نادر قاسمی تودشکی

نادر قاسمی تودشکی

کد ملی 0452134501
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626778
آگهی تصمیمات موسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت۶۹۸۲و شناسه ملی۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۳/۹۱ موسسه مزبورکه درتاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد اثنی عشران به کدملی ۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ و آیت اله ایزدیان اسفرجانی به کدملی ۱۱۹۹۷۲۷۴۹۰ و نادر قاسمی تودشکی به کدملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ و ابوالفضل خادمیان به کدملی ۴۵۷۹۴۶۰۱۲۱ و احمد شجاعیان زنجانی به کدملی ۰۰۴۱۰۶۰۲۹۶ همگی خارج از شرکا بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۳/۹۱ احمد اثنی عشران به سمت رئیس هیئت مدیره، نادر قاسمی تودشکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آیت اله ایزدیان اسفرجانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه اعم از چک سفته برات و قرادادها با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۱۰۹۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672841
آگهی تغییرات موسسه نورالقرآن و عترت کوثر به شماره ثبت ۲۳۴۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۰۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۲/۰۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ و آقای نادر خرسندموقر به شماره ملی۰۰۴۵۶۲۰۸۲۲ و آقای حسین پیرحسینلو به شماره ملی۰۰۴۲۶۰۸۲۰۱ و آقای حسینعلی شریف به شماره ملی۱۲۶۱۶۳۲۴۶۱ و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ و آقای مهدی نادی به شماره ملی۶۶۰۹۸۱۳۳۹۶ و آقای مجید صالح به شماره ملی۰۰۶۶۵۰۳۰۰۰ و موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان با نمایندگی آقای نادر قاسمی تودشکی و موسسه حضرت ثامن احجج با نمایندگی آقای احمد اثنی عشران تا تاریخ۲۲/۰۳/۱۳۹۳ ۲ اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۸ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر خرسندموقر به شماره ملی۰۰۴۵۶۲۰۸۲۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین پیرحسینلو به شماره ملی۰۰۴۲۶۰۸۲۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسینعلی شریف به شماره ملی۱۲۶۱۶۳۲۴۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی نادی به شماره ملی۶۶۰۹۸۱۳۳۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید صالح به شماره ملی۰۰۶۶۵۰۳۰۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه حضرت ثامن احجج با نمایندگی آقای احمد اثنی عشران به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان با نمایندگی آقای نادر قاسمی تودشکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید صالح به شماره ملی۰۰۶۶۵۰۳۰۰۰ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفقا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. در تاریخ۰۴/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۹۶۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739039
آگهی تصمیمات در شرکت حد فن آریا سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۶۲۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴ و ۱۲/۵/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای نصر اله یوسلیانی به کد ملی ۱۲۸۹۲۹۰۱۷۲ و کدپستی ۱۱۳۷۷۱۹۴۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی به کد ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ و کدپستی ۸۱۹۹۹۴۸۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید محمد صالحی با کد ملی ۱۲۸۵۶۸۲۵۰۵ کدپستی ۸۱۹۴۸۴۹۴۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و فریدون مظاهری به کد ملی ۱۲۸۸۷۸۷۵۷۱ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۶۷۵۳ و داریوش میرزا باقریان به کد ملی ۱۲۸۸۹۴۸۸۰۸ و کدپستی ۸۱۷۵۹۸۵۱۵۱ سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و حسین طلاچیان با کد ملی ۱۲۹۰۶۵۱۲۵۶ و کدپستی ۸۱۴۹۷۷۸۱۴۸ و لیلا فلاحیان با کد ملی ۱۲۸۵۹۴۴۷۰۲ و کدپستی ۸۱۹۳۶۴۸۳۶۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد در ماده مربوطه در اساسنامه تعداد اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۶۱۶۸۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885375
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت رنوس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۱۰۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۴۲۳۲ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۷/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای بهزاد اشتود به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ۴ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی رضایی با کدملی۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای نادر قاسمی تودشکی با کدملی۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ ۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۶/۹۱ آقای مصطفی رضایی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن خان محمدی هزاوه با کدملی۰۰۶۵۶۹۶۷۲۷ (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۴۲۵۹۳۲ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993939
آگهی تصمیمات شرکت چهارده ساحل نور و نسیم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۶۷۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: حسین صلواتی به ک. م ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت بازرس اصلی و محسن کشاورزی به ک. م ۱۲۱۹۳۶۵۰۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه علمی فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) به ش. م ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی احمد اثنی عشران به ش. م ۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به ش. م ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ بنمایندگی نادر قاسمی تودشکی به ش. م ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) به ش. م ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ بنمایندگی سید حسن روضاتی به ک. م ۱۲۸۵۹۵۳۳۰۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ نادر قاسمی تودشکی به سمت رئیس هیئت مدیره، سید حسن روضاتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، احمد اثنی عشران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۹۴۲۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070049
آگهی تغییرات شرکت پردیس سبز ملل سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۲۰۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۲۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات مالی پردیسان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای هوشنگ اله دادی به شماره ملی ۳۷۸۱۸۷۴۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن پلارک به شماره ملی ۳۰۵۱۹۱۰۱۶۳ و آقای سیداحمد علی قدسی به شماره ملی ۲۴۹۱۰۳۷۸۰۷ و آقای عبداله خیراللهی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۱۰۷۱۸ و موسسه بنیاد تعاون با نمایندگی آقای مسعود مهردادی تا تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن پلارک به شماره ملی ۳۰۵۱۹۱۰۱۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیداحمد علی قدسی به شماره ملی ۲۴۹۱۰۳۷۸۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبداله خیراللهی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۱۰۷۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه بنیاد تعاون با نمایندگی آقای مسعود مهردادی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله خیراللهی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۱۰۷۱۸ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق محمدرضا نعمتی مدیرمالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۳۵۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356406
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری بازرگانی و خدمات دلفین دریای سرخ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۷۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۷/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل: آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی چهارده ساحل نور و نسیم و آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ به نمایندگی شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدیشهر و آقای محسن کشاورزی به شماره ملی۱۲۱۹۳۶۵۰۴۱ به نمایندگی شرکت خدمات کشاورزی گلشن سبز ری برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید حسن روضاتی به شماره ملی۱۲۸۵۹۵۳۳۰۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین سعادت آگاه به شماره ملی۰۰۴۹۱۲۰۷۵۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۷۹۱۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397521
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر قاسمی تودشکی با کد ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران طلوع فجر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد اسکندری با کد ملی ۴۵۹۰۱۷۱۲۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن کشاورزی با کد ملی ۱۲۱۹۳۶۵۰۴۱ به نمایندگی از شرکت فیروز دام بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی با کد ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به نمایندگی از شرکت رنوس بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کیانی زاده با کد ملی ۱۲۸۸۱۵۸۳۵۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران صادق بسمت عضو هیئت مدیره و محسن رسولی با کد ملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ به نمایندگی از شرکت تلاشگران فلق بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۵۰۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401902
آگهی تغییرات شرکت موسسه فرهنگی و ورزشی کوثر ورزش شماره ثبت ۱۰۱۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد اثنی عشران بشماره ملی ۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ و آقای سید حسن روضاتی بشماره ملی ۱۲۸۵۹۵۳۳۰۴ و آقای سیدحسین سعادت آگاه بشماره ملی ۰۰۴۹۱۲۰۷۵۱ (همگی خارج از موسسین) و آقای جعفر بزازان بشماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ به نمایندگی مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (ع) و آقای نادر قاسمی تودشکی بشماره ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ به نمایندگی از موسسه خدمات علمی، فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۸۰۳۱۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423107
آگهی تغییرات شرکت توسعه هتل‌های بین المللی کوثر شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۳۶۴۸۵۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۸۶۹۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل: موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) با نمایندگی آقای محمد سلیمیان ریزی ۰۴۹۰۱۷۵۹۱۰ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و موسسه صندوق قرض الحسنه پس انداز المهدی صاحب الزمان ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ با نمایندگی آقای مصطفی رضایی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ با نمایندگی آقای نادر قاسمی تودشکی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۱۲۱۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510542
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص مسیر سرخ سلیم در تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۶۳۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۶۳۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات ـ انجام امور کشاورزی، دامپروری در داخل و خارج کشور ـ ایجاد نمایندگی در داخل و خارج ـ آموزش کشاورزی و دامپروری ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ـ اخذ وام از بانکهای داخلی و خارجی ـ افتتاح حساب. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۲۶ طبقه ۸ واحد ۸۱ کدپستی ۱۵۱۴۹۳۶۹۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵/۲۷۴۲/۷۲ مورخ ۳/۲/۹۳ نزد بانک صادرات ایران شعبه شیراز ونک تهران کد ۲۷۴۲ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی چهارده ساحل نور و نسیم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۶۷۱۷ به نمایندگی آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی ۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدیشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶ به نمایندگی آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فیروز دام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹ مهدی شهر و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۲۲۸۶۳ به نمایندگی آقای سید حسن روضاتی به شماره ملی ۱۲۸۵۹۵۳۳۰۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید حسین سعادت آگاه به شماره ملی ۰۰۴۹۱۲۰۷۵۱ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره ) به عنوان مدیرعامل، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و یا عضو هیئت مدیره (احمد اثنی عشران ـ نادر قاسمی تودشکی ـ سید حسن روضاتی) همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعلیرضا میرفصیحی به شماره ملی ۰۰۸۰۶۱۷۱۰۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین عزیزخانی به شماره ملی ن۰۰۷۰۰۲۳۵۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۴۶۶۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659218
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کوثر صنعت پژوهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۱۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۴۴۹۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی رضایی بشماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵، نادر قاسمی تودشکی بشماره ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ به نمایندگی شرکت تلاشگران فلق سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۹۹۸ و محمد نوید قاسمی تودشکی بشماره ملی ۱۲۷۰۷۰۹۳۲۱ به نمایندگی شرکت چهارده ساحل نور و نسیم سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۶۷۱۷ برای مدت دو سال و محسن رسولی بشماره ملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ بسمت بازرس اصلی و فرید اسدیان بشماره ملی ۰۰۷۸۹۲۴۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۳۶۳۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768019
آگهی تغییرات موسسه خدمات فرهنگی علمی هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز ناجا بشماره ۲۲۱/۲۵۷۵/۱۳۰۲/۵۳/۱۴ مورخ ۹/۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند احمد اثنی عشران به شماره ملی۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ نادر خرسند موقر به شماره ملی۰۰۴۵۶۲۰۸۲۲ نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ حسینعلی نقده دوزان به شماره ملی۱۲۹۱۰۶۷۵۳۱ حسین صلواتی به شماره ملی۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره سیدحسین سعادت آگاه به شماره ملی۰۰۴۹۱۲۰۷۵۱ و احمد نظری به شماره ملی۰۰۸۳۱۹۲۲۴۷ بسمت اعضا علی البدل هیات مدیره آقای سیدحسن روضاتی کدملی ۱۲۸۵۹۵۳۳۰۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین عزیزخانی کد ملی۰۰۷۰۰۲۳۵۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود و اوراق عادی، مراسلات و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۱۷۱۹۳۵۳۹۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10618000
آگهی تصمیمات موسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه ثبت شده بشماره ۹۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: محل موسسه به پل سیدخندان خیابان شهید کابلی خیابان شهید موحد کاشانی پلاک ۵۶ طبقه دوم غربی کدپستی ۱۶۳۱۶۳۶۵۱۶ انتقال یافت و مجید رهبر به کد ملی ۲۶۷۷۸۱۸۷۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید مقدم فر به کد ملی ۰۰۴۸۴۳۹۸۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا معلم به کد ملی ۰۹۴۴۱۱۵۱۲۶ و مصطفی رضائی به کد ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و نادر قاسمی تودشکی به کد ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و جعفر بزازان به کد ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال تعیین گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یک امضا از دو امضا مصطفی رضائی یا نادر قاسمی تودشکی متفقا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10838351
آگهی تصمیمات در شرکت هرمس مفتول سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۲۶۵۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹ و ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: نصراله یوسلیانی به کد ملی ۱۲۸۹۲۹۰۱۷۲ و کدپستی ۱۱۳۷۷۱۹۴۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و نادر قاسمی به کد ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ و کدپستی ۸۱۹۹۹۴۸۱۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اعظم یسلیانی با کد ملی ۰۰۵۱۹۹۸۷۲۶ و کدپستی ۱۱۳۷۷۱۹۴۱۱ و فریده یوسلیانی به کد ملی ۱۲۷۰۵۴۳۵۹۸ و کدپستی ۱۱۳۷۷۱۹۴۱۱ و شرکت کران شیپینگ بنمایندگی داریوش میرزا باقریان به کد ملی ۱۲۸۸۹۴۸۸۰۸ و کدپستی ۸۱۷۵۹۸۵۱۵۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس و یکی از سه امضای آقایان داریوش میرزا باقریان حسن حسین زاده و حسین طلاچیان و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ و فریدون مظاهری با کد ملی ۱۲۸۸۷۸۷۵۷۱ و کدپستی ۸۱۷۳۸۷۶۷۵۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11029207
آگهی تصمیمات موسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ص) ثبت شده بشماره ۱۳۲۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۴۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۰/۸۹ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. احمد اثنی عشران به کدملی ۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ و نادر قاسمی تودشکی به کدملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ و حسینعلی نقده دوزان به کدملی ۱۲۹۱۰۶۷۵۳۱ و محمدجعفر مرتضی و علی فاضلی به کدملی ۶۱۵۹۸۲۲۵۸۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/۸۹ احمد اثنی عشران به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر قاسمی تودشکی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسینعلی نقده دوزان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از سه نفر (مدیرعامل رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر موسسه معتبر است و سایر نامه‌های اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11083045
آگهی تصمیمات شرکت سازه گستران بروج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۹۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی رضایی به کدملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر قاسمی تودشکی به کدملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ناصر جعفری مقدم به کدملی ۳۷۳۱۸۴۵۷۷۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و کلیه عقود و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضا نائب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782054
آگهی تغییرات شرکت پرشیا کالا گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۵۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت چهارده ساحل نور و نسیم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۶۷۱۷ با نمایندگی آقای نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تلاشگران فلق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۹۹۸ با نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵ با نمایندگی آقای مهدی اوسطی به شماره ملی ۰۰۶۰۳۸۵۷۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۰۴۸۷۳۹۷۵۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293787
آگهی تغییرات شرکت حد فن آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۲۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ حمید محمدصالحی به شماره ملی ۱۲۸۵۶۸۲۵۰۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و بهزاد اسماعیلی به شماره ملی ۶۲۹۹۸۱۴۶۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید قاسمی به شماره ملی ۱۲۷۰۷۰۹۳۲۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۸) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رییس هیات مدیره همراه با امضای متغیر یکی از سایر اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. ش۹۷۰۸۰۹۱۵۹۷۸۲۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331760
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۰۲۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷٫۰۵٫۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای نادر قاسمی تودشکی با کد ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای احمد قلعه بانی با کد ملی ۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید اعظمی با کد ملی ۱۲۸۷۲۷۲۰۴۵ به نمایندگی از شرکت پترو پلیمر بختیاری با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۶۰۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی کرمانی اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۲۳۳۰۷۱۳ و آقای مازیار اخوان ذاکری با کد ملی ۰۰۵۴۸۳۵۴۹۶ به نمایندگی از شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۵۶۴۳ و آقای سید محسن جزائری مقدس به شماره ملی ۱۷۵۱۳۲۰۹۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۶۹۰۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. شیما فرج زاده رئیس اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش ش۹۷۰۹۰۶۹۹۵۴۸۳۷۱۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک