سعید شکوه غازانی

سعید شکوه غازانی

کد ملی 0451669460
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

شرکت های سعید شکوه غازانی

دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان
دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان
1
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
1
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
1
شهر ورزش سرزمین ایرانیان
شهر ورزش سرزمین ایرانیان
1
اکسوکمیکال
اکسوکمیکال
1
مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان
مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیان
1
شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان
شهر بازی پر نشاط سرزمین ایرانیان
1
خودرو شهر سرزمین ایرانیان
خودرو شهر سرزمین ایرانیان
1
پارک آبی سرزمین پارس
پارک آبی سرزمین پارس
1
دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان
دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان
1
دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان
دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان
1
سوارکاران سرزمین ایرانیان
سوارکاران سرزمین ایرانیان
1
ورزشی فرمولا
ورزشی فرمولا
1
هتل زر سرزمین ایرانیان
هتل زر سرزمین ایرانیان
1
همه روز بازار سرزمین ایرانیان
همه روز بازار سرزمین ایرانیان
1
پیشتاز سازه تدبیر آریا
پیشتاز سازه تدبیر آریا
1
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
1
گسترش توان توسعه صنعت پارس
گسترش توان توسعه صنعت پارس
1
باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان
باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان
1
توسعه ساختمان نگین آریا تک
توسعه ساختمان نگین آریا تک
1
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
1
سرزمین سعادت ایرانیان
سرزمین سعادت ایرانیان
1
پترو مارون آریا
پترو مارون آریا
1
سیاحان ورزشی پرند
سیاحان ورزشی پرند
1
دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی مدیترانه ای در سرزمین ایرانیان
1
دهکده اقامتی چوگان سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی چوگان سرزمین ایرانیان
1
چوگان بازان سرزمین ایرانیان
چوگان بازان سرزمین ایرانیان
1
سیاحان طاوس
سیاحان طاوس
1
دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان
1
صبا بین الملل سهند
صبا بین الملل سهند
1
دهکده المپیک سرزمین ایرانیان
دهکده المپیک سرزمین ایرانیان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706356
آگهی تصمیمات شرکت دهکده بازیهای چمنی سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۷۲۸۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۷۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. یونس شکوه به کدملی۱۵۳۲۵۵۰۹۷۹ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملی۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید رضا موسوی گوگدرقی به کدملی۵۴۵۹۵۸۹۸۸۶ و فریده خانی به کدملی۵۴۵۹۳۶۳۳۷۳ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ فریده خانی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید رضا موسوی گوگدرقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۶۹۸۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706357
آگهی تصمیمات شرکت دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۸۶۷۸۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۷۰۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملی۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملی۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ناهید موسوی به کدملی۰۰۲۰۲۵۵۰۵۵ و سید رضا موسوی گوگدرقی به کدملی۵۴۵۹۵۸۹۸۸۶. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ سید رضا موسوی گوگدرقی به به سمت رئیس هیئت مدیره، ناهید موسوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۶۹۶۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710759
آگهی تصمیمات شرکت دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۶۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سامان موسوی به کد ملی ۰۰۸۰۱۱۶۴۶۹ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. جعفر ساسانی به کد ملی ۵۴۵۹۸۶۲۲۹۹ و مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ مصطفی خانی بسمت رئیس هیئت مدیره و جعفر ساسانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۶۴۱۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710760
آگهی تصمیمات شرکت شهر ورزش سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۵۴۰۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۳۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. الهام السادات موسوی به کد ملی ۰۴۵۱۳۹۷۸۵۱ و محمد ساسانی جیرانبیلاغی به کد ملی ۵۴۵۸۹۷۱۱۴۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ الهام السادات موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد ساسانی جیرانبیلاغی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۶۴۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711787
آگهی تصمیمات شرکت اکسو کمیکال سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۶۸۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. یونس شکوه به ک م ۱۵۳۲۵۵۰۹۷۹ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوهنمازانی به ک م ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۰۲۳۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717051
آگهی تصمیمات شرکت مجموعه تپه نوردان سرزمین ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت۳۷۰۵۶۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۴۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سیدسامان موسوی به کدملی ۰۰۸۰۱۱۶۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن بابائی گوگدرقی به کدملی ۵۴۵۹۳۶۸۴۲۱ و فرشید ساسانی جیرانبلاغی به کدملی ۶۶۶۰۰۳۸۲۱۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ حسن بابائی گوگدرقی بسمت رئیس هیئت مدیره و فرشید ساسانی جیرانبلاغی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۹۹۶۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721536
آگهی تصمیمات شرکت شهربازی پرنشاط سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۰۲۸۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۳۶۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید سامان موسوی به کد ملی ۰۰۸۰۱۱۶۴۶۹ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۹۸۲۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721537
آگهی تصمیمات شرکت خودرو شهر سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۰۲۲۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به ک م ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به ک م ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی مرادی به ک م ۱۷۵۴۹۲۷۱۵۷ و سید فرهاد موسوی به ک م ۰۴۵۳۲۹۸۹۱۵ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی مرادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۹۷۵۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721538
آگهی تصمیمات شرکت پارک آبی سرزمین پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۰۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یونس شکوه به کد ملی ۱۵۳۲۵۵۰۹۷۹ و روشنک تیباش به کد ملی ۱۵۳۰۲۴۹۴۴۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ روشنک تیباش بسمت رئیس هیئت مدیره، یونس شکوه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۹۷۶۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721539
آگهی تصمیمات شرکت دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۰۹۷۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید سامان موسوی به کد ملی ۰۰۸۰۱۱۶۴۶۹ و بابک عباسی سونجی به کد ملی ۰۰۷۷۹۵۵۹۱۱۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ بابک عباسی سونجی بسمت رئیس هیئت مدیره، سید سامان موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۹۷۷۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721541
آگهی تصمیمات شرکت دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۵۴۰۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۲۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سامان موسوی به کد ملی ۰۰۸۰۱۱۶۴۶۹ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۹۷۹۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721542
آگهی تصمیمات شرکت سوارکاران سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۰۵۶۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سامان موسوی به کد ملی ۰۰۸۰۱۱۶۴۶۹ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جعفر ساسانی به کد ملی ۵۴۵۹۸۶۲۲۹۹ و مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ جعفر ساسانی بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی خانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۹۸۰۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721543
آگهی تصمیمات شرکت ورزشی فرمولا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۲۳۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. یونس شکوه به کد ملی ۱۵۳۲۵۵۰۹۷۹ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۹۸۱۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722918
آگهی تصمیمات شرکت هتل زر سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۰۵۶۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۴۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملی۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملی۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: رضا ساسانی جیرانبلاغی به کدملی۵۴۵۸۹۶۸۲۱۲ و روح اله فکری انیلو به کدملی۰۰۶۶۴۴۲۹۵۸. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ رضا ساسانی جیرانبلاغی به سمت رئیس هیئت مدیره، روح اله فکری انیلو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و غیره با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۳۰۰۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726416
آگهی تصمیمات شرکت همه روز بازار سرزمین ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۰۷۷۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۴۴۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملی۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملی۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: رضا بابائی به کدملی۵۴۵۹۷۸۰۷۲۱ و سید فرهاد موسوی به کدملی۰۴۵۳۲۹۸۹۱۵. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا بابائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۲۹۹۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745046
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز سازه تدبیر آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۵۰۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مصطفی خانی به شماره ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید رضا موسوی به شماره ملی ۵۴۵۹۵۸۹۸۸۶ و خانم روشنک تیباش به شماره ملی ۱۵۳۰۲۴۹۴۴۹ تا تاریخ ۳۱/۳/۹۳. در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۰۱۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745172
آگهی تصمیمات شرکت دهکده نواندیشان معماری سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۵۲۲۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. میثم وزیری تیمورلوئی به کد ملی ۱۳۸۱۰۰۹۸۲۴ و جعفر ساسانی به کد ملی ۵۴۵۹۸۶۲۲۹۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ جعفر ساسانی بسمت رئیس هیئت مدیره و میثم وزیری تیمورلوئی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۲۳۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858012
آگهی تغییرات شرکت گسترش توان توسعه صنعت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۰۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مصطفی خانی بشماره ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۹۱۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9581073
آگهی تصمیمات شرکت باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۲۳۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۲۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سامان موسوی به کدملی ۰۰۸۰۱۱۶۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9648286
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمان آریا تک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۳۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: یونس شکوه به کد ملی ۱۵۳۲۵۵۰۹۷۹ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیده خانی گوگدرقی به کد ملی ۵۴۵۹۳۶۴۱۹۱ زهرا فرجی قرجه قیائی به کد ملی ۵۴۵۹۲۳۷۶۵۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ زهرا فرجی قرجه قیائی بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیده خانی گوگدرقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9670771
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۲۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مصطفی خانی بشماره ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی بشماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672312
آگهی تغییرات شرکت سرزمین سعادت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۵۵۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید قاسم هاشمی نسب به شماره ثبت ۴۹۱۰۶۲۳۰۸۶ و آقای حسن شریعتمداری به شماره ملی ۰۰۵۵۷۱۹۵۳۸ تا تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۱. در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9768991
آگهی تصمیمات شرکت پترو مارون آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۰۷۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مصطفی خانی به کدملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9788259
آگهی تصمیمات شرکت سیاحان ورزشی پرند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۸۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۸۸۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به ش م ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و پرویز آزادپیما به ک م ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی موسوی به ک م ۰۰۶۰۵۴۰۹۳۱ و علیرضا صباغ به ک م ۴۷۲۲۵۳۴۲۳۳ و سعید شکوه غازانی به ک م ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ علیرضا صباغ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید شکوه غازانی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9944824
آگهی تصمیمات شرکت دهکده اقامتی مدیترانه‌ای در سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۹۸۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی‎سربندی به کدملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه‎غازانی به کدملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین همایونی‎مفرد به کدملی ۰۰۳۸۹۸۶۲۷۲ ایر آذری به کدملی ۰۰۷۱۸۹۸۰۳۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ امیر آذری بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین همایونی‎مفرد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیات‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10016283
آگهی تصمیمات شرکت دهکده اقامتی چوگان سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۱۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۱۸۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سامان موسوی به کد ملی ۰۰۸۰۱۱۶۴۶۹ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. رامین کابلی قزل باش به کد ملی ۳۲۴۷۵۸۰۳۳۹ و مهدی فلاح تفتی به کد ملی ۱۲۸۹۶۵۰۴۸۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ رامین کابلی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی فلاح تفتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10172676
آگهی تصمیمات شرکت چوگان بازان سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۰۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا بابائی به کد ملی ۵۴۵۹۷۸۰۷۲۱ و سید سامان موسوی به کد ملی ۰۰۷۰۴۱۹۹۸۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ رضا بابائی بسمت رئیس هیئت مدیره، سید ساسان موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10310984
آگهی تغییرات شرکت سیاحان طاوس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ وزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ماشااله نگه لان اقدمی به شماره ملی ۰۰۴۳۷۳۲۴۸۸ و آقای امیرعلی فضلعلی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۶۳۸۳۵ تا تاریخ ۱۹/۸/۹۱. در تاریخ ۱۳/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364912
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۲۹۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد خداوردی به شماره ملی ۱۶۳۸۳۵۰۳۹۶ و آقای ابوالفضل آذرمنش به شماره ملی ۱۷۵۴۷۴۸۲۹۵ تا تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۱. در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10522666
آگهی تغییرات شرکت صبا بین الملل سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۲۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یونس شکوه به شماره ملی ۱۵۳۲۵۵۰۹۷۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10900139
آگهی تصمیمات شرکت دهکده المپیک سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۶۲۲۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید فرهاد موسوی کد ملی ۰۴۵۳۲۹۸۹۱۵ و بابک عباسی سونجی به کد ملی ۰۰۷۷۹۵۹۱۱۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره، بابک عباسی سونجی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک