حمیدرضا صمدی

حمیدرضا صمدی

کد ملی 0452297583
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 557507
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی ماد خودروسازان پویا سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۳۳۷۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۱۶۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مهدی سعیدی پور به شماره ملی۰۰۵۲۰۶۲۶۴۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۶/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ و خانم نرگس نوروزی به شماره ملی۰۴۹۱۵۷۵۲۱۱ تا تاریخ۶/۱۰/۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس نوروزی به شماره ملی۰۴۹۱۵۷۵۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نرگس نوروزی به شماره ملی۰۴۹۱۵۷۵۲۱۱ به سمت مدیرعامل. ۵ امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار آفریقا خ شهید حمید طاهری پ۸ واحد۱ کدپستی۱۹۶۶۹۴۴۷۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۶/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۱۷۱۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669867
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی مهر فلوبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۳۷۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید کنتورهای آب با بدنه نانو کامپوزیت تولید طراحی ساخت و ارایه فلومتر و کنتورهای سیالات و دستگاه‌های اندازه گیری به روش التراسونیک و الکترومغناطیسی الکترونیکی طراحی ساخت و ارائه تجهیزات اندازه گیری ثبت و کنترل فشار ارایه و ساخت سیستمهای قرائت و کنترل از راه دور و تله متری طراحی ساخت و بازرگانی تجهیزات و قطعات صنعتی انجام پروژه‌های مطالعاتی و اجرائی و ارایه خدمات فنی و مهندسی انجام پروژه‌های مطالعاتی اجرایی و مشاوره‌ای در حوزه انرژی و محیط زیست و ساخت و بازرگانی تجهیزات مرتبط واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز تجاری اخذ و ارایه نمایندگی از یا به شرکتهای خارجی و داخلی و افراد حقیقی ایجاد دفاتر و شعب در سایر نقاط شهرستانها و خارج از کشور شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی اخذ تضمین و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی مشاوره طراحی و ساخت سیستمهای کنترل و کاهش آلاینده‌های محیط زیست مشاوره طراحی و ساخت تجهیزات و ارائه تکنولوژی‌های نوین درخصوص بازیافت دفن دفع و مشاوره طراحی و ساخت تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب ارائه خدمات اعم از مشاوره و سنجش آلاینده‌های محیط زیستی ارائه خدمات مشاوره در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب مشاوره امکان سنجی توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌های پایش شاخص‌های کمی و کیفی آب مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای نصب و بهره برداری از سیستمهای میترینگ و مانیتورینگ تاسیسات آب و فاضلاب مشاوره امکان سنجی و توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌های مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی مشاوره امکان سنجی و توجیه فنی و اقتصادی طرحهای مربوط به بکارگیری منابع انرژی نو و تجدیدپذیر در تولید نیرو مطالعات بنیادی کاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های محیط زیست و انرژی انجام امور پیمانکاری در حوزه‌های آب نیرو انرژی صنعت و معدن و تاسیسات و تجهیزات ارائه سیستم‌های گلخانه‌ای و انتقال تکنولوژی طراحی و راه اندازی سیستم‌های نوین کشاورزی ایجاد واحد گلخانه‌ای جهت تولید انواع محصولات کشاورزی ارائه مشاوره انتقال دانش فنی انتقال تکنولوژی و تجهیزات و ساخت نیروگاه‌های زباله سوز نیروگاه‌های بادی و نیروگاه‌های خورشیدی. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۴۰۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آرمین خسروخاور به شماره ملی ۰۰۴۷۶۷۷۰۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای فرشید مهرافشان به شماره ملی ۰۰۵۲۳۱۹۹۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای فرشید مهرافشان به شماره ملی ۰۰۵۲۳۱۹۹۹۷ بسمت مدیرعامل، ۴ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و سایر اسناد تجاری و عقوداسلامی و قراردادها با امضا مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اسناد اداری و نامه‌ها و مکاتبات داخلی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۲ خانم زهرا احمدی قبادبزنی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۹۱۱۶۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۳۶۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705222
آگهی تغییرات شرکت آفشن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۰۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۵۶۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مهدی سعیدی پور به شماره ملی۰۰۵۲۰۶۲۶۴۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف جوانگروه به شماره ملی۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود صابری شهربابکی به شماره ملی۴۴۳۰۴۵۶۵۸۵ و آقای غلامرضا اکبری به شماره ملی۴۰۷۳۳۵۰۴۹۸ و آقای حسن رضوی به شماره ملی۰۰۵۲۸۱۰۵۵۰ و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ و آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ تا تاریخ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود صابری شهربابکی به شماره ملی۴۴۳۰۴۵۶۵۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا اکبری به شماره ملی۴۰۷۳۳۵۰۴۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن رضوی به شماره ملی۰۰۵۲۸۱۰۵۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن رضوی به شماره ملی۰۰۵۲۸۱۰۵۵۰به سمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار آفریقای شمالی خ شهید حمید طاهری پ۸ ط چهارم شرقی واحد۸ کدپستی۱۹۶۶۹۴۴۷۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و به اتفاق رئیس هیات مدیره و یا حمیدرضا صمدی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۸/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۹۶۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185543
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی صفا دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ آقای حسن جماعتی لسبومحله به شماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ به عنوان بازرس اصلی، یوسف جوان ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای حسن وطنی نظافت به شماره ملی ۲۲۱۹۰۳۶۶۷۷ به سمت عضو و مدیرعامل و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۴ صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۸۶۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185544
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قوای محرکه هور پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۴۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف جوان گروه به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی به سمت ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ رئیس هیئت مدیره آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی پاکدامن به شماره ملی ۰۰۶۷۱۵۶۷۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۸۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10739788
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی و مدیریت انرژی کاران پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۰۶۷۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۱۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین خسروخاور به شماره ملی۰۰۴۷۶۷۷۰۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین خسروخاور به شماره ملی۰۰۴۷۶۷۷۰۳۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ۰۸/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12803193
آگهی تغییرات شرکت مهر آب بهشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۳۰۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پدم پارسیان کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۵۶۶۰۵ به نمایندگی آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری و توسعۀ راهبردی راز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰ به نمایندگی آقای احمد رضا صمدی به شماره ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای رامین خسرو خاور به شماره ملی۰۰۴۷۶۷۷۰۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد صادق کریمی ارباسان به شماره ملی ۲۶۹۰۲۷۱۱۶۸ به سمت مدیرعامل (خارج از سهام داران و اعضاء هیئت مدیره). * کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود سایر نامه‌های اداری و اوراق عادی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۲۲۸۲۱۱۹۴۲۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12881749
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا صمدی به شماره ملی۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸به سمت بازرس اصلی و یوسف جوانگروه به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۴۰۸۱۹۸۰۵۳۴۵۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889978
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بنیان صنعت قطعه ایرانیان درتاریخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۵۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۳۸۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام هرگونه فعالیتهای مجاز بازرگانی و تجاری و انعقاد قراردادهای لازمه و بازاریابی غیر هرمی و غیرشبکه ای. فروش و صادرات کلیه ی کالاهای تولیدی کارخانجات مذکور.خرید، ترخیص و واردات قطعات صنعتی جهت مونتاژ.ارائه خدمات پشتیبانی پس از فروش از قبیل تهیه قطعات یدکی، تعمیر، تعویض قطعات معیوب و ارائه کلیه خدمات لازم.ارائه خدمات ساخت و ساز در زمینه ساخت مجموعه های تجاری بازرگانی، صنعتی، مسکونی، اداری، رفاهی، آموزشی، بهداشتی و غیره.شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی در هر صنف و پیشه.حضور در همایشها، نمایشگاهها و سمینارهای تجاری بازرگانی، صنعتی، عمرانی و تولیدی در داخل و خارج از کشور.اخذ هر گونه وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه ی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. اخذ نمایندگی از کلیه ی شرکتها و موسسات یا مدیریت شعب داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان در کلیه زمینه های مذکور.تاسیس شعب و نمایندگی داخلی برای اشخاص در داخل و خارج از کشور.انجام خدمات پیمانکاری، تولیدی، بازاریابی (غیر هرمی و غیرشبکه ای) و بازرگانی و انجام کلیه ی فعالیت های مجازی که بنا به ضرورت در راستای حصول به اهداف شرکت نافع و موثر باشد. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج نرسیده به بلوار کرمان خودرو خیابان نخل ۵۶ آبان ۳ کد پستی ۱۴۶۸۹۸۳۸۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۹-۱۰۰۵ مورخ ۳۱/۳/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه ساپکو پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت صنایع تولیدی کروز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۸۶۱۹با نمایندگی آقای امیرحسین جلالی شماره ملی ۴۱۳۱۸۵۵۶۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه قطعات خودرو عظام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۴۰۷ با نمایندگی آقای سید مرتضی مرتضوی شماره ملی ۰۰۷۰۶۴۸۷۴۳ شرکت اورند پلاستیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۷۵۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا صمدی شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ شرکت غرب استیل به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۲۱۸۴۳ با نمایندگی آقای گلوردی گلستانی شماره ملی ۵۳۰۹۷۶۴۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت اتحاد موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۳۲۹۴ با نمایندگی آقای واحد رهنمایان شماره ملی ۱۳۷۶۲۵۰۹۶۹ شرکت کلاچ سازی شایان صنعت سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۶۵۳۲ با نمایندگی آقای محمد هادی دادفرمای شماره ملی ۰۰۶۱۶۸۸۱۰۱ شرکت آذین خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۲۹۰۷ با نمایندگی آقای رضا رضایی شماره ملی ۴۹۱۰۹۵۳۳۹۶ و آقای رحیم درویش ملافرزند علی محمد با کد ملی ۲۲۰۰۲۰۹۳۲۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) به مدت دو سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چکها، سفته ها و بروات به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عضو هیات مدیره (آقای رضا رضایی) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی اصغر احمدی خلیلی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۸۰۰۰۲به عنوان بازرس اصلی. محمدرضا نجفی منش به شماره ملی ۰۰۴۱۰۷۵۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت:دنیای اقتصاد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۰۴۱۳۶۱۰۹۴۳۸۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056117
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی تسلا باتری راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید آستانه بشماره ملی ۰۰۵۶۹۹۹۵۱۸ بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره حمیدرضا صمدی بشماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ بسمت رئیس هیات مدیره احمدرضا صمدی بشماره ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ بسمت عضو هیات مدیره مهدی پاکدامن بشماره ملی ۰۰۶۷۱۵۶۷۱۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰بنمایندگی ارسلان صمدی بشماره ملی ۰۴۴۰۷۲۴۹۳۷ بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیر عامل و به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۷۱۴۹۰۰۵۶۱۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094099
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اورند پارت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن جماعتی لسبومحله بشماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن تقی دوست لشکا جانی بشماره ملی ۴۸۳۹۷۳۱۵۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب شدند آقای حمیدرضا صمدی بشماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ و آقای احمدرضا صمدی بشماره ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰بنمایندگی خانم نرگس نوروزی بشماره ملی ۰۴۹۱۵۷۵۲۱۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۸۰۵۸۸۴۴۶۳۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223229
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص درمان گران آورند پیشرو درتاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۸۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۸۴۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارایه خدمات و انجام امور بهداشتی و درمانی و شرکت در مناقصات ، مزایدات و عقد قراردادهای بهداشتی درمانی پس از کسب مجوز لازم از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( معاونت درمان )، جهت تاسیس و بهره برداری درمانگاه عمومی شبانه روزی درصفادشت ملارد و اضافه نمودن بخشهای پاراکلینیک ( داروخانه ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، فیزیوتراپی ) ، تاسیس و بهره برداری از بیمارستان ، تاسیس درمانگاه های تخصصی ،تاسیس مرکز جامع توانبخشی ، تاسیس مرکز تخصصی ناباروریART ، تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی، تاسیس مرکز ارتوپدی فنی ، مرکز جراحی محدود و سرپایی ، مرکز مشاوره و ارایه خدمات مامایی ،تاسیس مرکز آمبولانس خصوصی ، موسسات ارائه خدمات تخصصی واموربهداشتی ، مراکز مشاوره روانشناسی،مرکز سوءمصرف مواد ، معاینات شغلی ومرکز تخصصی طب کار، خدمات مراقبت سالمندان ، فعالیت درزمینه تولید وخرید و فروش محصولات بهداشتی ، طب پیشگیری و ارتقاء سلامت ، مرکز مشاوره و ارائه خدمات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ،مراکزفروش تجهیزات پزشکی وواردات به هرطریقی که باعملیات شرکت ارتباط یا بستگی داشته باشد ، آموزش وتامین نیروهای تخصصی مورد نیازمراکزبهداشتی ودرمانی ، خدمات مراقبتی واورژانسها ،مشارکت درانتشارکتاب ونشریه درحوزه بهداشت ودرمان ، عقد قرارداد و انجام کلیه پروژه های پژوهشی درحوزه بهداشت و درمان ، طب پیشگیری وخدمات سالمندان ، راه اندازی همایشها ، سمینارها وکنفرانس های مرتبط ، نصب وراه اندازی نرم افزارها وسخت افزارهای واحدهای خدماتی درمانی وبهداشتی ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی وشرکت درمناقصات ومزایده های خارجی وداخلی واخذ وام قرض الحسنه وسایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی وسایرموسسات مالی واخذ واعطای شعبه ونمایندگی ) ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد ) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: صفادشت میدان نبی اکرم بلوار الغدیر درمانگاه کساء کدپستی ۳۱۶۴۳۴۴۱۴۹ سرمایه شرکت:مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰ ,۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ که تعداد ۰۰۰ ,۱۰۰ سهم آن با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰ ریال طی گواهی شماره ۱۲۱۴/۸۸۲۸۶ مورخه ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ بانک ملت شعبه ماهدشت پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: حمید رضا صمدی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود صابری شهر بابکی به شماره ملی ۴۴۳۰۴۵۶۵۸۵ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و ساناز غیوربستان آباد به شماره ملی ۲۱۲۱۵۶۷۱۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: حسن تقی دوست لشکاجانی به شماره ملی ۴۸۳۹۷۳۱۵۶۱ به سمت بازرس اصلی و حمید رضا طاهریان به شماره ملی ۰۰۱۰۳۹۰۴۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش۹۵۱۰۰۸۷۳۵۱۴۰۴۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251171
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه نیکو کاران راز درتاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۶۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۶۱۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع نیکو کاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان افریقای شمالی خیابان شهید طاهری پلاک ۸ طبقه چهارم واحد ۷ کدپستی ۱۹۶۶۹۴۴۷۱۹ دارائی موسسه: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: شهناز تفنگ چی ها به شماره ملی ۰۰۳۶۶۲۴۷۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی یوسف جوانگروه به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل و مدیرعامل رامین خسرو خاور به شماره ملی ۰۰۴۷۶۷۷۰۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی احمدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی حمیدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی رویا ایمانی به شماره ملی ۰۹۳۹۶۰۱۶۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی محمد علی کریمی به شماره ملی ۵۵۶۹۹۰۵۸۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین: حسن جماعتی لسبو محله به کدملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ بعنوان بازرس اصلی حسن تقی دوست لشکاجانی به کدملی ۴۸۳۹۷۳۱۵۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد. بموجب مجوز از وزارت کشور به شماره: ۱۱۳۳۲۸ مورخ: ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ آگهی گردید. پ۹۵۱۰۲۲۵۹۰۴۸۵۲۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430285
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی سامانه‌های کاهش آلایندگی پیشرو سلامت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۳۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد حبیبی بشماره ملی ۲۲۹۵۲۸۶۵۷۳ (خارج از اعضاء هیأت مدیره) بسمت مدیرعامل آقای حمیدرضا صمدی بشماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای احمدرضا صمدی بشماره ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ بسمت عضو هیأت مدیره آقای ارسلان صمدی بشماره ملی ۰۴۴۰۷۲۴۹۳۷ بسمت عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰بنمایندگی اقای علیرضا اصلانی بشماره ملی ۳۷۳۲۳۷۰۵۲۶ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۲۲۵۴۰۵۹۵۹۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444119
آگهی تغییرات شرکت جنرال کب پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۶۹۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رضا صمدی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و نرگس نوروزی به شماره ملی ۰۴۹۱۵۷۵۲۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی پاکدامن به شماره ملی ۰۰۶۷۱۵۶۷۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره , و پدرام صمدی به شماره ملی ۰۹۳۸۷۶۲۸۳۴ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیر عامل و به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ودر غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۳۰۳۱۶۳۴۵۰۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462012
آگهی تغییرات شرکت اورند پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا صمدی بشماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ آقای احمدرضا صمدی بشماره ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ آقای ارسلان صمدی بشماره ملی ۰۴۴۰۷۲۴۹۳۷ شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز بشماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰ بنمایندگی خانم نرگس نوروزی شرکت بازرگانی اورند پارت راز بشماره ثبت ۴۸۴۹۳۲ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۵۰۶۵۵۷ بنمایندگی آقای مرتضی سبحانی بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۱۷۴۰۱۳۳۳۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674736
آگهی تصمیمات شرکت ژرف پترو کاوشگر کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۵۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۳۴۶۴۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:۱. آقای رامین خسرو خاور با کدملی ۰۰۴۷۶۷۷۰۳۱ به نمایندگی از شرکت پترو سرویس پارسیان کیش با شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۶۱۴۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای هارتموت میر با شماره گذرنامه C۶P۴KR۱K به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا صمدی با کدملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به نمایندگی از شرکت پدم پارسیان کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۵۶۶۰۵، آقای میخائیلویچ دامسکین به شماره گذرنامه ۷۵۴۷۸۱۴۶۸ و آقای نبیل ناشد به شماره گذرنامه A۰۶۹۰۴۴۴۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هر یک از ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۰۱۱۵۹۲۷۳۷۰۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13679247
آگهی تصمیمات شرکت پترو سرویس پارسیان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۱۴۲۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای میخائیلویچ دامسکین به شماره گذرنامه ۷۵۴۷۸۱۴۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای حمیدرضا صمدی با کد ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رامین خسرو خاور با کد ملی ۰۰۴۷۶۷۷۰۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای هارتموت میر به شماره گذرنامه C۶P۴۷KR۱K به نمایندگی از شرکت پترو سرویسز جی. ام. بی. اچ ماگدبرگ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا صمدی با کد ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به نمایندگی از شرکت پدم پارسیان کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۵۶۶۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۰۴۹۲۰۸۸۲۸۱۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13684455
آگهی تصمیمات شرکت پدم پارسیان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۵۶۶۰۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۶٫۱۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای رامین خسرو خاور با کد ملی ۰۰۴۷۶۷۷۰۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای حمیدرضا صمدی با کد ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمدرضا صمدی با کد ملی ۰۴۴۰۱۶۴۷۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۰۸۷۳۳۹۷۶۶۵۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035648
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آذرین ماد پارت راز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۸۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن جماعتی لسبو محله به شماره ملی ۲۶۹۱۵۶۱۲۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر رمضانی به شماره ملی ۲۰۶۴۲۲۰۸۹۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳، شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۴۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۱۰۰ به نمایندگی خانم نرگس نوروزی به شماره ملی ۰۴۹۱۵۷۵۲۱۱، آقای علیرضا اصلانی به شماره ملی ۳۷۳۲۳۷۰۵۲۶، آقای سروش امیریان صدر به شماره ملی ۴۶۰۸۹۴۶۹۸۶ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۷۰۲۲۹۳۸۵۱۸۲۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172104
آگهی تصمیمات شرکت تگزو پد پارسیان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۱۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۸۴۰۲
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷٫۰۴٫۱۵تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین بهروش با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۲۰۸۴ بعنوان بازرس اصلی وحسابرس شرکت خانم سارا جوادی با کد ملی ۲۵۸۰۰۱۰۴۵۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. آقای ادگار اورلاندو آلبا بایستروس به شماره گذرنامه پی ای ۰۸۰۵۹۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رامین خسرو خاور به شماره ملی ۰۰۴۷۶۷۷۰۳۱به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای خوان کارلوس لوپرادوکه به شماره گذرنامه‌ای اس ۵۷۱۰۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای روزبه خسروخاور به شماره ملی ۰۰۶۱۹۶۷۵۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حمیدرضا صمدی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره، و مدیرعامل و در غیاب هر یک از ایشان فرد حاضر به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۵۲۴۱۳۰۹۱۰۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172105
آگهی تصمیمات شرکت زیما توسعه پارسیان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۰۴۱و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۹۹۵۸۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۷٫۰۳٫۱۳ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین بهروش با شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۶۲۰۸۴ بعنوان بازرس اصلی وحسابرس شرکت خانم سارا جوادی با کد ملی ۲۵۸۰۰۱۰۴۵۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. آقای رامین خسرو خاور با کد ملی ۰۰۴۷۶۷۷۰۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای پاچلی لیدیو خوزه زیتا به شماره گذرنامه ۵۲۵۱۶ DE ۱۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا صمدی با کد ملی ۰۴۵۲۲۹۷۵۸۳ آقای روزبه خسرو خاور با کد ملی ۰۰۶۱۹۶۷۵۰۵ و آقای ادگار فردیناند پولنی زیتا به شماره گذر نامه ۵۲۲۷۵CR ۱۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هر یک از ایشان فرد حاضر به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۵۲۴۹۵۱۵۳۱۷۵۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک