حسن حاجیان

حسن حاجیان

کد ملی 0452043271
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

شرکت های حسن حاجیان

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 557673
آگهی تصمیمات شرکت دیکا آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۳۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۷۳۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به کدملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۰۷۳۵۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671425
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بیمه ایران خودروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بسمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به کدملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۴۳۲۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706333
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مرکب ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۰۳۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۴۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به کدملی۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: حسین صفوی به کدملی۱۲۸۴۳۵۶۲۴۸ و محمد ضیمران به کدملی۱۲۸۴۴۳۳۶۲۵ و علی اصغر صلواتی به کدملی۰۰۵۲۵۵۲۷۸۰ و نسرین میهن گل به کدملی۰۰۴۱۴۶۴۸۰۱ و مسعود امینیان به کدملی۰۰۴۰۵۹۲۵۵۳. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۴/۹۱ حسین صفوی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد ضیمران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر صلواتی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و درغیاب هریک با امضاء یک نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۸۵۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746459
آگهی تغییرات شرکت پارس پروژه راه صنعتسهامی خاص به شماره ثبت۳۴۲۲۴۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۴۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن حاجیان به شماره ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی یکتا مهویزانی به شماره ملی ۲۶۷۸۲۳۶۱۲۹ و خانم معصومه یکتا به شماره ملی ۲۵۹۴۱۷۳۱۲۶ و آقای محمدرضا یکتا به شماره ملی ۲۵۹۴۱۶۱۱۹۵ تا تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۳ ۵. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی یکتا مهویزانی به شماره ملی ۲۶۷۸۲۳۶۱۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه یکتا به شماره ملی ۲۵۹۴۱۷۳۱۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا یکتا به شماره ملی ۲۵۹۴۱۶۱۱۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا یکتا به شماره ملی ۲۵۹۴۱۶۱۱۹۵ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۳۱۵۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749023
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت و خدمات خودروسهامی خاص به شماره ثبت۲۲۷۹۲۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۰۲۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شهود امین به ش م ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به ک م ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۳۴۴۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888208
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره‌ای مالی مدیریتی مبین ری (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۰۱۶۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۳۴۱۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با کدملی۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس اصلی و حسن حاجیان با کدملی۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۶۱۷۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894671
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مهر آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن حاجیان به شماره ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۴۱۸۲۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914051
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۸۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن حاجیان به شماره ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسداله اذعان به شماره ملی ۲۲۹۵۱۷۸۶۴۹ و شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شرکت کارخانجات مخابراتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شرکت ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۵۲ و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۸ تا تاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۸۱۷۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945287
آگهی تغییرات شرکت صنعت نصر معدن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شهود امین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن حاجیان به شماره ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۲۸۱۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004861
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی آسیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۰۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۱۷۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به ک م ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بسمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به ک م ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۶۲۲۳۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018637
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ابن یمین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۱۵۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن حاجیان بشماره ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۸۷۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147946
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بیمه صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۱۰۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۸۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیری شهود امین ب ش م ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بسمت بازرس اصلی و حسن حاجیان ب ش م ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۰۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152385
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری خبرگان سهام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به ش ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۲۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ظفرپرنده کدملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۹۲۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152502
آگهی تغییرات شرکت بهسرا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۷۳۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۲ که در تاریخ ۱۷/۴/۹۲ به این اداره وصال گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا اسمعیلی کاشی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۷۱۴۳۶ و بهمن محمدیان خضرلو به شماره ملی ۲۹۷۱۶۴۸۵۵۹ و منصور رفیعی طاقانکی به شماره ملی ۴۶۲۲۲۸۷۹۰۰ و فرج اله محمودی بشماره ملی ۴۸۹۹۶۱۶۷۲۴ و جعفر آقاجمال به شماره ملی ۱۲۶۱۵۵۶۹۸۴ موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بسمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به شماره ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۲۴۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185554
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تامین و پشتیبانی خدمات تندر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۲۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ و آقای حسن حاجیان به شماره ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت آلومینیوم ایران به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰ شرکت تراکتور سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹. پ۱۷۰۸۷۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200653
آگهی تغییرات شرکت سلسله آلپ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۲۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان به شماره ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ ۱۷۱۷۳۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203372
آگهی تغییرات شرکت آفتاب فولاد خمین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۵۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شهود امین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بازرس اصلی و حسن حاجیان به کد ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۶۱۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534747
آگهی تغییرات شرکت ترنیان سهم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهودامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان به شماره ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۴۲۹۹۷۵۲۳۸۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569808
آگهی تغییرات شرکت گسترش سیستمهای نوین آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان به کد ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. پ۹۳۰۵۲۱۶۵۲۴۸۱۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606214
آگهی تغییرات شرکت آریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب شد موسسه حسابرسی ومدیریت شهود امین به شماره ملی۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان به شماره ملی۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۱۵۲۵۲۳۵۶۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619683
آگهی تغییرات شرکت افق نیلی خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان کدملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۵۷۱۴۷۹۸۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657920
آگهی تغییرات شرکت نظم آفرینان صنعت سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی۶ ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱ بعنوان بازرس اصلی وآقای حسن حاجیان با کد ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۱۹۴۹۲۸۳۴۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677895
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان بشماره ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج گهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۸۰۴۸۹۱۴۷۷۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692182
آگهی تاسیس شرکت
شرکت فولاد غدیر نی ریز (سهامی خاص) در تاریخ ۷/۸/۹۳ شماره ثبت ۱۳۰۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۵۲۰۶ در این اداره ثبت و در همان تاریخ از نظر امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه دنیای اقتصاد بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: ایجاد و تاسیس کارخانجات و واحدهای فولادسازی و صنایع مرتبط مشتمل بر مراحل مطالعه، مهندسی، ساخت، نصب و بهره برداری از آنها اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن مورد احتیاج فولاد سازی تولید انواع فولاد و فرآورده های فولادی تولید و تهیه و تدارک کلیه مواد لازم برای فعالیت شرکت و شرکتهای تابعه، وابسته و یا تحت پوشش و تولید و بهره برداری از مواد فرعی حاصل. انجام کلیه فعالیت های مهندسی و خدمات فنی انجام عملیات بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات، عاملیت و مضاربه به طور کلی یا جزئی در ارتباط با فعالیت های موضوع شرکت و همکاری با بخش خصوصی و تعاونی در صورت لزوم جذب سرمایه و سرمایه گذاری در دیگر شرکتهای خصوصی و دولتی که با موضوع شرکت ارتباط داشته و منع قانونی نداشته باشد. مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه گذاری صنعتی و معدنی و یا خرید و فروش سهام اینگونه شرکتها و مؤسسات بررسیهای فنی، علمی و اقتصادی بمنظور توسعه و یا محدود کردن فعالیت ها و استفاده از روشهای جدید. تامین منابع مالی مورد نیاز از قبیل گرفتن وام، اعتبار، صدور اوراق مشارکت و استفاده از سایر روشهای مرسوم در بازار سرمایه و تضمین و نیز اعطای کمک در چارچوب مقررات قانونی برای پیشبرد اهداف شرکت انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء به پیشبرد هدفهای شرکت کمک کند. کلاً پس از اخذ مجوزات لازم برابر قوانین و مقررات جاری کشور ۲ـ سرمایه شرکت: مبلغ پانصد میلیارد ریال منقسم به پانصد میلیون سهم با نام هزار ریالی می باشد که مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال آن نقداً بحساب شماره ۲۰۳۰۴۸۴۷ بانک سپه شعبه میرداماد غربی ۱۳۴۹ پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران است. ۳ـ مرکز شرکت: کیلومتر ۵۰ جاده نی ریز سیرجان صندوق پستی ۳۸۵/۷۴۹۱۵ تلفن ۵۳۸۵۴۰۱۲(۰۷۱) فاکس ۵۳۸۵۴۰۱۶ (۰۷۱) کدپستی ۱۷۸۳۱ـ۷۴۹۱۶ ۴ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. ۵ـ مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقای حسن خلج طهرانی بشماره ملی ۰۰۴۸۴۸۷۲۲۸ و کدپستی ۱۴۵۱۳۱۵۸۱۶ و شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شماره ثبت ۱۷۳۳۸۸ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ با نمایندگی آقای بهروز رادفر بشماره ملی ۴۰۷۲۱۹۴۱۲۳ و کدپستی ۱۴۵۱۳۱۵۸۱۶ و شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲ تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷ با نمایندگی آقای محمد رحیم رستی بشماره ملی ۲۳۷۰۲۷۷۲۴۶ و کدپستی ۱۹۶۶۶۸۴۷۱۸ و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر شماره ثبت ۹۲۱۰۴ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ با نمایندگی آقای غلامرضا قمیشی بشماره ملی ۱۷۵۶۴۴۰۱۳۱ و کدپستی ۱۴۶۶۶۱۵۳۹۴ و شرکت سرمایه گذاری غدیر شماره ثبت ۸۶۱۸۰ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ با نمایندگی آقای علی رضا نظری بشماره ملی ۱۷۵۳۴۸۸۸۰۱ و کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند که حسب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/۹۳ آقای بهروز رادفر بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد رحیم رستی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد خادمی هدایه خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء یک نفر از بین آقایان حسن خلج طهرانی یا بهروز رادفر به همراه یک نفر از بین آقایان محمد رحیم رستی یا غلامرضا قمیشی یا علی رضا نظری به همراه امضاء آقای محمد خادمی هدایه (در مجموع با امضاء سه نفر) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ۶ـ بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین شماره ثبت ۱۹۵۹۶ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ و کدپستی ۱۴۸۱۸۷۵۳۵۹ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان بشماره ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ و کدپستی ۱۴۸۱۸۷۵۳۵۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۷ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۸ـ حدود و اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می باشد. ۹ـ ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد، و عدم سوء پیشینه خود را تایید می نمایند. ش۱۸۸۷۰۳۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698929
آگهی تغییرات شرکت جهاد دریا سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی شهود امین ش ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان ش ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۸۲۵۶۲۵۹۰۱۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710402
آگهی تغییرات شرکت آرمان نصر فرآیند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان به شماره ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الا نتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۹۰۴۲۶۲۸۵۹۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679137
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به کدملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10101965
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مفتولی تهران گستر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۱۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۰۵۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بسمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به کد ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ میر بهزاد اطاقسرا به کد ملی ۲۰۶۰۶۵۰۰۲۱ به جای احمد شیرازیان به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مهرگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10181980
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سامانه الکترونیک خودرو سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۳۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۰۲۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به کدملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10274123
آگهی تغییرات شرکت کی تی اند جی پارس سهامی خاص بشماره ثبت ۳۱۸۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شهود امین به عنوان بازرس اصلی , آقای حسن حاجیان به شماره ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هویول شین و آقای یانگ جوکیم و شرکت کی تی اندجی سهامی‎خاص به شماره ثبت ۱۶۰۱۱۱۰۰۶۷۸۰۴ با نمایندگی آقای یانگ به دان تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۲. در تاریخ ۵/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10324060
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل جاده‌ای داخلی فجر جهاد سهامی خاص به شماره ثبت۸۹۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه شهود امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بسمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به کدملی۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ به نمایندگی سید هادی سید به کدملی۰۹۴۳۸۶۸۷۲۶ شرکت جهاد دریا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۴۴۴۹ به نمایندگی محسن شاهمیر به کدملی۰۰۴۰۱۱۱۳۶۹ موسسه جهاد نصر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۶۲۲۸ به نمایندگی ناصر استاد حسن به کدملی۰۰۴۵۰۰۲۲۱۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۳/۹۱ سید هادی سید به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن شاهمیر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادهای تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکصد از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی شرکت یا سازمانها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10669074
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری صبا جهاد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۹۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به کدملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881869
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت و خدمات خودروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۹۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۰۶۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بسمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به کدملی۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775427
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۳۱۲۵۷/۹۴ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حاجیان به کدملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمدصفا دهقان به کدملی ۰۰۴۱۳۱۳۸۹۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن روح افشاری به کدملی ۰۰۳۹۴۲۷۶۴۱ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۱۳۲۷۸۵۹۲۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204691
آگهی تغییرات جامعه حسابداران رسمی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل موسسه به شرح ذیل تعیین گردید: آقای رحمت ا …صادقیان کدم ۱۲۳۹۸۵۲۱۰۱ آقای کیهان مهام کدم ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ آقای شهریار دیلم صالحی کدم ۲۲۰۰۰۳۵۱۳۶ آقای اکبر سهیلی پور کدم ۱۲۸۱۶۳۵۴۶۴ آقای عباس وفادرا کدم ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ آقای مرتضی اسدی کدم ۰۳۸۳۵۹۹۶۸۷ آقای محمد علی زاهدی کدم ۶۵۳۹۸۶۹۳۸۱ آقای سید محمدرضا بنی فاطمه کاشی کدم ۰۰۴۶۴۹۴۹۷۹ آقای مهدی سوادلو کدم ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ آقای یحیی حساس یگانه کدم ۴۲۸۴۱۱۴۳۲۸ آقای مجیدروحانی نیا کدم ۰۰۳۳۳۳۲۴۸۷ بسمت اعضاء اصلی شورای عالی و آقایان حسن حاجیان کدم ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱، حسین شیخ سفلی کدم ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵، فرشاد اسکندر بیاتی کدم ۰۴۵۰۰۴۲۱۰۳، آقای سید محمد خلیلی کدم ۱۱۸۹۲۹۸۹۶۱، آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی کدم ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹و آقای روح ا … مقیمی فرکدم ۵۶۸۹۸۶۳۸۰۷ بسمت اعضاء علی البدل تعیین شدند. پ۹۵۱۰۰۱۴۵۴۷۱۱۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652976
آگهی تغییرات شرکت اعتبارکارکنان گروه صنعتی ایران خودرو شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۰۶۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۶۱۲۷۱/۱۵ , ۹۶۲ مورخ ۶/۶/۹۶ اداره تعاون استان تهران و مجوز شماره ۱۵۹۰۷۵/۹۶ مورخ ۲۴/۵/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت به مبلغ ۲۳۱ , ۵۴۴ , ۰۱۲ , ۲۹۳ ریال افزایش یافت. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان به کد ملی ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۱۹۶۲۲۲۸۷۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک