اصغر عارفی

اصغر عارفی

کد ملی 4500746358
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 557661
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت صنایع آجر ماشینی فیروز آباد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۴۷۱۰ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به جای اکبر محققی به کدملی ۰۴۹۱۱۶۸۴۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و اکبر محققی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۳۳۶۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1003015
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۸/۹۱ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به ش م۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ به نمایندگی مجید کیانپور به ک م۰۰۵۵۳۴۲۰۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان به ش م۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳ به نمایندگی امیرحسین احمدزاده نامدار به ک م۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمان و توسعه فن آوری به ش م۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷ به نمایندگی اصغر عارفی به ک م۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن به ش م۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به نمایندگی عظیم رهنورد واقف به ک م۲۵۹۴۱۶۰۱۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به ش م۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به نمایندگی صالح نقی پورویجویه به ک م۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۲۱۳۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218616
آگهی تغییرات شرکت واسپاری سپهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۹۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی محمد نظرپورکاشانی کد ملی ۱۲۶۲۲۱۳۰۲۹ به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش به عنوان رییس هیئت مدیره و اصغر عارفی کد ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عبداله فتاحی کد ملی ۰۰۳۹۹۳۲۳۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به عنوان عضو هیئت مدیره و کریم بروفرد کد ملی ۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به عنوان عضو هیئت مدیره و علی عقدائی کد ملی ۰۰۳۷۲۲۵۳۵۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر بعنوان عضو هیئت مدیره و جلال پرهیزکار کد ملی ۱۸۱۹۰۵۴۲۶۸ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و صرفا در ذیل قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی با مشتریان امضاء مدیرعامل در حکم امضاء مجاز شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۳۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242814
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۶/۸/۹۲: ۱ آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد با کد ملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره سید مهدی طبیب زاده با کد ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ بنمایندگی از سازمان عمران کرمان بسمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی با کد ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ بنمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین رحمتی با کد ملی ۰۶۵۲۲۱۴۳۹۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین بسمت عضو هیئت مدیره و سعید رضا عاصمی زواره با کد ملی ۱۲۸۴۸۵۵۱۳۹ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره مسعود صفا خواه با کد ملی ۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی اوراق عادی باامضا ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت به هیئت مدیره تفویض گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۴۷۲۴۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398586
آگهی تغییرات شرکت آتیه اندیشان سپهر مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۹۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۸۹۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کاظمی به شماره ملی۶۲۱۹۶۵۷۹۴۲ به نمایندگی از طرف شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان با شماره شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷ به جای آقای سید بهاالدین علائی فرد۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرسول دری اصفهانی به شماره ملی۱۲۸۶۳۲۰۶۱۵ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه اندیشان سپهر شرق با شماره شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۹۴۴۱ به جای آقای یوسفعلی شریفی ۶۳۳۹۳۵۹۷۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی به شماره ملی۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت پردازش گران سامان با شماره شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴ به جای آقای علی فرید زاد۰۰۸۰۸۷۷۹۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و آقای محمدعلی درویشی (خارج از اعضاء) به شماره ملی۳۰۵۰۰۸۱۵۹۷ به سمت مدیرعامل تعیین شدند. اسناد تعهدآور اوراق بهادار و چکهای صادره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۸۴۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470282
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه آریا شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۹۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر عارفی به کد ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ بعنوان رییس هیئت مدیره و رحیم اسماعیلی دانا به کد ملی ۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ به نمایندگی شرکت عمران مسکن گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره و محمدرضا کریمی به کد ملی ۰۰۵۷۱۹۵۷۰۶ به نمایندگی از شرکت لیزینگ گستر آریا به کد ملی ۱۰۱۰۴۰۹۳۷۴۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و غلام حسین احمدی به کد ملی ۱۲۸۹۳۶۹۶ به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۰۸۲۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و حسن خورسند مودب به کد ملی ۰۰۴۳۸۲۳۶۹۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۲۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس یا نایب رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۱۶۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642752
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصادنوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ اصغر عارفی به کد ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ نماینده شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662894
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به کدملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه همیاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۴۶۸ به نمایندگی علی دهقانی منشادی به کدملی ۰۰۳۹۷۱۱۵۰۱ و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ و شرکت امید آیندگان سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۱۳۹ به نمایندگی مهدی کرباسیان به کدملی ۱۲۸۶۴۱۲۴۴۷ و شرکت پایاپای ملی به کدملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ به نمایندگی مهدی فتاحی به کدملی ۴۴۳۱۴۸۹۱۴۲ و شرکت کارت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ به نمایندگی محمدرضا عارفی به کدملی ۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ علی دهقان منشادی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی کرباسیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده ضمنا هیئت مدیره به مرتضی داودی اختیار داد که بجای هر یک از اعضاء هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور را امضاء نماید و نیز کلیه نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه توسط هیئت مدیره تصویب و به وی تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9851847
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ حسن معتمدی به کدملی ۵۸۸۹۴۷۱۹۹۶ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی عزیزی به کدملی ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ به نمایندگی از کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی دهقانی به کدملی ۴۶۰۸۹۶۹۱۹۶ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ و نصراله طهماسبی آشتیانی به کدملی ۰۰۴۵۲۳۹۹۸۳ به نمایندگی از شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷ و اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ بجای عیسی شهسوارخجسته به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و غلامعلی غلامی به کدملی ۰۴۵۱۸۶۹۱۹۲ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضای مجاز جهت برداشت از حسابهای بانکی و مکاتبات عادی و قراردادهای شرکت بشرح ذیل میباشد: ۱ حسابهای بانکی مستقر در مرکز شرکت (تهران) و حسابهای بانکی مربوط به واریز وجوه حق بیمه در شهرستانها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نصراله طهماسبی آشتیانی عضو هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا معاون امور شعب و بازاریابی یا مدیرمالی همراه با مهر شرکت ۲ برداشت از حسابهای مربوط به پرداخت خسارت در تهران با امضای مدیرعامل یا مدیر مالی به اتفاق امضای یکی از معاونین فنی یا امور شعب و یا بازاریابی همراه با مهر شرکت ۳ برداشت از حسابهای مربوط به پرداخت خسارت و کارمزد در شهرستانها با امضای مسئول شعبه به اتفاق امضای رئیس منطقه یا یکی از پرسنل شرکت که به تائید مدیرعامل تعیین میشود ترجیحا مسئول مالی شعبه همراه با مهر شعبه ۴ امضای سایر اوراق بهادار از قبیل سفته در شعب مطابق بند ۳ فوق میباشد ۵ مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10142586
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۰ اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسین سیدشفیعی به کدملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا کامرانی جویمند به کدملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و علی ممیزان به کدملی ۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی ۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد ضیائی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10404367
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۲۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ثقفی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای خسرو صداقت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت عمرانی مسکن گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامعلی شفیعی پنجکی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ گستر آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا کیارستمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آجر ماشینی فیروزآباد سهامی خاص با نمایندگی آقای سجاد سیاح بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی به شماره ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۵/۱۳۹۱ ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11069468
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۳۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ و شرکت تامین سرمایه هنزا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶ و حمید شایگان به کدملی۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ و فرشید کازرانی به کدملی۰۰۳۵۰۵۸۴۹۸ و سید ابراهیم شریعت به کدملی۰۳۸۳۵۵۲۹۳۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۲/۸۹ اصغر عارفی به کدملی۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه هنزا به سمت عضو هیئت مدیره و سید ابراهیم شریعت به سمت رئیس هیئت مدیره، سید محمدصدر هاشمی نژاد به کدملی۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرشید کازرانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11097428
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۱۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدفرشید معصومی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۶۳۰۸۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید جلال دوست آستانه به شماره ملی ۲۷۳۹۲۲۱۹۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اصغر عارفی به شماره ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ و خانم لعیا درگاهی فدائی به شماره ملی ۳۲۵۵۸۴۶۹۴۳ و مهری بیاتی به شماره ملی ۳۸۷۱۴۹۹۹۷۸ تا تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130335
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، احمد ضیائی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعیدرضا عاصمی زواره به کدملی ۱۲۸۴۸۵۵۱۳۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ عنوان عضو هیئت مدیره و محسن بهرامی ارض اقدس به کدملی ۰۹۴۰۴۲۷۵۱۶ به نمایندگی از شرکت سیمان و آهک همدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۸۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مسعود صفاخواه به کدملی ۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و علی اصغر خرمی شریف به کدملی ۰۴۲۰۱۲۶۱۰۴ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732350
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم بروفرد به کدملی ۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲ بنمایندگی از شرکت نفت سپاهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹جایگزین آقای اصغر عارفی با کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸به عنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردید. و آقای وحید باقری خیر آبادی به کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد حسین قائمی به کدملی ۱۸۱۵۳۴۱۲۸۹به سمت نائب رییس هیأت مدیره وآقای مصطفی امید قائمی به کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل در سمتهای خود ابقا گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قرار دادها و چک و سفته با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا باامضا متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه مهر شرکت ویا با امضا رئیس هیأت مدیره همراه مهر شرکت معتبراست. پ۹۵۰۱۱۸۴۰۰۶۵۱۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810502
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۴۶۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر عارفی با کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود وکلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. امضا اوراق و اسناد بهادار تا سقف ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (بیست میلیارد) ریال با امضای معاونت مالی و بودجه همراه با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبراست. اختیارات بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱و۲۲ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۳۰۳۹۹۷۷۸۴۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921073
آگهی تغییرات شرکت انرژی آفتاب سیوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین کمالوند به شماره ملی:۰۰۵۸۲۸۰۱۸۹ به سمت مدیرعامل، آقای اصغر عارفی به شماره ملی:۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سروش سالم به شماره ملی: ۱۸۴۱۶۷۷۴۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود صفاخواه به شماره ملی: ۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و آوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و و آوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۳۰۶۵۴۲۱۸۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031035
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر عارفی به کدملی شماره ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای عباس بنی شریف به کدملی شماره ۴۶۲۰۱۴۴۷۹۷ به نمایندگی مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۷۲۵۹۰ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل عابدی شیرین آبادی به کدملی شماره ۳۹۳۳۲۱۱۶۸۹ به نمایندگی از افق زرین محاسب با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای پیمان شاه علی به کدملی شماره ۰۰۵۸۷۹۷۰۵۱ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ستار شکوری به کدملی شماره ۵۰۵۹۸۹۹۴۰۳ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۸۱۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۳۱۴۲۳۴۲۲۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13739770
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ به نمایندگی اکبر لطفی به شماره ملی ۱۲۸۶۷۵۱۴۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ به نمایندگی مصطفی احمد زاده به شماره ملی ۶۶۱۹۶۵۷۵۳۲ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به نمایندگی اصغر عارفی به شماره ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی سید رحیم شریف موسوی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۸۰۹۳۶ عضو هیئت مدیره و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۵۰۳ به نمایندگی محمد رضا موثقی نیا به شماره ملی۰۰۳۴۵۴۶۹۰۱ عضو هیئت مدیره و عبدالمجید محمدی به شماره ملی ۱۹۱۰۳۲۱۸۲۶ مدیرعامل اولویت صاحبان امضاءهای مجاز به شرح زیر تعیین گردید: مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره. رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل پیوست تعیین گردید. ش۹۶۰۹۱۱۷۹۶۱۲۲۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184240
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر عارفی با کدملی۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره , آقای مهدی مظهری با کدملی ۰۰۴۰۳۶۲۷۲۸ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۴۳۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره , آقای رضا حدادیان با کدملی۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ عنوان عضو هیئت مدیره , آقای محمدعلی وحدتی با کدملی ۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به نمایندگی اقای محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به سمت عضوهیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیبت هر یک به همراه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۰۳۶۹۵۱۲۶۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197518
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر عارفی به شماره ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۶۹۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عیسی حسین پناه به شماره ملی ۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی مظهری به شماره ملی ۰۰۴۰۳۶۲۷۲۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی فراساحل پترو بینا کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۳۸۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی وحدتی به شماره ملی ۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱ به نمایندگی از شرکت ای اف اس کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۱۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای یحیی موسوی بیوکی به شماره ملی ۴۴۳۳۰۴۴۵۵۵ به نمایندگی از شرکت تجارت پایاطاها به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۵۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای قاسم باقری به شماره ملی ۰۰۳۹۲۴۴۹۴۶ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۱۱۵۴۷۸۹۷۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک