لیث کریمی پور

آقای لیث کریمی پور

کد ملی 0450251888
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1192783
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت مروارید پنبه ریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲ تغییرات ذیل بعمل آمد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۲ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بسمت مدیرعامل و شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و شرکت پاریز چرم به نمایندگی آقای محمدکاظم زرین قلم همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با دو امضا از پنج امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ش۱۷۱۱۸۷۴ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660691
آگهی تغییرات شرکت بوشهر پلاست کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۶۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آق ایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ لیث کریمی پور به شماره ملی۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۷۲۰۶۹۷۸۰۶۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681969
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۱۰/۹/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و اقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ آقایان حمزه شیرالی با کد ملی ۵۸۵۹۸۷۴۸۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مهران صدر با کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۳۰۸۰۷۳۶۳۹۰۰۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682038
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند:.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶آقای لیث کریمی پور به شماره ملی۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ آقای محمد کاظم زرین قلم شرکت پاریز چرم سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم وشرکت بهداشت ماروس سهامی خاص بانمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۸۰۷۶۰۹۳۲۹۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720016
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ آقای یاسر انصاری به سمت مدیرعامل با کدملی ۰۰۶۹۶۸۴۲۳۵ آقای لیث کریمی پور با کدملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ را بعنوان عضو هیئت مدیره. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۳۰۹۱۲۳۵۱۸۹۷۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10883379
آگهی تاسیس شرکت تک جوجه زرین مارگون‌دنا سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۱۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۹۷۷۸در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید جوجه یک روزه صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و ایجاد نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ بهشتی بعد از چهارراه سهروردی پ۱۲۷ ط اول ـ کدپستی ۱۳۵۴۵۷۴۵۷۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۰۵۰۱۲۵ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ نزد بانک کارآفرین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم زهرا شاکر به شماره ملی ۴۷۱۱۱۱۸۷۷۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای هادی خلیجی به شماره ملی ۵۲۹۹۸۳۴۸۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ ـ آقای جلال رحمانی به شماره ملی ۰۶۰۲۷۷۴۷۲۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای امید بحری به شماره ملی ۴۲۶۹۴۵۱۵۷۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۵ـ۵ـ آقای امید بحری به شماره ملی ۴۲۶۹۴۵۱۵۷۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل به‌تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای لیث کریمی‌پور به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای علا ظاهری‌دزفولی به شماره ملی ۰۰۵۴۵۳۵۲۲۰ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959728
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶– محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین کردید. ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴. ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۵۰۵۲۰۹۱۵۶۶۷۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959940
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدماتی مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی با شماره ملی ۳۵۵۹۳۱۴۳۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۲۰۵۹۱۵۰۷۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959976
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. - آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی باکد ملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ و لیث کریمی پور با کد ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۰۷۳۰۹۸۰۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960210
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: گونی بافی تهران شفق با نمایندگی لیث کریمی پور به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی و حصیربافی الغدیر بوشهر بانمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهداشت ماروس با نمایندگی محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - عضو اصلی و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ به سمت مدیرعامل - کلیه چکها - برات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۵۲۰۳۳۳۴۳۷۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967604
آگهی تغییرات شرکت پاریزسهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند:. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد حسین پوردرویش محمدی باکدملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ ۲. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳. آقای لیث کریمی پوربا کدملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدربا کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴. ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۵۰۵۲۵۳۶۵۳۸۶۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967606
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمدکاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت ۴۳۷۸ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ (با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست) را بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب نمودند. هیئت مدیره آقای لیث کریمی پور با کدملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ را خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند. ب کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دوامضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۵۰۵۲۵۶۵۰۶۸۴۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967608
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند:. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمدکاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ وگروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ ۲. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای لیث کریمی پور با کدملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۴. ترازنامه سود و زیان و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۵۲۵۷۱۷۵۳۲۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967616
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر زاهدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۱۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمدکاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت ۴۳۷۸ باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراءوطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. آقای لیث کریمی پور با کدملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴. ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۵۲۵۷۲۶۷۸۱۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967620
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ آقای محمدکاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت ۴۳۷۸ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست و همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور بشماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش۹۵۰۵۲۵۸۰۲۴۸۷۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973285
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و خانم حسنا وطن دوست با کدملی ۰۴۹۰۳۵۹۲۵۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ و لیث کریمی پور با کدملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۷۵۸۳۳۲۰۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980637
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست باکدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمدکاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت ۴۳۷۸ با شناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست باکدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳. آقایان سیدمهران صدربا کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ و لیث کریمی پور با کدملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ به عنوان بازرسین اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۴. ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۵۰۶۰۱۲۴۷۹۰۶۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981631
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت ۴۳۷۸ باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای لیث کریمی پور با کدملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۰۲۹۲۰۳۱۱۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983717
آگهی تغییرات شرکت شورکا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای ان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ – محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت تولیدی بوشهر چرم با شماره ثبت۶۸۴ باشناسه ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱ با نمایندگی آقای محمدعلی دست باز با کد ملی ۴۷۲۲۸۲۴۶۲۲ ۲ - موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳بعنوان بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ - روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ - تراز نامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۶۰۳۵۴۳۱۰۲۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983798
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوشهر سامان راهبرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ – محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت ۴۳۷۸ باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای ان لیث کریمی پور با کد ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ و سیدمهران صدربا کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش۹۵۰۶۰۳۶۶۵۸۰۱۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988896
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. تراز نامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و گروه صنعتی پلیمربوشهربا شماره ثبت ۸۰۵ باشناسه ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۰۶۵۸۲۹۵۳۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989041
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده پویان بهشاد در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۱۲۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۱۷۷۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی ـ خدمات شهری در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بوشهر ـ خیابان مدرس ـ کوچه پاسداران سمت راست ـ پلاک ۳ کدپستی ۷۵۱۶۶۴۵۳۶۴ سرمایه شرکت: ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵۵/۳۲/۰۵ مورخ ۲۶/۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه بوشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مهروش محمدزهی بشماره ملی ۳۷۱۹۸۲۴۱۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد وطن دوست بشماره ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲به سمت رئیس هیئت مدیره و لیث کریمی پور بشماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸به سمت عضو هیئت مدیره و آزاده جمالی بشماره ملی ۲۲۹۸۶۷۱۲۳۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسام محمدزهی ببشماره ملی ۲۹۹۱۷۱۰۵۰۰ به سمت مدیرعامل همگی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای محمد وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره و حسام محمدزهی به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای حسام محمدزهی بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بازرس اصلی و علی البدل: خانم/آقای رضا نیک نژاد به شماره ملی ۲۱۶۰۱۰۵۳۷۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای/خانم ساره بوستانی به شماره ملی ۳۵۰۱۰۲۸۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۶۰۶۶۲۱۲۶۵۴۲۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091278
آگهی تغییرات شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ آقای محمد وطن دوست با کد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ آقای محمد حسین پوردرویش محمدی با کد ملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ و آقای لیث کریمی پور با کد ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ ش۹۵۰۸۰۳۹۱۲۷۶۰۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529139
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به جای آقای لیث کریمی پور دارنده ک. م ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ آقای عباس عباسی زاده به کد ملی ۰۱۱۱۴۱۳۱۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۰۳۳۱۱۷۴۳۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655650
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تصمیم فردا پارس درتاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۸۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۷۲۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور بازرگانی صادرات و واردات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ارائه امور مشاوره در زمینه های کسب و کار فروش محصولات روی وبسایت.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید مطهری ـ خیابان شهید استاد مطهری ـ خیابان شهید سلیمان خاطر ـ پلاک ۱۳۰ ـ مجتمع تجاری اداری امیر اتابک ـ طبقه سوم ـ واحد ۳۰۳ ـ کدپستی ۱۵۷۵۹۴۵۳۳۹ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای احمد کریمی پور به شماره ملی ۰۲۵۰۱۱۶۵۳۷ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن کریمی پور به شماره ملی ۰۲۵۰۵۱۳۰۰۵ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی کریمی پور به شماره ملی ۰۲۵۲۳۹۴۰۹۷ دارنده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای لیث کریمی پور به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ دارنده ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم زهراء شاکر به شماره ملی ۴۷۱۱۱۱۸۷۷۲ دارنده ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای لیث کریمی پور به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم زهراء شاکر به شماره ملی ۴۷۱۱۱۱۸۷۷۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تهعد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضا هر یک از اعضا هیات مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۲۳۸۸۶۸۷۴۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073813
آگهی تغییرات خیریه انصار الحسین ع تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۹۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز ناجا بشماره ۹۷۶۶۴۰۷/۵۲۱۴/۵۱۶/۱/۰۲/۰۳/۰۲/۱۷۱۴ مورخ ۲۷/۱/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر ۴۱ ماده و ۳۰ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید اعضا هیات امنا بشرح ذیل انتخاب شدند ودیع سمینه به شماره ملی ۰۰۵۹۷۴۳۴۴۱ آقای محمد نباتی به شماره ملی ۰۰۱۴۸۶۶۷۵۷ - آقای حیدر وکیلی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۵۹۳۱۴ آقای لیث کریمی پور به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ - آقای سیدمحمد شهرستانی به شماره ملی ۰۳۳۳۵۴۵۳۷ - آقای مهدی وکیلی به شماره ملی ۰۰۱۷۹۸۵۰۶۴ - خلیل سالمی۴۷۲۰۳۹۳۱۸۷ - سیدعلی شهرستانی ۰۰۳۳۳۵۴۵۱۰ - جلال وکیلی ۰۰۱۶۰۰۷۸۰۸ - صفا کفائیان ۰۴۵۱۱۹۸۶۰۳ - حسن شوشتری زاده ۴۷۲۲۳۶۸۷۷۵ پ۹۷۰۳۲۲۹۸۹۲۱۴۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک