عبدالمجید مرشدی

آقای عبدالمجید مرشدی

کد ملی 0451148886
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 704405
آگهی تغییرات شرکت تامین نانو ساختار آویژهسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۹۸۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۸۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم سیما سلخی خسرقی به شماره ملی ۰۰۷۲۸۱۳۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ و آقای حسین صالحی وزیری به شماره ملی ۵۵۲۹۹۰۶۱۹۲ و آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ تا تاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین صالحی وزیری به شماره ملی ۵۵۲۹۹۰۶۱۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین صالحی وزیری به شماره ملی ۵۵۲۹۹۰۶۱۹۲ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۳۰۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726192
آگهی تغییرات شرکت مدیریت فناوران دنا نفیسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۴۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۲۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر رضازاده خانباغی به شماره ملی ۰۰۴۸۳۴۷۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر رهنمافر به شماره ملی ۰۰۵۴۹۲۷۱۹۶ و آقای فریدون کاکاوند به شماره ملی ۴۳۲۲۷۸۴۷۹۸ و آقای پیمان سیاه پوش به شماره ملی ۰۰۷۱۶۵۴۰۷۰ و شرکت توسعه اندیشه مدار نفیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۰۱۲۲ با نمایندگی آقای حمید حاجی ابراهیم زرگر و موسسه توسعه فن آوری نخبگان به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ با نمایندگی آقای حسن کبودی تا تاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیر رهنمافر به شماره ملی ۰۰۵۴۹۲۷۱۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون کاکاوند به شماره ملی ۴۳۲۲۷۸۴۷۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پیمان سیاه پوش به شماره ملی ۰۰۷۱۶۵۴۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه اندیشه مدار نفیس سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید حاجی ابراهیم زرگر به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه توسعه فن آوری نخبگان با نمایندگی آقای حسن کبودی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیمان سیاه پوش به شماره ملی ۰۰۷۱۶۵۴۰۷۰ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات جمعا با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۵۴۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736814
آگهی تغییرات شرکت پالا گستر صنعت آبسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۹۲۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۶۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی ۲۰۶۴۹۷۷۸۴۸ و آقای محمدرضا صراطی به شماره ملی ۰۰۴۲۵۷۰۳۴۴ تا تاریخ ۱۸/۵/۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی ۲۰۶۴۹۷۷۸۴۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا صراطی به شماره ملی ۰۰۴۲۵۷۰۳۴۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی ۲۰۶۴۹۷۷۸۴۸ بسمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران جنت آباد خ ۳۵ متری لاله شرقی پ ۱۰۳ ساختمان پریا ط ۴ کدپستی ۱۴۷۳۸۱۳۷۸۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۶۹۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886797
آگهی تغییرات شرکت نانو پالایش آب لیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۹۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی ۲۰۶۴۹۷۷۸۴۸ و آقای محمدرضا صراطی به شماره ملی ۰۰۴۲۵۷۰۳۴۴ تا تاریخ ۱/۷/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی ۲۰۶۴۹۷۷۸۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا صراطی به شماره ملی ۰۰۴۲۵۷۰۳۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسین دباغیان به شماره ملی ۰۰۴۵۰۴۲۰۴۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۷/۱۳۹۳ ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار لاله شرقی پ ۱۰۳ ساختمان پریا ط ۴ واحد ۴ کدپستی ۱۴۷۳۸۱۳۷۸۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۳۹۰۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046086
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بهین پژوهش خاور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۳۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بجای آقای عبدالمجید مرشدی به ش. م ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ بسمت بازرس اصلی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۶۴۱۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172128
آگهی تغییرات شرکت اسپرلوس عمران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۶۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شریفی حسینی با کدملی ۲۲۹۱۱۸۳۱۷۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۲۴ ریال در زمره شرکاء قرار گرفت. آقای محمدعلی رستم نژاد با کدملی ۰۰۶۱۴۴۹۴۳۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال در زمره شرکاء قرار گرفت. آقای نعیم برزگر با کدملی ۱۳۸۱۸۳۱۴۶۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱۹۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدسعید مروارید به شماره ملی ۰۰۷۸۰۷۵۹۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدعلی رستم نژاد به شماره ملی ۰۰۶۱۴۴۹۴۳۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای نعیم برزگر به شماره ملی ۱۳۸۱۸۳۱۴۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بخارست خیابان پژوهشگاه پلاک ۱۸ واحد ۱۳ کدپستی ۱۵۱۴۶۱۴۳۳۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نام شرکت به 'طراحان صنعت پایا چوب' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه به شرح: آقای علیرضا شریفی حسینی با کدملی ۲۲۹۱۱۸۳۱۷۶ دارای مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۲۴ ریال سهم الشرکه و آقای محمدعلی رستم نژاد با کدملی ۰۰۶۱۴۴۹۴۳۱ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال سهم الشرکه آقای نعیم برزگر با کدملی ۱۳۸۱۸۳۱۴۶۱ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال سهم الشرکه آقای رضا تقی زاده با کدملی ۱۳۸۱۶۹۵۴۱۸ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال سهم الشرکه آقای محمدسعید مروارید با کدملی ۰۰۷۸۰۷۵۹۳۹ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال سهم الشرکه آقای عبدالمجید مرشدی با کدملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۴ ریال سهم الشرکه می‌باشند. پ۱۷۰۱۴۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348974
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری سیمرغ صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۱۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: حسن کبودی ش م ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ بنمایندگی از موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹، مهدی خانی مقانکی ش م ۰۰۵۵۷۱۰۴۶۸ و محمدمهدی وحیدی قهرودی ش م ۰۰۸۱۵۲۱۶۷۷ عبدالمجید مرشدی ش م ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به سمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو ش م ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۷۵۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574160
آگهی تغییرات شرکت دانشگاهی خانه عمران ومعماری دانشگاه تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزت اله تقی زاده قهی به شماره ملی ۱۲۶۳۱۲۹۶۸۴، آقای حمیدرضا انصاری به شماره ملی ۰۰۶۶۰۴۸۰۲۸، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳به نمایندگی آقای امیرعلی سیف الدین اصل به شماره ملی ۱۶۰۰۴۹۲۱۹۳ و آقای مجید پرچمی جلال به شماره ملی ۳۹۹۱۴۷۴۶۳۸ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۲۵۸۲۳۹۹۵۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614840
آگهی تغییرات موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران به شماره ثبت ۲۶۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالمجید مرشدی به کد ملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳ شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷ موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ شرکت مهندسی نسیم ارتباط دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۴۴۲۴ شرکت مهندسین مشاور هم افزایی مهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۶۸۷۲ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۶۲۳۴۲۱۴۲۶۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768903
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داوران حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالمجید مرشدی با کدملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۰۱۷۱۶۷۴۹۸۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9843814
آگهی تاسیس شرکت توسعه حرکت پاک چهار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۹۰ تحت شماره ۴۱۴۹۲۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۰۸۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی، مهندسی، مطالعه، کاربرد، ساخت و تولید، خرید و فروش گسترش سامانه‌ها، تجهیزات و قطعات انواع انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، باد، پیل‌سوختی و هیدروژن، زمین گرمایی، زیست توده) و ارائه خدمات فنی وابسته ۲ـ مطالعه، طراحی، مهندسی، ساخت و تولید، کاربرد، خرید و فروش و گسترش وسایل نقلیه الکتریکی (برق) شامل هیبریدی (دونیرو، چندنیرو) پیل سوختی و هیدروژن انواع خودروها و وسایل نقلیه پاک و سازگار با محیط زیست و نیز سایر انواع خودرو و کلیه تجهیزات و قطعات و ارائه خدمات فنی وابسته ۳ـ مطالعه، طراحی، مهندسی، ساخت و تولید، خرید و فروش، کاربرد، خرید و فروش و گسترش سامانه‌های تجهیزات الکتریکی سازگار با محیط زیست ۵ـ ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۶ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان مقدس اردبیلی ـ خیابان فرخ کوچه سعادت ـ پلاک۳ ـ کدپستی۱۹۸۵۹۳۶۳۱۳. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۹۰۷۳۶ مورخ۲۲/۶/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه ولنجک پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای جمشید آرین‌اصل به شماره ملی۰۰۳۶۶۶۹۹۰۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ موسسه توسعه فناوری نخبگان با نمایندگی آقای احمد فیروزی‌خاتون‌آباد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم مریم پوررستگار به شماره ملی۲۵۹۳۲۴۷۸۲۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای جمشید آرین‌اصل به شماره ملی۰۰۳۶۶۶۹۹۰۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925538
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی طراحان نفتون آریا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۷۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۴۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۷/۸۹ واصل گردید: عبدالمجید مرشدی به ش ملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به سمت بازرس اصلی و سیما سلخی حزنی به ش ملی ۰۰۷۳۸۱۳۹۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن کبودی به ش ملی ۰۰۶۳۶۰۱۴۰۰۱ به نمایندگی از موسسه توسعه فن آوری نخبگان و افشین بختیاری کرمانشاهی به ش ملی ۰۰۵۷۷۰۸۵۳۳ و عبداله خزایی کوپر به ش ملی ۲۲۰۰۴۴۹۰۴۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۸۸ افشین بختیاری کرمانشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن کبودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و افشین بختیاری کرمانشاهی به مدیرعامل تعیین گردیدند: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10541965
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فن آفرینان عصر حاضر سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۵۲۸۱ و شناسه ملی:۱۰۱۰۲۶۶۴۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۲/۱۳۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ واصل گردید: دفترمرکزی به شاهرود کیلومتر ۲۰ جاده تهران روبروی ورودی ده ملا کدپستی ۳۶۵۴۱۱۸۹۷۷ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. عبدالمجید مرشدی به کد ملی ۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به سمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو به کد ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ به نمایندگی حسن کبودی به کد ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا صابونی عصر حاضر به شناسه ملی ۱۳۷۷۰۷۴۱۴۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اقدس صابونی عصر حاضر به کد ملی ۰۰۳۷۱۰۸۹۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832701
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فناور پترو آریا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۴۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۸۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: عبدالمجید مرشدی به کدملی۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ بسمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو به کدملی۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ به نمایندگی حسن کبودی به کدملی۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ محمدحسین صابرکهنه گورابی به کدملی۲۶۶۹۲۶۰۵۶۱ مسعود قاضی به کدملی۰۰۳۵۴۰۶۳۶۴ کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد۵۴۰۲ سهم به سهام بانام تبدیل گردید و در نتیجه سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۸۰/۱ ریال منقسم به۰۰۰/۱۰۸ سهم بانام۰۰۰/۱۰ ریالی تماما پرداخت شده میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۵/۹۰ محمدحسین صابرکهنه گورابی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن کبودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود قاضی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء نایب رئیس هیات مدیره و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10944364
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854778
آگهی تغییرات شرکت سنجش فناوری خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالمجید مرشدی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به سمت بازرس اصلی و حمزه مهرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۳۲۳۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. محمدعلی یگانه دوست به شماره ملی ۴۴۱۰۴۸۴۰۳۶ به نمایندگی از موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین صابری زفرقندی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۶۱۶۶۰به نمایندگی از موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدروح اله میرامینی به شماره ملی ۰۰۷۵۱۰۵۴۹۷ به نمایندگی از صندوق توسعه فناوری‌های نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و امیر الداغی به شماره ملی ۰۷۹۵۰۳۷۱۰۴ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۳۲۵۶۹۰۱۹۸۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک