سیدامیرعلی زاهدشکرابی

آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی

کد ملی 0451118138
43
شرکت‌ها
43
آگهی‌ها

شرکت های سیدامیرعلی زاهدشکرابی

1
1
1
عمران آزما لواسان
عمران آزما لواسان
1
مهندسی لواسان سازه دژ ایستا
مهندسی لواسان سازه دژ ایستا
1
اشل طرح گیتی
اشل طرح گیتی
1
اندیشه سازان و طراحان عصر آریا
اندیشه سازان و طراحان عصر آریا
1
ایستا سازان لواسان
ایستا سازان لواسان
1
مهندسین مشاور اشل آبادگران نو
مهندسین مشاور اشل آبادگران نو
1
مهندسین مشاور اشل ریحان پارسا
مهندسین مشاور اشل ریحان پارسا
1
ابر سازه های لواسان
ابر سازه های لواسان
1
مهبان مقاوم سازه آیندگان
مهبان مقاوم سازه آیندگان
1
نقش آفرینان ایلیا
نقش آفرینان ایلیا
1
مهندسین مشاور اشل امیر پارسا
مهندسین مشاور اشل امیر پارسا
1
خشت نو ایلیا
خشت نو ایلیا
1
اشل ایده آفرینان
اشل ایده آفرینان
1
مهندسین مشاور بتن سازه پایسته
مهندسین مشاور بتن سازه پایسته
1
مهندسین مشاور شهرسازان اشل
مهندسین مشاور شهرسازان اشل
1
پیشگامان سازه ایلیا
پیشگامان سازه ایلیا
1
خاک و پی لواسان
خاک و پی لواسان
1
مهندسین مشاور ژاو کوشان
مهندسین مشاور ژاو کوشان
1
پیشگامان ایمنی حریق آمایش
پیشگامان ایمنی حریق آمایش
1
سازه بتن ایلیا دماوند
سازه بتن ایلیا دماوند
1
پایدار سازه زمرد
پایدار سازه زمرد
1
ژاو سازان پایدار
ژاو سازان پایدار
1
ارکان فرآیند ساخت
ارکان فرآیند ساخت
1
آرمان نگار قرن گستر
آرمان نگار قرن گستر
1
مهندسی اجرا اشل پدیده سازان
مهندسی اجرا اشل پدیده سازان
1
اشل نقش آفرینان برتر
اشل نقش آفرینان برتر
1
خاک پی آبنوس
خاک پی آبنوس
1
سازه پایدار قرن آینده نگار
سازه پایدار قرن آینده نگار
1
سازه پایدار فجر شهر
سازه پایدار فجر شهر
1
خلاقان برتر امیر پارسا
خلاقان برتر امیر پارسا
1
المان توسعه پایدار
المان توسعه پایدار
1
ایمن بام آسیا
ایمن بام آسیا
1
طرح سیمای آرمان شهر
طرح سیمای آرمان شهر
1
اشل خشت برتر
اشل خشت برتر
1
تسنیم سازان جوان
تسنیم سازان جوان
1
عمران سازه آرتیمان کار شهر
عمران سازه آرتیمان کار شهر
1
عمارت اقلیم لواسان
عمارت اقلیم لواسان
1
مهندسین مشاور شهرسازان آزما بتن
مهندسین مشاور شهرسازان آزما بتن
1
طوق سازان میناب
طوق سازان میناب
1
ایمن بنیان اشل
ایمن بنیان اشل
1
پاریاب پیرانشهر ساخت
پاریاب پیرانشهر ساخت
1
آرتا بلند ارکان
آرتا بلند ارکان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1248140
آگهی تاسیس شرکت مهندسین مشاور اشل عمران آزما (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت ۵۴۴
در تاریخ ۱۲/۹/۹۲ تحت شماره ۵۴۴ این اداره به ثبت رسیده وخلاصه شرکتنامه بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی نظارت ساخت و اجرا مدیریت طراحی و احداث ساختمان وشهرک سازی پل سازی راه سازی انجام کلیه پروژه های حقیقی و حقوقی مدیریت اجرای انتقال فناوریهای نوین ساختمانی خرید و فروش زمین و ساختمان ابنیه مصالح ساختمانی شرکت در مناقصات و مزایدات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای خصوصی و دولتی و سازمانهای داخلی و خارجی انجام هر گونه عملیات و معاملات مرتبط با موضوع شرکت (پس از اخذ مجوزهای لازم) ۲ـ مرکز اصلی شرکت: پردیس مجتمع تجاری گلستان واحد ۲۰۹ کدپستی ۱۶۵۸۱۴۹۵۴۳ ۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال که مدیرعامل اقرار به دریافت آن نموده است. ۴ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: ۱ـ آقای سید امیر علی زاهدشکرآبی به کدملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ۲ـ آقای نوید جرگه به کدملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۳ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و سایر نامه های عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۴۱۵۰۸ اداره ثبت اسناد و املاک بخش مرکزی تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341518
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل عمران آزما (مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۵۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره به تاریخ ۲۸/۱۰/۹۲ که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای سید امیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین حاجی قاسم شهریاری به شماره ملی ۰۰۳۲۸۱۹۳۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بیک زاده پسیان به شماره ملی ۰۰۵۵۹۸۰۶۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسماعیل کنی نژاد به شماره ملی ۲۶۴۸۶۵۱۴۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۲ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۷۷۰۸۵۶ اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1417322
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل دژ ایستا مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۸۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۳۵۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای سید امیر علی زاهد شکربی شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید جرگه بشماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل کاظمی شماره ملی ۰۰۵۵۹۲۵۱۹۷ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمید ازانی بشماره ملی ۰۰۵۶۹۷۲۸۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد امین عبدی مطلق بشماره ملی ۰۰۸۱۱۲۶۹۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. در نتیجه اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ۲ مقرر گردید شعبه به نشانی تهران، خیابان پاسداران، خیابان بوستان نهم، پلاک ۴۱، طبقه اول، واحد ۲ تاسیس و آقای فولاد بشماره ملی ۲۲۹۵۱۶۲۴۳۲ بسمت مدیر شعبه انتخاب گردید. ۳ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیر عامل یا رئیس مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۰۹۱۴۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423747
آگهی تغییرات شرکت اشل طرح گیتی با مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۷۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۳۰۱۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۷/۱۲/۹۲ که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی بشماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید جرگه بشماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد صارمی بشماره ملی ۶۱۳۹۷۷۷۹۱۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین تیموری بشماره ملی ۰۰۵۴۱۸۳۵۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس هدایتی بشماره ملی ۰۰۶۹۴۷۳۶۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۲ اعضا هیئت مدیره از ۲ نفر به ۵ نفر تغییر یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ۳ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها و اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۱۲۵۷۵ رئیس اداره ثبت و اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1469142
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان و طراحان اشل مسئولیت محدود شماره ثبت ۶۰۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۵۸۰۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۳/۳/۹۳ که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی بشماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدین موذن بشماره ملی ۰۰۵۲۰۶۲۲۷۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید کمال آقائی بشماره ملی ۰۰۷۳۱۸۵۷۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۲ در نتیجه اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر تغییر یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ۳ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۳۲۱۴۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610183
آگهی تغییرات شرکت ایستا سازان لواسان مسئولین محدود شماره ثبت ۶۳۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۱۴۱۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم سجاد به شماره ملی ۰۰۶۹۴۹۹۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی سلیمانی به شماره ملی ۰۰۶۱۳۸۲۱۳۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد هادی کیانی به شماره ملی ۳۲۵۶۰۴۸۳۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر هوشنگ مزرعه کشانی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۳۶۷۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۲ در نتیجه اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۵ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۳ مقرر گردید شعبه شرکت به نشانی تهران خیابان پاسداران بوستان هفتم شرقی پلاک ۱۰ طبقه سوم واحد ۶ تاسیس گردد و خانم لیلا احمدی به شماره ملی ۱۵۳۲۷۰۰۶۲۸ به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید. ۴ حق امضا ء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۶۶۲۶۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721199
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل آبادگران نو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ آقای نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ آقای گرشاسب خزائنی به شماره ملی ۳۶۲۱۱۴۵۴۹۴ (خارج از شرکا) آقای مهدی قرائی به شماره ملی ۰۰۶۱۹۱۱۰۳۸ (خارج از شرکا) حمید هادی فر به شماره ملی ۰۰۴۳۳۴۱۴۹۷ (خارج از شرکا) فضل اله نوروزیان به شماره ملی ۱۰۶۲۶۱۱۸۶۱ (خارج از شرکا) مهیار حسینی واجاری به شماره ملی ۲۶۹۱۵۸۴۳۵۶ (خارج از شرکا) حامد حسینی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۶۵۰۱۱ (خارج از شرکا) به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش۹۳۰۹۱۳۱۶۲۴۰۵۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11039449
آگهی تاسیس شرکت مهندسین مشاور اشل ریحان پارسا (با مسئولیت محدود)
شرکت فوق در تاریخ۲۵/۵/۱۳۹۰ تحت شماره۴۱۲۱۲۸ و شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۶۲۶۳۲۶ دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۵/۵/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: خدمات مطالعه و بررسی طرحها، نظارت بر پروژه‌های عمرانی و صنعتی، مقاطعه‌کاری، انجام کلیه امور ساختمانی، تاسیساتی، شهرسازی، راه‌سازی، بنادر و اسکله‌سازی، پل‌سازی و برق و خطوط انتقال نیروگاهها، مکانیک، خاک، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، لوله‌کشی آب و فاضلاب و کانال‌کشی و تصفیه‌خانه‌ها تهیه و توزیع مصالح ساختمانی و انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره و ساخت و بهره‌برداری و نقشه‌کشی و امکان‌سنجی و نظارت فنی کلیه سازه‌های صنعتی و کشاورزی و شهری و روستایی و هرگونه امور بازرگانی که به نحوی از انحاء مرتبط به امور شرکت اعم از صادرات و واردات کالاهای مجاز و مشارکت با کلیه بانکها و موسسات اعتباری و اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و خارجی از هرنوع و در هر موردی که باشد و عقد قرارداد با آنان وفق مقررات جاری کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، شمیرانات، لواسانات، بلوار امام‌خمینی، روبروی بانک ملت، پ۸۴۴ ط بالای همکف روبروی دفتر اسناد شماره یک، کدپستی:۳۳۴۱۶۵۸۷۸۳. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای سید علی باطنی به شماره ملی۱۲۸۱۶۴۰۱۴۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ آقای علیرضا صادقی‌آزاد به شماره ملی۰۰۶۸۵۴۸۶۲۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ خانم ریحانه‌سادات باطنی به شماره ملی۰۰۸۱۵۸۰۴۸۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای نوید جرگه به شماره ملی۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۵ـ۵ـ آقای سید امیرعلی زاهدشکرابی به شماره‌ملی۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۶ـ۵ـ آقای سید امیرعلی زاهدشکرابی به شماره‌ملی۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790369
آگهی تغییرات شرکت ابر سازه‌های لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۵۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ با پرداخت ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به میزان ۵۰۰٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش داددر نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۱۰۰۰ ریال به ۰۰۰/۵۰۱۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش۹۵۰۲۲۱۵۹۷۸۲۵۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817657
آگهی تغییرات شرکت مهبان مقاوم سازه آیندگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۵۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۷۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره به ۲ الی ۱۵ نفر تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ فرزند سید تقی به شماره شناسنامه ۵۱۷ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفته‌اند. آقای مجتبی متقی به شماره ۰۰۷۰۳۱۲۵۲۴ فرزند علی به شماره شناسنامه ۶۶۷۷ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفته‌اند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه: مهران شکیبا (کدملی ۰۰۵۱۳۲۲۴۲۰) دارای ۸۰۰۰۰۰ ریال پروین اقتدارمنش (ک ملی ۰۰۱۰۴۴۰۴۸۸) دارای ۲۰۰۰۰۰ریال سید امیر علی زاهد شکرابی (ک ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸) دارای ۵۰۰۰۰۰ریال مجتبی متقی (ک ملی ۰۰۷۰۳۱۲۵۲۴) دارای ۵۰۰۰۰۰ریال مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به آدرس: تهران، پاسداران، خیابان شهید افشاری، کوچه شهید جعفری، پلاک ۴۱ واحد ۷ کدپستی ۱۶۶۶۸۸۶۱۱۸ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نحوه امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۳۰۵۴۵۰۱۰۳۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984022
آگهی تغییرات شرکت نقش آفرینان ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۸۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸به سمت رئیس هیات مدیره و نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ به سمت عضو هیات مدیره و نادره ازغدی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۵۹۳۲۶ به سمت عضو هیات مدیره و شهرام شیروی به شماره ملی ۱۷۵۳۶۲۴۸۲۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۰۳۴۷۱۷۰۱۲۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995234
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸) ۲ عاطفه جعفری آهوئی (شماره ملی ۰۰۷۰۰۶۰۱۷۷) ۳ شهریار مهدوی ایزدی (شماره ملی۲۲۱۷۹۰۰۴۸۱) ۴ محمدباقر کلانتری (شماره ملی ۴۳۲۲۵۵۴۶۳۶) ۵ میترا باقرلی (شماره ملی۰۰۴۵۹۰۰۶۴۷) ۶ سیدجواد موسوی (شماره ملی ۴۰۷۲۳۶۱۵۳۴) ۷ سعیدصمدانی (شماره ملی ۱۸۱۸۳۵۶۰۲۳) ۸ حسین شالچیان طهران (شماره ملی ۰۰۴۴۰۸۳۷۶۹) ۹ علی صدوقی (شماره ملی ۲۰۹۳۴۷۵۰۱۴) ۱۰ حسین محسنی (شماره ملی ۰۰۷۴۱۸۹۶۱۱) ۱۱ نوید جرگه (۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند ۱۴۱ پ۹۵۰۶۰۹۴۶۹۱۰۶۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015457
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
آگهی تغییرات شرکت خشت نو ایلیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترانه بزرگ مهری راد به شماره ملی ۰۰۵۶۸۳۸۴۱۷، علی اکبر ولادت به شماره ملی ۰۰۶۲۳۹۴۰۱۰، سودابه راسخ قاضیانی به شماره ملی ۰۰۵۸۰۵۷۳۱۵، محمد طاهریان به شماره ملی ۴۵۶۹۵۰۴۶۹۸، پرویز حیدری باطنی به شماره ملی ۲۷۳۹۰۸۸۹۹۱، حسین جاوید به شماره ملی ۰۹۴۳۳۶۵۳۸۴، مهدی محمد حسنی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۵۷۰۱، محسن شاملو به شماره ملی ۰۵۳۳۰۳۵۶۶۱، سعید اسدیان به شماره ملی ۰۴۵۳۷۶۴۷۰۳، حسین وزیری به شماره ملی ۴۵۷۹۵۴۵۰۰۱، سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸، مهری شیخ زین الدین به شماره ملی ۰۰۴۲۶۲۴۸۷۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091524
آگهی تغییرات شرکت اشل ایده آفرینان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۱۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸) به سمت رئیس و عضو هیات مدیره ۲ نوید جرگه (شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵) به سمت عضو هیات مدیره ۳ مهرداد مشکری (شماره ملی ۰۰۴۰۹۷۹۸۶۵) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴ شقایق الوندی (شماره ملی ۰۰۸۲۲۲۹۸۷۲) به سمت عضو هیات مدیره ۵ محمد وثیقه شمس آباد (شماره ملی ۰۰۶۳۲۴۴۰۵۵) به سمت عضو هیات مدیره ۶ سارا جلیلیان (شماره ملی ۰۰۷۴۳۵۷۷۰۰) به سمت عضو هیات مدیره ۷ آرش نیری (شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۰۹۶۸) به سمت عضو هیات مدیره ۸ مهرداد سلیمیان (شماره ملی۰۰۵۴۴۰۸۷۷۶) به سمت عضو هیات مدیره ۹ سعید قاسم زاده مکاری (شماره ملی۰۹۳۳۱۷۴۲۳۳) به سمت عضو هیات مدیره ۱۰ علیرضا اهرابلو (شماره ملی ۰۰۴۷۵۹۲۷۴۵) به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۳۵۲۳۴۴۷۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220037
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسین مشاور بتن سازه پایسته درتاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : طراحی، محاسبه، نظارت فنی، مقاوم سازی و سبک سازی ، تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه های ساختمانی و صنعتی، فلزی و بتنی، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، ساخت راه، باند فرودگاه، برج مراقبت، سدهای خاکی و بتنی و تأسیسات مربوطه، بندهای آبی، خطوط لوله، شبکه های آبی، احداث کانال، ساخت نیروگاه ها، پالایشگاه ها، تصفیه خانه ها، راه های زیرزمینی و تونل، جدول سازی، نقشه برداری و نقشه کشی، انجام امور شهرسازی و ترافیک، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح اراضی، گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، احداث آب نما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، احداث اماکن عمومی و ورزشی، اداری، تجاری، بهداشتی و طرح های داخلی و خارجی ساختمانی. همچنین انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و فعالیت در خصوص خدمات مهندسی فروش کلیه املاک با هرگونه کاربری و همچنین ارایه هر گونه خدمات مهندسی و صدور خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : .تهران مجیدیه شمالی خیابان ریحانی خیابان شهید معتقد پلاک۱۹ طبقه همکف کدپستی ۱۱۶۷۴۹۱۳۷۱ سرمایه شرکت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : سیدامیرعلی زاهدشکرابی دارنده ۹۹۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه سعید اسدیان دارنده ۱۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران : سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - سعید اسدیان به شماره ملی ۰۴۵۳۷۶۴۷۰۳ به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها ، اوراق ، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری ، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240547
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸و نویدجرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ و بهناز انصاری به شماره ملی ۱۵۳۳۹۲۵۹۵۱ (خارج از شرکا) و ناصربهرامیان به شماره ملی ۵۵۷۹۸۸۵۵۷۱ (خارج از شرکا) و سیدعبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملی ۲۲۷۹۶۰۲۹۸۹ (خارج از شرکا) ومنان فرزانه به شماره ۲۰۹۲۶۹۸۶۹۹ (خارج از شرکا) ورامین منصوری به شماره ملی ۴۵۷۹۲۴۹۹۱۷ ومحسن صرافی به شماره ملی ۰۰۴۴۱۹۰۶۶۲ (خارج از شرکا) وآزاده حسنی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۴۰۸۲۸ (خارج از شرکا) وراضیه وجدانی طباطبائی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۲۴۴۲۱ (خارج از شرکا) وشیرین علمداری به شماره ملی ۰۰۶۳۲۱۰۸۴۳ (خارج از شرکا) وحسن فتحعلی زاده به شماره ملی ۰۰۵۹۹۱۳۱۴۲ (خارج از شرکا) وحمیده بیوکیان نائینی به شماره ملی ۰۴۵۱۷۰۰۶۸۶ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ش۹۵۱۰۱۵۲۵۹۶۱۲۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283721
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ بسمت رئیس هیأت مدیره و محسن بینش به شماره ملی ۰۰۴۲۹۰۰۱۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محسن اصلاح چی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۴۴۴۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و حمید رضائی به شماره ملی ۲۷۰۹۷۸۵۵۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد عالم زاده به شماره ملی ۰۰۴۵۶۷۲۵۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا دهقان پور فراشاء به شماره ملی۰۰۶۱۲۴۱۳۸۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدهاشم بیاتی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۶۵۸۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره ومهرداد تاجیک به شماره ملی۰۰۷۶۰۵۵۸۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مجید بنی اسدی به شماره ملی ۰۰۶۹۸۲۹۱۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۱۸۵۵۷۷۲۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300165
آگهی تغییرات شرکت خاک و پی لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۸۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۴۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهد شکرابی به کدملی۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان۲۹۹۹۹۹۰۰۰۰۰ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد سیدامیرعلی زاهد شکرابی به کدملی۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ دارای مبلغ ۲۹۹۹۹۹۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه سعید اسدیان به کدملی ۰۴۵۳۷۶۴۷۰۳دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۱۲۰۲۳۷۹۹۶۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300174
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ژاو کوشان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریبا گروسی به شماره ملی ۴۳۲۴۳۷۸۴۶۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و سعید فخرپور به شماره ملی ۰۰۵۴۳۳۸۲۰۴ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و مهدی قالی باف سرشوری به شماره ملی ۰۹۳۸۷۴۷۴۴۴ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۲۰۵۸۳۷۹۲۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316332
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود پیشگامان ایمنی حریق آمایش درتاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۳۳۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۹۲۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع شرکت: مشاوره، نصب، طراحی نظارت فنی و اجرا، تامین و نگه داری سیستم های اعلام و کنترل حریق، اطفاء و مهار حریق، تهویه دود و خرید و فروش اقلام، محصولات و تجهیزات مجاز مربوط به آتش نشانی، ارائه اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه های ساختمانی و صنعتی، فلزی و بتنی، هوشمند سازی و اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، مشاور، احداث خطوط لوله، شبکه های آبی، احداث کانال، راه های زیرزمینی و تونل، جدول سازی، نقشه برداری و نقشه کشی، انجام امور شهرسازی و ترافیک، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح اراضی، گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات زیباسازی شهری اعم ازرنگ آمیزی و زیباسازی معابر، جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، خدمات طراحی داخلی و خارجی معماری ساختمان و ماکت سازی، همچنین انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و فعالیت در خصوص مارکتینگ و خدمات مهندسی فروش کلیه املاک با هرگونه کاربری و همچنین ارایه هر گونه خدمات تحقیق و توسعه مهندسی و صدور خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران میرداماد خیابان نفت شمالی نبش کوچه نهم پلاک ۳۹ واحد ۱۴ کدپستی ۱۹۱۹۷۳۳۱۶۸ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای مهدی جعفری دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای سید امیر علی زاهد شکرابی دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای مهدی جعفری به شماره ملی ۰۴۴۰۳۵۷۳۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۲۰۱۷۹۸۲۶۷۴۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13342242
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن ایلیا دماوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت رییس هیئت مدیره وجلیل سیه بازی به شماره ملی ۰۰۶۲۹۳۴۴۵۷ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ونوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ و هومن همتیان به شماره ملی ۰۰۶۳۶۴۶۹۸۶ وحسین ملاکریمی به ش ملی ۰۴۵۳۶۰۱۹۴۴ و محسن ترقی جاه به ش ملی ۰۰۴۳۶۱۸۸۵۵ و رضاقاضی مرادی به ش ملی ۰۰۴۵۵۴۸۳۴۱ و مهدی قالی باف سرشوری به ش ملی ۰۹۳۸۷۴۷۴۴۴ و ابراهیم فدائی به ش ملی ۱۴۶۰۹۷۱۶۵۵ و حسین چهره گشا به ش ملی ۲۷۰۸۳۸۲۳۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۱۷۶۲۸۹۳۵۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13351921
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایدار سازه زمرد درتاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۴۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۰۰۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، محاسبه، نظارت فنی، مقاوم سازی و سبک سازی، تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین، سازه های ساختمانی و صنعتی، فلزی و بتنی، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی و صنعتی، ساخت راه، باند فرودگاه، برج مراقبت، سدهای خاکی و بتنی و تأسیسات مربوطه، بندهای آبی، خطوط لوله، شبکه های آبی، احداث کانال، ساخت نیروگاه ها، پالایشگاه ها، تصفیه خانه ها، راه های زیرزمینی و تونل، جدول سازی، نقشه برداری و نقشه کشی، انجام امور شهرسازی و ترافیک، خاکبرداری و خاکریزی، تسطیح اراضی، گودبرداری و عملیات پایدارسازی گود، ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، احداث آب نما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، جدول بندی و محوطه سازی و عملیات آسفالت معابر، احداث اماکن عمومی و ورزشی، اداری، تجاری، بهداشتی و طرح های داخلی و خارجی ساختمانی. همچنین انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، تولید، تهیه، توزیع، پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانکها و ترخیض کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و فعالیت در خصوص خدمات مهندسی فروش کلیه املاک با هرگونه کاربری و همچنین ارایه هر گونه خدمات مهندسی و صدور خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها (پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ سعادت آباد ـ میدان سردار شهید حسن طهرانی مقدم ـ خیابان سرو شرقی ـ پلاک ۷۴ ـ مجتمع پایدار ـ طبقه دوم ـ واحد ۲۰۳ ـ کدپستی ۱۹۹۷۹۹۸۴۶۱ سرمایه شرکت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای منوچهر طوفانی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۵۳۱۳۶ دارنده ۴۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سجاد مرادی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۷۴۳۲۹ دارنده ۴۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ دارنده ۲۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای منوچهر طوفانی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۵۳۱۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد مرادی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۷۴۳۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضای آقایان سجاد مرادی و منوچهر طوفانی همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۲۲۲۱۴۷۷۳۰۷۴۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397604
آگهی تغییرات شرکت ژاو سازان پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۵۳۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۹۹۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی، شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت رئیس هیات مدیره - حاجیه گروسی، شماره ملی ۴۳۲۱۷۱۵۳۸۵ به سمت عضو هیات مدیره - یاشا قاضیانی، شماره ملی۰۴۵۳۲۸۲۵۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره - رامین رحیمی کوشگکی، شماره ملی ۰۰۶۸۴۶۴۹۳۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۰۳۹۶۵۳۷۶۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13407792
آگهی تغییرات شرکت ارکان فرآیند ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ با پرداخت۱۴۹۹۹۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای مجتبی متقی به شماره ملی۰۰۷۰۳۱۲۵۲۴ با پرداخت ۱۴۹۹۹۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعد از افزایش سرمایه: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مجتبی متقی به شماره ملی۰۰۷۰۳۱۲۵۲۴ دارای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۲۱۱۹۰۶۶۶۵۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454802
آگهی تغییرات شرکت آرمان نگار قرن گستر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی بشماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت رئیس هیات مدیره و سعید اسدیان بشماره ملی ۰۴۵۳۷۶۴۷۰۳ به سمت عضو هیات مدیره و حسین پور اشرفی بشماره ملی ۰۰۶۱۲۶۴۸۰۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمدحسین محمدی بشماره ملی ۰۰۵۲۷۳۱۲۵۱به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۱۰۴۵۱۸۹۵۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511191
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اجرا اشل پدیده سازان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸و نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵و انوشیروان دادگرنهرخلجی به شماره ملی ۰۰۴۳۱۴۹۹۵۲ و احمد طالبی به شماره ملی ۳۹۹۰۵۸۵۴۸۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۲۱۳۲۱۶۵۹۸۲۷اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511234
آگهی تغییرات شرکت اشل نقش آفرینان برتر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۲۴۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۹/۲۹ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۹۹۹/۲۹ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاءو میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه سید امیر علی زاهد شکرابی دارای ۲۹۹۹۹۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه نوید جرگه دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۶۰۴۲۱۲۶۷۹۹۵۹۵۱اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571399
آگهی تغییرات شرکت خاک پی آبنوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸) به سمت رئیس هیئت مدیره حسن جرگه (شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۸۴۶۹) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مجتبی متقی (شماره ملی ۰۰۷۰۳۱۲۵۲۴) به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا نخعی بغیجانی (شماره ملی ۲۹۹۰۷۷۰۹۲۵) به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا عبدالهی (شماره ملی ۰۴۹۰۲۶۶۶۲۲) به سمت عضو هیئت مدیره مریم شانه جانی (شماره ملی ۰۰۷۴۳۲۰۳۹۴) به سمت عضو هیئت مدیره سمیه نجفی (شماره ملی ۰۵۳۲۳۸۹۳۱۱) به سمت عضو هیئت مدیره شایان سروش (شماره ملی ۰۴۵۳۷۵۸۶۶۵) به سمت عضو هیئت مدیره ماندانا شریفی (شماره ملی ۰۰۴۴۳۴۷۳۷۵) به سمت عضو هیئت مدیره سیده نسیم علوی (شماره ملی ۰۰۶۸۳۹۲۶۶۴) به سمت عضو هیئت مدیره بابک توانا (شماره ملی ۰۰۵۵۸۴۵۱۷۷) به سمت عضو هیئت فیروز جناب (شماره ملی ۲۱۸۰۹۸۰۱۶۷) به سمت عضو هیئت مدیره مجتبی ابراهیمی فخار (شماره ملی ۰۰۶۹۳۲۴۵۰۶) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۳۰۵۲۸۱۷۴۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574528
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار قرن آینده نگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۶: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ و نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ و سیدحسام نکته دان اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۸۲۶۶۷ (خارج از شرکاء) ومحمدرضا نوروز پورشیرازی به شماره ملی ۲۲۹۵۸۰۹۲۱۵ (خارج از شرکاء) به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۰۱۶۳۵۲۳۳۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584837
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار فجر شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۸۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۱۹۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ سجاد مرادی (شماره ملی ۰۴۲۱۰۷۴۳۲۹) به سمت عضو هیئت مدیره ۳ محسن میرفتحی (شماره ملی ۲۰۰۳۲۵۸۵۴۱) به مدیرعامل ۴ حسین موجنی نژاد (شماره ملی ۲۱۲۰۶۷۵۳۶۸) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ کامران اشرفی (شماره ملی ۰۴۵۲۸۲۶۶۳۲) به سمت عضو هیئت مدیره ۶ محمد قهرمانی خسرو شاهی (شماره ملی ۰۰۶۹۶۳۷۲۷۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۷ فرشاد کیمیاقلم (شماره ملی ۰۰۸۱۰۳۷۰۲۳) ۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۸ نبی اله شجاعی علی آبادی (شماره ملی ۰۰۴۸۷۲۱۵۶۵) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ فرامرز فلاحی (شماره ملی۴۸۹۹۶۰۸۰۸۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ مریم مسعودی فرید (شماره ملی ۰۰۷۰۰۳۸۷۵۹) به سمت عضو هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۰۷۸۶۹۹۵۷۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588502
آگهی تغییرات شرکت خلاقان برتر امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۱۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ و نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ و محمدرضا گلابچی فر به شماره ملی ۰۰۵۲۵۰۲۲۸۷ وحمید کشور دوست به شماره ملی ۰۰۴۱۶۲۹۷۱۱ خارج از شرکاء به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ش۹۶۰۶۱۱۲۹۲۹۹۳۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603890
آگهی تغییرات شرکت المان توسعه پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ سعید اسدیان (شماره ملی ۰۴۵۳۷۶۴۷۰۳) به سمت عضو هیئت مدیره ۳ فروغ شهروئی (شماره ملی ۱۸۶۱۷۵۲۵۱۲) به سمت عضو هیئت مدیره۴ محسن حاجی کرم (شماره ملی ۱۹۳۰۶۵۱۷۸۳) به سمت عضو هیئت مدیره ۵ هدی علم الهدی (شماره ملی۲۹۹۱۳۳۶۶۷۶) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره۶ معراج امانی زنگنه (شماره ملی۰۰۸۲۹۲۶۷۵۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۷ قاسم جوادپور صیفار (شماره ملی۱۳۷۸۱۶۵۱۶۰) به سمت عضو هیئت مدیره ۸ مرتضی عربی (شماره ملی۰۴۵۲۵۴۰۶۳۱) به سمت عضو هیئت مدیره ۹ حمید اسلامیان (شماره ملی۱۲۸۵۵۵۴۰۹۴) به سمت عضو هیئت مدیره ۱۰ پویا نجفی زنجانی (شماره ملی۰۰۷۳۶۷۸۴۶۵) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۱۵۳۷۱۱۱۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653037
آگهی تغییرات شرکت ایمن بام آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۶۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: مهدی جعفری به شماره ملی ۰۴۴۰۳۵۷۳۹۱۲ سید امیرعلی زاهدشکرابی شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ شهریار کریمی به شماره ملی ۰۵۳۲۰۵۵۸۰۲ محمد عطاری گرگری به شماره ملی ۰۰۴۱۴۴۸۲۵۱. روزنامه کثیرالانتشار شرکت ابرار انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۱۹۸۱۱۴۱۶۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13728461
آگهی تغییرات شرکت طرح سیمای آرمان شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۲۷۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸) به سمت رئیس هیات مدیره ۲ فاطمه زارعی (شماره ملی ۴۱۷۲۷۲۵۰۸۲) به سمت عضو هیات مدیره ۳ مهدی طهرانی مقدم (شماره ملی ۰۰۴۲۵۱۸۵۳۹) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ۴ روح اله بدری مقدم (شماره ملی ۳۱۴۹۵۶۸۰۱۳) به سمت عضو هیات مدیره ۵ شاهین صالحی (شماره ملی ۰۰۶۳۵۷۴۰۵۵) به سمت عضو هیات مدیره ۶ امیرهوشنگ مزرعه کشانی (شماره ملی ۰۰۴۹۴۳۶۷۸۳) به سمت عضو هیات مدیره ۷ علیرضا نجفی اناری (شماره ملی ۰۴۹۰۴۰۴۳۵۹) به سمت عضو هیات مدیره ۸ پدرام سلیمانی فر (شماره ملی ۰۰۶۲۲۳۳۲۷۰) به سمت عضو هیات مدیره ۹ سیدمحسن میرعمادی (شماره ملی ۱۲۸۷۷۳۰۹۵۷) به سمت عضو هیات مدیره اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۴۴۶۶۲۲۳۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808530
آگهی تغییرات شرکت اشل خشت برتر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ و منصور فرامرزی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۵۹۰۸۷ (خارج از شرکا) و حسن محجوبی ازغندی به شماره ملی ۵۳۱۹۹۲۲۵۷۴ (خارج از شرکا) و مسعود فیض جویندگان به شماره ملی ۴۳۲۱۹۱۱۶۶۴ (خارج از شرکا) و عباس رحیمی فرد به شماره ملی ۰۰۵۰۴۴۰۵۸۶ (خارج از شرکا) و علیرضا شهامت نژاد به شماره ملی ۰۰۶۸۲۰۰۹۹۴ (خارج از شرکا) و محمد حسین نائی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۰۰۳۳۹ (خارج از شرکا) و امیر عایفی سیسی به شماره ملی ۰۰۷۴۳۹۴۲۵۸ (خارج از شرکا) و نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ و خانم مریم بزرگی به شماره ملی ۰۳۲۲۱۴۲۷۷۶ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۱۹۹۸۸۷۲۳۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودهن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813310
آگهی تغییرات شرکت تسنیم سازان جوان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۳۱۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸) به سمت رئیس هیئت مدیره سعید اسدیان (شماره ملی ۰۴۵۳۷۶۴۷۰۳) به سمت عضو هیئت مدیره سحر فتحی آذر (شماره ملی ۰۰۷۹۶۸۰۸۲۸) به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره محبوبه فضل اله (شماره ملی ۰۰۴۱۵۸۷۱۵۴) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۲۳۸۴۵۵۵۳۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813325
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه آرتیمان کار شهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی (شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای سعید غفوری (شماره ملی ۱۳۷۸۶۷۲۵۳۴) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۳ آقای بهرنگ خداپرست (شماره ملی۰۴۵۰۰۹۷۸۴۶) به سمت عضو هیئت مدیره ۴ آقای سعید اسدیان (شماره ملی ۰۴۵۳۷۶۴۷۰۳) به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۲۳۳۳۵۶۱۷۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893247
آگهی تغییرات شرکت عمارت اقلیم لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۶۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیر علی زاهد شکرابی (شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸) به سمت رئیس هیأت مدیره و احمد انتظاری ملکی (شماره ملی ۵۰۷۹۶۰۳۷۲۰) به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و سهیل اعتماد (شماره ملی ۰۰۸۰۰۸۸۹۵۳) به سمت عضو هیأت مدیره سیدمهرداد نادری (شماره ملی ۰۰۶۹۵۲۵۳۷۴) به سمت عضو هیأت مدیره محمدباقر شکیبا (شماره ملی ۲۲۴۹۵۹۲۰۱۲) به سمت عضو هیأت مدیره سمیرا صلح میرزائی (شماره ملی ۰۰۸۲۰۹۸۴۵۱) به سمت عضو هیأت مدیره امیر هوشنگ مزرعه کشانی (شماره ملی ۰۰۴۹۴۳۶۷۸۳) به سمت عضو هیأت مدیره ۸ سعید توحیدی (شماره ملی ۱۲۹۲۰۰۷۰۲۸) به سمت عضو هیأت مدیره سجاد همایونفر (شماره ملی۰۰۶۱۱۷۹۲۷۲) به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۵۶۷۲۳۴۱۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920415
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسین مشاور شهرسازان آزما بتن درتاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۰۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۹۴۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام و ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی و کلیه امور مربوط به آزمایش های ژئوتکنیک،بتن و جوش در ساخت و ساز و کلیه امور عمرانی با تمرکز به آزمایشگاه مکانیک خاک تست جوش و بتن،انجام طزاحی،محاسبه،نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین،ساخت راه و باند،سد سازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن،مترو،باند فرودگاه،برج مراقبت، احداث کانال،احداث تونل نقشه برداری و تسطیح اراضی،گود برداری، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی،بندهای آبی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها،سند بلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه های فلزی بازسازی ابنیه،تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها،خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهران شمالی ـ خیابان شهید حسین اسحاقی ـ بن بست اول ـ پلاک ۴ ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱۴ کدپستی ۱۴۷۸۷۴۸۳۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فریبا گروسی به شماره ملی ۴۳۲۴۳۷۸۴۶۰ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸و بسمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فریبا گروسی به شماره ملی ۴۳۲۴۳۷۸۴۶۰ و بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود و بسمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۱۵۶۲۵۹۲۰۶۴۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951833
آگهی تغییرات شرکت طوق سازان میناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۳۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمد کریمی به شماره ملی ۵۸۶۹۷۴۳۰۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدامیرعلی زاهد شکرآبی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای داود زارع زردینی به شماره ملی ۵۵۲۹۶۳۴۹۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۲۶۹۶۷۴۱۵۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225309
آگهی تغییرات شرکت ایمن بنیان اشل شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۸۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸) و سعیداسدیان به شماره ملی ۰۴۵۳۷۶۴۷۰۳ و کامبیز دلاور به شماره ملی ۰۰۴۲۲۵۷۷۱۹ و حبیب اله محمد نسب عمران به شماره ملی ۲۲۲۹۷۸۲۸۸۶ و امیر مسعود زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۸۲۷۶۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ش۹۷۰۶۳۱۸۵۲۳۱۹۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368422
آگهی تغییرات شرکت پاریاب پیرانشهر ساخت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۴۵۲
آگهی تغییرات شرکت پاریاب پیرانشهر ساخت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۱۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۴۵۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یداله علی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۸۷۸۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیات مدیره و مجتبی متقی به شماره ۰۰۷۰۳۱۲۵۲۴ به سمت رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره وحمیدرضا فولادی مقدم به شماره ملی ۰۰۵۲۷۴۳۰۷۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای نائب رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14398974
آگهی تغییرات شرکت آرتا بلند ارکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۱۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت رئیس هیات مدیره و رضا نیک نام به شماره ملی ۰۰۵۲۳۸۴۸۰۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و سعید اسدیان به شماره ملی۰۴۵۳۷۶۴۷۰۳ به سمت عضو هیات مدیره و ادوین قازاریان به شماره ملی ۰۰۵۵۸۹۸۳۰۰ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و سید محمد دربندی اسکوئی به شماره ملی ۱۳۷۵۶۳۵۹۰۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و اسماعیل لطف زرعی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۰۹۰۰۹ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و عزیزه حاجی فیضی به شماره ملی۱۴۶۵۵۷۲۷۹۱ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و حسین نوشاد حقیقی به شماره ملی ۰۰۷۸۸۶۷۱۹۳ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و امیر شیخ الملوکی به شماره ملی ۰۰۷۹۸۴۳۷۳۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و امید انسانی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۲۳۶۲۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره و محمد علی خالقی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۶۲۸۶۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ش۹۷۱۰۰۹۶۷۰۶۰۰۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک