امیر تقی خان تجریشی

آقای امیر تقی خان تجریشی

کد ملی 0452639182
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1381347
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۲ به شماره ثبت ۳۳۴۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع موسسه: موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اعم از سهام حق تقدم اوراق مشارکت اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آن در امیدنامه صندوق ذکر شده است. ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت سه سال. ـ مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان ولیعصر پایینتر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد ۱۴۰۱ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ ـ سرمایه موسسه: سرمایه صندوق متغیر است و در زمان تاسیس مبلغ ۰۰۰/۵ میلیون ریال میباشد. ـ اولین مدیران موسسه: شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ به نمایندگی بهروز زارع به کدملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ ساکن ولیعصر پایینتر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد ۱۴۰۱ بسمت ضامن نقدشوندگی. شرکت سبدگران کاریزما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ به نمایندگی فریدون زارعی ساکن ولیعصر پایینتر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد ۱۴۰۱ به سمت متولی صندوق. شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به کدملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ ساکن ولیعصر پایین تر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد ۱۴۰۱ بسمت مدیر صندوق. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به نمایندگی علیرضا خالق ساکن ولیعصر پایین تر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی طبقه ۱۴ واحد ۱۴۰۱ به سمت حسابرس به مدت سه سال تعیین گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای دو نفر از بین سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی امیر تقی خان تجریشی و حسین فرزانگان بیدگلی همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای علی اسلامی بیدکلی همراه با مهر صندوق معتبر میباشد. ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه. ـ بموجب مجوز شماره ۲۵۱۹۹۸/۱۲ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۱۷۸۹۹۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419832
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۳۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، واحدهای ۱۴۰۱ و ۹۰۸ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۱۰۱۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423055
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان شماره ثبت ۲۹۰۴۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴
باستناد صورت جلسه مطابق اساسنامه مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۵ اساسنامه مدت فعالیت صندوق از دو سال به پنج سال شمسی تغییر یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ارکان صندوق بشرح زیر تعیین گردید. شرکت کارگزاری سهم آشنا بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی آقای مهیار دشتی بقایی به کد ملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ بسمت مدیر صندوق. بانک ایران زمین بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ به نمایندگی آقای مصطفی زه تابیان به کد ملی ۱۰۶۲۹۴۳۲۵۲ بسمت مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی. شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی به کد ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ بسمت متولی. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی آقای خسرو واشقانی فراهانی به کد ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ بسمت حسابرس. پ۱۸۱۱۹۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580264
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۴۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۸۲۵۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق سرمایه گذاری: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس اعم از سهام حق تقدم اوراق مشارکت اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری در انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از سوی دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اوراقی که خصوصیات آن ها در امیدنامه صندوق ذکر شده است. ـ مدت صندوق سرمایه گذاری: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. ـ مرکز اصلی صندوق سرمایه گذاری: تهران شهرک غرب خ فلامک شمالی نبش کوچه درخشان برج آریو ط۵ واحد ۳ کدپستی ۱۴۶۷۸۶۳۱۶۱ ـ سرمایه صندوق سرمایه گذاری: سرمایه صندوق متغیر است و در زمان تاسیس ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد ـ اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ به نمایندگی ابوالفضل شهرآبادی به کد ملی ۴۳۲۱۲۶۸۲۰۶ به سمت مدیر و ضامن نقدشوندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به نمایندگی امیر خان تقی تجریشی به کدملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به نمایندگی علیرضا شهریاری به کدملی ۰۴۹۲۰۵۳۳۰۸ به سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند ۶ ـ دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا مشترک ۲ نفر از آقایان علی تیموری شندی ابوالفضل شهرآبادی و سینا خسرو مرادی همراه با مهر صندوق و اوراق عادی و اداری با امضا سینا خسرو مرادی همراه با مهر صندوق معتبر است. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد ـ اختیارات مدیر صندوق سرمایه گذاری: طبق اساسنامه ـ طبق مجوز شماره ۲۷۶۵۳۷,۱۲۱ مورخه ۲۵/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید پ۹۳۰۵۲۹۷۶۳۴۷۳۴۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680488
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک افق به شماره ثبت ۳۳۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۴۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۲۳۳۴ , ۱۲۱ مورخ ۱۱/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به عنوان متولی جدید صندوق انتخاب گردید. «ضامن نقد شوندگی» از ارکان صندوق حذف گردید. در نتیجه ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند:. شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱ به نمایندگی علی گشاده فکر به کد ملی ۲۷۵۳۵۹۲۸۷۱به عنوان مدیر صندوق. شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به کد ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به عنوان متولی. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به نمایندگی امیر جمال امیدی به کد ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به عنوان حسابرس اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۶۶ تبصره ویک امید نامه جدید به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه و امیدنامه قبلی گردید. پ۹۳۰۸۰۶۶۷۵۲۲۳۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406343
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان درتاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری دراوراق بهاداربادرآمد ثابت سپرده هاو گواهی های سپرده بانکی سهام پذیرفته شده دربورس تهران وفرابورس ایران است خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری وحدنصاب سرمایه گذاری درهریک ازآنها درامید نامه ذکر شده است مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار آفریقا کوچه رحیمی پلاک۴ واحد۲۰۳ کدپستی ۱۹۶۷۹۱۶۹۷۳ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه کاردان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ ناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵با نمایندگی موناحاجی علی اصغر به کدملی ۰۰۶۶۴۲۱۸۸۸ به سمت مدیرصندوق شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰با نمایندگی مهدی محمودی به کدملی ۰۰۶۵۸۴۲۶۴۲ به سمت بازارگردان شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲با نمایندگی امیرتقی خان تجریشی به کدملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به سمت متولی موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹با نمایندگی زهیرشیرین به کدملی ۰۳۸۲۱۰۴۲۵۰به سمت حسابرس بعنوان ارکان صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآورصندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، و برات باامضای دونفر ازسه نفر (مجید زمانی، علی نوریان و موناحاجی علی اصغر) همراه بامهرصندوق وسایر مکاتبات اداری وعادی باامضای موناحاجی علی اصغر ومهرصندوق معتبر می باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بموجب مجوز شماره ۲۹۹۱۶۵،۱۲۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۳۱۱۰۵۶۶۰۶۳۵۱۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659965
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۷۹۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۲۵۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع اصلی صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال شامل ۲۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام و ۸۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی بانام ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد وجه سرمایه باستناد نامه شماره ۹۴ مورخ ۲۳/۱۰/۹۴ بانک حکمت ایرانیان شعبه سعادت آباد به نام صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ تماما پرداخت شده است. موسسین: شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸ با نمایندگی آقای ابراهیم ابراهیمی کدملی ۱۱۱۰۱۰۸۰۰۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ با نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی کدملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی با نمایندگی آقای امیر تقی خان تجریشی به کدملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ می باشند. ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ۱۰۳۲۰۴۸۳۵۲ به عنوان مدیر صندوق و مدیر ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ۱۰۳۲۰۸۰۹۲۳۰ به عنوان متولی صندوق مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان حسابرس صندوق نمایندگان ارکان صندوق بمدت سه سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ بنمایندگی امیر تقی خان تجریشی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۲۳۰ بنمایندگی محسن عباسی ۰۰۷۴۹۲۵۶۴۴ به سمت متولی صندوق موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بنمایندگی سعید صدرائی نوری ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت حسابرس صندوق روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد. مرکز اصلی صندوق: تهران خیایان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی برج سپهر ساعی واحد۱ ۱۷۰۲ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۴۱۵ دارندگان حق امضا صندوق: آقای امیر تقی خان تجریشی شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ و آقای مهدی اسلامی بیدگلی شماره ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ و خانم سارا همتی کدملی ۰۰۷۳۹۳۳۵۹۷ می باشند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از آقایان امیر تقی خان تجریشی و آقای مهدی اسلامی بیدگلی و خانم سارا همتی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای امیر تقی خان تجریشی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه باستناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۳۸۱۵, ۱۲۲ مورخ ۰۸/۱۱/۹۴ پ۹۴۱۱۲۶۸۲۳۷۶۴۳۹۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681990
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۸۰۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۵۱۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپردها بانکی است، خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود سرمایه: سرمایه صندوق متغیراست. سرمایه صندوق به ارزش مبنا ۲۰ میلیارد ریال شامل ۲۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد. وجه سرمایه باستناد نامه شماره ۵۲۰/۱۶۵۳/۳/۷۲ مورخ ۰۶/۱۱/۹۴ بانک صادرات ایران شعبه بلوار آفریقا کد ۱۶۵۳ به نام صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (در شرف تاسیس) تماما پرداخت شده است. موسسین: شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ و شرکت کارگزاری نهایت نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷ می باشد. ارکان صندوق: شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان مدیر صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان بازارگردان صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ مؤسسه مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نمایندگان ارکان موسسه: شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان مدیر صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ بنمایندگی بهروز زارع شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان بازارگردان صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ بنمایندگی بهروز زارع شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ مؤسسه مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ بنمایندگی امیر تقی خان تجریشی شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بنمایندگی خسرو واشقانی فراهانی شماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد. مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار آفریقا (نلسون ماندلا) نبش آرش غربی ساختمان سپهر آفریقا شماره ۱۱۳طبقه پنجم کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹ صاحبان امضا مجاز: بهروز زارع ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ و روح اله رجبی ۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ و اسماعیل رازقی دهبنه ۰۰۵۷۰۲۵۴۸۷ می باشند . حدود اختیارات صاحبان امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور صندوق با امضای دو نفر از سه نفر آقایان روح اله رجبی، اسماعیل رازقی دهبنه، بهروز زارع همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی صندوق با امضای آقای بهروز زارع و مهر صندق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. باستناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۴۰۹۰, ۱۲۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ پ۹۴۱۲۰۹۲۵۷۱۱۶۱۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684333
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۸۰۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران ـ خیابان خالداسلامبولی ـ خیابان هفتم ـ پلاک ۶ کدپستی۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال می باشد. ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ بنمایندگی محمد علیزاده اصل به شماره ملی ۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹ به عنوان مدیر صندوق ـ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ بنمایندگی امیرتقی خان تجریشی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به عنوان متولی صندوق ـ مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بنمایندگی رضا یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ به عنوان حسابرس صندوق برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... با امضای دو نفر از ۳ نفر آقایان علی قاسمی ارمکی، محمد علیزاده اصل و سیدعلی حسینی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی قاسمی ارمکی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بموجب مجوز شماره ۴۵۷۰, ۱۲۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۴۱۲۱۰۷۸۴۳۱۰۱۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688132
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۸۰۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۵۵۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت محدود۳ سال مرکز اصلی صندوق: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳ پلاک ۴ کدپستی ۱۵۱۳۹۳۳۹۱۵ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق ۴۰۰۰۰ میلیون ریال شامل ۴۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۷۰۳۰۳۲ با نمایندگی محمد عابد با کدملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ به عنوان مدیر صندوق بانک پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ با نمایندگی مهدی دهقان نیستانکی با کدملی ۰۰۵۴۷۸۴۴۳۹ به عنوان مدیر ثبت صندوق بانک پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ با نمایندگی مهدی دهقان نیستانکی با کدملی ۰۰۵۴۷۸۴۴۳۹ به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۲۲۴ با نمایندگی فریبرز امین با کدملی ۰۰۴۰۹۱۱۷۱۳ به عنوان حسابرس صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ با نمایندگی امیر تقی خان تجریشی با کدملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به عنوان متولی صندوق دارندگان حق امضا مجاز صندوق عبارتند از احمد پویان فررضا ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ هادی جمالیان هدایت ۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱ محمد عابد پرویز ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از سه نفر فوق و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است. روزنامه کثیرالانتشار فرصت امروز جهت درج آگهی ها انتخاب شد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه این آگهی به استناد مجوز شماره ۳۸۱۷, ۱۲۲ مورخ ۸/۱۱/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید پ۹۴۱۲۱۲۸۶۵۸۸۷۶۶۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954866
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۶۷۴۷ , ۱۲۲ مورخه ۱۲/۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارگزاری با نک رفاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ بنمایندگی مهدی دلبری شماره ملی ۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳ به سمت مدیر بانک توسعه تعاون به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸ بنمایندگی حسن تاجیک شماره ملی ۰۰۵۵۴۷۵۳۷۱ به سمت ضامن نقدشوندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ بنمایندگی امیرتقی خان تجریشی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به سمت متولی مؤسسه حسابرسی دایارهیاف شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی علی امانی شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۱۸۱۳۶۱۸۴۱۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040825
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری درمان زنجیره امید در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۷۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۷۷۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آنها و درصد سرمایه گذاری در هرکدام در امیدنامه صندوق ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان بابک بهرامی پلاک ۹ طبقه سوم کدپستی ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیراست. سرمایه صندوق در زمان تأسیس ۸۰.۱۰۰ میلیون ریال می باشد. ارکان صندوق: شرکت کارگزاری حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵ با نمایندگی محمد اقبال نیا۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶ به سمت مدیر صندوق شرکت کارگزاری حافظ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۸۳۵ با نمایندگی محمد اقبال نیا۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶ به سمت مدیر ثبت صندوق بانک ایران زمین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ با نمایندگی علی آعبداله به کدملی ۰۰۳۲۸۸۸۵۷۰ به سمت ضامن نقد شوندگی صندوق ـ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲با نمایندگی امیر تقی خان تجریشی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ با نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به عنوان حسابرس صندوق موسسه خیریه زنجیره امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۲۰۰با نمایندگی مریم مرعشی علی آبادی ۰۰۵۵۸۴۳۱۵۸به عنوان مدیراجرا صندوق برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قرارداد ها چک سفته برات و غیره با امضا ۲ نفر از ۳ نفر محمد اقبال نیا، سیدمجید صانعی موسوی، روح انگیز شکوهی فرد به همراه مهرصندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی به امضاء آقای محمد اقبال نیا و مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های صندوق انتخاب گردید. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۱۱۰۱/۱۲۲مورخ ۶/۶/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۰۷۰۵۶۸۱۸۳۴۶۱۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062672
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۹۰۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر تقی خان تجریشی با شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و جایگزین آقای احمد بارول گردید. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تنظیم و ارائه پیشنهاد ایین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعبه‌ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام وترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و برقراری مستمری وراث آنان بر اساس ایین نامه‌های مصوب شرکت. عزل و نصب کلیه اعضای هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات در داخل و خارج از کشور. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه شرکت بر اساس ایین نامه‌های مصوب شرکت. اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آنها. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تعیین نماینده برای شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیم در مورد مفاد دستور جلسه مجامع مذکور. مکاتبات اداری و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و قراردادها و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک، سفته و نظایر آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. در غیاب مدیرعامل امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۷۱۷۷۹۳۳۲۷۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107263
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۱۲۵۶۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۰۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۶۶ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ارکان صندوق تا تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ به شرح ذیل می‌باشد: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به سمت مدیر صندوق و شرکت سبد گردان الماس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ به نمایندگی جواد عبادی به شماره ملی ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰ به سمت متولی صندوق و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به نمایندگی عبدالرحمن ورداری به شماره ملی ۶۴۶۰۰۴۲۱۳۶ به سمت حسابرس صندوق تعیین گردیدند. پ۹۵۰۸۱۲۷۵۶۲۵۴۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132275
آگهی تصمیمات شرکت ملی انفورماتیک (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۵٫۰۸٫۰۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱. جناب آقای علی کرمانشاه (کدملی: ۳۳۷۹۷۸۳۴۸۱) به نمایندگی بانک مرکزی ج. ا. ا به سمت رئیس هیات مدیره جناب آقای عباس شفیعی (کدملی: ۰۰۳۷۱۶۳۲۱۳) به نمایندگی بانک ملی ایران به سمت نایب رئیس هیات مدیره جناب آقای مهرداد آرمان (کدملی: ۰۰۴۷۶۲۲۳۹۳) به نمایندگی بانک صادرات ایران به سمت عضو هیات مدیره جناب آقای محمدرضا عسگری (کدملی: ۰۵۳۳۰۸۲۵۶۰) به نمایندگی پژوهشکده پولی و بانکی به سمت عضو هیات مدیره جناب آقای امیرتقی خان تجریشی (کدملی: ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲) به نمایندگی بانک صنعت ومعدن به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. جناب آقای مسعود همایونفر (خارج از اعضای) به سمت مدیرعامل انتخاب کردید. ۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای آقای مسعود همایونفر (مدیرعامل) و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء کلیه مکاتبات اداری و اوراق غیرتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳. به منظور تسریع در انجام امور جاری شرکت، اختیارات هیات مدیره مذکور در ماده ۴۹ اساسنامه شامل موضوع بندهای ۱، ۳ (درچارچوب آیین نامه مربوطه)، ۵ (براساس آیین نامه مصوب هیات مدیره)، ۶ (فقط تنظیم بودجه سالانه شرکت)، ۷، ۸، ۹، ۱۰ (فقط اموال منقول بدون ذکر ماده ۳ اساسنامه)، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، تعیین و معرفی نماینده برای حضور در مجامع شرکت‌های تابعه و وابسته، تعیین حق حضور و پاداش عملکرد هیات مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. ش۹۵۰۸۲۶۸۸۱۴۷۲۳۹۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245685
آگهی تغییرات شرکت جسورانه یکم آرمان آتی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۰۴۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵
پیرو آگهی تاسیس به شماره مکانیزه آگهی ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۲۶۸۷ مورخه ۴/۱۰/۹۵ اسامی دارندگان امضاء مجاز و نحوه آن بشرح زیر است مهدی اسلامی بیدگلی به کد ملی ۰۶۶۸۸۱۷۷۳ علی اسلامی بیدکلی به کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ امیر تقی خان تجریشی به کدملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قرارداد‌ها چک سفته بروات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای امیر تقی خان تجریشی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۱۰۱۸۳۶۷۶۷۲۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272462
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ ومجوز شماره۹۹۵۱ , ۱۲۲ مورخ۴/۵/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دورة فعالیت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت به مدت سه سال تا تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۸ تمدید گردید و به این ترتیب مادة ۵ اساسنامة صندوق اصلاح شد. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹به نمایندگی غلامرضا شجری کدم ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید. شرکت تامین سرمایه بانک ملت سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱به نمایندگی محمدعلیزاده اصل کدم ۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹ بسمت مدیر صندوق بانک ملت سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷به نمایندگی رامین ترابی کدم ۰۰۵۸۲۰۸۳۷۲ بسمت ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به نمایندگی امیرتقی خان تجریشی کدم ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ بسمت متولی صندوق پ۹۵۱۱۰۴۳۸۸۶۲۹۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780728
آگهی تغییرات خیریه حمایت از کودکان سرزمین من موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۳۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۵۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره۳۲۳۵ , ۹۶۸ , ۹۱۷ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶سازمان بهزیستی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت ۳ سال انتخاب شدند: زهرا بناء ساز به شماره ملی ۰۰۳۵۴۶۵۶۴۶ عضو اصلی هیات مدیره نازنین عین الیقین به شماره ملی ۰۴۵۲۶۷۵۸۶۳ عضو اصلی هیات مدیره زهرا امینی به شماره ملی ۰۴۵۳۶۹۹۸۳۹ عضو اصلی هیات مدیره مژگان دوست الهی به شماره ملی ۲۲۹۶۰۴۲۱۵۵ عضو علی البدل هیات مدیره مسعود مهبد به شماره ملی ۲۷۰۹۳۴۱۳۸۷ عضو علی البدل هیات مدیره آقای محمد حسن محلوجی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۹۷۳۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۰۰۴۹۳۰۹۷۵۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک