مرتضی صفدری زاده میبدی

آقای مرتضی صفدری زاده میبدی

کد ملی 4489710437
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 986557
آگهی تاسیس شرکت پارمیدا پولاد ایساتیس سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۱۵۷۱
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پارمیدا پولاد ایساتیس (سهامی خاص) که در تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱ شماره ثبت ۹۷۲ در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و پیمان یزد آگهی می شود. ۱ ـ موضوع شرکت: تولید انواع محصولات فولادی از طریق ذوب و فر آوری مواد معدنی و ضایعات فولادی و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه ۲ ـ مرکز اصلی شرکت: یزد ـ صدوق ـ شهرک صنعتی فولاد ـ کدپستی ۸۹۱۹۶۶۵۹۹۳ ۳ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی با نام که کل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال آن طبق گواهی شماره ۷۳۸ مورخ ۰۴/۱۱/۹۱ بانک ملی اشکذر پرداخت گردیده است ۵ ـ اولین مدیران شرکت: آقای محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین مشکاتیان راد خارج از هیئت مدیره با کد ملی ۴۴۳۰۶۵۳۷۷۱ ب سمت مدیرعامل و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند ۶ ـ دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء ثابت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: برابر اساسنامه و قانون تجارت ۸ ـ بازرسان شرکت: آقای عباس مومنی مهر جردی با کد ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ بسمت بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی با کد ملی ۴۴۸۹۷۱۹۴۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. ش۹۳۴۴۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۲۴۵۵۶ رئیس ثبت اسناد صدوق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019335
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت میبد هما سهامی خاص شماره ثبت ۴۷۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی کد ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و محمد صفدری زاده میبدی کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و محمد علی صفدری زاده میبدی کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی کد ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ بعنوان عضو علی البدل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای عباس مومنی فرزند غلامرضا شماره شناسنامه ۱۰۴ میبد کد ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی فرزند کریم شماره شناسنامه ۳۰ میبد کد ملی ۴۴۸۹۷۱۹۴۳۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی صفدری زاده میبدی بعنوان عضو اصلی و احمد زارعشاهی خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۹۳۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۲۱۸۹۲۰۸۷ کفیل ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306825
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی گلبرگ نشان طوبی میبد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۳۸۶۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان محمدعلی صفدری زاده میبدی و محمد صفدری زاده میبدی و محمدرضا صفدری زاده میبدی و محمد حسین صفدری زاده میبدی و مرتضی صفدری زاده میبدی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای سید حسین علوی بشماره ملی ۴۴۸۹۸۸۰۹۶۰ بعنوان بازرس اصلی و احمد زارعشاهی بشماره ملی ۴۴۸۹۳۶۸۶۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای محمدعلی صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ بعنوان نایب رئیس و لطف اله فقیهی بیده بشماره ملی ۴۴۸۹۶۵۳۹۱۳ بسمت مدیرعامل و آقایان محمدرضا صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۶۳۴۱۹۶ و محمد حسین صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم طوبی فقیهی بیده به نمایندگی از موسسه خیریه سایه طوبی میبد شماره ثبت ۱۴۵ میبد بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یک امضاء از مدیرعامل یا نایب رئیس با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۲۵۵۹۶۱۱۳ رئیس ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695972
آگهی تغییرات شرکت پویا سرام یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۵۹۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۹۳ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان رسول زارع مهرجردی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ و محمدحسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و محمدعلی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای سیدحسین علوی به شماره ملی ۴۴۸۹۸۸۰۹۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای هدایت هدایتی به شماره ملی ۴۴۸۹۵۷۸۲۵۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ آقای رسول زارع مهرجردی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۹۳۳۸۷۸ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت و آقایان محمدعلی و محمد و مرتضی همگی صفدری زاده میبدی با کدملی‌های شماره ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضاء ثابت نائب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۹۳۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۲۸۷۸۰۴۲۳ رئیس ثبت شهرستان میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717716
آگهی تغییرات موسسه خیریه سایه طوبی میبد شماره ثبت ۱۴۵ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۰۳۸۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۱۲/۹۳ و بنا به تاییدیه شماره ۱۳۴=۱/۵۱۶/۳۹۵۵ مورخ ۲۰/۷/۹۲ نیروی انتظامی شهرستان میبد تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان محمدرضا و محمد حسین و محمد علی و محمد و مرتضی همگی صفدری زاده میبدی بعنوان اعضاء اصلی و خانمها ملوک و طاهره هر دو صفدری زاده میبدی بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای لطف اله فقیهی بیده بشماره ملی ۴۴۸۹۶۵۳۹۱۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه فقیهی بیده بشماره ملی ۴۴۸۹۷۹۳۵۵۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱/۹۳ آقای محمدرضا صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۶۴۴۱۹۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد حسین صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ بعنوان منشی و محمد صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ بعنوان خزانه دار و محمد علی صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق تعهدآور و مالی باامضاء دو نفر از اشخاص ذیل رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره، خزانه دار، مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش۹۳۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۲۹۰۶۶۳۱۱ رئیس ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965681
آگهی تغییرات شرکت کاشی وسرامیک نفیس اشکذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت ۲ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷و محمد صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷و حمیدرضا برزگر خانقاه کدملی ۴۴۴۹۶۴۰۷۶۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند۳ آقای مصطفی کوکب زاده کدملی۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا خندان مهرجردی کدملی ۴۴۸۹۳۹۴۵۵۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند۴ روزنامه کثیرالانتشارپیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۲۴۶۲۷۸۳۱۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013006
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک ارگ ارغوانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ آقای رسول زارع مهرجردی به کدملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ آقای محمدحسین صفدری زاده به کدملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ آقای محمدعلی صفدری زاده به کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ آقای احمد زارع شاهی به کدملی ۴۴۸۹۳۶۸۶۲۳ بعنوان اعضای اصلی و آقای محمود قنبری به کدملی ۴۴۸۹۶۳۶۸۰۶۹ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند۲ آقای سیداکبر موسوی بفروئی به کدملی ۴۴۸۹۴۵۵۷۲۰ به سمت بازرس اصلی آقای محمدحسین زارع مهرجردی به کدملی ۴۴۸۹۳۹۹۸۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۲۰۵۳۷۱۶۷۴۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076523
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۶۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد به شماره ثبت۶۹۶ وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۵۶۵۵ با نمایندگی آقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا سرام یزد به شماره ثبت۶۹۴ وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۵۵۹۶ با نمایندگی آقای محمدحسین صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت قالب سازی برج صنعت یزد به شماره ثبت۶۹۸ وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۵۷۶۷ با نمایندگی آقای محمد صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ بعنوان مدیرعامل شرکت تا پایان خدمت هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و مکاتبات رسمی شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۷۲۶۶۹۷۷۵۳۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248545
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد۱ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده بشماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۰۲۰۵۲۴۹۲۵۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13456567
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت میبد هما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان عضو علی البدل به مدت دو سال انتخاب شدند۲ آقای عباس مومنی کد ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی کد ملی ۴۴۸۹۷۱۹۴۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۰۳۱۱۸۷۰۴۸۳۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530218
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو شیمی قائم میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقایان محمدحسین صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و رسول زارع مهرجردی با کد ملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای هدایت هدایتی با کد ملی ۴۴۸۹۵۷۸۲۵۳ به عنوان عضو علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای مصطفی کوکب زاده به کد ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی به کد ملی ۴۴۸۹۷۱۹۴۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت ۴ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۰۳۴۴۰۲۵۶۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584211
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رایا فناوری بهستان کسری درتاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۶۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۷۳۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک تولید و ارائه، تولید وارائه دستگاه های جانبی،تولید و پشتیبانی نرم افزار های سفارشی مشتری (به غیراز تولید نرم افزارهای رسانه ای و رسانه پرداز و فرهنگی و قرآنی)، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری وCD اطلاعاتی تولید داخلی،خدمات شبکه های اطلاع رسانی مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها (ارائه، اجرا و پشتیبانی) (پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح در صورت ضرورت قانونی). ضمناً ثبت شرکت مزبور با موضوعات فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش مرکزی ـ دهستان کاهشنگ ـ آبادی منطقه ویژه اقتصادی ـ منطقه ویژه ـ جاده ((بیرجند کیلومتر۹جاده اسدیه)) ـ بلوار ((بزرگراه شهیدکلانتری)) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۹۷۳۹۱۸۳۹۱۱ ـ سرمایه شخصیت حقوقی: یکصد میلیون ریال می باشد. ـ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای علی کرمانی به شماره ملی ۰۶۵۳۲۳۳۱۹۱ دارنده مبلغ پنج میلیون ریال سهم الشرکه آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ دارنده مبلغ نود و پنج میلیون ریال سهم الشرکه از کل شرکت را دارا میباشند. ـ اولین مدیران: آقای علی کرمانی به شماره ملی ۰۶۵۳۲۳۳۱۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادهای و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای مرتضی صفدری زاده میبدی (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۶۰۷۲۷۱۷۸۹۲۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612210
آگهی تغییرات شرکت کاشی باستان میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقایان محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و رسول زارع مهرجردی با کدملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ و هدایت هدایتی با کدملی ۴۴۸۹۵۷۸۲۵۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان کمال حاجی ده آبادی با کدملی ۴۴۸۹۲۹۶۹۹۱ و احمد زارع شاهی با کدملی ۴۴۸۹۳۶۸۶۲۳ به عنوان اعضای علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ آقای سیدمحمد علی موسوی به کدملی ۴۴۸۹۸۳۷۶۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیداکبر موسوی بفروئی به کدملی ۴۴۸۹۴۵۵۷۲۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید۴ صورتهای مالی سالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۶۲۶۳۵۲۴۵۶۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760719
آگهی تغییرات شرکت قالب سازی برج صنعت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای رسول زارع مهرجردی کدملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای هدایت هدایتی کدملی ۴۴۸۹۵۷۸۲۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۰۹۲۵۵۶۳۸۸۴۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811900
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گیتی ترابر میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۱۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۶ و تاییدیه به شماره ۳۵۸۹۲/۹۳ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ سازمان حمل و نقل استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای مصطفی کوکب زاده به کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی به کدملی ۴۴۸۹۷۱۹۴۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت ۳ اعضا هیئت مدیره عبارتند از: آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ آقای رسول زارع مهرجردی به کدملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ آقای هدایت هدایتی به کدملی ۴۴۸۹۵۷۸۲۵۳ آقای سیدمحمد موسوی بفروئی به کدملی ۴۴۸۹۸۹۱۷۴۱ آقای وحید رحیمی بیده به کدملی ۴۴۸۹۷۷۰۲۸۶ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۰۲۰۸۰۷۹۱۹۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835216
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسب داران میراث ماندگار براق میبد درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۵۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۴۱۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات مرتبط با صنعت پرورش اسب ۲ ـ تولیدو تامین خوراکهای مصرفی در مجموعه های تولید و پرورش اسب مانند علوفه ـ کنستانتره ـ داروها و تجهیزات سوارکاری ۳ ـ آموزش و توسعه ورزش سوارکاری ۴ ـ فعالیت در زمینه صادرات و واردات اسب وفراگیری در زمینه افزایش دانش ۷ ـ برگزاری همایش ها ـ دوره های آموزشی ویژه برنامه هایی با هدف افزایش آگاهی عمومی و توسعه سلامت جامعه ۸ ـ مشاوره وراه اندازی و توسعه تجهیزات باشگاهای سوارکاری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: میبد ـ بخش مرکزی ـ شهر میبد ـ آسیاب ـ کوچه ((ابوالحسنی)) ـ کوچه مسجدجوادالائمه ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۶۱۷۵۴۹۶۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره۱۷۵/۹۶۲۰۹۶۰ مورخ ۳/۱۰/۹۶بانک تجارت شعبه شهرداری میبد پرداخت گردیده و بقیه در تعهد میباشد. اولین مدیران: آقای علیمحمد احمدیان محمود آبادی به شماره ملی ۴۴۸۹۳۶۵۸۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد مهدی بیکی ده آبادی به شماره ملی ۴۴۸۹۹۵۱۵۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:حق امضاء کلیه قراردادها و اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاد مینماید از جمله و بدون قید انحصاری چک ها، سفته ها، بروات و حواله ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مهمور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.و حق امضاء کلیه اوراق و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یانائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم طاهره فلاح یخدانی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۳۸۹۶۱ به سمت بازرس علی البدل ـ آقای داود شفیعی ده آبادی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۸۲۱۹۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش۹۶۱۱۰۳۹۲۶۳۸۷۵۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866650
آگهی تغییرات صندوق تعاونی قرض الحسنه امام صادق ع خانقاه میبد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۱۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۶ و بنا به تائیدیه بشماره ۶۹۲ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقای حسین آقا برزگر خانقاه به کدملی ۴۴۳۲۰۹۴۰۹۵ و آقای محمد رضا صفدری زاده میبدی به کدملی ۴۴۸۹۶۳۴۱۹۶ و آقای لطف اله فقیهی بیده به کدملی ۴۴۸۹۶۵۳۹۱۳ و آقای غلامرضا برزگری خانقاه به کدملی ۴۴۸۹۶۱۳۱۲۱ و آقای حسین بداغ آبادی به کدملی ۴۴۸۹۶۳۴۲۲۶ و آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و آقای محمد رضا برزگرخانقاه به کدملی ۴۴۳۲۰۳۲۰۱۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی به کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و آقای مجید دهقانی به کدملی ۴۴۸۹۶۹۴۳۷۷ و آقای حامد فقیهی بیده به کدملی ۴۴۸۹۹۳۷۲۸۸ و آقای سیدحسین هاشمی نژاد به کدملی ۴۴۸۹۲۸۰۴۴۰ و آقای علی برزگری خانقاه به کدملی ۴۴۸۹۶۳۰۶۰۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ آقای محمد حسین فقیهی به کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۵۵۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا برزگر خانقاه به کدملی ۴۴۴۹۶۴۰۷۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید ۴ صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۱۲۱۵۴۷۳۹۳۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895295
آگهی تغییرات آموزش و تحقیقات رایزن توسعه خراسان جنوبی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۱۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - بموجب سند صلح به شماره ۱۰۵۲۶۶ مورخ ۱۷/ ۱۱ /۱۳۹۶ صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ۶ حوزه ثبتی بیرجند مقرر گردید: آقای عباس فیاض بشماره ملی ۰۸۲۹۳۳۳۹۷۵ مبلغ ۵۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به اقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ انتقال داد. اقای حسینعلی بهرام زاده بشماره ملی ۰۸۲۰۳۶۹۲۵۱ مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خود را به اقای مهدی فاطمی بشماره ملی ۰۸۸۰۹۸۰۲۳۱۹ و مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به اقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ انتقال داد و از موسسه خارج گردید. اقای محمد رضا کفاشی بشماره ملی ۰۶۵۱۲۷۸۳۰۹ مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خود را به اقای احمد بخشی بشماره ملی ۵۲۳۹۴۹۲۵۶۵ و مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به اقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ انتقال داد.۲ - تعداد اعضای اصلی هیات مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و لذا ماده ۱۴ اساسنامه موسسه اصلاح گردید. ۳ - آدرس مرکز اصلی موسسه از محل قبلی به آدرس جدید: استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش مرکزی - دهستان کاهشنگ - آبادی منطقه ویژه اقتصادی - منطقه ویژه - جاده ((بیرجند کیلومتر۹جاده اسدیه)) - بلوار ((بزرگراه شهیدکلانتری)) - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی ۹۷۳۹۱۸۳۹۱۱ تغییر یافت و لذا ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۰۶۵۶۶۴۲۸۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019178
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کاشی کویر اردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۴۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مرتضی امامی میبدی به کدملی ۴۴۸۹۹۲۹۸۲۱ خارج از اعضاءبه عنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و … با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۲۱۹۶۹۶۳۲۸۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052306
آگهی تغییرات شرکت پایانه صادرات کاشی و سرامیک خورشید مهر تابان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۵۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ شرکت کاشی باستان میبد به شماره ثبت ۵۱۵ میبد وشناسه ملی۱۰۸۶۵۷۸۲۴۵ با نمایندگی آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و شرکت کاشی پارسیان سرام میبد به شماره ثبت ۵۶۰ میبد وشناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۴۷۸۹ با نمایندگی آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و شرکت کاشی عمارت یزد به شماره ثبت ۷۲۲ میبد وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۶۵۲۵ با نمایندگی آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲ آقای عباس مومنی مهرجردی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به شماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند۳ روزنامه کثیر الانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۰۷۵۲۱۹۳۸۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063102
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل عرشیا بار میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۹۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ و بنا به تاییدیه به شماره ۹۹۴۲ مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ انجمن امور صنفی حمل و نقل یزد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴، محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲، مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷، محمد صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷، محمدرضا کارگر بیده با کدملی ۴۴۸۹۶۸۷۹۲۳، امیر حسین اسلامی مهدی آبادی با کدملی ۵۵۱۹۹۴۵۵۷۸ و مهدی رضایی صدرآبادی با کدملی ۵۵۱۹۹۴۶۴۷۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان ابوالفضل کارگر بیده با کدملی ۴۴۸۰۰۳۳۹۵۵ و جواد کارگر بیده با کدملی ۴۴۸۰۰۱۳۹۳۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ آقای عباس مومنی مهرجردی کدملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۴و۱۳۹۵و۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۷۰۳۱۳۹۶۲۴۴۶۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092216
آگهی تغییرات شرکت ارتقاء صنعت کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۵۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضای هیأت مدیره عبارتند از: آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای عباس مومنی مهرجردی کدملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید عباسی کدملی ۴۴۸۹۷۸۶۸۳۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ - صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۷۰۴۰۴۹۵۲۳۱۷۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099792
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پویا شهاب میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۴۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت ۲ - آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳ - آقای مصطفی کوکب زاده کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس مومنی مهرجردی کدملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۴ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۴۱۰۸۴۱۵۷۶۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180420
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارسیان سرام میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره عبارتند: آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ - آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ - آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ - آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ - آقای حسین ضیائی بیده به شماره ملی ۴۴۸۹۶۸۷۹۱۵ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - آقای هدایت الله کلانتری به شماره ملی ۴۴۸۹۸۴۸۴۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به شماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد۴ - صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۷۰۵۳۰۲۸۲۸۷۵۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320972
آگهی تغییرات شرکت فرش کسری یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۰۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۵و۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت ۲ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷، محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت به مدت دوسال انتخاب گردیدند ۳ آقای مصطفی کوکب زاده کد ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس مومنی مهرجردی کد ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۸۲۸۷۳۸۵۴۳۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک