عبداله فاتح

آقای عبداله فاتح

کد ملی 0452830176
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1046004
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: سعید فاتح به کدملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به کدملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح به کدملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید زمانی به کدملی ۴۴۶۹۵۰۴۴۸۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۹۹۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657775
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علی اصغر خجسته به ش ملی ۰۹۳۸۳۰۹۸۸۹ به سمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به ش ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید فاتح به ش ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و عبداله فاتح به ش ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و مجید امامی به ش ملی ۴۷۲۱۸۰۷۵۲۱ و رضا فاتح به ش ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ سعید فاتح به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی جهانگیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء از چهار امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10838970
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید زمانی به شماره ملی ۴۴۶۹۵۰۴۴۸۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۲. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با ۲ امضای از ۴ امضای آقایان فوق همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۳/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717650
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ارتباطات رایان تدبیر در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۹۲۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۲۰۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تأمین تجهیرات و ایجاد شبکه های مخابراتی و انتقال داده ها از طریق انواع فناوری ها و بسترهای ارتباطی و ایجاد ارتباط با شبکه های مخابراتی و اطلاع رسانی داخلی و بین المللی، صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت و ارائه انواع خدمات ارتباطی و خدمات مشاوره و طراحی سیستم های شبکه های کامپیوتری و مخابراتی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، گاندی، خیابان چهاردهم، گاندی جنوبی، پلاک ۷۴، طبقه ۳ کدپ ۱۵۱۷۸۴۴۱۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۹/۹۴/۱۰۰۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ـ شرکت داده گستر عصر نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵ با نمایندگی آقای سید ایمان میری کدم ۴۵۹۱۳۰۷۲۶۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت آریا رسانه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵ با نمایندگی آقای محمد حسن شانه ساززاده کدم ۰۰۷۲۵۸۲۷۴۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت پارسان لین ارتباطات به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲ با نمایندگی آقای عبداله فاتح کدم ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵ با نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی کدم ۴۴۳۱۶۸۸۷۸۱ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت انتقال داده های آسیاتک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۳۷۳ با نمایندگی آقای محمدعلی یوسفی زاده کدم ۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای علی جهانگیری کدم ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقایان علی دوائی به شماره ملی ۰۰۷۱۷۱۶۱۹۱ به عنوان بازرس اصلی و محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی ۰۳۸۱۶۸۷۵۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۴۱۲۲۶۵۴۰۱۹۵۵۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840199
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری نوین آفاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۱۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ورضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر یغمایی به شماره ملی ۰۹۳۷۴۶۲۸۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شاپور خستو به شماره ملی ۰۵۳۱۹۹۸۳۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و علی اصغر خجسته به شماره ملی ۰۹۳۸۳۰۹۸۸۹ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۳۱۹۷۸۵۳۳۳۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068615
آگهی تغییرات شرکت شهرک شن زار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۸۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم ایو آدریانا ایروانی فرد به شماره ملی ۴۷۲۳۶۷۰۰۶۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم تینا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۱۰۰۷۹۳۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با هر یک از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۹۴۶۶۸۶۲۸۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13085878
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ با نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵، عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی و علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۸۰۱۴۹۴۲۵۵۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086080
آگهی تغییرات شرکت پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و آقایان عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۸۰۱۵۱۷۸۹۷۱۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102617
آگهی تغییرات شرکت توانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ تصویب گردید. آقایان سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و احمد حاج رضا جعفرآبادی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۹۲۵۱ و سعید زمانی به شماره ملی ۴۴۶۹۵۰۴۴۸۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۱۰۴۲۰۴۹۵۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221061
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام بیمه زندگی خاورمیانه درتاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۱۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۴۹۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : ۱-انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و مستمری براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران. تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران. قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط، مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می‌کند. سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه. تبصره: میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : تهران، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان ششم، شماره هفت کدپستی ۱۵۱۴۷۱۷۹۱۱ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی بشماره ۵۸۵ - ۹۵ / ۱۰۰۷ مورخ ۱۶/۹/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه بخارست پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد . اولین مدیران : آقای سیدحسین سلیمی به شماره ملی ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای هومن قویمی به شماره ملی ۰۰۴۰۳۴۰۹۸۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سیداحمد احمدی هاشمی به شماره ملی ۰۳۸۴۰۲۸۵۳۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای خسرو اسمعیل زاده به شماره ملی ۱۳۷۶۲۴۸۱۸۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره بانک خاورمیانه به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶ به نمایندگی محمدابراهیم امین به شماره ملی ۰۶۵۲۰۰۷۷۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیات مدیره سرمایه گذاری کارآفرین ماندگار گروه بدر به شماره ملی ۱۰۱۰۳۱۴۴۹۰۶ آسفالت طوس به شماره ملی ۱۰۸۶۱۶۷۸۵۳۹بسمت عضو علی البدل هیات مدیره و آقای خلیل حسن زاده کمند به شماره ملی ۱۳۷۲۷۷۱۸۲۴ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضا )برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای محمد مهدی نیری بشماره ملی۰۰۶۸۴۷۱۶۹۶ بسمت دبیر هیات مدیره برای مدت یکسال انتخاب گردید . دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق، قراردادها، چک ها، سفته ها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل یا آقای محمدمهدی نیری به همراه یکی از اعضای هیأت‌مدیره متفقاً با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد، مکاتبات اداری شرکت با امضای تنهای مدیرعامل معتبر است. مدیرعامل میتواند در مکاتبات اداری امضاء خود را به معاونین و یا مدیران شرکت تفویض نماید. اختیارات مدیر عامل : ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به‌نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ایران و مورد تأیید هیأت‌مدیره - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، - انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و مستمری براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران مطابق با بند ۲-۱ اساسنامه شرکت، - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه‌شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره، - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، بازرس اصلی و علی البدل : موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بنا به مجوز شماره ۱۴۹۶۹/۱۲۲ مورخ ۱۷/۹/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار و مجوز شماره ۹۵ / ۶۰۲ / ۴۴۳۲۳ مورخ ۱۵/۹/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردید .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369820
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوای نور پارس درتاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۷۸۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات ارتباطی و اطلاع رسانی، ارائه خدمات دسترسی به شبکه های ارتباطی و اطلاع رسانی داخلی و بین المللی از طریق شبکه های زمینی با سیم و بدون سیم و از طریق ماهواره، پژوهش در امور ارتباطات زمینی و فضایی، خدمات مشاوره، طراحی و ایجاد شبکه های ارتباطی و داده ها و در صورت لزوم ساخت و کپی سازی و فروش سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز، صادرات و واردات، ارائه خدمات تجارت الکترونیک، فروش اینترنتی، اخذ نمایندگی محصولات خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با موضوع فعالیت های شرکت ـ در صورت ضرورت قانونی انجام فعالیتهای شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید سرتیپ قنبر قنبرزاده ـ خیابان خرمشهر ـ پلاک ۲۲۲ ـ ساختمان نگین سبز ـ طبقه ششم ـ واحد شمال شرقی ـ کدپستی ۱۵۳۳۷۴۳۵۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طبق گواهی شماره ۲۷۴/۹۵/۱۰۰۲ مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت به حساب شرکت واریز گردید اولین مدیران: آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا خسروی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۲۹۳۵۸ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآورشرکت با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۶۰۱۱۵۸۴۹۵۷۸۷۸۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13385566
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس صدای ارتباط درتاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۳۹۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه سرویس و خدمات رایانه ای و پیاده سازی و پشتیبانی تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای، مخابراتی و فناوری اطلاعات، مشاوره، طراحی و اجرا در کلیه پروژه های مربوط به فناوری اطلاعات و مخابرات، ارائه راهکارهای سیستم یکپارچه اطلاعات، مدیریت منابع با استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون مالی و اداری، سیستم یکپارچه ارتباطات دربرگیرنده راهکارهای (VoIP)، ویدئو کنفرانس، وب کنفرانس، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی انواع شبکه های کامپیوتری، ارائه خدمات بازرگانی از قبیل بازاریابی داخلی در خصوص موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی در زمینه فعالیت شرکت، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، فعالیت های طراحی، مشاوره، اجرا، تحقیق و توسعه، نصب، نگهداری، پشتیبانی فنی، آموزش و پژوهش، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، خرید و فروش، واردات و صادرات در زمینه فعالیت شرکت. (ثبت موضوع فعالیت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: پردیس ـ تهران مرکزی ـ سیاهرود ـ روستای مرادتپه ـ شهر پردیس ـ فاز ۶ ـ جاده تهران دماوند (پارک فناوری) ـ کوچه نوآوری ۹ ـ پلاک ۹۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۶۵۷۱۶۷۳۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۲۵۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۵ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی با نام می باشد که تمامی آن توسط مؤسسین طی گواهی شماره ۲۶۴/۹۵/۱۰۰۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای خدایار میخچی به شماره ملی ۰۰۴۷۸۲۰۵۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ و سهیل غفاری به شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۰۲۷۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۲۶۴۳۱۶۹۷۹۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574355
آگهی تغییرات شرکت ارتباط اشیاء پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵تصویب گردید. آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین ش م ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی وخانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۳۱۷۳۴۲۹۳۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617008
آگهی تغییرات شرکت مدیریت شبکه ارتباط رای مند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آوای نور پارس ش. م ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰، با نمایندگی آقای سعید فاتح ش. م ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و آقای عبداله فاتح ش. م۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و آقای رضا فاتح ش. م ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۶۲۸۱۲۸۷۲۱۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642551
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آفتاب تابان کیان درتاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۴۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۱۰۷۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در هر پروژه ای، علی الخصوص پروژه های انرژی های تجدید پذیر و انرژی های نو در ایران، چه در قالب بدهی و یا مشارکت در سرمایه سهامداران، مشارکت در تولید، صادرات و واردات و هر معامله ای که مرتبط با چنین سرمایه گذاری هایی باشد، راه اندازی، مشارکت و مدیریت پروژه های انرژی محور، دریافت وام و تسهیلات مالی و یا هر گونه ابزار بدهی دیگر، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی های نو و هرگونه اموال دیگر، تملک و یا تعهد سهام شرکت های موجود که در پروژه های انرژی های تجدید پذیر فعال هستند، اخذ مجوز نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، اجرا و بهره برداری از پروژه های انرژی تجدید پذیر، صادرات و واردات، تاسیس هر شرکت جدید، مشارکت با هرگونه اشخاص حقیقی و حقوقی، تشکیل کنسرسیوم با شرکت های خارجی، مشارکت در پروژه و تاسیسات و تجهیزات برای موضوع سرمایه گذاری و هرنوع معاملات مالی چه تجاری و چه صنعتی که مستقیم یا غیر مسثقیم مرتبط با موضوع فوق باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ آرژانتین ـ میدان آرژانتین ـ خیابان الوند ـ پلاک ۱۹ ـ ساختمان یونیک ـ طبقه چهارم ـ کدپستی ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی می باشد تعداد ۹۰۰۰۰۰ سهم آن با نام ممتاز تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۲۲۸/۹۶/۱۰۰۵ مورخ ۵/۵/۱۳۹۶ بانک خاورمیانه شعبه مهستان توسط موسسین پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم مونا حاجی علی اصغر به شماره ملی ۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم وحیده غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۴۴۲۴۴۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت مدیریت سرمایه کیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱ به نمایندگی آقای عبدالله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای پیام افضلی به شماره ملی ۰۴۵۳۶۲۹۱۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۵۲۹۹۴۳۴۵۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13685541
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۰۹۱۱۳۸۵۷۵۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703811
آگهی تغییرات شرکت توسعه راهکار خودروی متصل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۲۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پارسان لین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱ با نمایندگی آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ آقای میثم علی فلاحی به شماره ملی ۲۲۱۹۶۸۴۰۷۵ آقای مهدی کشتکار به شماره ملی ۰۰۶۵۵۱۹۳۱۰ پ۹۶۰۸۲۰۴۳۰۶۲۴۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705860
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس سولار پارس درتاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۴۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۹۶۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، مشاوره، پیمانکاری، اجرا، راه اندازی، مشارکت و مدیریت هر گونه پروژه ای از جمله ساختمانی، برق، تأسیساتی و خدماتی و پروژه های انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های نو، تولید، فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعمیرات و نگهداری شبکه های تولید و توزیع نیرو، صادرات و واردات، شرکت در مناقصات و مزایده ها، اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید عبدالمجید صابونچی ـ کوچه ششم ـ پلاک ۱۹ ـ طبقه سوم ـ ـ کدپستی ۱۵۳۳۶۵۶۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد و مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی شماره۱۹۸/۹۶/۱۰۰۲ مورخ ۲۳/۰۷/۹۶بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردید اولین مدیران: آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی ۰۳۸۱۶۸۷۵۶۲ به سمت مدیرعامل و آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آوای نور پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ به نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۰۹۷۰۸۲۴۸۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715038
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوآوران اشیاء پارس درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۶۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۷۱۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: توسعه فناوری اطلاعات، نوآوری در حوزه اینترنت اشیاء و ایجاد کسب و کارهای مبتنی با آن از طریق حمایت مادی و معنوی در گروه های خلاق و متخصص فارغ التحصیلان دانشگاه ها و کلیه افرادی که در این حوزه، خلق ایده نموده و یا مستعد آن می باشند. تهیه و در اختیارگذاری فضای کار نوآورانه و خلاقانه مجهز به امکانات زیرساختی، طراحی سخت افزار و نرم افزار به منظور ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت اشیاء، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان های دولتی و دانشگاه ها به منظور پیش برد اهداف خود در جهت ایجاد اشتغال، تهیه محصول و خدمات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت اشیاء، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از بانکها، موسسات مالی و سرمایه گذاری از داخل و خارج از کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی، تعریف پروژه و طرح های مرتبط با فناوری اطلاعات از جمله توسعه شبکه اینترنت اشیاء، امنیت داده ها، طراحی، ساخت و تولید سخت افزارها و ماجول های ارتباطی، طراحی ساخت و تولید نرم افزارها و برنامه های کاربردی و پلت فورم اینترنت اشیاء برای گروه های مستعد، تامین مالی و تجهیزاتی و مدیریت و راهبری آنها، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور برای رونق بخشیدن به پروژه ها و تاسیس شرکت هابی برای فعالیت اقتصادی با همکاری گروه های مستعد، صادرات محصولات نرم افزاری و سخت افزاری و واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز به منظور توسعه، تولید و تجارت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت اشیاء.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید سرتیپ قنبر قنبرزاده-خیابان هویزه-پلاک ۱۹۴-طبقه چهارم-واحد ۸- کدپستی ۱۵۳۳۶۵۳۷۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۵۷/۹۶/۱۰۰۲ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ از بانک خاور میانه شعبه نوبخت به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجید رمضان به شماره ملی ۰۰۶۰۰۲۹۰۰۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ و به نمایندگی احمد حاج رضا جعفرآبادی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۹۲۵۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آوای نور پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ و به نمایندگی محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی ۰۳۸۱۶۸۷۵۶۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی اصغر خجسته به شماره ملی ۰۹۳۸۳۰۹۸۸۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۴۵۶۲۹۹۲۴۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746806
آگهی تغییرات شرکت روژان شید انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۳۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت شیدسان مهر کیش به شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۰۹۸۴۳، با نمایندگی آقای علی جهانگیری به کد ملی: ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ آقای عبداله فاتح به کد ملی: ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ آقای پیام افضلی به کد ملی: ۰۴۵۳۶۲۹۱۸۰ پ۹۶۰۹۱۴۴۵۳۱۱۱۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792557
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی پاک خورشید پارس در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۸۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۶۲۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، مشاوره، پیمانکاری، اجرا، راه اندازی، مشارکت و مدیریت هر گونه پروژه ای از جمله ساختمانی، برق، تأسیساتی و خدماتی و پروژه های انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های نو، تولید، فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعمیرات و نگهداری شبکه های تولید و توزیع نیرو، صادرات و واردات، شرکت در مناقصات و مزایده ها، اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده ـ خیابان هویزه ـ پلاک ۱۹۴ ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۱۵۳۳۶۵۳۷۱۵ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۹۹/۹۶/۱۰۰۲ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۶ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است. اعضا هیئت مدیره آقای وحید شمس آبادی به شماره ملی ۰۰۵۷۲۴۱۷۲۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت نوآوران رایمند گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸ و به نمایندگی عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زهرا خسروی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۲۹۳۵۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی ابراهیمی به شماره ملی ۶۲۵۹۵۷۶۹۳۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۱۰۱۳۲۳۲۰۳۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795659
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نور هنر و اندیشه پارس درتاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۹۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۱۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه خدمات در راستای تجارت الکترونیک اعم از ثبت دامنه، میزبانی وب، طراحی سایت و اجرای پروژه های اینترنتی و پرتال های اینترنتی، مطالعه و برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی، طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی، تحقیقات بازاریابی، اخذ وام از بانک ها موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مزایده ها و مناقصات بخش خصوصی و دولتی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده ـ خیابان هویزه ـ پلاک ۱۹۴ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۵۳۳۶۵۳۷۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تماماً با نام می باشد. که کل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن از طرف صاحبان سهام، نقداً طی گواهی شماره ۲۲۷/۶۹/۱۰۰۲ مورخه ۱۴/۸/۹۶ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت شده است اعضا هیئت مدیره: آقای میثم کیهانی به شماره ملی ۰۴۵۱۴۷۵۰۵۴ و به سمت مدیرعامل و آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ و به نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۱۲۲۳۳۲۳۲۴۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186743
آگهی تغییرات شرکت فناوران پیشرو پارس نت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ تصویب گردید - شرکت آوای عرصه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح کدملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵و عبداله فاتح به کدملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶و رضا فاتح به کدملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۱۴۲۵ بازرس اصلی و علی جهانگیری کدملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. ش۹۷۰۶۰۴۶۲۶۱۲۳۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187394
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای شاپور خستو به شماره ملی ۰۵۳۱۹۹۸۳۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید زمانی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۳۵۲۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت همکاران ارزش آفرین کیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۹۶۱۹ با نمایندگی آقای علی نوریان به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۰۶۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای پیام افضلی به شماره ملی ۰۴۵۳۶۲۹۱۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره، انتخاب شدند، آقای مجید زمانی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۳۵۲۱۲ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت، از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد عادی و اداری شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۰۴۵۰۷۷۸۸۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235417
آگهی تغییرات شرکت پارس گیتی ارتباط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۲۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پارسان لین ارتباطات با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲ به نمایندگی آقای عبداله فاتح با کدملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵ به نمایندگی آقای محمدحسن شانه ساز زاده با کدملی ۰۰۷۲۵۸۲۷۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵ به نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی با کدملی ۴۴۳۱۶۸۸۷۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت انتقال داده‌های نداگستر صبا با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۱۷۹۲ به نمایندگی آقای سیدمحمد علی شریفی الحسینی با کدملی ۰۰۵۵۸۳۹۹۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت انتقال داده‌های آسیاتک با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴ به نمایندگی آقای محمد علی یوسفی زاده با کدملی ۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالمحمد بیدختی نژاد با کدملی ۴۵۶۹۳۳۱۸۶۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. مقررگردید کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قرارداد و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره (امضاء رئیس هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره نیز معتبر است) با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۷۰۷۰۷۹۱۰۲۶۱۴۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک