وحید حسینی هرات

وحید حسینی هرات

کد ملی 0452776546
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 649097
آگهی تاسیس شرکت توسعه کارین وستا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۷۷۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۶۴۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی تولید خرید فروش و بسته بندی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور گشایش ال سی برای شرکت برپایی همایش ها و سمینارهای تخصصی در رابطه با موضوع شرکت اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و هرگونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت باشد. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ میرداماد ـ میدان محسنی (مادر) ـ خ رودبار غربی ک کاووسی پ۲۰ ط۲ ـ کدپستی ۱۵۴۶۹۱۳۹۱۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۲۹۱۱۴۷۲ مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان مادر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای محمدحسین فنایی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۸۴۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای نادر طیاری به شماره ملی ۲۹۹۲۶۶۹۶۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای محمود طیاری به شماره ملی ۳۰۳۰۸۱۹۶۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ ـ آقای محمدعلی بنی هاشمی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۷۵۵۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ ـ آقای نادر طیاری به شماره ملی ۲۹۹۲۶۶۹۶۶۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا و اوراق عادی و اداری با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای پوریا مشاری به شماره ملی ۰۰۶۸۵۶۴۰۵۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم دانوش محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۲۴۶۷۰ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۶۷۸۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088817
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی انرژی کویر پایا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۰۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدمهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ و آقای کاظم غفرانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ و آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ و آقای حمید منتظری هدشی به شماره ملی ۰۰۵۸۲۶۶۴۳۷ و آقای محسن محمدرضایی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲ تا تاریخ ۱/۳/۹۳. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدمهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم غفرانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن محمدرضایی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید منتظری هدشی به شماره ملی ۰۰۵۸۲۶۶۴۳۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فرشید ساکی خالص به شماره ملی ۱۷۵۴۸۶۳۱۹۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۳/۹۳. ۴ کلیه اوراق قراردادهای رسمی و اسناد بهادار تعهدآور از قبیل چک سفته و برات با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۲۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591155
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ریوا تحقیق سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۷۸۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۴۶۵۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین فنائی بشماره ملی ۲۹۹۲۳۳۸۴۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای وحید حسینی هرات بشماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید هنرمند بشماره ملی ۱۲۸۲۳۲۸۷۷۸ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت بامضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره است. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۷۳۶۳۴۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694450
آگهی تغییرات شرکت پارس کویر اروند سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۰۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) آقای بهنام یغمائی به شماره ملی ۴۴۳۰۵۸۹۹۱۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی مزیدی شرف آبادی به شماره ملی ۴۴۳۳۵۸۸۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.۲) اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ و آقای کاظم غفرانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ و آقای محمدمهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ و آقای محمد مسعود آسایش اردکانی به شماره ملی ۴۴۵۹۳۲۶۷۹۵ و آقای حمید منتظری هدشی به شماره ملی ۰۰۵۸۲۶۶۴۳۷ ش۹۳۰۸۲۱۷۳۲۷۹۴۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997791
آگهی تغییرات شرکت رایا تدبیر کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۴/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای پوریا مشاری به شماره ملی ۰۰۶۸۵۶۴۰۵۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم آزاده مرشدی به شماره ملی ۰۰۶۶۶۲۵۶۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین فنایی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۸۴۱۹ و آقای فرهنگ فنائی به شماره ملی ۰۰۶۲۹۹۱۷۷۹ و آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ تا تاریخ ۰۴/۲/۱۳۹۲. در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256665
آگهی تغییرات شرکت آجر نگین یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۵۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقای محمد حسین فنائی به کدملی ۲۹۹۲۳۳۸۴۱۹ و آقای سیدمحمد بهشتی به کدملی ۴۴۳۲۵۵۵۰۴۱ و آقای وحید حسینی هرات به کدملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲ آقای علیرضا جاهدی به کدملی ۰۰۵۶۷۹۶۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا نیکخواه راوری به کدملی ۴۴۳۲۴۸۴۰۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند۳ روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب گردید۴ صورتهای مالی منتهی به پایان سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع واقع گردید. ش۹۵۱۰۲۶۷۸۷۳۱۵۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277800
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رادین نوآور کوشا درتاریخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۰۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۶۸۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره طراحی نظارت اجرا و پشتیبانی و نگهداری کلیه پروژه های فشارضعیف مربوط به پروژه های ساختمانی اداری تجاری صنعتی مسکونی و نظایر آن راسا یا با مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی خرید فروش صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و قطعات و تجهیزات شبکه مخابراتی امنیت شبکه سیستم های حفاظتی و امنیتی دوربین مداربسته اعلام حریق کنترل تردد و ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی آنها عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ و اعطا نمایندگی های فروش و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور شرکت در کلیه مزایدات وو مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران میرداماد میدان مادر خ رودبار غربی کوچه کاووسی پلاک ۲۶ طبقه دوم واحد ۸ کدپستی ۱۵۴۶۹۱۳۵۱۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵۷ / ۹۵ ص / ۲۱۶ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه تجریش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: ایزد سلمان به شماره ملی ۰۰۶۲۶۷۰۲۰۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) پرستو ابری لواسانی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۳۳۵۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا بیرجندی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۸۲۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره محمدحسن زارع به شماره ملی ۰۴۵۱۴۹۲۸۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره کمیل نقاش زاده به شماره ملی ۱۸۲۷۹۴۰۸۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ریوا تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۰۸۱۵ و با نمایندگی وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متقفا یا دو نفر از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهره عظیما به شماره ملی ۰۰۴۷۴۱۳۸۹۱ به سمت بازرس علی البدل و محسن رئیس زاده به شماره ملی ۴۴۳۲۶۳۵۵۵۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۱۰۶۲۵۸۸۷۴۳۷۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13304372
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامان نوین تکفام درتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۹۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۱۶۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیتها در زمینه خدمات بازرگانی، تهیه، تولید، توزیع، بسته بندی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی، تامین مواد اولیه قطعات ماشین آلات و تجهیزات مرتبط، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاهها و همایشها و سمینارها و کنفرانس ها در داخل و خارج از کشور. ـ انجام موضوع فعالیت شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بلوار میرداماد میدان مادر خیابان وزیری پور کوچه کاووسی پلاک ۲۰ واحد ۵۰۱ کدپستی ۱۵۴۶۹۱۳۹۳۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی بانکی شماره ۷۴۸/۹۵ص/۲۱۶ مورخ ۱۲/۱۱/۹۵ بانک پاسارگادشعبه تجریش پرداخت گردید و الباقی سرمایه اولیه شرکت در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران: خانم پرستو ابری لواسانی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۳۳۵۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا بیرجندی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۸۲۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای محمدحسن زارع به شماره ملی ۰۴۵۱۴۹۲۸۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت ریوا تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۰۸۱۵ با نمایندگی آقای وحید حسینی هرات با کد ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶بعنوان رئیس و عضو هیئت مدیره آقای کمیل نقاش زاده به شماره ملی ۱۸۲۷۹۴۰۸۸۳ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آیه ناز راسخ گوکه به شماره ملی ۰۰۷۰۵۵۶۱۱۳ به سمت بازرس علی البدل آقای محسن رئیس زاده به شماره ملی ۴۴۳۲۶۳۵۵۵۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت محسوب نمی شود پ۹۵۱۱۲۳۱۲۴۲۷۴۷۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560771
آگهی تغییرات شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای روشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد حسین فنایی با کد ملی ۲۹۹۲۳۳۸۴۱۹ آقای وحید حسینی هرات با کد ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ آقای محمد علی بنی هاشمی با کد ملی ۰۰۴۰۲۷۵۵۹۰ آقای صالح ونکی با کد ملی ۰۴۵۲۸۵۲۵۹۵ آقای فرزین فنایی با کد ملی ۰۰۷۰۷۳۱۵۳۵ آقای فرهنگ فنایی با کد ملی ۰۰۶۲۹۹۱۷۷۹ پ۹۶۰۵۲۴۲۴۴۸۳۴۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569690
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برنا سبز هیرو درتاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۹۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۳۳۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، تولید، ساخت، خدمات پس از فروش،، پژوهش، توزیع کلی و جزئی، مشاوره، انتقال تکنولوژی، تصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی، خرید و فروش، صادرات و واردات، ایجاد فروشگاه های فیزیکی و مجازی برای کلیه اقلام ورزشی از هر نوع و شکل و رشته و رسته و کلیه لباسهای ورزشی و غیرورزشی، کلیه کیف، ساک، کفش و پاپوشهای ورزشی و غیرورزشی و کلیه اقلام خرازی، همچنین فعالیت در زمینه تجارت الکترونیکی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری (غیرفرهنگی و غیرهنری) جامع کاربردی و انجام خدمات مشاوره در زمینه موضوع فعالیت شرکت، شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج ازکشور، انعقاد قرارداد همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی انواع ضمانت نامه های بانکی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-میرداماد-خیابان شهید مهدی وزیری پور-خیابان کاووسی-پلاک ۲۰-ساختمان کاووس-طبقه دوم-واحد ۲۰۲- کدپستی ۱۵۴۶۹۱۳۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۵۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ ۵۲۵۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی شماره ۳۶۸ / ۹۶ ص / ۲۱۶مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶بانک پاسارگاد شعبه تجریش پرداخت گردید و الباقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: فرهنگ فنائی با شماره ملی ۰۰۶۲۹۹۱۷۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ,محمدحسین فنائی با شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۸۴۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ,وحید حسینی هرات با شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ,محمدعلی بنی هاشمی با شماره ملی ۰۰۴۰۲۷۵۵۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره ,صالح ونکی با شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۲۵۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره ,فرزین فنائی با شماره ملی ۰۰۷۰۷۳۱۵۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره ,برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یحیی علیخانی فرد به شماره ملی ۰۰۶۴۶۳۰۶۶۸ به سمت بازرس علی البدل وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۹۳۴۷۲۲۰۱۶۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13803450
آگهی تغییرات شرکت ساخت تجهیزات برقی ضمیران طباع شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۳۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن محمد رضائی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲ و آقای محمدحسین فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۸۴۱۹ و آقای محمدمهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ و آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ و آقای کاظم غفرانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ ۲) روزنامه کثیرالانتشار آفتاب یزد، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.۳) آقای شهرام طهماسبی بشماره ملی ۵۵۸۹۰۷۷۲۶۵ بسمت بازرس اصلی و خانم فاطمه جانی به شماره ملی ۰۰۱۴۱۱۶۷۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.۴) ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. ش۹۶۱۰۱۷۶۲۸۴۴۱۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881352
آگهی تغییرات شرکت ریواتدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ و آقای محمدحسین فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۸۴۱۹ و آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ و آقای کاظم غفرانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ و آقای صالح ونکی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۲۵۹۵ و آقای فرهنگ فنائی به شماره ملی ۰۰۶۲۹۹۱۷۷۹ و کمیل نقاش زاده به شماره ملی ۱۸۲۷۹۴۰۸۸۳ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند پ۹۶۱۱۲۹۷۶۳۲۱۲۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905067
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زیست بوم اوستا در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۳۷۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۸۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: موضوع شرکت عبارت است از: انجام تمامی امور خدماتی و تولیدی کشاورزی و ورود انواع تکنولوژی مربوطه و احداث گلخانه و تامین تجهیزات و اجرای پروژه های کشاورزی، تولید نهاده و اصلاح بذر شامل فعالیت های بیولوژیکی و بیو تکنولوژی جنگلها و مراتع کشور و استحصالات طبیعی و فرآوری گیاهان داروئی و مواد اولیه دارو های گیاهی و مواد معطر و مواد غذایی و ادوی های و دمنوش ها و انجام کلیه پروژه های فضای سبز و زیست محیطی در داخل و خارج از کشور و واردات و صادرات کالا های مجاز بازرگانی، ارائه طرح های تجاری، برگزاری نمایشگاه و سمینار در زمینه های مختلف در حوزه داخلی و بین المللی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی و سایر موضوعات مربوطه در حوزه کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان شهید مهدی وزیری پور ـ خیابان کاووسی ـ پلاک ۲۰ ـ ساختمان کاووس ـ طبقه سوم ـ واحد ۳۰۲ کدپستی ۱۵۴۶۹۱۳۹۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای نوید نجفیان به شماره ملی ۰۰۵۵۲۸۳۶۱۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای یحیی علیخانی فرد به شماره ملی ۰۰۶۴۶۳۰۶۶۸ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای صالح ونکی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۲۵۹۵ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ریواتدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۰۸۱۵ و به نمایندگی وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ دارنده ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رحمان رشنوادی به شماره ملی ۴۵۴۹۴۸۲۷۲۹ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای نوید نجفیان به شماره ملی ۰۰۵۵۲۸۳۶۱۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای یحیی علیخانی فرد به شماره ملی ۰۰۶۴۶۳۰۶۶۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد مهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای رحمان رشنوادی به شماره ملی ۴۵۴۹۴۸۲۷۲۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۰۹۲۴۳۴۷۶۷۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919044
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پرتو هور انرژی درتاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۳۹۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۸۰۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی ، اجرا ، مشاوره و نظارت کلیه پروژه های برقی و مکانیکی و عمرانی اعم از ساختمان سازی ، تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی و احداث نیروگاه خورشیدی ، مشاوره و تولید و نصب و خرید و فروش اجناس مربوطه از قبیل پنل خورشیدی ، اینورتر ،سیم و کابل ، تابلو برق ، استراکچر ، ابزار دقیق. خدمات پیمانکاری در زمینه نیروگاه ها و تاسیسات برقی و الکتریکی و مکانیکی. اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی داخلی و خارجی و عقد قرارداد با سازمانهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام کلیه فعالیتهای مربوط به موضوع شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان شهید مهدی وزیری پور ـ خیابان کاووسی ـ پلاک ۲۰ ـ ساختمان کاووس ـ طبقه سوم ـ واحد ۳۰۲ کدپستی ۱۵۴۶۹۱۳۹۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای صالح ونکی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۲۵۹۵ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ریواتدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۰۸۱۵ و به نمایندگی روزبه عبادی نرگسی به شماره ملی ۰۰۷۷۸۷۸۳۳۷ دارنده ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محسن محمد رضائی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی محمد رضائی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۷۰ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ دارنده ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای اشکان رستگار به شماره ملی ۰۴۵۱۶۲۳۷۵۴و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محسن محمد رضائی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد مهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای وحید حسینی بسمت عضو هیئت مدیره و در نبود ایشان با امضا محسن محمد رضائی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و در نبود ایشان با امضا محمد مهدی فنائی بسمت رئیس هیئت مدیره به ترتیب هر کدام بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۱۵۷۶۷۷۶۵۹۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924086
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیام صادرات نیک درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۱۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۲۷۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: پیام صادرات نیک شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :موضوع شرکت عبارت است از:توسعه زیرساختهای لازم برای صادرات کالاهای مجاز و خدمات فنی و مهندسی در صنایع مختلف دارای مزیت رقابتی، همچنین کلیه فعالیتهای مربوط به پیمانکاری انواع نیروگاهها، خطوط انتقال برق، شبکه های توزیع برق بعنوان پیمانکار عمومی و همچنین کلیه فعالیتهای مربوط به توسعه و ساخت انواع نیروگاههای تجدیدپذیر در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مشاوره فنی، مهندسی، تجاری و مدیریتی در زمینه پروژه های عمرانی و صنعتی، شرکت در مناقصات داخلی و بین المللی جهت اجرای پروژه های صنعتی و عمومی در مراحل طراحی مهندسی، تامین تجهیزات و اجرا بصورت پیمانکاری، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی، ارائه طرحهای تجاری، برگزاری نمایشگاه و سمینار در زمینه های مختلف در حوزه داخلی و بین المللی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-نیاوران-خیابان شهید دکتر باهنر-خیابان عمار(میرانصاری)-پلاک -۲۴-طبقه هشتم-واحد ۱ کدپستی ۱۹۳۵۶۷۶۱۰۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۲۰۶۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک پاسارگاد شعبه تجریش با کد۲۱۶ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال ریواتدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۰۸۱۵ و به نمایندگی محمدمهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیمان پردازنیک آور به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۵۲۳۰۱ و به نمایندگی پویان جهانگیری به شماره ملی ۳۲۵۵۲۶۶۲۱۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل آقای پویان جهانگیری به اتفاق نائب رئیس هیئت مدیره آقای وحید حسینی هرات یا رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی فنایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای یحیی علیخانی فرد به شماره ملی ۰۰۶۴۶۳۰۶۶۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای روزبه عبادی نرگسی به شماره ملی ۰۰۷۷۸۷۸۳۳۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۱۶۵۴۹۴۱۸۵۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13928590
آگهی تغییرات شرکت تندر برش فولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۱۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۱۱۵۷۳۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا حاتم پور به شماره ملی ۴۴۳۱۶۳۲۳۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری متفقا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. روزنامه کثیرالاانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۲۱۹۳۸۴۶۷۶۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941068
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برق سان تجارت پایدار درتاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۴۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۸۸۷۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: برق سان تجارت پایدار شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:ارائه فعالیت و خدمات مهندسی بازرگانی در زمینه های مختلف نظیر برق و الکترونیک، سیستم های رایانه ای و صوتی و تصویری شامل سخت افزار و نرم افزار اتوماسیون و نصب و راه اندازی موارد فوق واردات و صادرات، امور بازرگانی کلیه کالا های مجاز بازرگانی علی الخصوص در موارد فوق الذکر استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج، ایجاد شعب در سراسر کشور در نمایشگاه های عمومی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه امور مجاز از جمله موضوع فعالیت ـ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میدان امام خمینی ـ کوچه شهید سیدحسن شاهچراغی ـ خیابان لاله زار ـ پلاک ۱۰۰ ـ ساختمان بزرگ تجارت ـ طبقه همکف ـ واحد ۱۱ کدپستی ۱۱۴۴۸۳۴۶۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۰۸۲۵۴ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی با کد ۱۹۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم پرستو ابری لواسانی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۳۳۵۳۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد حسن زارع به شماره ملی ۰۴۵۱۴۹۲۸۲۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال ریواتدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۰۸۱۵ و به نمایندگی وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کمیل نقاش زاده به شماره ملی ۱۸۲۷۹۴۰۸۸۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم آزاده مرشدی به شماره ملی ۰۰۶۶۶۲۵۶۳۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مهناز عطائی به شماره ملی ۰۰۸۰۰۸۱۳۳۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۲۲۲۱۲۹۲۸۴۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181066
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۰۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: محمد حسین فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۸۴۱۹ بسمت رییس هیئت مدیره وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ بسمت نایب رییس هیئت مدیره صالح ونکی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۲۵۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره فرهنگ فنائی به شماره ملی ۰۰۶۲۹۹۱۷۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره فرزین فنائی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۳۱۵۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. پ۹۷۰۵۳۰۱۰۷۴۹۸۲۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک