴۸۴۶۵۳ دارنده ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. حسن رشنو ۴۲۱۸۵۳۸۳۱۱دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مجید لک ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶دارای ۳۵۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۴۱۰۶۴۸۲۲۹۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631549
آگهی تغییرات شرکت پارسان پوشان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۱۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۳۸۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین اله لک خسروی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید لک به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۹۴۷۶ سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کامیار اعتمادی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۰۳۴۴۶به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره وسهامداران) برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۰۵۵۴۵۶۷۵۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک