خسرو فتح الهی

خسرو فتح الهی

کد ملی 0044730845
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 589759
آگهی تصمیمات شرکت فراکلونسهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردیده اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند: امیرحسین نجفی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۲۲۷۵۵ شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ ابراهیم شعبانی به شماره ملی ۰۴۵۱۲۳۶۲۵۴ مرتضی حیرانیان به شماره ملی ۳۸۷۴۷۷۷۱۶۲ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ امیرحسین نجفی به سمت رئیس هیئت مدیره خسرو فتح الهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ابراهیم شعبانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شهریار شهریاری بسمت عضو هیئت مدیره مرتضی حیرانیان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۳۱۷۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687404
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۷۶۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049277
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نوین دانا در حال تصفیه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۸۷۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: خسرو فتح الهی به کدملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بسمت مدیر تصفیه برای مدت ۲ سال دیگر انتخاب گردید. پ۱۶۴۳۱۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137454
آگهی تغییرات شرکت استام صنعت (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۵۸۱۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: علی درخشان کدملی۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی حاجی آقاشریف کدملی۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو فتح الهی کدملی۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۶۸۳۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246854
آگهی تغییرات شرکت پویا خودرو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ و آقای حمید بهفر راد به شماره ملی۰۴۵۰۵۸۸۵۸۰ پ۱۷۳۷۶۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249197
آگهی تغییرات شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۰۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی حاجی آقاشریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۶۸۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594168
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طرح و توسعه سبز آفرینان طبیعت پایتخت در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۲۳۲۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، نظارت، اجرا و نگهداری محیط و منظر. انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای از قبیل خدمات مطالعاتی بر مراحل شناسایی طرح های محیط و منظر. توجیه فنی و اقتصادی، تهیه نقشه ها، اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح های محیط و منظر. نظارت بر حسن اجرا، انجام خدمات اجرایی کلیه مراحل بهره برداری و نگهداری از محدوده های طراحی و اجرا شده. شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی، انجام هر گونه معاملات بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات انواع محصولات , هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شرکت باشد ترخیص کالا از گمرکات کشور در رابطه با موضوع شرکت بطور کلی شرکت میتواند به کلیه معاملات تجاری مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم با هریک از موضوعات مشروحه فوق الذکر مربوطه باشد مبادرت ورزد. (پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ آفریقا ـ کوچه گل گونه ـ پلاک ۴۲ واحد ۸ کدپستی ۱۹۱۵۸۱۳۸۳۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳۹/۹۳,۱۲۳ مورخ ۲۹/۵/۹۳ نزد بانک اقتصادنوین شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ایمان رحمانی به کد ملی ۲۳۷۱۹۵۶۵۷۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فتانه فتاحی به کد ملی ۰۰۵۷۰۸۵۶۳۳ به سمت مدیرعامل علی درخشان به کد ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به عنوان بازرس اصلی. شهریار شهریاری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۶۸۷۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۶۰۸۶۵۶۱۹۱۹۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653253
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی طبرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به نمایندگی شرکت گروه قطعات خودرو عظام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۴۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. اقای مجید شوکت لو به شماره ملی ۲۸۰۰۲۸۶۵۴۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، اسناد بانکی و اعتباری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۷۱۴۴۰۴۳۴۱۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653255
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و پشتیبانی صنایع طه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ و آقای شاهرخ شیرزاد به شماره ملی ۰۰۶۵۰۲۷۴۷۷ و آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ ترازنامه سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد افسری به شماره ملی ۰۳۸۳۵۳۱۹۰۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره عملکرد ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۱۴۲۸۱۱۸۵۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876976
آگهی تغییرات شرکت پویا نیکان پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۴۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین نجفی به شماره ملی۰۰۴۱۱۲۲۷۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن نجومیان به شماره ملی۰۰۷۴۳۰۰۵۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضامدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر اوراق و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10203931
آگهی تصمیمات شرکت پایا کلاچ (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۵۲۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۹۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۶/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی درخشان با کدملی۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خسرو فتح الهی با کدملی۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی حاجی آقاشریف با کدملی۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817380
آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه سیم پویش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۲۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ و آقای نادر کاظمی به شماره ملی ۰۳۲۳۶۰۷۷۹۹ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای سیامک طاهری به شماره ملی ۰۹۳۴۶۳۰۷۸۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم حسن پور به شماره ملی ۰۰۵۸۴۱۱۵۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس حاتمی گزنی به شماره ملی ۰۰۶۶۲۸۰۹۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۰۵۱۱۹۹۰۸۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862193
آگهی تغییرات شرکت سرامدفناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به نمایندگی شرکت پشتیبانی صنایع پایانهال وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۴۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. خسروفتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به نمایندگی شرکت زیست محیطی انرژی دانا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. - محمدمهدی حاجی آقاشریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ به نمایندگی شرکت صنایع قطعات آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۰۷۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.. پ۹۵۰۳۳۰۲۸۶۴۱۶۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885997
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع پایا نهال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیدند. پ۹۵۰۴۱۲۵۹۸۴۹۷۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889483
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه و تامین هزار و یک شهر درتاریخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۵۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۲۰۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه، تولید، توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات انواع مصالح ساختمانی و ماشین آلات ساختمانی تهیه و فروش بتن شن و ماسه و قطعات بتنی محاسبه نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی معماری شهرسازی انبوه سازی مسکن ساخت پروژه ها و ابنیه مجتمع های ورزشی تفریحی اداری تجاری و کلیه پروژه های راهسازی اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ایجادشعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی مشارکت در ساخت و انعقاد قرارداد باکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ارژانتین خیابان احمدقصیر خیابان ۱۶ پلاک ۱ طبقه ۸کدپستی۱۵۱۴۸۳۶۴۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۲۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۴۳۷۵۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۱۲۷/۹۵/۶۴ مورخ ۳۱/۳/۹۵ نزد بانک کار افرین شعبه ناهید پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمدجواد حقیقت خواه با کدملی۰۰۵۶۴۹۴۴۵۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدمهدی مهدی زادگان با کدملی ۰۰۶۲۵۸۳۹۶۴به سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره زهرا ایروانی با کدملی ۰۰۷۴۱۹۵۷۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و اسناد بانکی و اعتباری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاهمراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۱۳۷۱۷۷۹۲۶۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949417
آگهی تغییرات شرکت آتی سپهر توسعه آریا نوآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۱۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردبدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت صنایع قطعات آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۹۰۷۱۶ - شرکت زیست محیطی انرژی دانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷ - شرکت پشتیبانی صنایع پایانهال به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۴۲۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۱۶۷۰۳۶۲۵۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979238
آگهی تغییرات شرکت رها نوین قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۱۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۰۱۳۱۳۲۰۹۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029405
آگهی تغییرات شرکت یکه تاز پیک پیشرو پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۶۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۶۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۲۹۳۴۰۳۱۸۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218307
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرح و توسعه عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس اصلی و خسروفتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۰۶۱۸۱۷۹۳۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416702
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شمسه مهر سلطان درتاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۱۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۱۳۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اموربازرگانی شامل واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی.) انجام کلیه فعالیت های تولیدی و بازرگانی مجاز طبق قوانین و مقررات جاری کشور.) ارائه طرح و مشاوره در زمینه راه اندازی و توسعه کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی.) اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی) مشارکت در سایر شرکت ها اعم از تولیدی یا بازرگانی و خدماتی از طریق تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود.)ارائه کلیه خدمت پشتیبانی مورد نیاز صنایع) ترخیص کالا و کلیه امور گمرکی در رابطه با موضوع شرکت از گمرکات کشور) ایجادشعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور)شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی)مشارکت در ساخت و انعقاد قرارداد باکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی) بطور کلی شرکت می تواند کلیه معاملات تجاری که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با هریک از موضوعات مشروح فوق الذکر مربوط باشد مبادرت ورزد.).در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ ولیعصر ـ بلوار نلسون ماندلا ـ خیابان قبادیان غربی ـ پلاک ۳۳ ـ طبقه دوم ـ ـ کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ریال طی گواهی ۲۹/۸۲۶/۹۶مورخ ۱۷/۱/۹۶بانک سامان شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده والباقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران: خانم محدثه اسمعیل حوری به شماره ملی ۰۰۱۶۸۱۴۳۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا ایروانی به شماره ملی ۰۰۸۱۲۰۶۶۱۵ به سمت مدیرعامل آقای علیرضا معاونیان تربتی به شماره ملی ۰۹۲۰۰۰۶۷۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت بازرس اصلی آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۲۱۷۷۲۳۳۵۱۶۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505198
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه افزابین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۱۹۲۵۵۷۰۸۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523276
آگهی تصمیمات شرکت رویای آبی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۶ ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۳۱۱۱۶۲۴۳۷۶۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598000
آگهی تغییرات شرکت تولیدی والا قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۱۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمدمهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۵۴۲۷۹۱۵۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13645049
آگهی تغییرات شرکت صنایع قطعات آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۰۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. خسروفتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان بازرس اصلی و رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۴۰۸۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۱۶۴۳۹۹۴۹۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13645075
آگهی تغییرات شرکت زیست محیطی انرژی دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۷۱۶۵۴۸۴۹۳۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706258
آگهی تغییرات شرکت ساران گستر عرفان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۰۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۲۱۷۷۸۳۲۷۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757993
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پایا ذوب کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۹۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.، خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تاتاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۹۲۲۹۴۰۵۵۷۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758795
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تارا ذوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۱۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمدمهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۴۷۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۲۲۸۰۸۱۶۹۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763285
آگهی تغییرات شرکت سرمایه سازان حامی رشد هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۰۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۷۰۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۹۲۶۷۲۳۹۷۳۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13969830
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری سبا نگار پردیسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۱۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۴۳۵۴۵/۹۶۲۳۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۱۱۹۴۹۲۴۲۷۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020138
آگهی تغییرات شرکت سپند یاسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۳۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۴۰۸۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۷۰۲۱۹۳۷۸۵۹۳۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037521
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و بهره برداری عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۷۰۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۹۷۵۲ / ۹۶۲۳۰۳ مورخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۶ اداره کل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به عنوان بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰ با نمایندگی کیومرث لطیفیان به شماره ملی۱۸۱۶۹۹۸۷۳۷ شرکت ساران گستر عرفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۰۴۷۶با نمایندگی مصطفی نظری به شماره ملی۰۵۵۹۰۳۳۹۲۳ شرکت زیست محیطی انرژی دانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷ با نمایندگی علی بهنود به شماره ملی۰۰۶۳۱۶۰۳۴۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. پ۹۷۰۲۳۰۱۰۴۵۶۱۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک