غلامرضا رسولیان

آقای غلامرضا رسولیان

کد ملی 0450947637
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 741669
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع پلاستیک طبرستان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۴۸ ساری شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۳۸۷۶۷ و کدپستی ۴۸۱۸۱۷۹۷۴۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای غلامرضا رسولیان به کد ملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ و کدپستی ۱۹۸۶۶۶۳۷۱۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی گلستانی ماچک پشتی به کد ملی ۲۰۹۲۸۰۷۰۵۶ و کدپستی ۴۸۱۸۸۱۷۹۷۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ریخته‌گری فولاد طبرستان بنمایندگی آقای فریدون زمانی نور کد ملی ۱۸۱۶۷۹۷۴۱۳ و کدپستی ۱۹۳۱۹۶۳۵۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا مبرز به کد ملی ۲۰۹۰۱۸۸۲۲۷ و کدپستی ۴۸۱۸۸۵۸۳۴۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای بر مک قنبر پور جویباری به کد ملی ۲۰۹۲۱۱۶۲۶۶ و کدپستی ۴۸۱۵۸۳۳۱۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره همگی بعنوان اعضای اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از آقایان غلامرضا رسولیان، علیرضا مبرز، برمک قنبر پور جویباری با مهر شرکت و سایر اوراق باامضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران بعنوان بازرس اصلی آقای محمد حسین توکلی به کد ملی ۴۳۲۰۶۰۶۱۷۵ و کدپستی ۱۹۸۶۷۷۶۷۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند تعیین گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین گردید. ۴ ترازنامه سود و زیان مالی سال ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۸۱۱۱۷۲۸۴۸۶۰۸ رئیس ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741670
آگهی تصمیمات شرکت محصولات غذائی ترخوش سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۴۲ ساری شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۶۰۰۳ و کدپستی ۴۸۱۷۱۳۳۸۷۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای غلامرضا رسولیان به کد ملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ و کدپستی ۱۹۸۶۶۶۳۷۱۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد حسین علوی به کد ملی ۲۰۹۱۷۴۸۸۱ و کدپستی ۴۸۱۸۸۱۸۷۱۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیر رسولیان کد ملی ۰۰۴۰۸۵۰۹۳۵ و کدپستی ۱۹۸۵۹۶۶۵۱۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد پیر هادی به کد ملی ۰۰۵۲۹۵۳۴۹۱ و کدپستی ۱۹۶۱۹۱۵۷۵۵ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین بخشنده پاسندی به کد ملی ۲۱۲۱۸۹۲۸۳۴ و کدپستی ۹۱۸۸۹۷۹۶۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره همگی بعنوان اعضای اصلی آقای احمدرضا روحانی به کد ملی ۲۰۹۱۷۶۸۳۷۵ و کدپستی ۱۹۶۵۹۳۴۱۷۶ آقای سید حسین پاک نژاد به کد ملی ۰۴۵۲۲۸۷۱۹۷ و کدپستی ۱۹۸۷۹۶۶۵۱۶ بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد حسین توکلی به کد ملی ۴۳۲۰۶۰۶۱۷۵ و کدپستی ۱۹۷۴۶۱۵۳۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین گردید. ۴ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۸۱۱۱۷۲۸۵۰۲۹۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241504
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فولاد مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۱ میاندرود و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۴۰۲۶۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره شرکت مذکور مورخ۲۶ و ۲۷/۴/۹۲ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. الف صورتهای مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ب مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقایان غلامرضا رسولیان با کدملی۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ و کدپستی۶۳۷۱۸ ۱۹۸۶۶ بسمت رئیس هیئت مدیره , احمدرضا روحانی با کدملی۲۰۹۱۷۶۸۳۷۵ و کدپستی۳۴۱۷۶ ۱۹۶۵۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید محمدحسن نیرومند با کدملی۲۲۹۶۵۳۲۶۷۵ و کدپستی۷۵۵۱۵ ۱۹۸۶۸ به عنوان مدیرعامل شرکت و آقایان عبدالحسین شاکری با کدملی۲۱۸۰۹۸۰۷۴۴ و کدپستی۵۸۵۸۹ ۴۸۱۸۸ و محمد مظاهری با کدملی۲۰۹۱۷۵۴۴۸۱ و کدپستی۵۴۱۶۱ ۴۸۱۸۸ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اعم از چک , سفته , برات و مکاتبات عادی با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ج بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران (کد موسسه۷۲۱۰۸۰) به شماره ثبت۱۲۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۴۱۰۴ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدحسین توکلی با کدملی۴۳۲۰۶۰۶۱۷۵ و کدپستی۱۹۷۴۶۱۵۳۱۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. د روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۷۳۲۵۱۵ ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550350
آگهی تصمیمات شرکت نوین کاوش مامطیرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۴۸۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و سید عباس اسمعیل زاده به کدملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد منتظری به کدملی ۰۰۴۳۳۱۵۰۹۷ غلامرضا رسولیان به کدملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ شرکت ریخته‌گری فولاد طبرستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۱۷۶ به نمایندگی احمدرضا روحانی به کدملی ۲۰۹۱۷۶۸۳۷۵ فریدون علی پورنظری به کدملی ۲۶۴۹۱۳۲۳۴۴ حسین موسایی راد به کدملی ۰۰۴۲۸۲۳۳۰۰۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۱ فریدون علی پورنظری به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد منتظری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر قربانی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10051581
آگهی تصمیمات شرکت تهران قطعه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۲۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۲۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۸۹ واصل گردید: صغرا اقتصاد به کدملی ۰۵۳۲۰۶۶۸۱۲ بسمت بازرس اصلی و علی اکبر ساداتی به کدملی ۲۱۴۰۲۹۱۲۳۹۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ریخته‌گری فولاد طبرستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۱۷۶ بنمایندگی غلامرضا رسولیان به کدملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ شرکت فولاد روانشیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۰۴۳۸ به نمایندگی مسعود رواندوست به کدملی ۰۰۴۱۰۰۰۹۹۰۸ منصور رواندوست به کدملی ۰۰۴۱۶۲۲۲۶۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/۸۹ غلامرضا سولیان بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود رواندوست بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور رواندوست بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و مدارک تعهدآور تجاری و قراردادها و چکها سفته‌ها بروات با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری با امضای یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10092745
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت پراء (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۲۹۶۲۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۲۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۵/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدحسین ابتهاج به شماره ملی۰۰۳۹۹۱۰۶۴۴ باپرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ریال افزایش داد. آقای سید محمد ابریشمی به شماره ملی۴۴۳۲۱۴۴۰۳۳ به شماره شناسنامه۱۷۳ تاریخ تولد۱۰/۲/۱۳۳۷ فرزند سید محمود با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۴۰ ریال به صندوق شرکت، درردیف شرکاء قرارگرفت. آقای عبدالحسین شاکری به شماره ملی۲۱۸۰۹۸۰۱۲۴ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ریال افزایش داد. آقای سید محمدحسن نیرومند به شماره ملی۲۲۹۶۵۳۲۶۷۵ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خودرا به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ریال افزایش داد. خانم نگار پیرهادی به شماره ملی۰۰۱۸۴۴۷۰۴۱ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ریال افزایش داد. آقای محمد پیرهادی به شماره ملی۰۰۵۲۹۵۳۴۹۱ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۰ریال افزایش داد. آقای علیرضا مبرز به شماره ملی۲۰۹۰۱۸۸۲۲۷ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ریال افزایش داد. خانم پگاه پیرهادی به شماره ملی۰۰۱۶۶۵۲۳۶۳ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خودرا به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ریال افزایش داد. خانم لیلا رسولیان به شماره ملی۰۴۴۰۹۱۱۴۵۱ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خودرا به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰ریال افزایش داد. آقای محسن پیرهادی به شماره ملی۰۰۵۲۸۸۸۸۳۵ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال افزایش داد. آقای غلامرضا رسولیان به شماره ملی۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۸۱۰ریال افزایش داد. خانم نسیم رسولیان به شماره ملی۰۰۶۷۴۶۲۶۷۷ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰ریال افزایش داد. آقای محمد مظاهری به شماره ملی۲۰۹۱۷۵۴۴۸۱ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال افزایش داد. خانم بهنوش مفضلی به شماره ملی۱۲۸۷۹۳۹۷۸۳ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ریال افزایش داد. آقای نوید رسولیان به شماره ملی۰۰۶۲۱۸۵۸۹۶ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰ریال افزایش داد. خانم مژده ملتی به شماره ملی۰۴۵۲۸۱۹۰۳۲ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۴۰ریال افزایش داد. آقای سید حسین خاتمی به شماره ملی۰۴۵۱۶۸۴۶۷۲ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۸۴۰ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۰/۲ریال افزایش داد. شرکت ریخته‌گری فولادطبرستان سهامی خاص با نمایندگی خانم لیلا رسولیان با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۸۰/۱ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۱ریال افزایش داد. شرکت مهندسی طرح و کاوش سهامی خاص با نمایندگی خانم لیلا رسولیان با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۷۷۰/۱ریال افزایش داد. شرکت مجتمع پلاستیک طبرستان سهامی خاص با نمایندگی خانم لیلا رسولیان با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خودرا به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۴۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۳۰/۱۶ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ۲ آقای غلامرضا رسولیان، آقای امیر رسولیان و آقای محمد پیرهادی به عنوان عضو هیئت نظارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. در تاریخ۳۰/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10542362
آگهی تغییرات شرکت آریا زیتون گیلان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۳۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۹۲۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدحسین پاک نژاد به شماره ملی ۰۴۵۲۲۸۷۱۹۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۹۸ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال افزایش داد. خانم ثمین سحابی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۷۸۴۰۱ به شماره شناسنامه ۷۱۸۸ تاریخ تولد ۲۹/۶/۱۳۶۰ فرزند سعید با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای روزبه احمدیان چاشمی به شماره ملی ۲۰۹۲۰۵۸۴۹۵ به شماره شناسنامه ۲۰۸۰ تاریخ تولد ۳۰/۶/۱۳۵۷ فرزند خسرو با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای میثم فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۶۳۰۲۱۶۷۶ به شماره شناسنامه ۷۳۸۰ تاریخ تولد ۲/۶/۱۳۶۰ فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم آمنه عمرانی طبرستانی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۲۷۳۵۶ به شماره شناسنامه ۳۵۸۹ تاریخ تولد ۱۳/۶/۱۳۶۲ فرزند محمود با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای امیر رسولیان به شماره ملی ۰۰۴۰۸۵۰۹۳۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۴۸ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال افزایش داد. آقای محمدعلی فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۴۳۲۴۰۸۹۵ به شماره شناسنامه ۱۲۵۴ تاریخ تولد ۲۵/۱۰/۱۳۲۹ فرزند عبدالله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم آذر اختری به شماره ملی ۰۰۴۹۵۹۹۷۵۵ به شماره شناسنامه ۴۰۱۴ تاریخ تولد ۱۷/۹/۱۳۳۸ فرزند محرم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علی رسولیان به شماره ملی ۰۴۴۰۵۱۶۹۲۷ به شماره شناسنامه ۰۴۴۰۵۱۶۹۲۷ تاریخ تولد ۶/۷/۱۳۷۴ فرزند امیر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علی عمرانی طبرستانی به شماره ملی ۰۰۱۱۷۶۶۳۹۵ به شماره شناسنامه ۰۰۱۱۷۶۶۳۹۵ تاریخ تولد ۲۳/۱/۱۳۶۹ فرزند محمود با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد رسولیان به شماره ملی ۰۴۵۳۶۴۴۰۰۷ به شماره شناسنامه ۴۴۱۰ تاریخ تولد ۱۰/۲/۱۳۶۵ فرزند کاظم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم فاطمه سرافراز به شماره ملی ۰۰۴۳۸۶۵۷۹۸ به شماره شناسنامه ۱۱۸۲ تاریخ تولد ۳۰/۱/۱۳۴۳ فرزند ابوالفضل با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای رضا علی بیگلی مقتدر به شماره ملی ۰۰۶۸۳۷۲۶۷۱ به شماره شناسنامه ۱۱۳۹۹ تاریخ تولد ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ فرزند علی اصغر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم فاطمه علاقه بند به شماره ملی ۰۴۵۱۲۷۶۱۷۵ به شماره شناسنامه ۳۸۸۸ تاریخ تولد ۱۸/۶/۱۳۵۸ فرزند محمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم فریده علاقه بند به شماره ملی ۰۴۵۱۶۷۶۱۸۱ به شماره شناسنامه ۷۲۶۸ تاریخ تولد ۲۹/۵/۱۳۶۳ فرزند محمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم لیلا رسولیان به شماره ملی ۰۴۴۰۹۱۱۴۵۱ به شماره شناسنامه ۰۴۴۰۹۱۱۴۵۱ تاریخ تولد ۵/۹/۱۳۷۹ فرزند امیر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمود عمرانی طبرستانی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۱۴۷۶۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۹۸ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. خانم مریم رسولیان به شماره ملی ۰۰۴۰۶۱۵۰۰۶ به شماره شناسنامه ۳۷۹ تاریخ تولد ۱۸/۴/۱۳۳۶ فرزند میرزا ابوالقاسم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای غلامرضا رسولیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۹۸ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمدمهدی رسولیان به شماره ملی ۰۴۴۰۱۱۴۵۱۹ به شماره شناسنامه ۰۴۴۰۱۱۴۵۱۹ تاریخ تولد ۳/۵/۱۳۶۹ فرزند کاظم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم نسیم رسولیان به شماره ملی ۰۰۶۷۴۶۲۶۷۷ به شماره شناسنامه ۴۸۸ تاریخ تولد ۲/۶/۱۳۶۲ فرزند غلامرضا با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد مظاهری به شماره ملی ۲۰۹۱۷۵۴۴۸۱ به شماره شناسنامه ۴۳۴ تاریخ تولد ۶/۹/۱۳۲۹ فرزند شعبانعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم شهلا ظروف فروش به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۵۷۸۱ به شماره شناسنامه ۴۳۳۲۲ تاریخ تولد ۲۳/۱۱/۱۳۳۳ فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم زهرا عمرانی طبرستانی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۲۲۶۰ به شماره شناسنامه ۲۵۳۴ تاریخ تولد ۲۱/۵/۱۳۵۹ فرزند محمود با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای نوید رسولیان به شماره ملی ۰۰۶۲۱۸۵۸۹۶ به شماره شناسنامه ۱۲۱۲۱ تاریخ تولد ۲۳/۶/۱۳۵۹ فرزند غلامرضا با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم مژده ملتی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۱۹۰۳۲ به شماره شناسنامه ۳۸۷ تاریخ تولد ۹/۳/۱۳۵۱ فرزند علی محمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای امیرحسین علاقه بند به شماره ملی ۴۴۳۳۶۰۸۴۵۹ به شماره شناسنامه ۶۱۰۲ تاریخ تولد ۲۴/۶/۱۳۶۵ فرزند محمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سیده سنا پاک نژاد به شماره ملی ۰۴۴۱۶۰۶۱۷۲ به شماره شناسنامه ۰۴۴۱۶۰۶۱۷۲ تاریخ تولد ۶/۱/۱۳۸۷ فرزند سیدحسین با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم طاهره سلطانی به شماره ملی ۰۰۴۴۳۱۰۷۱۴ به شماره شناسنامه ۱۶۷ تاریخ تولد ۱۵/۲/۱۳۳۳ فرزند محمود با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای سلمان جریری به شماره ملی ۰۴۵۱۲۵۶۵۳۰ به شماره شناسنامه ۱۹۱۲ تاریخ تولد ۲۰/۵/۱۳۵۸ فرزند حبیب با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم عارفه روستا رفیع به شماره ملی ۰۳۲۲۲۷۶۲۸۴ به شماره شناسنامه ۶۵۱۷ تاریخ تولد ۱/۱۱/۱۳۶۰ فرزند قربان با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سیده مریم پاک نژاد به شماره ملی ۰۴۴۱۱۰۹۱۵۲ به شماره شناسنامه ۰۴۴۱۱۰۹۱۵۲ تاریخ تولد ۸/۱/۱۳۸۲ فرزند سیدحسین با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت محصولات غذائی ترخوش سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر رسولیان با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش داد. شرکت سبزه زیتون گلستان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود عمرانی طبرستانی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۸/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10561490
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع پلاستیک طبرستان
سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۴۸ ساری شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۳۸۷۶۷ و کدپستی ۴۸۱۸۱۷۹۷۴۵ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای غلامرضا رسولیان به کد ملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ و کدپستی ۱۹۸۶۶۶۳۷۱۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی گلستانی ماچک پشتی به کد ملی ۲۰۹۲۸۰۷۰۵۶ و کدپستی ۴۸۱۸۸۱۷۹۷۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ریخته‌گری فولاد طبرستان بنمایندگی آقای فریدون زمانی نور کد ملی ۱۸۱۶۷۹۷۴۱۳ و کدپستی ۱۹۳۱۹۶۳۵۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا مبرز به کد ملی ۲۰۹۰۱۸۸۲۲۷ و کدپستی ۴۸۱۸۸۵۸۳۴۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای بر مک قنبر پور جویباری به کد ملی ۲۰۹۲۱۱۶۲۶۶ و کدپستی ۴۸۱۵۸۳۳۱۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره همگی بعنوان اعضای اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از آقایان غلامرضا رسولیان، علیرضا مبرز، برمک قنبر پور جویباری با مهر شرکت و سایر اوراق باامضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران بعنوان بازرس اصلی آقای محمد حسین توکلی به کد ملی ۴۳۲۰۶۰۶۱۷۵ و کدپستی ۱۹۸۶۷۷۶۷۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند تعیین گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین گردید. ۴ ترازنامه سود و زیان مالی سال ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. رئیس ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666130
آگهی تغییرات شرکت پارس مولیبدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۳۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با عنایت به استعفای جناب آقای احمد رضا روحانی از عضویت در هیات مدیره، در نتیجه سرکار خانم شهناز فیاضی به کدملی ۰۰۴۷۳۳۲۷۲۷، آقای سیدعلی خاتمی به کدملی ۴۴۴۹۵۲۱۴۰۴، آقای غلامرضا رسولیان به کدملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷، آقای محمد حسین ابتهاج به کدملی ۰۰۳۹۹۱۰۶۴۴ و آقای علی نصیری طوسی به کدملی ۴۴۴۹۵۴۹۶۵۱ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ۲۷/۰۳/۱۳۹۵) به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۱۲۹۲۵۴۹۷۹۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698437
آگهی تغییرات شرکت آسیابان تجهیزات سیمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۴۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه ایین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ سمت بازرس اصلی و آقای فرزاد رسولی سقرلوشماره ملی ۱۴۶۵۸۱۹۴۰۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب سدند اعضای هیئت مدیره عبارتند از شرکت تولیدی آلیاژ جوش آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۴۳۱۰ به نمایندگی آقای روزبه رحیمیان کدملی ۱۲۸۲۴۱۵۰۲۶ سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ریخته‌گری فولاد طبرستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۱۷۶ به نمایندگی آقای غلامرضا رسولیان کدملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدحسین ابتهاج کدملی ۰۰۳۹۹۱۰۶۴۴ به سمت ریئس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره مرتضی بهزاد اول به شماره ملی ۰۸۵۹۲۸۳۸۵۲ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران. خارج از اعضا هئیت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادهاو سایر نامه‌های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۴۱۲۱۷۹۱۷۵۲۴۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976564
آگهی تغییرات شرکت فولاد روان شیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۰۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا رسولیان باکدملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و اسداله اسلامی باکدملی ۴۸۹۹۶۴۳۱۸۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود روان دوست باکدملی ۰۰۴۱۰۰۹۹۰۸ و شرکت پارس مولیبدن به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۳۹۸۸ با نمایندگی محمدرضا اسپندیاری محلاتی باکدملی ۰۰۴۴۹۷۲۵۳۹ بسمت اعضای هیئت مدیره و علی حسین صالحی (خارج ازسهامداران) باکدملی ۰۹۳۷۸۷۷۱۵۸ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۳۱۱۶۶۱۳۴۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003408
آگهی تغییرات شرکت روئین سطح طبرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۵۳۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامرضا رسولیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد حسن نیرومند به شماره ملی ۲۲۹۶۵۳۲۶۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین ابتهاج به شماره ملی۰۰۳۹۹۱۰۶۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد واجدی به شماره ملی ۲۰۶۳۳۷۲۲۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد آقازاده به شماره ملی ۴۳۲۳۲۱۸۰۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد آقازاده به شماره ملی ۴۳۲۳۲۱۸۰۱۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۴۶۲۲۷۷۹۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594147
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری فولادطبرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۱۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۸به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا رسولیان به کدملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ و عبدالحسین شاکری به کدملی ۲۱۸۰۹۸۰۷۴۴و احمد رضا روحانی به کدملی ۲۰۹۱۷۶۸۳۷۵ فریدون زمانی نور به کدملی ۱۸۱۶۷۹۷۴۱۳ ومحمد حسین ابتهاج به کدملی ۰۰۳۹۹۱۰۶۴۴وهمگی بعنوان اعضای اصلی و محمد مظاهری به کدملی ۲۰۹۱۷۵۴۴۸۱و اسداله اسلامی به کدملی ۴۸۹۹۶۴۳۱۸۷به عنوان اعضای علی البدل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - موسسه حسابرسی سامان پندار به عنوان بازرس اصلی به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ وکد پستی ۱۹۶۷۹۳۵۹۷۶ و خسرو احمدیان چاشمی به عنوان بازرس علی البدل به کدملی ۲۱۶۱۲۳۱۴۹۹ و کدپستی ۴۸۱۶۷۶۴۶۶۷ به مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ - ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت.۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۱۳۴۶۷۷۶۳۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639842
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شمس انرژی گستر مهر کویر در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۳۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۰۶۸۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوز های پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاهها انرژی تجدید پذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت در زمینه انرژی های تجدید پذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیت های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایرشرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ کوچه بهار اول ـ کوچه بهار دوم ـ پلاک ۶ ـ طبقه همکف ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۴۳۵۸۶۶۴۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد و بموجب گواهی شماره ۱۹۳۵/۸۲۹/۹۶ مورخ ۳/۷/۹۶ بانک سامان شعبه ملاصدرا مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: محمدرضا اسپندیاری محلاتی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۷۲۵۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره سپیده شبدیز به شماره ملی ۰۰۷۱۱۹۶۴۸۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره) غلامرضا رسولیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره علی نصیری طوسی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۴۹۶۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا ء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مجید رضا به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت بازرس اصلی و زهره جانی به شماره ملی ۰۰۴۴۴۲۰۵۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۲۸۰۰۳۵۰۹۰۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657964
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش پروژه کهربا در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۹۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۳۵۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات صنعت انرژی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، تعریف و طراحی و اجرای پروژه های نیروگاهی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی، اخذ مجوزهای پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاهها به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت در زمینه های مختلف صنعت انرژی، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در تولید، خرید و فروش انرژی برق، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی، مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان دهم ـ پلاک ۸ ـ طبقه اول ـ واحد شمالی ـ کدپستی ۱۵۱۴۷۳۵۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۶۸۲۹۲۰۸۲ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای غلامرضا رسولیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدحسین خاتمی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۸۴۶۷۲ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدعلی خاتمی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۲۱۴۰۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای سیدعلی خاتمی وسیدحسین خاتمی متفقا به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با سیدعلی خاتمی وسیدحسین خاتمی متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید رضا به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سپیده شبدیز به شماره ملی ۰۰۷۱۱۹۶۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۳۳۳۸۸۸۹۲۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664145
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیوند شمس مهر کویر درتاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۰۸۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات انرژی تجدید پذیر ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی ، شرکت در نمایشگاهها و همایشهای دولتی و خصوصی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خصوصی ، انجام خدمات پس از فروش برای کالاهای فروخته شده، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور ، طراحی و اجرا و بهره برداری و مدیریت نیروگاههای انرژی تجدید پذیر ، تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای خارجی ، اخذ مجوز های پیمانکاری از سازمانهای ذیصلاح ، تامین و فروش و پیش فروش انرژی برق از نیروگاههای انرژی تجدید پذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، تامین سرمایه گذاری خارجی و داخلی ، مشارکت در تولید ، خرید و فروش انرژی برق ، خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق ، انجام کلیه فعالیت های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حاملهای انرژی ، مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی و توسعه فناوری و انتقال دانش فنی ، مشارکت در طرح بهینه سازی نیروگاهها ، برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)همکاری و مشارکت و تملیک و واگذاری سهام سایرشرکتها و موسسات داخلی و خارجی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت ( تولید نیروی برق) مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ کوچه بهار اول ـ کوچه بهار دوم ـ پلاک ۶ ـ طبقه همکف ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۴۳۵۸۶۶۴۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۱۹۳۶/۸۲۹/۹۶ مورخ ۳/۷/۹۶ از بانک سامان شعبه ملاصدرا به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زهره جانی به شماره ملی ۰۰۴۴۴۲۰۵۴۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) آقای محمدرضا اسپندیاری محلاتی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۷۲۵۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا رسولیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی نصیری طوسی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۴۹۶۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید رضا به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۲۵۰۷ به سمت بازرس اصلی و خانم سپیده شبدیز به شماره ملی ۰۰۷۱۱۹۶۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۵۴۰۸۸۴۷۸۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102407
آگهی تغییرات شرکت سبزه زیتون گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۱۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا رسولیان به شماره ملی۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ به سمت رئیس هیات مدیره آقای امیر رسولیان به شماره ملی ۰۰۴۰۸۵۰۹۳۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای علی عمرانی طبرستانی به شماره ملی ۰۰۱۱۷۶۶۳۹۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۴۱۱۵۷۴۹۸۰۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249729
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری دقیق ساری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۷۷۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل: آقای غلامرضا رسولیان به کدملی ۰۴۵۰۹۴۷۶۳۷ و کدپستی ۱۹۸۶۶۶۳۷۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مظاهری به کدملی ۲۰۹۱۷۵۴۴۸۱ و کدپستی ۴۷۶۹۱۳۱۱۴۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحسین شاکری به کدملی ۲۱۸۰۹۸۰۷۴۴ و کدپستی ۴۸۱۸۸۵۸۳۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای اسدالله اسلامی به کدملی ۴۸۹۹۶۴۳۱۸۷ و کدپستی ۴۸۱۸۱۷۹۶۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره ۵ آقای بهزاد قلی نژاد عضو هیئت مدیره به کدملی ۲۱۶۱۴۰۲۹۰۰ و کدپستی ۴۷۶۵۷۴۵۹۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. ب: کلیه اسنادواوراق ومدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات وقراردادها با امضائ مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۷۱۶۳۴۵۴۰۲۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک