حمیدرضا ملک عسگر

آقای حمیدرضا ملک عسگر

کد ملی 0451172922
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 641604
آگهی تصمیمات شرکت فنی مهندسی کارستان قزوین (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۷۰۳۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و آقای حمیدرضا ملک عسگر به کد ملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۴۶۱۷۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727677
آگهی تغییرات شرکت پترو یاس فراگیرسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۵۱۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا ملک عسگر به شماره ملی۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۳۱۰۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747527
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی کتیبه البرز (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۳۱۱۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ۱ صورتهای مالی سال ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بسمت بازرسان اصلی و آقای حمیدرضا ملک عسگر با کد ملی ۴۵۱۱۷۲۹۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۳۱۶۸۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036229
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و تجارت ماتریس سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۰۸۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۲۱۶۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا ملک عسگر به کدملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۶۸۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036233
آگهی تصمیمات شرکت گسترش دنیای راتا سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۷۹۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۵۶۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به ش م ۰۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا ملک عسگر به ک م ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۶۳۶۸۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261423
آگهی تغییرات شرکت نوین پردازان قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۴۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۲ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ (منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱) به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بشماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به نمایندگی آقای محسن صفاجو بشماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا ملک عسگر بشماره ملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۴۴۴۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287332
آگهی تغییرات شرکت شرکت نوین نت فراگیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا ملک عسگر با کدملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۴۵۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385415
آگهی تغییرات شرکت فناوران اطلاعات هدی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۷۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا ملک عسگر به شماره ملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. خانم پروانه عطاالهی اشکور به شماره ملی ۰۴۹۲۲۹۹۷۸۱ و خانم فرزانه احکامی ایردموسی به شماره ملی ۰۰۵۷۰۵۳۰۴۹ و آقای مصطفی رفتاری به شماره ملی ۰۰۴۳۸۵۲۳۸۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مصطفی رفتاری را به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فرزانه احکامی ایردموسی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم پروانه عطاالهی اشکور به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب نمودند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۳۱۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385416
آگهی تغییرات شرکت آسان سازان پردازش اطلاعات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۷۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ و آقای حمیدرضا ملک عسگر به شماره ملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای محمدحسن باستان به شماره ملی ۲۹۹۲۹۷۸۵۴۱ به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره آقای بابک باستان به شماره ملی ۰۰۷۹۵۷۰۴۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس شاهسون شهبازی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۶۰۹۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۳۱۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386871
آگهی تغییرات شرکت صادراتی هنگ پارس سهامی خاص شماره ثبت ۴۷۶۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۹۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بشناسه ملی ۰۱۰۳۲۶۰۱۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا ملک عسگر کد ملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۰۰۰۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398666
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ریز پردازان آسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۸۲۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۶۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۴/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید ملک عسگر به شماره ملی۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت۱ سال انتخاب شدند. آقای سید مهدی یحیی زاده جباری به شماره ملی۱۶۵۱۷۶۸۶۲۵ شرکت مهندسی آسا صنعت پاساک به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۳۲۴۸ آقای بهزاد قنبرپور به شماره ملی۱۶۳۹۰۶۳۷۹۱ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۸۶۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639200
آگهی تغییرات شرکت نوین سازان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۴۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۱۶۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا ملک عسگر بشماره ملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند شرکت نوین سازان ستاره صنعت بشمارهشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۱۹۱۱ به نمایندگی آقای محمد اصلی بشماره ملی ۴۳۲۴۳۴۶۵۸۵ آقای سعید جیرانی خامنه بشماره ملی ۱۷۲۹۷۰۸۵۴۴ آقای سید محمد رضا جزایری بشماره ملی ۰۳۸۰۷۸۴۴۱۶ آقای فریدون چوپان قلعه جوقی بشماره ملی ۰۰۴۸۶۹۵۷۶۹ آقای محمود امید بیگی بشماره ملی ۰۰۴۹۶۱۶۷۷۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۹۱۴۷۵۵۱۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689526
آگهی تغییرات شرکت گلفام دانه الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۱۶۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا ملک عسگر به شماره ملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند خانم فریبا آقاخانی مراد با کدملی ۰۰۳۵۴۷۶۹۸۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای ساعد حسین گلشن تفتی با کد ملی ۴۴۳۱۵۰۴۰۶۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم خطیبی با کد ملی ۳۹۷۹۱۷۲۱۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۷۳۳۵۷۵۱۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9651868
آگهی تغییرات شرکت زرین نان شفق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۱۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۳۸۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمیدرضا ملک عسگر به شماره ملی۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم آزاده مجردلنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۷۸۶۳۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10067433
آگهی تصمیمات شرکت نوین سازان ستاره صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۴۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۱۹۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا ملک عسگر به کدملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید جیرانی خامنه به کدملی ۱۷۲۹۷۰۸۵۴۴ سید محمدرضا جزایری به کدملی ۰۳۸۰۷۸۴۴۱۶ محمود امیدبیگی به کدملی ۰۰۴۹۶۱۶۷۷۳ فریدون چوپان قلعه جوقی به کدملی ۰۰۴۸۶۹۵۷۶۹ محمد اصلی به کدملی ۴۳۲۴۳۶۵۸۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۱ سعید جیرانی خامنه به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدرضا جزایری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی زارع به کدملی ۴۴۶۹۶۹۲۲۹۸ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور با دو امضای از شش امضای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10160798
آگهی تغییرات شرکت کاغذ پارس مسینا سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۱۰۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۱۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمیدرضا ملک عسگر به شماره ملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدصادق طباطبائی به شماره ملی۰۰۴۷۸۰۲۲۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۱۰/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327486
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین تهران بوستن سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۳۸۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. حمیدرضا ملک عسگر به کدملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ به سمت بازرس اصلی و وحید سالم به کدملی ۰۰۳۱۸۰۴۹۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید فتوحی به کدملی ۱۸۱۷۵۹۵۸۰۶ اسماعیل مسگرپور طوسی به کدملی ۰۹۳۷۵۴۴۰۲۷ حمید مسگرپورطوس به کدملی ۰۹۳۷۵۷۲۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10834210
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی احداث صنایع ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۹۳۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: حمیدرضا ملک عسگر به کد ملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ به سمت بازرس اصلی و سکینه شبابی به کد ملی ۰۰۵۱۹۲۶۹۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد نوبخت به کد ملی ۰۴۹۱۳۱۲۶۱۱ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و حسین کشاورز به کد ملی ۰۰۶۲۱۴۵۴۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سلیمان محبی به کد ملی ۰۰۴۷۲۷۱۱۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10971817
آگهی تغییرات شرکت آسا توانگران طب نوین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۵۵۶۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۷/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مهدی یحیی زاده جباری به شماره ملی ۱۶۵۱۷۶۸۶۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر کاظمی ونهری به شماره ملی ۱۱۱۰۴۵۲۰۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین یحیی زاده جباری به شماره ملی ۱۶۵۱۷۴۳۵۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا سالیانه به شماره ملی ۲۰۹۱۸۵۰۵۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سید حسین یحیی زاده جباری به شماره ملی ۱۶۵۱۷۴۳۵۸۴ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ آقای حمیدرضا ملک عسگر به شماره ملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم آزاده مجردلنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۷۸۶۳۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11021972
آگهی تصمیمات شرکت طبی و بهداشتی گروه پزشکی اسلامی ۲۲ بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۳۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۱۹۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. حمیدرضا ملک عسگر به کدملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ به سمت بازرس اصلی و احمد شیبانی به کدملی ۴۵۱۹۱۶۶۵۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۸/۸۹ محسن محور به کدملی ۰۴۲۱۴۶۲۶۳۹ به جای هدایت اله الیاسی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شد و حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، قراردادها و سایر عقود با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14002895
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران بشماره ۱۹۸۱۴۶/۹۶ مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن صفا جو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه ازمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء بعد از کاهش سرمایه: آقای حمیدرضا ملک عسگر به شماره ملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ دارای سهم الشرکه ۱۴۰۰۰۰۰ ریال آقای احمد عیسائی خوش به شماره ملی ۲۴۳۰۱۴۳۱۲۷ دارای سهم الشرکه ۱۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۲۰۸۳۹۱۴۱۱۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک