محمد حسین صفدری زاده میبدی

محمد حسین صفدری زاده میبدی

کد ملی 4489279884
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1019335
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت میبد هما سهامی خاص شماره ثبت ۴۷۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی کد ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و محمد صفدری زاده میبدی کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و محمد علی صفدری زاده میبدی کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی کد ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ بعنوان عضو علی البدل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای عباس مومنی فرزند غلامرضا شماره شناسنامه ۱۰۴ میبد کد ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی فرزند کریم شماره شناسنامه ۳۰ میبد کد ملی ۴۴۸۹۷۱۹۴۳۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی صفدری زاده میبدی بعنوان عضو اصلی و احمد زارعشاهی خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۹۳۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۲۱۸۹۲۰۸۷ کفیل ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306825
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی گلبرگ نشان طوبی میبد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۳۸۶۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان محمدعلی صفدری زاده میبدی و محمد صفدری زاده میبدی و محمدرضا صفدری زاده میبدی و محمد حسین صفدری زاده میبدی و مرتضی صفدری زاده میبدی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای سید حسین علوی بشماره ملی ۴۴۸۹۸۸۰۹۶۰ بعنوان بازرس اصلی و احمد زارعشاهی بشماره ملی ۴۴۸۹۳۶۸۶۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای محمدعلی صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ بعنوان نایب رئیس و لطف اله فقیهی بیده بشماره ملی ۴۴۸۹۶۵۳۹۱۳ بسمت مدیرعامل و آقایان محمدرضا صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۶۳۴۱۹۶ و محمد حسین صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم طوبی فقیهی بیده به نمایندگی از موسسه خیریه سایه طوبی میبد شماره ثبت ۱۴۵ میبد بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یک امضاء از مدیرعامل یا نایب رئیس با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۲۵۵۹۶۱۱۳ رئیس ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717716
آگهی تغییرات موسسه خیریه سایه طوبی میبد شماره ثبت ۱۴۵ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۰۳۸۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۱۲/۹۳ و بنا به تاییدیه شماره ۱۳۴=۱/۵۱۶/۳۹۵۵ مورخ ۲۰/۷/۹۲ نیروی انتظامی شهرستان میبد تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان محمدرضا و محمد حسین و محمد علی و محمد و مرتضی همگی صفدری زاده میبدی بعنوان اعضاء اصلی و خانمها ملوک و طاهره هر دو صفدری زاده میبدی بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای لطف اله فقیهی بیده بشماره ملی ۴۴۸۹۶۵۳۹۱۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه فقیهی بیده بشماره ملی ۴۴۸۹۷۹۳۵۵۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱/۹۳ آقای محمدرضا صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۶۴۴۱۹۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد حسین صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ بعنوان منشی و محمد صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ بعنوان خزانه دار و محمد علی صفدری زاده میبدی بشماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق تعهدآور و مالی باامضاء دو نفر از اشخاص ذیل رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره، خزانه دار، مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش۹۳۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۲۹۰۶۶۳۱۱ رئیس ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248545
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد۱ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده بشماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۰۲۰۵۲۴۹۲۵۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13456567
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت میبد هما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان عضو علی البدل به مدت دو سال انتخاب شدند۲ آقای عباس مومنی کد ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی کد ملی ۴۴۸۹۷۱۹۴۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۰۳۱۱۸۷۰۴۸۳۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530218
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو شیمی قائم میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقایان محمدحسین صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و رسول زارع مهرجردی با کد ملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای هدایت هدایتی با کد ملی ۴۴۸۹۵۷۸۲۵۳ به عنوان عضو علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای مصطفی کوکب زاده به کد ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی به کد ملی ۴۴۸۹۷۱۹۴۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت ۴ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۰۳۴۴۰۲۵۶۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559058
آگهی تغییرات شرکت پویا سرام یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ آقای رسول زارع مهرجردی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ آقای محمدحسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ آقای محمدعلی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای کمال حاجی ده آبادی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۹۶۹۹۱ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای سیدحسین علوی به شماره ملی ۴۴۸۹۸۸۰۹۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای هدایت هدایتی به شماره ملی ۴۴۸۹۵۷۸۲۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۵۲۳۹۳۶۵۵۷۱۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612210
آگهی تغییرات شرکت کاشی باستان میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقایان محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و رسول زارع مهرجردی با کدملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ و هدایت هدایتی با کدملی ۴۴۸۹۵۷۸۲۵۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان کمال حاجی ده آبادی با کدملی ۴۴۸۹۲۹۶۹۹۱ و احمد زارع شاهی با کدملی ۴۴۸۹۳۶۸۶۲۳ به عنوان اعضای علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ آقای سیدمحمد علی موسوی به کدملی ۴۴۸۹۸۳۷۶۷۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیداکبر موسوی بفروئی به کدملی ۴۴۸۹۴۵۵۷۲۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید۴ صورتهای مالی سالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۶۲۶۳۵۲۴۵۶۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760719
آگهی تغییرات شرکت قالب سازی برج صنعت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای رسول زارع مهرجردی کدملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای هدایت هدایتی کدملی ۴۴۸۹۵۷۸۲۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۰۹۲۵۵۶۳۸۸۴۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019163
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کاشی کویر اردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۴۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و آقای محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و آقای محمد علی صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مصطفی کوکب زاده شماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای عباس مومنی مهرجردی شماره ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۱۹۸۷۹۶۳۱۸۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063102
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل عرشیا بار میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۹۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ و بنا به تاییدیه به شماره ۹۹۴۲ مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ انجمن امور صنفی حمل و نقل یزد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴، محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲، مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷، محمد صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷، محمدرضا کارگر بیده با کدملی ۴۴۸۹۶۸۷۹۲۳، امیر حسین اسلامی مهدی آبادی با کدملی ۵۵۱۹۹۴۵۵۷۸ و مهدی رضایی صدرآبادی با کدملی ۵۵۱۹۹۴۶۴۷۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان ابوالفضل کارگر بیده با کدملی ۴۴۸۰۰۳۳۹۵۵ و جواد کارگر بیده با کدملی ۴۴۸۰۰۱۳۹۳۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ آقای عباس مومنی مهرجردی کدملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۴و۱۳۹۵و۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۷۰۳۱۳۹۶۲۴۴۶۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099792
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پویا شهاب میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۴۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت ۲ - آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳ - آقای مصطفی کوکب زاده کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس مومنی مهرجردی کدملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۴ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۴۱۰۸۴۱۵۷۶۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180420
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارسیان سرام میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره عبارتند: آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ - آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ - آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ - آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ - آقای حسین ضیائی بیده به شماره ملی ۴۴۸۹۶۸۷۹۱۵ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - آقای هدایت الله کلانتری به شماره ملی ۴۴۸۹۸۴۸۴۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به شماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد۴ - صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۷۰۵۳۰۲۸۲۸۷۵۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188060
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک ارگ ارغوانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷، محمدعلی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲، محمدحسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴، رسول زارع مهرجردی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱و احمد زارع شاهی به شماره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حسین ضیائی بیده به شماره ملی ۴۴۸۹۶۸۷۹۱۵ به عنوان عضو علی البدل شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای سید اکبر موسوی بفروئی به کدملی ۴۴۸۹۴۵۵۷۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.۳ - صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع واقع شد.۴ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۰۵۵۸۰۵۱۷۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190492
آگهی تغییرات شرکت تولیدی حریر بهداشت میبد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۸۳۴۳۰
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی حریر بهداشت میبدبه شماره ثبت ۱۲۱۶وشناسه ملی۱۴۰۰۳۳۸۳۴۳۰به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ برابرتاییدیه به شماره۲۹۹۴/۲۹مورخ۱۶/۰۵/۱۳۹۷اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان میبدتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت سه سال انتخاب گردیدند: علیرضا صفدری زاده میبدی به کدملی۴۴۸۹۹۴۸۵۴۹وحمیدرضاصفدری زاده میبدی به کدملی۴۴۸۹۹۳۳۸۷۸وحجی حسن خلیلی خانقاه به کدملی ۴۴۸۹۷۳۱۳۷۱ به سمت اعضاءاصلی هیات مدیره ومحمدحسین صفدری زاده میبدی به کدملی۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴وسعیدخلیلی خانقاه به کدملی۴۴۸۹۷۲۴۷۲۱ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره واسمعیل خلیلی خانقاه به کدملی۴۴۸۹۷۱۰۲۲۴وعباس صفدری زاده میبدی به کدملی۴۴۸۰۰۳۹۰۵۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدندوصورتهای مالی منتهی به سالهای۹۱الی۹۶بتصویب رسید. ش۹۷۰۶۰۶۳۷۴۸۴۶۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205295
آگهی تغییرات شرکت پارمیدا پولاد ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۱۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ به عنوان عضو علی البدل شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.۲ آقای عباس مومنی مهرجردی به کدملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ صورتهای مالی شرکت منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ و ۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۶۱۷۷۲۱۸۷۲۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234534
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۶۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد به شماره ثبت۶۹۶ میبد وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۵۶۵۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به نمایندگی از شرکت پویا سرام یزد به شماره ثبت۶۹۴ میبد وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۵۵۹۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ به نمایندگی ازشرکت قالب سازی برج صنعت یزد به شماره ثبت۶۹۸ میبد وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۵۷۶۷به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ آقای محمد هادی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۷۰۷۷۴ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. ۳ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی وهمچنین مکاتبات و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۷۰۷۲۹۸۴۲۹۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک