محمد جانی علی آبادی

محمد جانی علی آبادی

کد ملی 0452267056
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10497602
آگهی تغییرات مؤسسه تصویر منزل پیام به شماره ثبت ۲۲۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ به شماره شناسنامه ۴۴۶۹ تاریخ تولد ۲۰/۶/۱۳۵۵ فرزند حجت اله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ به شماره شناسنامه ۸۱۴ تاریخ تولد ۲۸/۶/۱۳۴۷ فرزند مراد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم الهام ملک محمدی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به صندوق مؤسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال افزایش داد. خانم محبوبه صدرزهرائی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۹۹۶۶۱ به شماره شناسنامه ۳۸۳۵ تاریخ تولد ۱/۴/۱۳۵۹ فرزند عبداله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۸/۸۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسن محسنی و آقای محمدرضا محسنی و آقای محمد جانی علی آبادی و خانم الهام ملک محمدی و خانم محبوبه صدرزهرائی تا تاریخ ۲۰/۸/۸۹. ۴ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا محسنی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جانی علی آبادی بسمت عضو هیئت مدیره و خانم الهام ملک محمدی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن محسنی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم محبوبه صدرزهرائی بسمت عضو هیئت مدیره و خانم الهام ملک محمدی بسمت مدیرعامل. ۵ محل مؤسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سیدخندان ابتدای سهروردی شمالی ک حاج حسنی پ ۳۶ واحد ۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه ازقبیل چک، سفته، بروات و اسناد عادی و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳/۹/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10811373
آگهی تغییرات موسسه تصویر منزل پیام به شماره ثبت ۲۲۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۲۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مهدی حاجی اسمعیلی به شماره ملی ۰۰۶۶۷۳۴۳۲۰ به شماره شناسنامه ۳۵۶۷ تاریخ تولد ۸/۶/۵۴ فرزند علی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ و آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ و خانم الهام ملک محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۳۴۴۰۹۴ و آقای مهدی حاجی اسعمیلی به شماره ملی ۰۰۶۶۷۳۴۳۲۰. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم الهام ملک محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۳۴۴۰۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی حاجی اسعمیلی به شماره ملی ۰۰۶۶۷۳۴۳۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی حاجی اسعمیلی به شماره ملی ۰۰۶۶۷۳۴۳۲۰ بسمت مدیرعامل. ۵ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سیدخندان ابتدای سهروردی شمالی کوچه حاج حسنی پلاک ۳۶ واحد ۳ کدپستی ۱۵۵۵۷۱۴۱۵۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و اسناد عادی و غیره با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۷/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916710
آگهی تغییرات شرکت اطلس پرتو آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۲۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رشیدیان شماره ملی ۴۲۰۸۱۸۲۶۲۸ با پرداخت ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای محمد جانی علی آبادی ش ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ دارای مبلغ۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدحسن محسنی ش ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ دارای مبلغ۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا محسنی ش ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ دارای مبلغ۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای پویا رجامند ش ملی ۲۷۵۵۵۹۴۰۱۲ دارای مبلغ ۷۸۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای محمد علی رجامند ش ملی ۲۴۱۱۲۸۸۸۹۱ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای مهدی رشیدیان ش ملی ۴۲۰۸۱۸۲۶۲۸ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۴۲۸۸۷۲۵۷۱۱۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13099784
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری سیب سبز درخت سلامت درتاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۰۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۲۲۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم، مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روش ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، طراحی و نصب، اجرا، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار، خرید، فروش، تولید، توزیع، ثبت سفارش، طراحی، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران ـ شریعتی ـ روبروی حسینیه ارشاد ـ کوچه هدیه پلاک ۱۴ طبقه اول کدپستی: ۱۵۴۶۸۱۸۴۱۳ سرمایه موسسه: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: آقای محمد جانی علی آبادی کد ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد حسن محسنی کد ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ به سمت مدیرعامل دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا محسنی کد ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رضا صائمی کد ملی ۰۰۶۱۶۱۰۳۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت ۵ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۸۰۸۴۵۵۴۸۸۷۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264815
آگهی تغییرات شهرزاد قصه گوی کودک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ به سمت مدیرعامل و محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر و امضاء موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۲۹۵۷۳۳۰۵۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291523
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری نگاه تیزبین وقایع شهر درتاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۸۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۹۱۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم، مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روش ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، طراحی و نصب، اجرا ، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار، خرید، فروش، تولید، توزیع ، ثبت سفارش، طراحی، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خیابان ولیعصر بالاتر از بهشتی کوچه نادر پلاک۴ طبقه اول کدپستی ۱۵۱۱۶۴۳۷۱۴ سرمایه موسسه: ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: محمد جانی علی آبادی دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمدحسن محسنی دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا محسنی دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مسعود ابراهیمی دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ به سمت ریس هیات مدیره محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ به سمت عضو هیات مدیره محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ به سمت عضو هیات مدیره مسعود ابراهیمی به شماره ملی۲۸۰۲۵۸۸۹۶۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۱۱۱۶۹۶۸۳۰۳۲۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321230
آگهی تغییرات شرکت ایلیا پخش پارسیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۳۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۵۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جانی علی ابادی فرزند مراد ش ش ۸۱۴ کدملی۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت آقای محمد حسن محسنی فرزند حجت اله ش ش ۴۰۷۹ کدملی۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت آقای مسعود باقری فرزند حسین ش ش ۴۳۵۵۱ کدملی۰۰۷۹۰۷۲۶۲۳ با پرداخت مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان عبارت است از: بهروز زارعی گرگ آباد کدملی ۳۷۳۰۴۵۹۰۰۷ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ریال محمد رضا محسنی کدملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۸ ریال محمد جانی علی ابادی کدملی۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال آقای محمد حسن محسنی کدملی۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال آقای مسعود باقری کدملی۰۰۷۹۰۷۲۶۲۳ دارای مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال. پ۹۵۱۲۰۳۱۶۱۱۰۳۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355325
آگهی تغییرات شرکت هفت هنرسفید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۵۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۳ سال تعیین گردیدند: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ به سمت عضو هیأت مدیره آقای رضا صائمی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۱۰۳۶۴ به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۲۳۹۴۶۴۶۰۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13422427
آگهی تغییرات محتوا نگاران نوآور طرفداری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۰۷۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۶۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر بالاتر از بهشتی کوچه نادر پلاک ۴ طبقه همکف کدپستی ۱۵۱۱۶۴۳۷۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محمدعلی جنت خواه دوست به شماره ملی ۰۰۱۱۹۵۸۹۶۰ با پرداخت ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال افزایش داد. محمد جانی علی آبادی به شماره ملی۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ با پرداخت مبلغ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد. محمد حسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ با پرداخت مبلغ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه درآمد. منوچهر صدری خانلو به شماره ملی ۴۳۲۴۱۸۷۷۵۴ با پرداخت مبلغ۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: محمدعلی جنت خواه دوست به شماره ملی ۰۰۱۱۹۵۸۹۶۰ دارای مبلغ ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال محمد جانی علی آبادی به شماره ملی۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ دارای مبلغ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محمد حسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ دارای مبلغ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منوچهر صدری خانلو به شماره ملی ۴۳۲۴۱۸۷۷۵۴ دارای مبلغ۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال محمد رضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۲۲۰۶۹۶۹۰۲۵۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633079
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری نوین پردازش اطلاعات پروانه درتاریخ ۰۵/۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۸۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۷۶۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم، مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روش ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، طراحی و نصب، اجرا، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار، تولید، توزیع، ثبت سفارش، طراحی، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ تهرانپارس ـ خیابان شهید محمد رضائی (۱۲۱) ـ خیابان شهید هوشنگ قره زادنیا(۱۶۲شرقی) ـ پلاک ۱۳۲ ـ طبقه دوم ـ واحد ۵ ـ کدپستی ۱۶۵۴۶۸۳۱۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۲۰۰۰۰۰۰ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای هانی حجت انصاری به شماره ملی ۲۷۳۰۱۱۵۲۸۵ دارنده ۶۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هانی حجت انصاری به شماره ملی ۲۷۳۰۱۱۵۲۸۵ به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۰۵۳۵۲۱۲۷۸۲۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026228
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامانه سفیران مهر همگردی در تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۱۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۳۲۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم، مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روش ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، طراحی و نصب، اجرا، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار، خرید، فروش، تولید، توزیع، ثبت سفارش، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان رودبار شرقی ـ کوچه شمشک (ک هدیه) ـ پلاک ۶ ـ طبقه دوم ـ واحد شرقی کدپستی ۱۵۴۶۸۱۸۶۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۶۹ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک بانک ملی ایران شعبه حسینیه ارشاد با کد ۱۸۱ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای نیما محسنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۴۷۳۴۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم المیرا زنگنه به شماره ملی ۰۰۱۲۵۵۱۸۷۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی نخعی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۰۶۵۸۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیام البرز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۲۳۴۸۲۱۴۶۶۲۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061316
آگهی تغییرات پیک نرم افزار گستر محله موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۸۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و پارسا جان باز به شماره ملی ۰۰۷۹۲۱۶۰۶۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد رضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۱۲۳۳۴۲۰۹۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14179373
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری نقش برتر شهر هوشمند درتاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۵۳۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۹۳۳۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم ، مشاوره ، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها و روشها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری ، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای ، طراحی و نصب ، اجرا ف راه اندازی ، ارتقاء ، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های کامپیوتری ، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار ، خرید ، فروش ، تولید ، توزیع ، ثبت سفارش ، محاسبه فنی ، عقد قراردا با اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از شرکت ، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور ، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی ،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله شهرک استقلال ـ بزرگراه آزادگان ـ بزرگراه ۶۵متری فتح ـ پلاک ۰ ـ ساختمان درب پادگان میثم ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۳۸۹۸۱۹۹۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ دارنده ۴۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد حسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ دارنده ۴۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ دارنده ۴۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد حسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۵۲۹۵۶۹۴۹۵۷۳۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215382
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان کانیار مهکام درتاریخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۲۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۳۶۲۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمی باشد، کلیه فعالیتهای معدنی و صنعتی در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره برداری معادن طبق قانون و مقررات جمهوری اسلامی ایران به جزء نفت و گاز، فرآوری و تولید انواع سنگهای ساختمانی، خرید و فروش، واردات و صادرات، تهیه، تولید و توزیع انواع سنگهای ساختمانی و معدنی، خرید و فروش و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی، پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان خور و بیابانک ـ بخش مرکزی ـ دهستان جندق ـ روستا معادن سنگ جندق ۱ ـ یک کیلومتر مانده به دکل مخابرا ـ خیابان ورودی جندق ـ خیابان به طرف پلیس راه ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۳۶۱۱۸۳۴۷۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۹۷۰۵۲۸۳۴ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک بانک شهر شعبه جابرانصاری اصفهان با کد ۳۴۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای المیرا زنگنه به شماره ملی ۰۰۱۲۵۵۱۸۷۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا زنگنه به شماره ملی ۰۰۶۴۷۶۰۲۲۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سعید باقری به شماره ملی ۰۰۶۴۷۳۰۸۹۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مسعود باقری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۷۲۶۲۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۲۲۱۶۸۶۲۶۴۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خور و بیابانک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333322
آگهی تغییرات راه برترین‌های سبک زندگی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۳۶۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مسعود باقری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۷۲۶۲۳ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. ۲ آقای سیدمرتضی جوادی مقدم به شماره ملی ۰۹۴۱۰۳۳۱۸۱ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح شد اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: ۱ آقای مسعود باقری ۰۰۷۹۰۷۲۶۲۳ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ آقای سیدمرتضی جوادی مقدم ۰۹۴۱۰۳۳۱۸۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۳ آقای محمد جانی علی آبادی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۴ آقای محمد حسن محسنی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۵ آقای محمد رضا محسنی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۹۰۷۹۵۸۷۴۶۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345959
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راهکارهای همراه گسترده شهر آینده درتاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۴۷۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۸۷۹۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره، مطالعه و بررسی و ارائه راهکارها . روش ها و اطلاع رسانی در جهت اهداف شرکت حق العمل کاری، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، طراحی و نصب، اجرا، راه اندازی، ارتقاء، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های کامپیوتری، انجام کلیه امور مرتبط با سخت افزار و نرم افزار، خرید، فروش، تولید، توزیع، ثبت سفارش، محاسبه فنی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج شرکت، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، برپایی همایش و سمینارهای تخصصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-میرداماد-خیابان رودبار شرقی-کوچه شمشک (ک هدیه)- پلاک ۶-طبقه دوم-واحد غربی کدپستی ۱۵۴۶۸۱۸۶۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۹ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک بانک ملی ایران شعبه حسینیه ارشاد با کد۱۸۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد جانی علی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۶۷۰۵۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدحسن محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۳۶۷۳۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا محسنی به شماره ملی ۳۹۳۱۶۴۰۶۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای منوچهر صدری خانلو به شماره ملی ۴۳۲۴۱۸۷۷۵۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شهباز یعقوبی به شماره ملی ۶۳۶۹۴۰۵۳۲۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی نخعی به شماره ملی ۰۰۱۵۶۰۶۵۸۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علیرضا زنگنه به شماره ملی ۰۰۶۴۷۶۰۲۲۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار تجارت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۹۱۴۷۸۲۱۰۲۸۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک