سعید عابدی اردکانی

آقای سعید عابدی اردکانی

کد ملی 4449690605
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 910623
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی میخسازی یزد سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۵۳۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند امین شناسه ملی ۱۰۳۸۵۶۳۵۹۵ بسمت بازرس اصلی و سعید عابدی اردکانی به کد ملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. . ۳ روزنامه کثیرالانتشار بشارت نو جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل تعیین گردیدند. محمد توکلی حسین آباد به کد ملی ۰۴۵۲۲۹۲۰۳۴ و حمید توکلی حسین آباد به کد ملی ۰۴۵۱۱۰۵۳۱۱ و علی توکلی حسین آباد به کد ملی ۰۴۵۱۱۰۵۳۰۳ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ علی توکلی حسین آباد بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد توکلی حسین آباد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید توکلی حسین آباد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و حق امضای کلیه چکها و سفته‌ها و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۱۸۱۷۶۸۰ مسئول ثبت شرکتهای یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391030
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پیوند بنای کویر سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۶۶۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علیرضا پیوندی کد ملی ۰۰۴۵۱۷۶۸۱۷ سید حیدر علوی کیا کد ملی ۴۴۳۳۲۸۵۹۰۰ مهدی پیوندی کد ملی ۴۴۳۱۷۲۸۳۵۱ محمد پیوندی کد ملی ۴۴۳۳۲۹۶۴۹۱ امیر رضا محمودی هاشمی کد ملی ۴۴۳۱۹۰۶۳۰۴ مسعود زینی کد ملی ۴۴۳۱۴۴۴۵۶۴ و خانم‌ها سمیرا عطارپور کد ملی ۴۴۳۳۴۶۴۴۳۰ آزیتا اسعدی کد ملی ۳۶۲۰۹۱۴۳۰۳ عاطفه ابویی کد ملی ۴۴۳۳۶۲۳۴۹۰ ۲ سعید عابدی اردکانی کد ملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵ بسمت بازرس اصلی مجید خوانین زاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۶۷۱۳۹۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617983
آگهی تغییرات شرکت نان صنعتی حسن یوسف میبد سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۱۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقای سعید عابدی اردکانی با کدملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵ به عنوان بازرس اصلی و سیدحسین میردهقان بنادکی با کدملی ۴۴۳۲۵۴۰۲۴۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۲۸۰۷۴۰۹۲ رئیس ثبت شهرستان میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015106
آگهی تغییرات شرکت تولیدی یخ حجت آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۴۷۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - روزنامه کثیرالانتشار بشارت نو جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد۲ - آقای سعید عابدی اردکانی با شماره ملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین پردل با شماره ملی ۴۴۳۰۴۴۸۱۰۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ - صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرارگرفت ش۹۵۰۶۲۱۲۹۱۵۳۳۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036035
آگهی تغییرات شرکت یارنیک الکترونیک یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۷۰۸۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی افلاطونیان کدملی ۴۴۳۲۶۰۱۹۹۱وآقای سعید عابدی اردکانی کدملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵و خانم مریم افلاطونیان کدملی۴۴۳۰۶۰۴۹۹۱به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای محمد میثاق به کدملی ۴۴۳۱۹۶۷۷۵۳به عنوان بازرس اصلی وآقای علی میثاق با کدملی۰۰۷۰۶۴۰۹۲۰به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۰۷۰۴۹۳۲۴۶۹۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331699
آگهی تغییرات حسابداری وخدمات مالی سیاق و همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد طبائی عقدا به شماره ملی ۴۴۴۰۰۳۴۷۱۳ و آقای سعید عابدی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵ به مدت نامحدود به عنوان اعضای هیئت مدیره موسسه انتخاب شدند. ش۹۵۱۲۱۰۲۴۱۷۰۳۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13481193
آگهی تغییرات شرکت نوین الکترود اردکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۹۲۲۶
به عنوان بازرس اصلی وآقای سعیدعابدی اردکانی به کدملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند و صورتهای مالی منتهی به سال۹۵ بتصویب رسید و روزنامه کثیرالانتشار صمت جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۳۱۸۵۲۱۱۷۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551353
آگهی تغییرات شرکت نوین الکترود اردکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۵ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۹۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رایمندامین با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۳۵۹۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای سعیدعابدی اردکانی به کدملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند و صورتهای مالی منتهی به سال۹۵ بتصویب رسید و روزنامه کثیرالانتشار صمت جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۳۱۸۵۲۱۱۷۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808059
آگهی تغییرات شرکت طعم ماندگار ترنگ اردکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۸۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ خانم مهسا بهشتی به شماره ملی ۴۴۴۰۰۵۶۳۸۵ و آقای محمد بهشتی به شماره ملی ۴۴۴۹۹۳۰۴۲۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲ موسسه حسابرسی رایمند سیستم امین به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۳۵۹۵ به سمت بازرس اصلی وآقای سعید عابدی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۰۱۹۹۲۰۹۳۳۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888501
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی و صنعتی پوریا پیچ یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۳۴
آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی و صنعتی پوریا پیچ یزدسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۴وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۳۴به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید عابدی اردکانی با کدملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین پردل با کدملی ۴۴۳۰۴۴۸۱۰۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاربشارت نوجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۱۲۰۲۶۴۹۹۰۹۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888533
آگهی تغییرات شرکت سرمد پرور کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۰۹۵۲
آگهی تغییرات شرکت سرمد پرور کویر یزدسهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۶وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۰۹۵۲به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید عابدی اردکانی با کدملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین پردل با کدملی ۴۴۳۰۴۴۸۱۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاربشارت نوجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۱۲۰۲۷۰۷۲۴۵۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218957
آگهی تغییرات شرکت برسام شیرینی سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۱۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۱۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات رایمند امین با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۳۵۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید عابدی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۵۷۳۶۷۲۲۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222227
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی شمیم اردکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۳۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای محمدرضا حیدریان اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۶۱۲۵۲ آقای محمود رحیمی بافقی به شماره ملی ۴۴۳۱۴۴۶۲۶۵ آقای سیدامیر حمزه موسوی به شماره ملی ۴۴۳۲۶۲۷۱۷۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند ایمن به شماره ملی ۱۰۳۸۰۵۶۳۵۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید عابدی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۲۷۶۹۲۱۴۹۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14304230
آگهی تغییرات شرکت نساجی آفرین اردکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۲۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) اعضا هیات مدیره عبارتند از: سیدامیرحمزه موسوی به شماره ملی ۴۴۳۲۶۲۷۱۷۴ و محمدرضا حیدریان اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۶۱۲۵۲ و سید علی میرجعفری علی بیک به شماره ملی ۴۴۴۹۲۴۳۱۵۳ و حسن فتوحی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۱۲۹۰۱ و مهدی فردوسیان به شماره ملی ۴۴۳۱۴۹۱۶۳۵ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲) موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رایمند امین به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۳۵۹۵ به سمت بازرس اصلی وآقای سعید عابدی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵ به سمت بازرس علی البدلت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۳) صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت ش۹۷۰۸۱۹۲۱۸۵۹۲۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375681
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی مخمل یکتا اردکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۵۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقایان سیدامیرحمزه موسوی به شماره ملی ۴۴۳۲۶۲۷۱۷۴ محمدرضا حیدریان اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۶۱۲۵۲ احمد علی مهدیزاده اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۷۰۸۹۶۲ محمد علی افخمی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۳۹۸۱۸ عباس حسنی به شماره ملی ۴۴۴۹۲۷۲۴۳۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ آقای سعید عابدی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رویت به شماره ملی ۴۴۴۰۰۵۹۴۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۷۱۰۰۳۲۷۴۳۶۷۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14392676
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع معدنی نو ظهور کویر بافق درتاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۰۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۳۳۵۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و فرآوری کانی‌های فلزی و غیر فلزی، تأسیس کارخانجات مربوط در نقاط مختلف کشور، ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌ها و مبادرت به کلیه امور و عملیات معدنی. مبادرت به کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش مواد معدنی، ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد مصرفی و لوازم یدکی مورد نیاز از داخل و خارج کشور (صادرات و واردات) و کلیه امور عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. عقد قراردادهای پیمانکاری، تهیه طرح های اکتشافی، ارائه خدمات فنی مهندسی، مشاوره، مدیریت، فراهم نمودن دانش فنی، طراحی، نصب، راه‌اندازی، نگهداری و تعمیر و بازرسی فنی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز و قبول و اعطاء نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور. اخذ تسهیلات اعتباری و وام از بانک ها در جهت تأمین اهداف و موضوع شرکت. مشارکت با اشخاص حقیقی، حقوقی، بانکها، و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت‌های داخلی و یا خارجی، از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود در زمینه‌های تولیدی، معدنی، صنعتی، ساختمانی، طراحی مهندسی، مطالعاتی و تحقیقاتی، خدماتی و سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی، املاک و مستغلات، خدماتی و همچنین انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که جهت حصول به مقاصد شرکت از جمله انجام هرگونه فعالیت های تجاری، مالی، پولی، جذب و جلب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بصورت مستقل یا مشارکت در چارچوب منافع شرکت و سهامداران و قوانین مصوب مراجع قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان یزد ، شهرستان بافق ، بخش مرکزی ، دهستان مبارکه ، روستا اهن شهر، مهمانسرا ، خیابان ( (پارک ) ) ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۸۹۷۵۱۳۳۱۹۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک ملی شعبه آهن شهر با کد ۳۵۶۵ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آهن و فولاد غدیر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۶۹۳۹ و به نمایندگی احمد رئیسی به شماره ملی ۰۸۷۰۲۳۶۹۴۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال معدنی و سد سازی آریا جنوب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۸۹ و به نمایندگی منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷ و به نمایندگی علی حافظی فر به شماره ملی ۲۷۰۹۲۵۰۳۱۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال اکتشاف معادن و صنایع غدیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۳۷۵ و به نمایندگی مسلم عطارزاده به شماره ملی ۱۸۸۱۶۶۶۶۶۲و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال سنگ آهن مرکزی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۷۹۶۰ و به نمایندگی سید مجید علوی باجگانی به شماره ملی ۴۴۷۹۹۱۸۵۵۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال توسعه و عمران معدنچیان چغارت بافق به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۰۵۳۶ و به نمایندگی حسن حیدری پور به شماره ملی ۵۶۱۹۹۴۴۴۷۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۱ اساسنامه در بندهای ۱، ۴، ۷ ، ۸، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۲ به مدیرعامل محترم تفویض گردید. کلیه اعضاء و سهامداران به آقای سید مجید علوی باجگانی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه‌های قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبتی اقدامات لازم را انجام دهند. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند امین به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۳۵۹۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سعید عابدی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک