بهاالدین سادات طهرانی

آقای بهاالدین سادات طهرانی

کد ملی 0452319137
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 714056
آگهی تغییرات در شرکت عطرینه سازیبابا مسئولیت محدود به شماره ثبت۱۴۲۳۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۳۷۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ضیاءالدین سادات تهرانی به کدملی ۰۰۴۰۹۷۰۶۰۴ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال افزایش داد. بهاءالدین سادات تهرانی به کدملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ و پونه کیمیاوی به کدملی ۰۰۵۴۶۸۲۵۶۸ هریک با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۸ ریال و دینا سادات تهرانی به کدملی ۰۴۴۰۸۹۰۸۹۶ و تانیا سادات تهرانی به کدملی ۰۴۴۱۰۹۲۰۹۸ هریک با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ سهم الشرکه‌های خود را افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. دفتر مرکزی شرکت به استان البرز شهرستان کرج کمالشهر شهرک صنعتی بهارستان خ گلستان ۶ شرقی خ تاکستان پ۱۶۴ کدپستی ۳۱۹۷۹۳۵۵۵۱ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ضیاءالدین سادات تهرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و بهاءالدین سادات تهرانی بسمت عضو و مدیرعامل و پونه کیمیاوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۵۱۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082792
آگهی تاسیس شرکت ایلیا سا کیمیا کالا گستر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۱۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۸۹۱۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تولیدی بازرگانی واردات و صادرات و تولید ساخت و تهیه توزیع کلیه کالاهای مجاز بویژه مواد اولیه صنایع غذایی بهداشتی و آرایشی، شیمیایی دارویی از قبیل انواع اسانس ها و طعم های خوراکی واردات و صادرات و خرید و فروش ماشین آلات و مواد شیمیایی مربوطه قبول و اعطای نمایندگی شرکتها در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و انعقاد قرارداد با شرکتهای دولتی و غیر دولتی در داخل و خارج از کشور بر اساس قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران مقاوله نامه های فی مابین کشورها. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه آفریقا جردن ک گلفام پ ۳۸ ط ۳ واحد جنوبی غربی ـ کدپستی ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱۸۲۱۳۶۱ مورخ۶/۳/۱۳۹۲ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای بهاالدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ خانم پونه کیمیاوی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۸۲۵۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ ۵ـ آقای سید علی پناهنده به شماره ملی۰۰۵۶۲۷۰۲۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای سید علی پناهنده به شماره ملی۰۰۵۶۲۷۰۲۵۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با مدیرعامل بطور متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای مجید مروجی به شماره ملی۰۰۳۹۴۳۸۱۳۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای سینا مبرهن مسئول کار به شماره ملی۰۰۵۵۱۸۶۸۳۱ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۶۰۱۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1209088
آگهی تغییرات شرکت دنیای سا زیبای پویا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۱۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۱۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا جوادی به شماره ملی ۰۰۶۷۲۸۷۵۱۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم فرح عمیدحضور ک. م ۰۰۳۲۸۲۳۰۹۶ با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۹ ریال سهم الشرکه خود را به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال افزایش داد، آقای بهاءالدین سادات طهرانی ک. م ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۶ ریال سهم الشرکه خود را به ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال افزایش داد، خانم پونه کیمیاوی ک. م ۰۰۵۴۶۸۲۵۶۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال سهم الشرکه خود را به ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ ریال افزایش داد، خانم دینا سادات طهرانی ک. م ۰۴۴۰۸۹۰۸۹۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۲ ریال سهم الشرکه خود را به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال افزایش داد و خانم تانیا سادات طهرانی ک. م ۰۴۴۱۹۲۰۹۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۲ ریال سهم الشرکه خود را به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۲۰۱۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10656307
آگهی تصمیمات شرکت داروگ بین المللی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۰۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۸۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. قنبر امامی به ش ملی ۰۷۷۸۹۵۱۲۱۹ بسمت بازرس اصلی و مجید همایونی افشار به ش ملی ۰۰۵۳۷۷۶۳۷۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آجای شریخانده و علی رشیدی به ش ملی ۱۶۹۹۷۵۱۱۱۰ و بهاالدین سادات تهرانی به ش ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ و بی تا حقیری به ش ملی ۰۰۵۷۳۶۷۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10849332
آگهی تصمیمات در شرکت دنیای حس شیمی
بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۲۰۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۲۳۴۶ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۹/۹۰ ضیاءالدین سادات تهرانی به ش ملی ۸۰۴۰۹۷۰۶۰۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش داد. بهاءالدین سادات تهرانی به ش ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲۳ ریال سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۹ ریال افزایش داد. پونه کیمیاوی به ش ملی ۰۰۵۴۶۸۲۵۶۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱۵ ریال سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۹ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به نشانی خیابان آفریقا کوچه گلفام پلاک ۲۱ طبقه دوم کدپستی ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳ انتقال یافت و ماده مربوطه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10894755
آگهی تصمیمات شرکت دنیای حس شیمی بامسئولیت محدود ثبت شده بشماره ۲۲۰۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۲۳۴۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ ضیاءالدین سادات تهرانی به کد ملی ۰۰۴۰۹۷۰۶۰۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهاءالدین سادات تهرانی به کد ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پونه کیمیاوی به کد ملی ۰۰۵۴۶۸۲۵۶۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088536
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ و آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ و آقای بهاالدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ و آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ به عنوان عضو علی البدل و شرکت تدبیرگران فردای امید سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر کلامی و شرکت سرمایه گذاری آرمان روشن ارگ آرا سهامی خاص با نمایندگی آقای حافظ کمال هدایت و شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص با نمایندگی آقای امین رضا وهوش اصفهانی و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای روزبه پیروز و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص با نمایندگی آقای شاپور خستو تا تاریخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642635
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرشا تجارت فردا درتاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۶۷۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۴۱۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و تولید و توزیع و بسته بندی، صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی از جمله لباس و کفش و مواد غذایی و سایر کالای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات و حق العملکاری، اخذ وام از بانک ها، راه اندازی خطوط تولید و مشاوره در موضوعات شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آفریقا کوچه گلفام پلاک ۳۸ ط اول کدپستی ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۵۳۸/۸۲۰/۹۴ مورخ ۲۲/۹/۹۴ نزد بانک سامان شعبه افریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعییین شدند: شراره دوانلو با کدملی ۰۰۷۰۹۰۸۸۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل لادن زهرا اژدری با کدملی ۲۹۹۰۳۴۸۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره ساسان رهنما با کدملی ۱۲۸۴۹۱۸۳۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره وبهاءالدین سادات طهرانی با کدملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداهمراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای کیان خالقیان به شماره ملی ۰۰۷۱۱۸۱۰۲۴ به عنوان بازرس اصلی. آقای علی خارزی به شماره ملی ۰۰۵۷۱۳۸۹۲۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۴۱۱۱۴۵۳۷۹۲۹۴۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698212
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا ویژن فردا در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۸۵۵۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۸۴۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و پخش و بسته بندی و تولید و توزیع و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از محصولات و لوازم آرایشی و بهداشتی و محصولات و مواد غذایی و انواع ویتامین ها و پروتئین ها و مکمل های غذایی و دارویی و مواد اولیه دارویی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، گشایش اعتبار و ال سی برای شرکت نزد بانکها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ جردن ـ خیابان گلفام ـ پلاک ۳۸ ـ طبقه سوم ـ واحد ۳۰۳ کدپ ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۷۶ مورخ ۴/۱۲/۹۴ نزد بانک سپه شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: بهاء الدین سادات طهرانی ش م ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فضل اله بهادری ش م ۱۲۳۹۴۶۵۵۸۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رضا جوادی به شماره ملی ۰۰۶۷۲۸۷۵۱۴ به عنوان بازرس اصلی. تقی رستمی بلمیری به شماره ملی ۱۱۵۹۳۴۳۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " ابرار" جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)) پ۹۴۱۲۱۷۸۱۲۶۸۴۱۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848579
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طعمینه سا زیبا درتاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۵۸۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:خرید،فروش،توزیع،تولید،بسته بندی،واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و طعم دهنده های خوراکی مجاز ،برگزاری سمینار و همایش ها،اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها،ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی،عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران،خیابان نلسون ماندلا،کوچه گلفام،پلاک ۳۸،طبقه دوم،واحد ۲۰۳ کدپستی:۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰/۹۵/۱۰۰۲مورخ ۳۰/۲/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:جمیله السادات پورنیا به کدملی۰۰۴۱۰۲۳۴۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و بهاءالدین سادات طهرانی به کدملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و پونه کیمیاوی به کدملی ۰۰۵۴۶۸۲۵۶۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک،سفته،برات،قراردادها و عقود و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:عبدالحسین لقاء به شماره ملی ۰۰۳۹۶۰۹۵۹۶ به عنوان بازرس اصلی.سعید بلالی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۴۵۱۳۰ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۰۳۲۳۸۲۹۳۱۵۳۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087190
آگهی تغییرات شرکت تجربه شاپرک آبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید کیان پور به شماره ملی ۰۰۵۹۷۲۰۲۵۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی رشیدی به شماره ملی ۱۶۹۹۷۵۱۱۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای شهرام رحیمی بشر به شماره ملی ۲۵۹۳۶۲۱۴۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای بهاءالدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای عماد قائنی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۱۰۹۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود با امضای آقای مجید کیان پور به عنوان مدیرعامل به همراه یکی از دو امضای آقای علی رشیدی یا خانم بی تا حقیری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانم بی تا حقیری به شماره ملی ۰۰۵۷۳۶۷۳۰۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد کرد احمدی به شماره ملی ۰۴۵۳۴۳۵۱۲۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۵۰۸۰۱۹۵۱۹۵۷۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488316
آگهی تغییرات شرکت پیام رسمانه مانا نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۸۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۷۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به نمایندگی خانم شیوا سعادت لاجوردی بشماره ملی ۰۴۵۲۲۰۲۲۵۶ و مجید کثیری فر به شماره ملی ۰۰۷۱۶۳۶۷۸۱ و آرش وفاداری به شماره ملی ۴۷۲۳۲۶۵۸۰۵ و بهاءالدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ و محمد مهدی جهانی مقدم به شماره ملی ۰۰۸۱۷۴۲۶۵۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۰۷۵۶۸۳۴۹۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575146
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برشته کاران پیشرو قهوه در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۰۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۱۱۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید و فروش تولید پخش بسته بندی و صادرات و واردات انواع قهوه و مشتقات آن و فرآورده های مشابه. شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی. اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی ایجاد و تاسیس شعبه در سراسر کشور. ترخیص کالا از گمرک سراسر کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ جردن ـ بلوار نلسون ماندلا ـ خیابان گلفام ـ پلاک ۳۸ طبقه زیر زمین کدپستی ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۰۵۴/۸۲۱/۹۶ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ از بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردید و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: خانم پونه کیمیاوی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۸۲۵۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهاءالدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین هراتیان به شماره ملی ۱۲۸۲۹۰۷۱۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق عادی اداری بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسلامی و با امضا ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید مروجی به شماره ملی ۰۰۳۹۴۳۸۱۳۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای سعید بلالی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۴۵۱۳۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۱۴۲۹۹۸۸۴۲۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593486
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص همساز تجارت کبیر در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۶۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۰۳۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی, تولید مواد شیمیایی, ترخیص کالا از گمرکات کشور, شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی, اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی, اخذ و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی, ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور, اخذ و اعطا نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی, شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ جردن ـ بلوار نلسون ماندلا ـ خیابان گلفام ـ پلاک ـ ۳۸ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی بی نام می باشد که مبلغ ۵۲۵۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۲۹۶/۹۵/۱۰۰۲ مورخ ۱۹/۱۲/۹۵ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: بابک بقائی به شماره ملی ۰۰۵۲۳۴۱۳۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و امیرحسین داودی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۸۰۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهاءالدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۱۳۹۶۸۵۸۴۱۹۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632657
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کوشا بهبود درمان در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۱۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۷۲۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خرید و فروش، تولید، پخش، توزیع، تحقیق، توسعه و بازاریابی داخلی و بین المللی، صادرات و واردات و سرمایه گذاری در صنعت دارویی، انواع مکمل های دارویی وغذایی، محصولات درماتولوژی، داروهای شیمیایی، گیاهی، سنتی و بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی، محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی، برگزاری هر قسم نمایشگاه، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی ایجاد و تاسیس شعبه در سراسر کشور، ترخیص کالا از گمرک سراسر کشور، انجام فعالیت های فوق در قالب پروژه برای ارگان های دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ امیرآباد ـ بزرگراه حکیم ـ خیابان کارگر شمالی ـ پلاک ۱۴۵۰ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۴۳۹۹۵۶۱۹۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۸/۹۶/۱۰۰۲ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محمدحسین حامدی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۹۸۴۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید بلالی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۴۵۱۳۰ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و بهاءالدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق عادی، اداری، بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، اسناد بانکی، قراردادها و... با امضاء مشترک مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۰۵۷۷۷۱۲۴۸۴۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13749369
آگهی تغییرات شرکت گروه گسترش نوآوری دیموند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۵۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۶۷۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا مسرور با شماره ملی ۱۲۶۲۰۷۴۷۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رحیم عمیدحضور با شماره ملی ۰۰۳۲۸۴۲۲۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهاءالدین سادات طهرانی با شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی ناب آرا خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۰۰ به نمایندگی نادر پیروز به کدملی ۰۴۵۰۱۴۲۵۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۱۸۶۰۱۱۷۱۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794506
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده آل کودکان ایرانیان در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۸۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۸۹۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات مشاوره بازاریابی (غیرهرمی و غیرشبکه ای)؛ واردات، صادرات، خرید، فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، توسعه، فروش، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا؛ ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی (غیرهرمی و غیرشبکه ای)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها، افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت، شرکت در مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خاجی، انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، حمل و نقل درون شهری، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ پونک ـ بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی ـ بن بست شهید سیدرضا طباطبایی ـ پلاک ۲۳ ـ مجتمع قائم ـ طبقه دوم ـ واحد ۱۱ ـ کدپستی ۱۴۶۹۶۱۵۵۳۴ سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی که ۱۰۰۰۰ سهم بانام عادی ۹۰۰۰۰ سهم بانام ممتاز می باشد. که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال معادل ۳۵% کل سرمایه ی شرکت نقدأ طی نامه شماره ۳۲۱/۹۶ ـ ۱۰۰۹ مورخ ۲۶/۰۹/۹۶ بانک خاورمیانه شعبه ظفر پرداخت گردید و مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال معادل ۶۵% کل سرمایه ی شرکت در تعهد سهام داران می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای امید امین قیداری به شماره ملی ۰۰۶۳۸۹۴۶۲۹ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهاءالدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گروه گسترش نوآوری دیموند به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۶۷۷۳ و به نمایندگی احمدرضا مسرور به شماره ملی ۱۲۶۲۰۷۴۷۴۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل حسابرسی آزمودگان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آرمان آروین پارس به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۱۱۳۷۹۷۶۰۵۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952548
آگهی تغییرات شرکت وحید و همفکران آینده ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۳۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۵۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. وحید مهرین فر به شماره ملی ۰۰۴۲۵۰۸۰۲۹ و بهاءالدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ و علی رشیدی به شماره ملی ۱۶۹۹۷۵۱۱۱۰ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. بی تا حقیری به شماره ملی ۰۰۵۷۳۶۷۳۰۲ به عنوان بازرس اصلی و طاهره بیان معمار با شماره ملی ۰۴۵۰۴۴۳۱۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۲۶۲۵۱۸۹۸۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192786
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات مشاوره و فراگیری پریکن در تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۰۸۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۹۸۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات مشاوره، مطالعاتی، امکان سنجی و ارزیابی در زمینه مواد غذایی و آشامیدنی، مشاوره، مطالعه و توسعه، استقرار سیستم های مدیریت کیفیت، برپایی سمینار و همایش های تخصصی و مهارتی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک در موضوعات فوق و انجام تمامی امور مذکور در قالب پروژه برای ارگان های دولتی و خصوصی، فراگیری در حوزه مواد غذایی و آشامیدنی و فراگیری الکترونیکی، طراحی و ارائه نرم افزارهای در ارتباط با موضوع (سفارش مشتری، غیرفرهنگی و غیرهنری)، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و آموزش به آنها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله جردن ـ بلوار نلسون ماندلا ـ خیابان گلفام ـ پلاک ـ ۳۸ ـ طبقه سوم ـ واحد ۳۰۲ کدپستی ۱۹۱۵۶۷۳۹۴۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰۲۹۷۱۹۳ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت با کد ۱۰۰۲ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مهیار کرمانشاهی به شماره ملی ۰۰۸۲۹۸۱۱۷۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهاءالدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پریکن د اوتر مر بی وی به شناسه فراگیر ۳۰۰۳۳۸۴۰۵۸ و به نمایندگی مارسل ویلهلموس خر هاردوس تیهاوس به شماره ملی ۱۱۵۷۹۷۴۷۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۰۷۳۷۱۹۵۷۵۶۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک