روح اله لهرابیان

آقای روح اله لهرابیان

کد ملی 4500082964
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12810565
آگهی تغییرات شرکت ملی ازادراه قزوین زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ بنمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدعلی ایزدی به شماره ملی ۱۰۹۰۹۰۸۷۹۲ بنمایندگی از بانک ملی ایران بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای بهرام صفری زنجانی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۱۵۲۰۵ بنمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اقدامات حقوقی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی و تجدیدنظرخواهی در تمام مراحل دادرسی با مدیرعامل و در غیاب ایشان به یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت تفویض میگردد. پ۹۵۰۳۰۳۴۲۵۳۴۸۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095261
آگهی تغییرات شرکت آزاد راه زنجان تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۰۹۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرت مجیدزاده به شناسه ملی ۱۴۶۵۵۶۶۲۶۰ به نمایندگی از طرف شرکت ملی آزادراه قزوین زنجان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۵۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد سپهری به شناسه ملی ۳۸۷۴۴۲۵۶۱۴ به نمایندگی از طرف بانک صادرات به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله لهرابیان به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد بود. امضای کلیه مکاتبات و اقدامات حقوقی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع اعم از حقوقی و کیفری علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی و تجدیدنظرخواهی در تمام مراحل دادرسی به مدیرعامل و در غیاب ایشان به یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تفویض می‌گردد. پ۹۵۰۸۰۵۲۲۷۹۴۶۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404773
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹ با نمایندگی آقای روح الله لهرابیان کدملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ با نمایندگی آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی کدملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه فن افزار توسن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۰۹۷۶ با نمایندگی آقای حبیب رودساز کدملی ۱۸۱۶۸۹۳۴۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴ با نمایندگی آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد کدملی ۴۴۴۹۳۸۸۵۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت داده کاوان هوشمند توسن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۴۱ با نمایندگی آقای جمیل جلیلیان کدملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده اعتبار هیئت مدیره تا تاریخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۰۹۸۵۷۱۷۰۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590786
آگهی تغییرات شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز احمدی به کدملی ۴۲۸۴۵۳۷۰۳۲ به سمت رئیس هیأت مدیره؛ آقای وحید باقری خیرآبادی به کدملی ۱۴۶۵۳۱۵۴۹۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره؛ آقای روح الله لهرابیان به کدملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای جواد ضیائی به کدملی ۰۰۳۵۲۹۹۸۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای رضا زرنوخی به کدملی ۰۴۵۰۴۹۸۶۴۶ به سمت عضو هیأت مدیره ومدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت، همچنین اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیأت مدیره طبق ماده ۳۹ اساسنامه به استثنای بندهای ۲، ۳، ۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ به مدیر عامل تفویض گردید. پ۹۶۰۶۱۲۲۹۹۸۵۳۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715131
آگهی تغییرات شرکت ردان سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ با نمایندگی آقای روح اله لهرابیان کدملی: ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره وشرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین (سهامی خاص) به شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹ با نمایندگی آقای فرامرز ارجمندی کدملی: ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره وشرکت کیش ویر (سهامی خاص) به شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۵۲۸۹۳۹ با نمایندگی آقای محمود بهشتی اردکانی کدملی: ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ به سمت رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۲۴۵۷۴۹۲۵۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13891028
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمیل جلیلیان با کدملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره احمد افتخاری علی آبادی با کدملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ بنمایندگی از شرکت ردان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره روح اله لهرابیان با کدملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان به شناسه ملی۱۴۰۰۶۸۱۹۳۲۰ به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۲۰۵۸۴۹۵۵۱۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13898258
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های کاربردی کلان همگام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۰۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان کدملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهرام ایرانی عموقین کدملی ۱۴۶۱۶۰۸۴۱۴ به نمایندگی از شرکت سامانه‌های یکپارچه بزرگ فردا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۰۷۷۵ بجای آقای محمد صادقی بشماره ملی ۰۸۷۱۵۱۰۹۷۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره خانم مرضیه پنبه ئیان کدملی ۳۸۷۳۸۵۱۶۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای مهدی رازپوش نظری کدملی ۱۳۸۰۱۴۶۵۹۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای فرهاد بهمنی کدملی ۴۲۱۹۵۰۵۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۷۱۳۱۹۷۲۸۶۷ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13923569
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۱۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۲۱۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی، خرید، فروش، واردات، صادرات، تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع و ترخیص کالا از گمرکات داخلی کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی و ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی و شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری و شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانهای دولتی و خصوصی. سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکتها و موسسات داخلی و خارجی. اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی به صورت ارزی و ریالی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سرمایه گذری مستقیم و یا خرید سهام در داخل و خارج از کشور، مشاوره جهت ارائه خدمات مدیریتی و طراحی سیستم و بازاریابی. اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی و تاسیس شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج از کشور، شرکت و برگزاری نمایشگاها و کنفرانس ها و همایشهای داخلی و بین المللی، بطور کلی انجام کلیه امور مرتبط با موضوع و اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ میدان کوشیار ـ خیابان شهید عقیل خلیل زاده ـ پلاک ـ ۲۸ ـ طبقه پنجم ـ واحد شمالی ـ کدپستی ۱۹۶۹۷۳۳۷۲۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۷۳۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار با کد ۱۴۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ و به نمایندگی روح اله لهرابیان به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ردان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ و به نمایندگی سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ و به نمایندگی جمیل جلیلیان به شماره ملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، امضا یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۰۸۲۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۱۶۸۹۴۹۴۰۵۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930784
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های یکپارچه سیمرغ تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۷۱۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کتایون بیات به شماره ملی ۴۱۳۲۱۳۴۵۹۸ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور تجارت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۲۳۸۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و روح اله لهرابیان به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بابک محبوبی به شماره ملی ۲۹۷۱۸۶۷۶۱۷ به نمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علی کشوری شاد به شماره ملی ۳۸۷۴۴۷۴۶۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره وجعفر پشامی به شماره ملی ۴۳۲۳۵۲۶۶۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا کریمی به شماره ملی ۰۰۴۲۹۰۶۷۶۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در صورت غیاب هر یک از آنان با امضاء فرد حاضر و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه اوراق عادی و اداری شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۰۵۴۴۲۳۹۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951141
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامانه پرداخت های نوین در آزاد راه ها درتاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۵۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۷۷۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :موضوع شرکت عبارت است از: تامین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره برداری و انتقال پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه پرداخت های نوین در آزادراه های کشور با استفاده از فناوری های برخط، بی سیم، رادیویی و سایر فناوری های روز دنیا، وفق قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و الحاقات و اصلاحات بعدی و آئین نامه اجرای قانون مشارکت مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۹۴ هیئت وزیران، و نیز انجام مطالعات تکمیلی و انجام کلیه فرایندهای وارداتی موضوع شرکت از خارج از کشور، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی و اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط و اخذ کارت بازرگانی در ارتباط با فعالیت های موضوع شرکت، عضویت در انجمن های صنفی مرتبط، طراحی، ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و عمرانی مرتبط، انجام پرداخت های الکترونیکی، اخذ نمایندگی برای فناوری های مرتبط با سامانه های پرداخت الکترونیکی برخط، بی سیم، رادیویی و غیره، مشارکت با سایر شرکت های داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیت های فوق، برگزاری یا شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی. باستناد مجوز شماره ۱۰۶۱۸۵/۴۷ مورخ ۱۷/۰۸/۹۶ وزارت راه و شهرسازی ( معاونت ساخت و توسعه آزادراهها).مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید فرشاد ایازی (نهم)-خیابان شهید عبدالمجید صابونچی-پلاک ۱۰۹-طبقه اول-واحد ۱ کدپستی ۱۵۳۳۷۷۳۴۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۵۴.۱۱۸۹ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک پارسیان شعبه چهارراه تختی با کد۱۰۵۴.۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره تجارت الکترونیک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳ و به نمایندگی احسان کدخدائی الیادرانی به شماره ملی ۱۲۸۵۱۰۶۸۵۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه سامانه های نرم افزاری نگین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹ و به نمایندگی روح الله لهرابیان به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ و به نمایندگی حمیدرضا رضاپناه به شماره ملی ۰۰۶۱۷۱۹۳۳۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴ و به نمایندگی میر حسام حاجی میری به شماره ملی ۴۳۲۲۲۷۹۸۵۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آتی شهر هوشمند ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۹۳۷۷۰ و به نمایندگی عباس اربابی به شماره ملی ۲۲۹۷۹۴۴۲۵۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه امیری به شماره ملی ۴۸۹۹۷۵۰۴۰۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور ازقبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب انان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرسان آقای پیام جهانمرد به شماره ملی ۱۲۸۹۰۶۳۰۲۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای بابک محبوبی به شماره ملی ۲۹۷۱۸۶۷۶۱۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۱۰۶۱۸۵/۴۷ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، معاونت ساخت و توسعه آزادراهها ـ وزارت راه و شهر سازی تاسیس گردید. پ۹۶۱۲۲۶۴۴۵۶۸۳۶۹۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975931
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن افزار توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۰۹۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمد مظاهری به کدملی ۱۲۸۰۴۱۲۱۳۵ بنمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای روح اله لهرابیان به کدملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید بیگی به کدملی ۴۸۹۹۷۱۷۶۶۰ بنمایندگی از شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۹۳۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۲و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه (مقرر گردید آیین نامه‌ها و دستور العمل هایی که دارای ابعاد مالی می‌باشند با پیشنهاد مدیرعامل در هیئت مدیره بررسی و مصوب شوند) کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۷۰۱۲۲۷۵۲۸۲۶۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14025824
آگهی تغییرات شرکت خدمات رسان هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۰۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان بشماره ملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ و آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ و آقای سیدروح اله فاطمی اردکانی بشماره ملی ۴۴۴۹۶۹۱۳۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ و آقای احمد افتخاری علی آبادی بشماره ملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷و ۸و ۱۰ و ۱۱و ۱۲ و ۱۳و ۱۴و ۱۵و ۱۶و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، امضا یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۲۳۴۷۹۳۶۳۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031405
آگهی تصمیمات شرکت کیش ویر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۹۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای رسول صفاری با کدملی ۰۰۸۲۰۶۵۹۱۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)، آقای محمود بهشتی اردکانی با کدملی ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ به نمایندگی از شرکت ردان سیستم با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای روح اله لهرابیان با کدملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد با کدملی ۴۴۴۹۳۸۸۵۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر کدام با امضای یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل با امضای یک عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت) و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۲۲۵۹۳۵۳۸۹۲۰۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074378
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید آرزومند به شماره ملی ۰۳۸۴۱۷۰۹۶۱ به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ بسمت عضوء هیئت مدیره و جعفر پشامی به شماره ملی ۴۳۲۳۵۲۶۶۵۲ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و جمیل جمیلیان به شماره ملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره وروح اله لهرابیان به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده بشناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۷۱۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرامرز ارجمندی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷ به نمایندگی از شرکت ردان سیستم بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ بسمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷و ۸و ۱۰ و ۱۱و ۱۲ و ۱۳و ۱۴و ۱۵و ۱۶و ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه (به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضوء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضوء هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، امضا یک عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۳۲۳۵۷۵۴۳۳۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14118019
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به نمایندگی شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ به جای آقای جمال دامغانیان بشماره ملی ۴۵۶۹۳۵۴۵۷۲ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. سمت اعضاء برای بقیه مدت تصدی مدیران به شرح زیر می‌باشد: آقای روح اله لهرابیان شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۲ آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ آقای سیدروح اله فاطمی اردکانی شماره ملی ۴۴۴۹۶۹۱۳۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴ آقای عبدالحمید منصوری شماره ملی ۶۵۸۹۹۰۱۰۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ آقای امید ترابی شماره ملی۱۱۹۹۲۱۰۷۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره. هیأت مدیره اختیارات خود را مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۲۲ ماده ۴۰ اساسنامه و تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره، امضا یک عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۲۳۴۰۸۲۷۳۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196676
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله لهرابیان به کدملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به جای جمیل جلیلیان به کدملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ به نمایندگی از شرکت ردان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمود رضا سلطانی به کدملی ۰۹۴۳۰۱۶۷۸۹ به جای احمد افتخاری علی آبادی به کدملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ به سمت عضو هیات مدیره و سید محمد فاطمی اردکانی به کدملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به نمایندگی شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و لیلا پوریوسف بجاربنه به کدملی ۲۵۹۰۴۰۶۳۲۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت به همراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱و ۱۲ و ۱۴و ۱۵و ۱۶و ۱۷ ماده ۱۴ اساسنامه - اجرای مصوبات هیات مدیره پ۹۷۰۶۱۱۹۵۵۱۱۵۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216165
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه یکپارچه تراکنش کارور درتاریخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۴۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۳۷۸۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: فعالیت بازار یابی غیر هرمی و غیر شبکه ای تولید و ارائه رایانه ، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های اطلاع رسانی واردات و صادرات حق العمل کاری و نمایندگی تجاری موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها (ارائه اجرا و پشتیبانی) طراحی و توسعه بازیهای رایانه ای وسرگرمی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ولیعصر ـ کوچه نور ـ خیابان تابان غربی ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۱۹۶۸۹۳۵۴۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷ ـ ۸۲۰ ـ ۱۱۶۵ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ نزد بانک سامان شعبه آفریقای شمالی با کد ۸۲۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ و به نمایندگی روح الله لهرابیان به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سامانه های یکپارچه بزرگ فردا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۰۷۷۵ و به نمایندگی عبدالحمید منصوری به شماره ملی ۶۵۸۹۹۰۱۰۷۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال نوین ایده فاخر ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۹۷۱۵ و به نمایندگی حسین علی اکبرکاشانی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۴۷۳۴۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تندر پیک فاخر ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۸۳۲۲ و به نمایندگی محمدعلی ثابتیان به شماره ملی ۰۰۵۷۸۲۵۴۲۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یک عضو هیئت مدیره که نایب رئیس هیئت مدیره نمی باشد با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همرا با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا بیگی به شماره ملی ۰۴۲۱۳۴۸۳۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی آزما تراز ژرف به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۲۳۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۲۴۷۴۶۳۵۵۷۳۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218525
آگهی تغییرات شرکت ریز سازگان تکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۲۶۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد رشید به شماره ملی ۰۸۲۷۹۶۱۷۷۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) و آقای رسول رئیسی اردلی به شماره ملی ۴۶۸۹۶۶۶۷۲۵ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ با نمایندگی آقای روح اله لهرابیان به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۲۹۶۴ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ بانمایندگی آقای سید ولی اله فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۹۴۹۳۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۱۴ اساسنامه و اجرای مصوبات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۵۵۷۹۷۲۶۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک