محمد صفدری زاده میبدی

محمد صفدری زاده میبدی

کد ملی 4489709617
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 986557
آگهی تاسیس شرکت پارمیدا پولاد ایساتیس سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۱۵۷۱
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پارمیدا پولاد ایساتیس (سهامی خاص) که در تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱ شماره ثبت ۹۷۲ در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و پیمان یزد آگهی می شود. ۱ ـ موضوع شرکت: تولید انواع محصولات فولادی از طریق ذوب و فر آوری مواد معدنی و ضایعات فولادی و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه ۲ ـ مرکز اصلی شرکت: یزد ـ صدوق ـ شهرک صنعتی فولاد ـ کدپستی ۸۹۱۹۶۶۵۹۹۳ ۳ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی با نام که کل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال آن طبق گواهی شماره ۷۳۸ مورخ ۰۴/۱۱/۹۱ بانک ملی اشکذر پرداخت گردیده است ۵ ـ اولین مدیران شرکت: آقای محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین مشکاتیان راد خارج از هیئت مدیره با کد ملی ۴۴۳۰۶۵۳۷۷۱ ب سمت مدیرعامل و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند ۶ ـ دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء ثابت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: برابر اساسنامه و قانون تجارت ۸ ـ بازرسان شرکت: آقای عباس مومنی مهر جردی با کد ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ بسمت بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی با کد ملی ۴۴۸۹۷۱۹۴۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. ش۹۳۴۴۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۲۴۵۵۶ رئیس ثبت اسناد صدوق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153633
آگهی تغییرات شرکت پویاسرام یزد سهامی خاص شماره ثبت ۶۹۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۵/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان رسول زارع مهرجردی و محمد حسین صفدری زاده میبدی و کمال حاجی ده آبادی و محمد صفدری زاده میبدی و محمدعلی صفدری زاده میبدی بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای سید حسین علوی بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت هدایتی بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۲ آقای رسول زارع مهرجردی با کد ملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۹۳۳۸۷۸ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل شرکت و آقایان محمدعلی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و کمال حاجی ده آبادی با کد ملی ۴۴۸۹۲۹۶۹۹۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند که مدت خدمت مدیرعامل یک سال می‌باشد. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت مدیره و امضاء متغیر رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۹۳۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۲۳۸۹۵۵۲۸ کفیل ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717716
آگهی تغییرات موسسه خیریه سایه طوبی میبد شماره ثبت ۱۴۵ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۰۳۸۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۱۲/۹۳ و بنا به تاییدیه شماره ۱۳۴=۱/۵۱۶/۳۹۵۵ مورخ ۲۰/۷/۹۲ نیروی انتظامی شهرستان میبد تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان محمدرضا و محمد حسین و محمد علی و محمد و مرتضی همگی صفدری زاده میبدی بعنوان اعضاء اصلی و خانمها ملوک و طاهره هر دو صفدری زاده میبدی بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای لطف اله فقیهی بیده بشماره ملی ۴۴۸۹۶۵۳۹۱۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه فقیهی بیده بشماره ملی ۴۴۸۹۷۹۳۵۵۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱/۹۳ آقای محمدرضا صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۶۴۴۱۹۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد حسین صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ بعنوان منشی و محمد صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ بعنوان خزانه دار و محمد علی صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق تعهدآور و مالی باامضاء دو نفر از اشخاص ذیل رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره، خزانه دار، مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش۹۳۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۲۹۰۶۶۳۱۱ رئیس ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965681
آگهی تغییرات شرکت کاشی وسرامیک نفیس اشکذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت ۲ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷و محمد صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷و حمیدرضا برزگر خانقاه کدملی ۴۴۴۹۶۴۰۷۶۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند۳ آقای مصطفی کوکب زاده کدملی۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا خندان مهرجردی کدملی ۴۴۸۹۳۹۴۵۵۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند۴ روزنامه کثیرالانتشارپیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۲۴۶۲۷۸۳۱۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010288
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارسیان سرام میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و آقای حسین ضیائی بیده به شماره ملی ۴۴۸۹۶۸۷۹۱۵ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای هدایت الله کلانتری به شماره ملی ۴۴۸۹۸۴۸۴۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به شماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد۴ - صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۶۱۷۴۲۷۳۰۴۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047787
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی گلبرگ نشان طوبی میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد رضا صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۶۳۴۱۹۶و محمدحسین صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۲۲۷۹۸۸۴و محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم ملوک صفدری زاده میبدی با کدملی ۹۶۲۵۸۶۳ ۴۴۸ به نمایندگی از موسسه خیریه سایه طوبی به عنوان عضو علی البدل به مدت ۲ سال انتخاب شدند ۲ آقای حمید رضا برزگر خانقاه به کدملی ۴۴۴۹۶۴۰۷۶۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد زارع شاهی به کدملی ۴۴۸۹۳۶۸۶۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۵۰۷۱۰۸۵۸۸۳۵۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13456567
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت میبد هما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان عضو علی البدل به مدت دو سال انتخاب شدند۲ آقای عباس مومنی کد ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی کد ملی ۴۴۸۹۷۱۹۴۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۰۳۱۱۸۷۰۴۸۳۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530218
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو شیمی قائم میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقایان محمدحسین صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و رسول زارع مهرجردی با کد ملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای هدایت هدایتی با کد ملی ۴۴۸۹۵۷۸۲۵۳ به عنوان عضو علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای مصطفی کوکب زاده به کد ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی به کد ملی ۴۴۸۹۷۱۹۴۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت ۴ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۰۳۴۴۰۲۵۶۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559058
آگهی تغییرات شرکت پویا سرام یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ آقای رسول زارع مهرجردی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ آقای محمدحسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ آقای محمدعلی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای کمال حاجی ده آبادی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۹۶۹۹۱ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای سیدحسین علوی به شماره ملی ۴۴۸۹۸۸۰۹۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای هدایت هدایتی به شماره ملی ۴۴۸۹۵۷۸۲۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۵۲۳۹۳۶۵۵۷۱۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760719
آگهی تغییرات شرکت قالب سازی برج صنعت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای رسول زارع مهرجردی کدملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای هدایت هدایتی کدملی ۴۴۸۹۵۷۸۲۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۰۹۲۵۵۶۳۸۸۴۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866650
آگهی تغییرات صندوق تعاونی قرض الحسنه امام صادق ع خانقاه میبد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۱۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۶ و بنا به تائیدیه بشماره ۶۹۲ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقای حسین آقا برزگر خانقاه به کدملی ۴۴۳۲۰۹۴۰۹۵ و آقای محمد رضا صفدری زاده میبدی به کدملی ۴۴۸۹۶۳۴۱۹۶ و آقای لطف اله فقیهی بیده به کدملی ۴۴۸۹۶۵۳۹۱۳ و آقای غلامرضا برزگری خانقاه به کدملی ۴۴۸۹۶۱۳۱۲۱ و آقای حسین بداغ آبادی به کدملی ۴۴۸۹۶۳۴۲۲۶ و آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و آقای محمد رضا برزگرخانقاه به کدملی ۴۴۳۲۰۳۲۰۱۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی به کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و آقای مجید دهقانی به کدملی ۴۴۸۹۶۹۴۳۷۷ و آقای حامد فقیهی بیده به کدملی ۴۴۸۹۹۳۷۲۸۸ و آقای سیدحسین هاشمی نژاد به کدملی ۴۴۸۹۲۸۰۴۴۰ و آقای علی برزگری خانقاه به کدملی ۴۴۸۹۶۳۰۶۰۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ آقای محمد حسین فقیهی به کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۵۵۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا برزگر خانقاه به کدملی ۴۴۴۹۶۴۰۷۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید ۴ صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۱۲۱۵۴۷۳۹۳۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019163
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کاشی کویر اردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۴۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و آقای محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و آقای محمد علی صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مصطفی کوکب زاده شماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای عباس مومنی مهرجردی شماره ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۱۹۸۷۹۶۳۱۸۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052306
آگهی تغییرات شرکت پایانه صادرات کاشی و سرامیک خورشید مهر تابان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۵۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ شرکت کاشی باستان میبد به شماره ثبت ۵۱۵ میبد وشناسه ملی۱۰۸۶۵۷۸۲۴۵ با نمایندگی آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و شرکت کاشی پارسیان سرام میبد به شماره ثبت ۵۶۰ میبد وشناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۴۷۸۹ با نمایندگی آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و شرکت کاشی عمارت یزد به شماره ثبت ۷۲۲ میبد وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۶۵۲۵ با نمایندگی آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲ آقای عباس مومنی مهرجردی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به شماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند۳ روزنامه کثیر الانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۰۷۵۲۱۹۳۸۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063102
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل عرشیا بار میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۹۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ و بنا به تاییدیه به شماره ۹۹۴۲ مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ انجمن امور صنفی حمل و نقل یزد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴، محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲، مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷، محمد صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷، محمدرضا کارگر بیده با کدملی ۴۴۸۹۶۸۷۹۲۳، امیر حسین اسلامی مهدی آبادی با کدملی ۵۵۱۹۹۴۵۵۷۸ و مهدی رضایی صدرآبادی با کدملی ۵۵۱۹۹۴۶۴۷۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان ابوالفضل کارگر بیده با کدملی ۴۴۸۰۰۳۳۹۵۵ و جواد کارگر بیده با کدملی ۴۴۸۰۰۱۳۹۳۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ آقای عباس مومنی مهرجردی کدملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۴و۱۳۹۵و۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۷۰۳۱۳۹۶۲۴۴۶۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092216
آگهی تغییرات شرکت ارتقاء صنعت کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۵۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضای هیأت مدیره عبارتند از: آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای عباس مومنی مهرجردی کدملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید عباسی کدملی ۴۴۸۹۷۸۶۸۳۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ - صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۷۰۴۰۴۹۵۲۳۱۷۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099792
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پویا شهاب میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۴۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت ۲ - آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳ - آقای مصطفی کوکب زاده کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس مومنی مهرجردی کدملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۴ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۴۱۰۸۴۱۵۷۶۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234519
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۶۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش بازرس شرکت صورتهای مالی و ترازنامه شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۲ شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد به شماره ثبت۶۹۶ میبد وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۵۶۵۵ با نمایندگی آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و شرکت پویا سرام یزد به شماره ثبت۶۹۴ میبد وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۵۵۹۶ با نمایندگی آقای محمدحسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و شرکت قالب سازی برج صنعت یزد به شماره ثبت۶۹۸ میبد وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۵۷۶۷ با نمایندگی آقای محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت کاشی عمارت یزد به شماره ثبت۷۲۲ میبد وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۶۵۲۵ با نمایندگی آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای مصطفی کوکب زاده به شماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس مومنی مهرجردی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۷۰۷۷۴۲۶۱۸۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320972
آگهی تغییرات شرکت فرش کسری یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۰۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۵و۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت ۲ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷، محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت به مدت دوسال انتخاب گردیدند ۳ آقای مصطفی کوکب زاده کد ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس مومنی مهرجردی کد ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۸۲۸۷۳۸۵۴۳۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14372507
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۶۵۵
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۶۵۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده بشماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ - صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۵و۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک