غلامحسین عبدالهی سروی

آقای غلامحسین عبدالهی سروی

کد ملی 4449834003
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 753853
آگهی تصمیمات شرکت الحاویسهامی عام به شماره ثبت۱۰۶۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ و ۹/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۲۱۸۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۲۴۱ به نمایندگی عباس کبریائی زاده به کدملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ و شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ و شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آراء به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰ به نمایندگی سیدغلامحسین عبدالهی سروی به کدملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ و شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ و شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به نمایندگی منصور سمیعی به کدملی ۰۰۵۲۵۱۴۲۱۸ انتخاب گردیدند: بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ عباس کبریائی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، غلامحسین عبدالهی سروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا نیلفروش زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۰۳۲۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989164
آگهی تغییرات شرکت توسعه رایانه سرمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۳۵۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم عبدالهی سروی به شماره ملی ۰۰۶۸۲۳۸۴۲۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای صابر هاشم پور به شماره ملی ۰۰۵۰۰۹۰۶۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای صابر هاشم پور به شماره ملی ۰۰۵۰۰۹۰۶۲۳ بسمت مدیرعامل. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها شرکت و چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۸۵۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298106
آگهی تغییرات شرکت ناوگان ریل الوند نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۸۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. آقایان حمزه علی بخشی چمازکتی به شماره ملی ۲۱۶۲۴۵۹۴۱۸ و غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۹۷۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344551
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تدبیر عمران جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسن رسولی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۱۶۳۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید حسن موسوی نژاد به شماره ملی ۱۰۶۰۲۵۵۲۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تاپ اونیک پنجره به ش. م ۱۰۱۰۳۵۷۸۸۸۸ بنمایندگی آقای مسعود استادعظیم به شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ولی اله احمدی زادسرای به شماره ملی ۱۳۷۱۷۷۸۹۱۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی توسط هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۷۳۸۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586693
آگهی تغییرات شرکت راهوار نیرو آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۲۸۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب ا.. اسمعیل زاده کد ملی ۱۱۱۰۹۹۲۷۹۳ به نمایندگی از شرکت بهتاش سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۹۶۱۸ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای بهرام پرورش کد ملی۰ ۱۲۸۴۵۰۸۱۱به نمایندگی از شرکت توکاریل شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ به جای آقای سیدرسول خلیفه سلطانی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای غلامحسین عبدللهی سروی کد ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه نیرو شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای سید حسن موسوی نژاد کد ملی ۱۰۶۰۲۵۵۲۱۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر سلامت کیمیا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای مسعود استادعظیم کد ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به نمایندگی از شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیأت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ویادو نفر از اعضاءهئیت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل ویا یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۰۳۵۹۱۸۶۱۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603721
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۳۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شکراله شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۲۲۹۰۸ به نمایندگی شرکت بهتاش سپاهان (سهامی خاص) با شناسه ملی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامحسین عبداللهی سروی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به نمایندگی شرکت تدبیر آتیه الوند (سهامی خاص) با شناسه ملی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام پرورش به شماره ملی ۱۲۸۴۵۰۸۱۱۰ به نمایندگی شرکت توکاریل (سهامی خاص) با شناسه ملی به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد سعیدنژاد به شماره ملی ۰۰۴۳۷۴۷۵۴۱ به نمایندگی شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار (سهامی خاص) با شناسه ملی به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا نجفی به شماره ملی ۳۹۳۴۲۱۸۰۸۳ و نمایندگی شرکت تجارت ریلی پارت سهند (سهامی خاص) با شناسه ملی به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی لطفی به شماره ملی ۰۹۴۲۲۱۸۳۴۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۱۲۵۲۷۶۴۸۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10243496
آگهی تغییرات شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدتقی میراحمدی به شماره ملی ۰۳۸۳۴۸۲۴۹۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱/۳/۱۳۹۱. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372094
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه جم سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۰۷۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد دشتی به شماره ملی۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا نیلفروش زاده به شماره ملی۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سعیدنژاد به شماره ملی۰۰۴۳۷۴۷۵۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا اباذری به شماره ملی۰۰۵۳۷۶۶۹۷۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۶/۴/۹۲. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای۳ نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضا مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10672345
آگهی تغییرات شرکت تدبیر آتیه الوند سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۴۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای غلامحسین عبدالهی سروی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد شمس ابرده به شماره ملی ۰۹۳۱۹۹۵۲۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق شمس ابرده به شماره ملی ۰۰۷۹۸۲۸۴۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا محمدنظامی به شماره ملی ۳۷۸۱۹۰۲۴۰۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۴/۷/۹۱.. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۷/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909091
آگهی تصمیمات شرکت آسیا سیر ارس (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۰/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به نمایندگی زهرا اخوان نسب به کدملی۱۲۹۱۰۲۱۰۵۱ و شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ و عباس قنادرضائی به کدملی۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ و شرکت تدبیر سلامت کیمیا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۳۵۶۵۷ به نمایندگی محمود شهشهانی پور به کدملی۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ و غلامحسین عبدالهی سروی به کدملی۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳، عباس قنادرضایی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود شهشهانی پور به نمایندگی شرکت تدبیر سلامت کیمیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین عبدالهی سروی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213211
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین عبداللهی سروی با شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای مسعود استاد عظیم با شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه سهند با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵ به سمت نایب هیأت مدیره. – آقای مهدی نیلفروش زاده با کدملی ۱۲۹۱۹۴۵۲۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت کیمیا سلامت ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ به سمت عضو هیأت مدیره. – آقای رضا اکرامی باکدملی ۰۰۵۷۸۸۳۸۵۸ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مالی و قراردادها و چک و سفته و بروات و غیره با امضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهرشرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۴۵۴۰۲۱۲۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218029
آگهی تغییرات شرکت پخش تدبیر داروی تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ و موسسه تدبیر امداد کوثر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۹۴۹۰ و کاظم سخنور به شماره ملی ۰۸۵۹۲۸۶۶۹۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی و غلامحسین عبداللهی سروی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۰۶۶۷۷۸۵۸۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13469514
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ریلی البرز در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۸۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۳۱۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل (درون شهری)، ارائه خدمات تخلیه بار و بارگیری ریلی و خدمات وابسته به حمل ونقل ریلی ارائه کلیه خدمات طراحی، ساخت، راه اندازی، بهره برداری تعمیرات واگن برگردان وتجهیزات وابسته مشارکت در سرمایه گذاری، طراحی، ساخت، تولید، بازسازی، تعمیر و نگهداری، تدارک و تجهیز، خرید و فروش، بهره برداری و راهبری انواع واگن، لکومتیو و سایر کشنده ها، ماشین آلات، واگن برگردان، لوازم یدکی قطعات، مواد اولیه، محصولات و تاسیسات زیربنایی و روبنایی صنعت ریلی انجام خدمات ایستگاهی و پایانه های حمل و نقل راه آهن پس از اخذ مجوزهای لازم مشارکت در تمام پروژه های مطالعاتی نظارتی مشاوره ای اجرایی مدیریتی عمرانی تولیدی مرتبط با حمل و نقل ریلی مشارکت در تمام پروژه های مرتبط با مطالعه طراحی بهره برداری نگهداری تعمیرات بازسازی بهینه سازی ساخت تولید راهبری نگهداری تجهیزات ناوگان حمل و نقل ریلی و زیرسازی و روسازی انواع خطوط ابنیه و پلها و تونلها و ایستگاهها و زیرساختهای ریلی و انواع سیستمهای سیگنالینگ کنترل ایمنی تجهیزات علائم ارتباطات برق رسانی و برقی کردن حمل و نقل ریلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ مرزداران ـ خیابان گلدیس ۸ ـ خیابان شهید شهریار کمالو ـ پلاک ۱۷ ـ ساختمان قطعه ۲۱۰۷ ـ طبقه اول ـ واحد جنوبی ـ کدپستی ۱۴۶۴۶۶۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۸۳/۱۵۱/۹۶ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ بانک اقتصاد نوین شعبه قلهک پرداخت گردیده است و بقیه در تعهد می باشد. اولین مدیران: آقای قاسم عبدالهی سروی به شماره ملی ۰۰۶۸۲۳۸۴۲۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عبداللهی سروی به شماره ملی ۴۴۴۹۳۷۲۱۱۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامحسین عبداللهی سروی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی صادقی به شماره ملی ۰۰۱۰۷۷۹۰۷۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد ذاکر صالحی به شماره ملی ۲۰۰۲۳۰۶۹۲۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۲۳۷۷۴۸۲۷۶۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651616
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین عبدالهی سروی با شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مسعود استاد عظیم با شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای عباس قناد رضایی با شماره ملی ۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای علیرضا نیل فروش زاده با شماره ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره. خانم فهیمه مدنی با شماره ملی ۱۲۸۶۵۹۲۲۷۵ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه سهند با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قرارداد‌ها و چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۴ ۶ ۷ ۹ تا سقف یک میلیارد ریال ۱۲ ۱۴ ۱۵ ۱۷ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۷۱۸۸۱۸۹۴۹۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784688
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین عبداللهی سروی با شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ و شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مسعود استاد عظیم با شماره ملی ۰۰۵۲۴۷۹۸۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای جهانبخش فنائیان با شناسه ملی ۰۰۴۸۷۴۱۶۴۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل بایکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۶ ۱۴ ۱۵ ۱۷ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۱۰۰۵۵۰۹۶۲۰۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14041112
آگهی تغییرات شرکت تاپ اونیک پنجره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۸۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. آقای غلامحسین عبداللهی سروی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم عبداللهی سروی به شماره ملی ۰۰۶۸۲۳۸۴۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۲۳۱۱۲۷۱۰۱۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355181
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۷۶۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین عبدالهی سروی با شماره ملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیرسرمایه جم با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ و شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید رسول خلیفه سلطانی با شماره ملی ۱۲۸۵۵۳۶۰۹۶ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیرسرمایه نیرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۷۹۶ و شماره ثبت ۳۱۶۷۴۸به سمت نایب هیئت مدیره. آقای مهدی نیلفروش زاده با کدملی ۱۲۹۱۹۴۵۲۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت کیمیا سلامت ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۰۴۷۱ و شماره ثبت ۳۴۹۹۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسین عابدی با شناسه ملی ۰۰۵۵۸۴۱۱۵۴۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور مالی و قراردادها و چک وسفته و برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد اداری و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۴ ۵ ۱۸ و ۲۵ ماده ۴۹ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود پ۹۷۰۹۲۰۹۲۵۵۱۲۶۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک