بهناز خان احمدی زنوز

بهناز خان احمدی زنوز

کد ملی 0452856396
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1409064
آگهی تغییرات شرکت مدیر پروژه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۰۴۲۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۹۱۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. آقای کاظم گرشاسبی به کد ملی ۰۰۳۶۶۷۲۱۹۱ بسمت بازرس اصلی و خانم بهناز خان احمدی به کد ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۰۷۰۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409065
آگهی تغییرات شرکت آرین تخته سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۵۱۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاظم گرشاسبی به شماره کد ملی ۰۰۳۶۶۷۲۱۹۱ بسمت بازرس اصلی و خانم بهناز خان احمدی به کد ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. پ۱۸۰۷۰۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10091791
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی آرین سعیدسهامی خاص به شماره ثبت۲۰۹۱۷۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۹/۹۰ واصل گردید: کاظم گرشاسبی به کدملی ۰۰۳۶۶۷۲۱۹۱بسمت بازرس اصلی و فاطمه جمیلی نیگجه به کدملی ۰۰۷۳۹۳۹۱۵۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ سینا سعیدی به کدملی ۰۴۵۳۷۶۲۱۸۲ محمد پورفتحی به کدملی ۲۶۶۹۱۳۰۴۸۸ مریم سعیدی به کدملی ۰۴۵۰۱۳۱۶۲۹ بهناز خان احمدی زنوز به کدملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ علی سعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم سعیدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد پورفتحی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657830
آگهی تغییرات شرکت آرین نارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۵۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۰۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم بهناز خان احمدی زنوز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین سامی به شماره ملی ۱۲۱۹۰۹۵۳۹۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۴۱۱۲۵۳۶۹۶۰۲۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674635
آگهی تغییرات شرکت آبشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم بهناز خان احمدی زنوز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۴۱۲۰۴۲۴۶۳۹۹۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839235
آگهی تغییرات شرکت آرین مریم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ نسیم کجوئی به کدملی ۰۰۳۵۹۱۸۹۰۱ عبداله نوروزی به کدملی ۶۱۵۹۷۵۶۳۶۲ به نمایندگی از طرف گروه صنعتی آرین سعید (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۲ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ بصویب رسید. - محمد باقر هاشمی به کدملی ۵۹۳۹۸۴۸۳۲۱ بسمت بازرس اصلی و بهناز خان احمدی زنوز به کدملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۱۹۵۹۱۶۸۸۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839241
آگهی تغییرات شرکت آرین جلارنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر شهریور ماه ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرارگرفت.. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و خانم بهناز خان احمدی زنوز به کدملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ برای مدت یکسال مالی به سمت بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند کلیه آگهی‌های شرکت در روزنامه کثیر الانتشار «ابرار اقتصادی» منتشر میگردد. پ۹۵۰۳۱۹۶۲۹۹۰۷۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839318
آگهی تغییرات شرکت آرین ارکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۵۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۰۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید خانم بهناز خان احمدی زنوز به کدملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد باقرهاشمی به کدملی ۵۹۳۹۸۴۸۳۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشارابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۱۹۱۶۲۱۵۸۴۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123843
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی آرین رخ درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۳۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۹۸۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید، تحقیق، توسعه، تجارت، واردات، صادرات کلیه محصولات و کالاهای مجاز بازرگانی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان آفریقا ـ خیابان مهیار ـ پلاک۹ کدپستی ۱۹۶۶۹۴۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲ / ۹۵ ـ ۱۰۰۹ مورخ ۱۷/۰۸/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه ظفر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اقای امین واعظ زاده به کدملی ۰۰۷۸۶۰۱۹۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فرنگیس قره خانلی به کدملی ۰۰۶۴۱۹۰۹۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره باید به امضاء متفق رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضا هیات مدیره رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد سایر اسنادو مدارک با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم بهناز خان احمدی زنوز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسین سامی به شماره ملی ۱۲۱۹۰۹۵۳۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۲۲۲۰۷۷۲۴۶۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126410
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرین ام دی اف درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۳۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۹۹۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید، تحقیق و توسعه، تجارت، توزیع، واردات، صادرات کلیه محصولات و کالاهای مجاز بازرگانی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان آفریقا ـ خیابان مهیار ـ پلاک۹ کدپستی ۱۹۶۶۹۴۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۶ / ۹۵ ـ ۱۰۰۹ مورخ ۱۷/۸/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه ظفر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اقای رضا شیرزاده موالو به کدملی ۰۰۶۷۳۶۷۸۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ اقای سیدحسن حیدرپور به کدملی ۵۶۸۹۹۶۱۰۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اقای علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره باید به امضاء متفق رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضا هیات مدیره رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد سایر اسنادو مدارک با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم بهناز خان احمدی زنوز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسین سامی به شماره ملی ۱۲۱۹۰۹۵۳۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۲۴۳۷۴۹۶۷۴۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137438
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرین لیلا درتاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۶۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۳۷۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید، تحقیق و توسعه، تجارت، توزیع، واردات، صادرات کلیه محصولات و کالاهای مجاز بازرگانی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان آفریقا ـ خیابان مهیار ـ پلاک۹ کدپستی ۱۹۶۶۹۴۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۲ / ۹۵ ـ ۱۰۰۹ مورخ ۲۵/۰۸/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه ظفر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اقای حسین سامی به کدملی ۱۲۱۹۰۹۵۳۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و اقای سینا سعیدی به کدملی ۰۴۵۳۷۶۲۱۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اقای علی سعیدی به کدملی۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره باید به امضاء متفق رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضا هیات مدیره رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد سایر اسنادو مدارک با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم بهناز خان احمدی زنوز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای رضا شیرزاده موالو به شماره ملی ۰۰۶۷۳۶۷۸۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۲۹۹۷۱۳۲۲۷۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13258099
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مشاوران مهندسی آرین نوین در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۲۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۵۰۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ارائه خدمات فنی و مهندسی در راستای احداث کلیه ابنیه، تهیه، تولید، تحقیق و توسعه، تجارت، توزیع، واردات، صادرات کلیه محصولات و کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان آفریقا خیابان مهیار پلاک۹ کدپستی ۱۹۶۶۹۴۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشد و تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۶۰/۹۵ ـ ۱۰۰۹ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ بانک خاورمیانه شعبه ظفر پرداخت گردیده است. اولین مدیران: علی سعیدی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین عصارپور به شماره ملی ۰۰۴۲۱۹۷۴۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سمت مدیرعامل و امیر غلامرضایی به شماره ملی ۰۳۷۰۱۶۱۷۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره باید به امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد. سایر اسناد و مدارک با امضای متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: بهناز خان احمدی زنوز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به سمت بازرس اصلی و حسین سامی به شماره ملی ۱۲۱۹۰۹۵۳۹۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۰۲۶۹۴۱۱۸۶۲۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562376
آگهی تغییرات شرکت چسب ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۳۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی سعیدی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سمیه حسین پور به شماره ملی ۴۵۹۱۳۱۴۵۵۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و بهناز خان احمدی زنوز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی آرین سعید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۲ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و مدارک تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره باید به امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد، و سایر اسناد و مدارک با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۵۶۲۸۹۱۲۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562385
آگهی تغییرات شرکت آرین سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. بهناز خان احمدی زنوز به کدملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به سمت بازرس اصلی و اکبر کلامی به کدملی ۱۶۳۹۰۵۷۷۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ و فاطمه افسونی به کدملی ۴۲۸۴۹۳۹۹۷۱ و امین واعظ زاده به کدملی ۰۰۷۸۶۰۱۹۹۱، به نمایندگی از طرف گروه صنعتی آرین سعید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۲ برای مدت دو سال به سمت اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند. روزنامه «ابرار اقتصادی» بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۲۵۲۱۵۶۷۳۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13775404
آگهی تغییرات کار آفرینان و نوابغ سعیدی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۱۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۰۱۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ و محمد پورفتحی به کدملی ۲۶۶۹۱۳۰۴۸۸ و خانم مژگان جلالیان به کدملی ۲۰۶۲۹۱۱۰۱۷ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. - آقای حسین سامی به کدملی ۱۲۱۹۰۹۵۳۹۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا شیرزاده موالو به کدملی ۰۰۶۷۳۶۷۸۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند خانم بهناز خان احمدی زنوز به کدملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به سمت عضو هیات امناء جایگزین آقای عبدالله نوروزی شدند. - روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار موسسه تعیین شد. پ۹۶۱۰۰۳۲۱۰۳۷۵۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832580
آگهی تغییرات شرکت آرین شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۸۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهناز خان احمدی زنوز به کدملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به سمت بازرس اصلی و نسیم کجویی ۰۰۳۵۹۱۸۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۱۰۳۵۶۴۱۵۸۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212610
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرین ترابر سعید درتاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۴۹۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۳۳۰۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا به سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد هرگونه شعبه و یا نمایندگی و توسعه فعالیت به حوزه های استانی و سراسری با موافقت کتبی و قبلی از سوی سازمان راهداری,حمل و نقل و پایانه های کشور و یا اداره کل راهداری و حمل و نقل استان مازندران طی مجوز شماره ۳۴۶۷۱/۱۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان ساری مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مازندران - شهرستان ساری - بخش رودپی - دهستان رودپی غربی - آبادی اسفندان-اسفندان-خیابان اصلی-جاده فرح آباد-پلاک ۰-طبقه همکف- کدپستی ۴۸۴۷۱۹۱۳۸۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۷۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۹۷/۹۳/۱۷۰۱ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه ساری با کد۱۷۰۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حسین خوینی به شماره ملی ۰۰۴۲۵۶۶۸۸۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه صنعتی آرین سعید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۲ و به نمایندگی حسین علی پور اغوزی به شماره ملی ۲۰۶۰۴۷۴۹۶۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد هادی خلردی به شماره ملی ۲۰۹۰۳۶۴۹۸۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم فاطمه افسونی به شماره ملی ۴۲۸۴۹۳۹۹۷۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره و امضا ثابت مدیرعامل همراه با مهر شرکت, همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا شیرزاده موالو به شماره ملی ۰۰۶۷۳۶۷۸۷۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم بهناز خان احمدی زنوز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۱۵۳۷۰ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ساری تاسیس گردید. ش۹۷۰۶۲۰۱۲۰۶۴۳۲۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213162
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرین برد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۳۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۹۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر شهریور ماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. آقای حسین سامی به کدملی ۱۲۱۹۰۹۵۳۹۷ به سمت بازرس اصلی و خانم بهناز خان احمدی زنوز به کدملی ۰۴۵۲۸۵۶۳۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند آقای علی سعیدی به کدملی ۰۰۴۱۰۲۳۱۱۰ و خانم یاسمن فروحی به کدملی ۰۹۴۴۹۰۳۹۱۶ و خانم روشنک سادات پاک نژاد به کدملی ۰۰۷۰۷۹۰۱۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی آرین سعید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۷۶۲ برای مدت دو سال به سمت اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند. روزنامه «ابرار اقتصادی» بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۲۱۳۷۷۳۲۹۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک