حسنعلی بکائی

آقای حسنعلی بکائی

کد ملی 0450157016
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 733944
آگهی تغییرات شرکت بین المللی شاهکار بتن آذرخش (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۴۲۰۵۵۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۰۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۵/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای کریم کولجی به شماره ملی۴۳۲۳۲۱۸۰۵۲ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای رحمن غنمی به شماره ملی۲۲۷۹۴۶۵۱۱۶ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ و خانم سهیلا مرادآبادی به شماره ملی۰۰۷۸۶۵۰۷۰۴ و آقای بهراد بهروزیه به شماره ملی۰۰۶۱۶۰۳۰۶۶. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سهیلا مرادآبادی به شماره ملی۰۰۷۸۶۵۰۷۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهراد بهروزیه به شماره ملی۰۰۶۱۶۰۳۰۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهراد بهروزیه به شماره ملی۰۰۶۱۶۰۳۰۶۶ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۶ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، تهرانسر اصلی، کوی عیوض لو، پ۲۹ ساختمان یاس، ورودی بی، کدپستی۱۳۸۸۶۵۴۹۱۶ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۶۷۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940317
آگهی تغییرات شرکت گاتا دژ بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۰۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۲۸۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رسول مرادنیا به شماره ملی ۲۸۰۲۷۷۸۴۵۵ و آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ و خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: رسول مرادنیا به شماره ملی ۲۸۰۲۷۷۸۴۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ بسمت مدیرعامل. ۴ همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۵۵۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044635
آگهی تغییرات شرکت آرتا گستر یکتا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۴۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۱۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058099
آگهی تغییرات شرکت الیت عمران بیکران سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۸۱۵۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۷۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به با مسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد، که تماما پرداخت گردیده است. و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل میباشد: آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۲۰۰ ریال، خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۶۰۰ ریال، خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۳۴۲۴۷۹۳ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۲۰۰ ریال ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۳۴۲۴۷۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۳۴۲۴۷۹۳ به سمت مدیرعامل ۴۱ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا آقای حسنعلی بکایی (احدی از شرکا) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۸۰۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062052
آگهی تغییرات شرکت سیویل بتن دلپسند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: خانم نادیه غلامی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۲۰۰ ریال، آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۶۰۰ ریال، آقای نستوه صدوقی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۵۳۸۱۹ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۲۰۰ ریال. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نستوه صدوقی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۵۳۸۱۹ سمت عضو هیئت مدیره، آقای نستوه صدوقی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۵۳۸۱۹ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۹۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065876
آگهی تغییرات شرکت پرگاس سازه و پل سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: آقای سید مهدی مبین به شماره ملی ۱۳۸۲۷۵۷۲۷۱ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۲۰۰ ریال، آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۶۰۰ ریال، آقای نوید صدوقی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۶۴۷۱۸ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۲۰۰ ریال ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای نوید صدوقی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۶۴۷۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای نوید صدوقی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۶۴۷۱۸ بسمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۱۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076008
آگهی تغییرات شرکت پولاد عمران آپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۹۷۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهر ری خ غیوری بعد از چهارراه خط آهن پ ۲۵۰ واحد ۴ کدپستی ۱۸۵۷۹۵۳۵۷۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱۳ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده به تصویب رسید. ۲۳ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۲۰۰ ریال، آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۶۰۰ ریال، آقای حسین رعنایی به شماره ملی ۵۲۴۹۷۰۵۵۸۸ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۲۰۰ ریال. ۳۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین رعنایی به شماره ملی ۵۲۴۹۷۰۵۵۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسین رعنایی به شماره ملی ۵۲۴۹۷۰۵۵۸۸ به سمت مدیرعامل، ۴۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۶۴۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133675
آگهی تغییرات شرکت بارز عمران گاتا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین امیری استیار به کد ملی ۱۳۸۱۳۱۰۳۴۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. مجید مجیدی به کد ملی ۰۰۶۴۲۶۰۹۹۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: خانزاده بهمنی به کد ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ دارای ۰۰۰/۲۰۰ ریال حسنعلی بکائی به کد ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ دارای ۰۰۰/۶۰۰ ریال حسنعلی خسروی زاده فروشانی به کد ملی ۱۱۴۱۵۰۸۲۱۴ دارای ۰۰۰/۲۰۰ ریال حسین امیری استیار به کد ملی ۱۳۸۱۳۱۰۳۴۶ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال مجید مجیدی به کد ملی ۰۰۶۴۲۶۰۹۹۲ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران پائین‌تر از میدان جمهوری برج شهاب ۳ پلاک ۳۲۷ کدپستی: ۱۳۴۶۹۹۵۵۵۳۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۶۸۲۱۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133679
آگهی تغییرات شرکت طراحان موفق آریایی بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزانه حائری به کد ملی ۴۲۸۴۸۸۳۴۰۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. فرهاد شاه محمدی به کد ملی ۰۰۶۳۴۸۵۷۹۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: زهرا روستائی به کد ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ دارای ۰۰۰/۲۰۰ ریال حسنعلی بکائی به کد ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ دارای ۰۰۰/۶۰۰ ریال حسین رعنائی به کد ملی ۵۲۴۹۷۰۵۵۸۸ دارای ۰۰۰/۲۰۰ ریال فرزانه حائری به کد ملی ۴۲۸۴۸۸۳۴۰۲ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال فرهاد شاه محمدی به کد ملی ۰۰۶۳۴۸۵۷۹۶ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ستارخان شادمان ساختمان مادر طبقه ۵ واحد ۱۱ کدپستی: ۱۴۵۶۶۵۶۳۷۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۶۸۲۱۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268556
آگهی تغییرات شرکت مشاهیر ماهر بتن بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ رستمی گله به شماره ملی ۵۵۵۸۸۲۶۴۴۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۵۰/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای جواد کرمی ورنامخواستی به شماره ملی ۱۱۷۱۳۴۸۵۳۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای مصطفی ثابت ورنامخواستی به شماره ملی ۱۱۷۱۳۴۷۱۴۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای ولی احمدی سرصحرا به شماره ملی ۱۸۴۱۲۵۳۶۱۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای اصغر علیخانی گله به شماره ملی ۱۱۷۰۶۲۷۸۱۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد: آقای هوشنگ رستمی گله به شماره ملی ۵۵۵۸۸۲۶۴۴۴ دارای ۰۰۰/۶۵۰/۱ ریال، آقای جواد کرمی ورنامخواستی به شماره ملی ۱۱۷۱۳۴۸۵۳۳ دارای ۰۰۰/۴۵۰ ریال، آقای مصطفی ثابت ورنامخواستی به شماره ملی ۱۱۷۱۳۴۷۱۴۶ دارای ۰۰۰/۳۰۰ ریال، آقای ولی احمدی سرصحرا به شماره ملی ۱۸۴۱۲۵۳۶۱۸ دارای ۰۰۰/۱۵۰ ریال، آقای اصغر علیخانی گله به شماره ملی ۱۱۷۰۶۲۷۸۱۱ دارای ۰۰۰/۴۵۰ ریال، آقای مهرداد قدیری به شماره ملی ۱۲۸۸۰۷۹۷۵۳ دارای ۰۰۰/۲۰۰ ریال، خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۳۴۲۴۷۹۳ دارای ۰۰۰/۲۰۰ ریال، آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ دارای ۰۰۰/۶۰۰ ریال، آقای سید وحید نادری به شماره ملی ۱۶۵۱۸۶۵۸۲۵ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال و آقای محمدعلی جعفری شورغین به شماره ملی ۰۳۸۳۹۱۴۶۵۵ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال، تعداد اعضای هیئت مدیره به ۶ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه شرکت در واحد ثبتی اصفهانی به نشانی اصفهان فولادشهر محله سی ۴ خ تختی روبروی مجتمع آفتاب پلاک ۲۷ کدپستی ۸۴۹۱۷۵۴۸۵۴ تأسیس گردید. پ۱۷۴۸۰۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424397
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آرمان بنای رستهم در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۳ شماره ثبت ۴۵۳۱۴۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۹۹۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی، راهسازی، سد سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات، تاسیسات ساختمانی، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به تجهیزات برقی الکترونیکی، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مزایدات و مناقصات خصوصی دولتی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت مجاز که در راستای اهداف شرکت لازم و ضروری است. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهر ری، خیابان شهید غیوری، پاساژ صدوق پلاک ۲۱ کدپستی ۱۸۶۱۹۶۷۶۷۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۶۰/۱۴۴۱ مورخ ۴/۱۲/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت کد ۰۱۴۴۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: فرنوش آرامش بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نادیه غلامی بسمت رئیس هیئت مدیره ماریه غلامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ماریه غلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانزاده بهمنی بشماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی. حسنعلی بکائی بشماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۱۳۰۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550664
آگهی تاسیس شرکت ساختار گهر هزاره سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۰۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۳۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب و فاضلاب ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیت‌های خدماتی، تاسیسات و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی، ساختمان، انبوه‌سازی و شهرک‌سازی ایجاد و راه‌اندازی خطوط انتقال نفت و گاز شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ میدان رسالت ـ خ هنگام ـ شمیران نو ـ میدان پاکدامن ـ خ ابوذر ـ کوچه دوم غربی ـ پلاک ۵۶ ـ کدپستی ۱۶۷۷۷۷۹۷۹۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۳۸ مورخ۲۹/۶/۱۳۹۱نزد بانک دی شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است.و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9587790
آگهی تاسیس شرکت راه کومه مشاهیر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۸۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور عمرانی اعم از ساخت و ساز، ابنیه، محوطه‌سازی، راه سازی، پل سازی، تونل سازی و معماری و طراحی داخلی و خارجی، بنا، برج سازی و ساخت مجتمع‌های توریستی و گردشگری و هتل و ارائه مشاوره در زمینه‌های فوق. انجام امور زراعی و به زراعی شامل کاشت، داشت و برداشت کلیه محصولات کشاورزی و ایجاد کشت و صنعت و صنایع وابسته شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، کلیه امور مربوط به تجهیزات برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آیت اله مدنی خ سجاد پ ۱۸۳ واحد۱ ـ کدپستی ۱۶۳۶۸۴۶۳۴۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۲۱۶۱ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617281
آگهی تاسیس شرکت بتن دیانا هزاره سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۰۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۴۰۵در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن و کلیه فعالیت‌های خدماتی، تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم‌ها و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب انبوه‌سازی و شهرسازی، ایجاد پروژه‌های ساختمانی و ابنیه اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی دولتی و خصوصی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آیت‌اله مدنی ـ کوچه رمضانی ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۶۴۴۶۳۸۵۳۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۴۲۱۶۳ مورخ۲۹/۶/۱۳۹۱نزد بانک صادرات شعبه خ آیت‌اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم خانزاده ‌بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9866707
آگهی تغییرات شرکت بین المللی دژ ابنیه آزالیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۵۳۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۲۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۴/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ و خانم آناهیتا مینوئی به شماره ملی۰۰۵۰۹۱۶۶۱۰ و آقای کوروش کمالی به شماره ملی۴۱۳۲۴۶۳۰۵۲ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آناهیتا مینوئی به شماره ملی۰۰۵۰۹۱۶۶۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کوروش کمالی به شماره ملی۴۱۳۲۴۶۳۰۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کوروش کمالی به شماره ملی۴۱۳۲۴۶۳۰۵۲ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران تهرانسر اصلی ک عیوض لو پ۲۹ ساختمان یاس ورودی بی کدپستی۱۳۸۸۶۵۴۹۱۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ آقای مجید خورشید دوم به شماره ملی۰۸۵۹۳۰۳۹۳۴ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای امیر توکلیان فراهانی به شماره ملی۰۰۷۱۴۲۱۰۸۴ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۰۵/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049120
آگهی تاسیس شرکت ماوی عمران پهلوان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۴/۷/۹۱ تحت شماره۴۲۹۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۹۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، راههای زمینی، عملیات آسفالتی و کلیه فعالیت‌های خدمات، تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم‌ها و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب، انبوه‌سازی و شهرسازی، ایجاد پروژه‌های ساختمانی و ابنیه، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی دولتی و خصوصی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خ آیت‌اله مدنی ـ کوچه رمضانی ـ پلاک۲۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی۱۶۴۴۶۳۸۵۳۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۶۴۲۱۶۲ مورخ۲۹/۶/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت‌اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373164
آگهی تاسیس شرکت پیمانکار چشام سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تحت شماره ۴۲۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۸۴۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تاسیسات فنی آب فاضلاب شهری و روستایی و پیمانکاری مشارکت طراحی و نظارت فنی و اجرا کلیه پروژه های عمرانی تاسیساتی ساختمانی شهرسازی ساخت راهها نظیر اصلی و فرعی و بزرگراهها ایجاد و حفظ و نگهداری فنی فضای سبز شهری کابل کشی و برق ساختمان دکوراسیون داخلی و نماسازی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان آیت الله مدنی خیابان سجاد پلاک ۱۸۳ واحد ۱ـ کدپستی ۱۶۳۶۸۴۶۳۴۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۲۱۵۷ مورخ ۲۵/۶/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی بشماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی بشماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10823305
آگهی تاسیس شرکت سروش راه شمیم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۸۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب و فاضلاب ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیت‌های خدماتی، تاسیساتی و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی، ساختمان، انبوه سازی و شهرک سازی، ایجاد و راه‌اندازی خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت خ هنگام شمیران نو میدان پاکدامن خ ابوذر کوچه دوم غربی پ ۵۶ ـ کدپستی ۱۶۷۷۷۷۹۷۹۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ نزد بانک دی شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114517
آگهی تغییرات شرکت ماهر سازه آمیتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۲۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا رحیمی به ش م ۰۶۸۱۸۱۶۲۶۰ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نادیه غلامی به ش م ۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن قیاسی به ش م ۳۹۶۱۱۱۰۹۱۳ سمت نائب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای حسنعلی بکائی ش م ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی ۳۳۲۹۴۲۶۱۰۱ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قرارداد‌ها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۷۳۰۲۵۷۳۸۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232775
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن کاران آرنیکا درتاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۳۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۶۵۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور.اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ تهرانسر ـ خیابان اصلی ـ خیابان آقا کثیری ـ پلاک ۲۱ واحد ۱۶ کدپستی ۱۳۸۷۹۷۹۷۳۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی بانکی شماره۴۵/۹۵/۱۰۴۳ مورخه۱۵/۰۹/۱۳۹۵ بانک پارسیان شعبه ستارخان پرداخت گردیده است. اولین مدیران: مجید متفکرنیا به شماره ملی ۰۰۶۵۳۱۴۷۱۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. فاطمه هادی زاده به شماره ملی ۳۴۶۹۹۵۱۱۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ به سمت بازرس علی البدل و حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۰۱۲۴۶۹۴۰۰۳۹۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736417
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سازه ضربدر درتاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۳۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۰۴۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی و مشاور از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، انجام کارهای حسابداری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور.اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ صادقیه ـ بزرگراه محمد علی جناح ـ میدان دوم صادقیه ـ پلاک ۱۵۱۸ ـ مجتمع گلدیس ـ طبقه زیر زمین ـ واحد ۵۶.۱ ـ کدپستی ۱۴۵۱۷۹۶۱۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اوارق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۰۸۱۵۹۱۹۵۵۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764556
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کوشا بتن مشاهیر درتاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۳۵۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۰۹۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری. سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام امور بازرگانی وحق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگیهای داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی. موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز ـ شهرستان کرج ـ بخش مرکزی ـ شهر کرج ـ شهرک جهان نما ـ خیابان (سرو ۱) ـ کوچه صدف سوم شرقی ـ پلاک ۰ ـ ساختمان جهان نما ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۱۵۹۸۱۹۵۷۰ سرمایه شرکت مبلغ ریال مشتمل بر ۱۰۰۰۰۰۰ریاال می باشد. اسامی شرکا و یا موسسین اعضا هیئت مدیره: خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره وقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۲۶۶۵۱۹۸۲۹۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983706
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مانا دژ مشاهیر درتاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۲۹۴۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری. سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی وحق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگیهای داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز - شهرستان کرج - بخش مرکزی - شهر کرج-شهرک جهان نما-خیابان (سرو ۱)-کوچه صدف سوم شرقی-پلاک ۰-ساختمان جهان نما-طبقه همکف-- کدپستی ۳۱۵۹۸۱۹۵۷۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ماریه غلامی به شماره ملی ۰۰۷۸۳۵۵۴۱۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۵۷۰۱۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۲۸۳۹۶۳۲۰۱۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک