محمد محرابی

آقای محمد محرابی

کد ملی 0451507274
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 606200
آگهی تغییرات شرکت سیویل گستر صدرابا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۹۶۸۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۴/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۰۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۲۵۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609716
آگهی تغییرات شرکت آبادگستر هامون (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۴۱۳۴۸۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۱۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۳/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۱/۲ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۱/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۷۵۸۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615096
آگهی تغییرات شرکت ناودیس بتنبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۰۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۳۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۹/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۴۱۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650159
آگهی تغییرات شرکت اقلیم پی کاویانبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۳۵۱۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ و آقای عباس قراگوزلو به شماره ملی ۰۰۴۷۳۴۸۸۳۶. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس قراگوزلو به شماره ملی ۰۰۴۷۳۴۸۸۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس قراگوزلو به شماره ملی ۰۰۴۷۳۴۸۸۳۶ به سمت مدیر عامل. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران نیاوران شمال کاخ نیاوران خ شهید زینعلی کوچه هفتم پ ۱۷ کدپستی ۱۹۷۸۹۳۵۷۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۷۱۴۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683635
آگهی تغییرات شرکت پایا طرح رایمندبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۹۴۲۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۷۱۶۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 935810
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازه ارم بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۴۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سارا سیفی آزاد به شماره ملی ۰۰۷۰۹۷۹۵۷۱ و آقای مسعود تقدمی عصمتی حسینی به شماره ملی ۰۹۳۳۲۱۳۴۷۶ تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۳. ۳ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سارا سیفی آزاد به شماره ملی ۰۰۷۰۹۷۹۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود تقدمی عصمتی حسینی به شماره ملی ۰۹۳۳۲۱۳۴۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سارا سیفی آزاد به شماره ملی ۰۰۷۰۹۷۹۵۷۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق عادی و اداری و امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (خانم سارا سیفی آزاد) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای کیوان ستاره به شماره ملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۲۳۰۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987239
آگهی تغییرات شرکت ماندگار بتن اقلیم سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۰۰۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۲ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر۲۷ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۵۰۰ ریال , آقای محمد محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۴۹۰ ریال , خانم مهتاب محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۱۰ ریال ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مهتاب محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای سروش صانعی نیا به شماره ملی۱۸۱۷۲۰۴۹۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره , آقای سروش صانعی نیا به شماره ملی۱۸۱۷۲۰۴۹۶۳ به سمت مدیرعامل. ۴ ۲ امضاء کلیه اوراق عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۳۰۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000704
آگهی تغییرات شرکت ناودیس بتن ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۷۰۴۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۱۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۴۳۶۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043758
آگهی تغییرات شرکت ردکا بتن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم یلدا غفوریان شریف هروی بشماره ملی ۰۰۶۱۵۷۴۵۳۸ و آقای حسین لطیفی بشماره ملی ۳۳۴۰۶۵۱۵۵۸ و آقای اسدالله شکوهی سلگی به شماره ملی ۳۹۶۲۰۰۴۷۳۴ و آقای حمیدرضا صیادی بشماره ملی ۳۲۵۰۷۴۶۰۳۷ و آقای مهرداد تاجیک بشماره ملی ۰۰۷۶۰۵۵۸۹۲ ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ آزادی روبروی وزارت کار ک آشیان پ ۴ کدپستی ۱۳۴۵۶۹۷۵۶۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ آقای محمد محرابی بشماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهتاب محرابی بشماره ملی ۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۸/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۹۹۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067873
آگهی تغییرات شرکت پاریز کاژه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۸/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردید است. ۲ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۵۰۰ ریال , آقای محمد محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۴۹۰ ریال , خانم مهتاب محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۱۰ ریال. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سمانه عنبرستانی به شماره ملی۰۰۶۸۴۰۱۲۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نصیر حاجی قلیزاده به شماره ملی۳۰۷۱۰۹۹۴۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره , آقای علی قدرتی به شماره ملی۰۰۶۸۸۳۱۹۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره , آقای نصیر حاجی قلیزاده به شماره ملی۳۰۷۱۰۹۹۴۶۰ به سمت مدیرعامل ۴۲ امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۰۱/۰۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۲۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154348
آگهی تغییرات شرکت دژار طرح ایرانیان شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۳۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی محرابی ک م: ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ و محمد محرابی ک م: ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال به ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد. و لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می‌باشد: حامد رمضانیان ک م: ۱۲۳۹۹۶۶۷۸۴ مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال سعید خدارحمی ک م: ۰۰۷۷۹۲۸۴۴۱ مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال مهدی خراسانی ک م: ۰۵۶۹۴۰۲۷۹۴ مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال افشین گلشنی ک م: ۰۰۷۱۴۰۹۴۳۲ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال علی خدارحمی ک م: ۰۰۶۳۸۱۱۱۴۶ مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال. پ۱۶۹۳۷۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418220
آگهی تغییرات شرکت کاژه بتن شهر شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۲۸۸۸۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۴۲۸۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل نصیرنژادزنگلانی ش. م ۴۹۳۹۶۹۰۸۴۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ ریال در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای سیف‎الدین نصیرنژادزنگلانی ش. م ۴۹۳۹۸۷۲۴۸۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال در ردیف شرکا قرار گرفت. لیست شرکاء و میزان سهم‎الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر میباشد. آقای محمد محرابی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ دارنده ۰۰۰/۵۰۰ ریال خانم مهتاب محرابی ۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ دارنده ۰۰۰/۵۰۰ ریال آقای اسماعیل نصیرنژادزنگلانی ۴۹۳۹۶۹۰۸۴۹ دارنده ۰۰۰/۹۰۰ ریال آقای سیف‎الدین نصیرنژادزنگلانی ۴۹۳۹۸۷۲۴۸۳ دارنده ۰۰۰/۱۰۰ ریال سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۰۹۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410843
آگهی تغییرات شرکت بیتا سازه استوار بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۶۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۳۶۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان پیروزی خیابان دهم فروردین خیابان لرستان شمالی کوچه حزب اله پلاک ۴ همکف شرقی کدپستی ۱۷۶۴۹۵۴۵۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضا هیات مدیره به ۳ نفر تغییریافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. خانم مرضیه امیری ش م ۲۵۷۱۸۲۵۹۲۵با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای محمد مهدی عابدی ش م ۲۵۷۱۷۶۷۶۹۰ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء ومیزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش بشرح زیر می‌باشد.: آقای کیوان ستاره ش م ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ ۱۰۰۰۰ ریال آقای محمد محرابی ش م ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ ۹۹۰۰۰۰ ریال آقای محمد مهدی عابدی ش م ۲۵۷۱۷۶۷۶۹۰ ۵۰۰۰۰۰ ریال خانم مرضیه امیری ش م ۲۵۷۱۸۲۵۹۲۵ ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۳۱۱۰۷۸۸۳۳۰۰۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416073
آگهی تغییرات شرکت بیتا سازه صدرا شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۴۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد محرابی باکدملی۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکا خارج شد. خانم اکرم حاجی حسینی باکدملی ۰۰۴۹۳۴۰۹۷۲با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکا خارج شد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء بشرح ذیل می‌باشد: خانم آذر امینی باکدملی ۶۱۷۹۰۲۹۵۰۴دارنده ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم نسرین نوری باکدملی ۳۹۳۰۲۶۲۹۱۶دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۳۱۱۱۱۱۲۲۹۷۴۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10046116
آگهی تغییرات شرکت ماندگار سازه قرن (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۳۰۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۹۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۲ نوع شرکت از سهامی خاص به با مسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر۲۷ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال میباشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل میباشد: آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۵۰۰ ریال، اقای محمد محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۴۹۰ریال، خانم مهتاب محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۱۰ریال. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: اقای مجتبی اسماعیل پور گنجی به شماره ملی۲۰۶۳۹۱۷۳۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سپیده محمودی به شماره ملی۰۰۶۳۱۲۰۸۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم سپیده محمودی به شماره ملی۰۰۶۳۱۲۰۸۳۶ به سمت مدیرعامل. ۴۲ کلیه اوراق عادی و اداری و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ۳/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10346357
آگهی تغییرات شرکت رونیز بتن بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۹۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سهروردی شمالی بالاتر از خ شهید بهشتی (عباس آباد) ک شهر تاش پ ۴۱ ط همکف کدپستی ۱۵۵۹۷۳۶۷۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهتاب محرابی به شماره ملی ۰۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10396878
آگهی تصمیمات شرکت لیلان سازه ساخت با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ۲۵۱۸۲۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۰۲۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رشید فریور به کدملی۵۰۷۹۸۰۷۷۹۲ و فرزین جورابلو به کدملی۰۰۶۸۵۹۵۲۵۵ خارج از شرکا و محمد محرابی به کدملی۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ خارج از شرکا و اعظم فریورلیلان به کدملی۵۰۷۹۹۷۰۷۲۳ خارج از شرکا و محدثه عرفان زاده به کدملی۰۰۷۲۲۸۱۳۶۷ خارج از شرکا بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۱۱/۸۹ رشید فریور به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره، محمد محرابی به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره، اعظم فریورلیلان به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483411
آگهی تغییرات شرکت ایمن طرح ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۹۳۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد مشاوره و طراحی فنی کلیه پروژه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به همراه اجرای پروژه‌های برقی و زیبا سازی و رنگ آمیزی و نصب و اجرای علایم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای تبلیغاتی و اجرای سازه‌های فلزی و تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی. ۲ آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10650599
آگهی تاسیس شرکت ایمن طرح آفرین با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۲۲۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۳۰۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ بالاتر از خیابان یخچال ـ روبروی ایستگاه مترو قلهک ـ ساختمان آ.اس.پ ـ طبقه۴ ـ واحد۴۶ ـ کدپستی ۱۹۴۱۹۳۴۱۸۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ۵ــ آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792110
آگهی تغییرات شرکت ویل پژواک (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۳۸۱۱۰۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۹/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۴/۱۳۹۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حسن مجیدی فر به شماره ملی۰۰۴۹۰۵۸۸۱۹ و خانم درسا بیات پور به شماره ملی۲۲۹۸۳۷۸۳۴۷ و اقای پژمان جوادی به شماره ملی۴۸۵۹۲۱۶۵۸۱ و خانم شادی بالائی طاهری به شماره ملی۰۴۵۲۹۰۲۱۵۰ و خانم سمانه عنبرستانی به شماره ملی۰۰۶۸۴۰۱۲۶۴ و خانم نوشین استادهاشمی به شماره ملی۰۰۸۱۱۸۳۲۵۹ تا تاریخ۱۷/۴/۱۳۹۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای سید حسن مجیدی فر به شماره ملی۰۰۴۹۰۵۸۸۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم درسا بیات پور به شماره ملی۲۲۹۸۳۷۸۳۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای پژمان جوادی به شماره ملی۴۸۵۹۲۱۶۵۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم شادی بالائی طاهری به شماره ملی۰۴۵۲۹۰۲۱۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سمانه عنبرستانی به شماره ملی۰۰۶۸۴۰۱۲۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نوشین استادهاشمی به شماره ملی۰۰۸۱۱۸۳۲۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای پژمان جوادی به شماره ملی۴۸۵۹۲۱۶۵۸۱ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، نیاوران نرسیده به دزاشیب جنب رستوران روما پلاک۴۰۸ واحد۶ کدپستی:۱۹۳۵۶۱۳۴۵۶ تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۶ آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم درسا بیات پور به شماره ملی۲۲۹۸۳۷۸۳۴۷ با دریافت مبلغ۰۰۰/۲۰۰ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۲۰۰/۱۱ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۵/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10885724
آگهی تغییرات شرکت کارشیو بتن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۴۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۴۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۶/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی فرخ به شماره ملی ۰۰۵۴۴۷۵۷۵۹و آقای صادق فرخ به شماره ملی ۰۰۵۸۴۶۲۱۷۱ و آقای محمدرضا محسنی تبریزی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۷۵۶۲۱۷۱ آقای سعید جلالی به شماره ملی ۴۵۹۱۳۵۷۳۸۴ و خانم پانته آ قمریان به شماره ملی ۳۸۷۴۷۴۵۱۸۱ تا تاریخ ۱/۶/۱۳۹۱. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی فرخ به شماره ملی ۰۰۵۴۴۷۵۷۵۹به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صادق فرخ به شماره ملی ۰۰۵۸۴۶۲۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا محسنی تبریزی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۷۵۶۲۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید جلالی به شماره ملی ۴۵۹۱۳۵۷۳۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم پانته آ قمریان به شماره ملی ۳۸۷۴۷۴۵۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم پانته آ قمریان به شماره ملی ۳۸۷۴۷۴۵۱۸۱ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق عادی و اداری اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهتاب محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890065
آگهی تغییرات شرکت پایدار راه اقلیم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۹۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد محرابی به کدملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ به سمت بازرس اصلی وحسام الدین مشایخی به کدملی ۰۹۴۵۵۸۳۲۷۳به سمت بازرس علی البدلبرای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۴۱۳۶۴۷۴۲۹۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302704
آگهی تغییرات شرکت اطلس نگین شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۰۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۸۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید تقی زاده کهنه اوغاز به کدملی ۰۸۲۰۱۱۲۴۰۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد محرابی به کدملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴بسمت رییس هیئت مدیره آقای احسان صبوری به کدملی ۰۹۴۲۰۶۰۴۸۲ بسمت نائب رئیس هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا نائب رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای فرهاد شفیعی کدملی ۰۵۶۹۷۷۱۵۷۹ به سمت بازرس اصلی و آقای کیوان ستاره کدملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۸۱۵۴۴۷۹۱۸۲۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325704
آگهی تغییرات شرکت اطلس اطمینان ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۰۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۸۳۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اکرم حاجی حسینی کدملی ۰۰۴۹۳۴۰۹۷۲ به سمت بازرس اصلی و خانم سعیده حریری کدملی ۰۰۸۲۱۱۲۶۸۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای سجاد قره باغی به کدملی به کدملی ۱۶۸۹۸۲۲۳۰۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وخانم مهتاب محرابی به کدملی ۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای محمد محرابی به کدملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۳۰۷۲۲۸۴۴۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک