علی نظاری

علی نظاری

کد ملی 0044476582
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 581302
آگهی تغییرات شرکت نواندیشان معتمد سهامی خاص بشماره ثبت۲۳۳۵۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۵۳۰۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۱/۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ بسمت بازرس اصلی و علی نظاری به کدملی۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. نام شرکت به پاسارگاد تجارت دنیز تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۴۸۴۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890934
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ابهر بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اوند به ش ملی۱۰۱۰۰۵۸۸۵۴ به سمت بازرس اصلی و علی نظاری به ک م۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر فرقانی به ک م۰۰۴۲۵۶۹۸۶۹ و محمود فرقانی به ک م۰۰۴۲۴۸۰۱۸۳ و زهرا فرقانی به ک م۰۰۴۲۶۲۸۳۴۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۷/۹۱ اکبر فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا فرقانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود فرقانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۵۷۹۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941765
آگهی تصمیمات شرکت پرتو نار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۸۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۸۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به ش م ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ بسمت بازرس اصلی و علی نظاری به ک م ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۳۲۳۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965319
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آونئ به شماره ثبت۱۶۲۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ علی نظاری به ش ملی ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال و مهناز آفرند به ش ملی ۰۰۳۱۱۷۳۷۵۶ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال و حجت رهبری به ش ملی ۲۵۹۰۳۹۲۴۸۶ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۰۲۵۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969372
آگهی تغییرات شرکت موج سبز ارم (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۶۹۷۲۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۲۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی نظاری به شماره ملی۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، خ شریعتی، بالاتر از ظفر ساختمان حامد پ۱۳۴۹ ط۷ واحد۱۴ کدپستی۱۹۴۸۶۵۳۴۳۹ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۴۲۱۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969432
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اعتماد گستر پرشین (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۱۵۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۸۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی نظاری به شماره ملی۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۵۶۵۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130921
آگهی تغییرات شرکت پرتو نار شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۵۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۲/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی نظاری۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیات مدیره بمدت۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای فرزین ابریشمی کمیلی نژاد به شماره ملی۰۰۷۰۸۰۶۹۲۶ آقای محمدعلی ابریشمی به شماره ملی۰۰۴۹۵۴۱۷۵۷ , نورخدا موسی وند۱۸۱۷۷۳۲۵۴۴ سید شهاب الدین قزوینه۳۳۰۹۷۴۰۷۶۵ ۳ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۱۲۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182426
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تهران پتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۶۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی نظاری به شماره ملی ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و سود و زیان مالی منتهی به سال۹۱ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن فرقانی به شماره ملی ۰۰۳۲۸۳۳۹۶۲ آقای محمود فرقانی به شماره ملی ۰۰۴۲۴۸۰۱۸۳ آقای رضا فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۶۴۱۰۰۳ پ۱۷۰۶۰۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471575
آگهی تغییرات شرکت کی تی اند جی پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۸۷۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۱۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی نظاری به شماره ملی ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۳۲۸۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548573
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی ابتکار پلاستیک تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۸۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۱۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ به سمت بازرس اصلی و علی نظاری به شماره ملی ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۵۱۱۱۷۷۹۷۵۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600065
آگهی تغییرات شرکت پارس نوشان سلامت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۹۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین فرقانی به کد ملی ۰۰۴۲۴۵۷۳۲۷ و محمد حسین فرقانی به کد ملی ۰۳۲۰۵۴۸۰۶۶ و علیرضا فرقانی به کد ملی ۰۳۸۴۷۸۲۲۹۹بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت بمدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آوند بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴بسمت بازرس اصلی وآقای علی نظاری کدملی ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۱۰۹۵۸۱۸۲۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1609128
آگهی تغییرات شرکت سایپا پلوس سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۱۱۰۰ کدپستی ۸۷۸۷۱۴۴۳۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۲/۹۲ تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر: ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آوند شماره ثبت ۱۶۲۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ بعنوان بازرس اصلی، آقای علی نظاری به کدملی ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال ۹۳ انتخاب گردیدند و مادام که بازرس جدید انتخاب نشده، بازرس قبلی می‌بایست در سمت خود انجام وظیفه نماید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. ش۱۸۶۶۰۳۴ رئیس ثبت اسناد و املاک گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682030
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ به عنوان بازرس اصلی، علی نظاری به شماره ملی ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ مورد تصویب اعضا قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۸۰۷۵۵۳۷۱۳۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693092
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیشه نشکن ابتکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۳۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل تراز نامه، سودوزیان وجریان وجوه نقدبرای سال مالی منتهی به آخراسفند ۱۳۹۲ به اتفاق آراءموردتصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان حسابرس وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی آوند (حسابداران رسمی) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ بعنوان حسابرس وبازرس علی البدل شرکت برای سال مالی۱۳۹۳انتخاب گردیدند. به اتفاق آراءروزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای علی اصغر مسلمی با کد ملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱بنمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس وبازرس اصلی وعلی نظاری با کد ملی ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲بنمایندگی از موسسه حسابرسی آوند (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس وبازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۲۰۱۶۹۴۵۵۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9567651
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۲۲۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آوند به کدملی۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ به سمت بازرس اصلی و علی نظاری به کدملی۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل به کدملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به کدملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به کدملی۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10547607
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۹۴۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۸۵۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ بسمت بازرس اصلی و علی نظاری به کد ملی ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10724108
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترمه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ به سمت بازرس اصلی و علی نظاری به کدملی ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن فرقانی به کدملی ۰۰۳۲۸۳۳۹۶۲ رضا فرقانی به کدملی ۰۳۸۰۶۴۱۰۰۳ محمود فرقانی به کدملی ۰۰۴۲۲۸۰۸۸۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۱/۹۰ حسن فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود فرقانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا فرقانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11112743
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آریا برج هرم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۸۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۹۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی نظاری به شماره ملی ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک