مصطفی کوکب زاده

آقای مصطفی کوکب زاده

کد ملی 4433178128
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12713557
آگهی تغییرات شرکت بیتا صنعت کویر میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۷۳۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضای هیات مدیره عبارتنداز: آقای ابراهیم خلیلی نسب خانقاه با کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۱۹۴و آقای عباس خلیلی نسب خانقاه با کدملی ۴۴۸۹۵۹۶۱۲۱ و آقای ابوذر خلیلی نسب خانقاه با کدملی ۴۴۸۹۹۴۸۸۵۹ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - آقای مصطفی کوکب زاده با کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به سمت بازرس اصلی و مهدی زارع مهرجردی با کدملی ۴۴۸۹۴۰۳۸۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ - صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۲و ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت ۴ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۲۵۸۹۱۹۲۸۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910553
آگهی تغییرات شرکت سارا لعاب میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای حسین عبدالرضا زاده به شماره ملی ۴۴۳۲۶۰۶۱۴۲ - آقای محمدعلی فتاحی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۳۱۸۴۱ - آقای مصطفی جعفری پور میبدی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۴۵۳۰۸ برای مدت دوسال انتخاب شدند ۲ - موسسه حسابرسی و خدمات رایمند امین به شماره ثبت ۳۱۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاه به شماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند۳ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد۴ - صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۴۲۴۸۳۲۱۰۶۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010288
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارسیان سرام میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و آقای حسین ضیائی بیده به شماره ملی ۴۴۸۹۶۸۷۹۱۵ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای هدایت الله کلانتری به شماره ملی ۴۴۸۹۸۴۸۴۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به شماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد۴ - صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۶۱۷۴۲۷۳۰۴۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248545
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد۱ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده بشماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۰۲۰۵۲۴۹۲۵۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312761
آگهی تغییرات شرکت کاشی عمارت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۶۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد حسین صفدری زاده میبدی بکد ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی بکد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی بکد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت به مدت دوسال انتخاب گردیدند ۲ آقای احمد زارع شاهی بشماره ملی ۴۴۸۹۳۶۸۶۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده بشماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۴ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۱۱۲۸۴۳۲۱۵۳۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530218
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو شیمی قائم میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقایان محمدحسین صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و رسول زارع مهرجردی با کد ملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای هدایت هدایتی با کد ملی ۴۴۸۹۵۷۸۲۵۳ به عنوان عضو علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای مصطفی کوکب زاده به کد ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی به کد ملی ۴۴۸۹۷۱۹۴۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت ۴ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۰۳۴۴۰۲۵۶۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811900
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گیتی ترابر میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۱۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۶ و تاییدیه به شماره ۳۵۸۹۲/۹۳ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ سازمان حمل و نقل استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای مصطفی کوکب زاده به کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی به کدملی ۴۴۸۹۷۱۹۴۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت ۳ اعضا هیئت مدیره عبارتند از: آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ آقای رسول زارع مهرجردی به کدملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱ آقای هدایت هدایتی به کدملی ۴۴۸۹۵۷۸۲۵۳ آقای سیدمحمد موسوی بفروئی به کدملی ۴۴۸۹۸۹۱۷۴۱ آقای وحید رحیمی بیده به کدملی ۴۴۸۹۷۷۰۲۸۶ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۰۲۰۸۰۷۹۱۹۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019163
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کاشی کویر اردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۴۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و آقای محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و آقای محمد علی صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مصطفی کوکب زاده شماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای عباس مومنی مهرجردی شماره ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۱۹۸۷۹۶۳۱۸۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052306
آگهی تغییرات شرکت پایانه صادرات کاشی و سرامیک خورشید مهر تابان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۵۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ شرکت کاشی باستان میبد به شماره ثبت ۵۱۵ میبد وشناسه ملی۱۰۸۶۵۷۸۲۴۵ با نمایندگی آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و شرکت کاشی پارسیان سرام میبد به شماره ثبت ۵۶۰ میبد وشناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۴۷۸۹ با نمایندگی آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و شرکت کاشی عمارت یزد به شماره ثبت ۷۲۲ میبد وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۶۵۲۵ با نمایندگی آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲ آقای عباس مومنی مهرجردی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به شماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند۳ روزنامه کثیر الانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۰۷۵۲۱۹۳۸۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063102
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل عرشیا بار میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۹۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ و بنا به تاییدیه به شماره ۹۹۴۲ مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ انجمن امور صنفی حمل و نقل یزد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴، محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲، مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷، محمد صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷، محمدرضا کارگر بیده با کدملی ۴۴۸۹۶۸۷۹۲۳، امیر حسین اسلامی مهدی آبادی با کدملی ۵۵۱۹۹۴۵۵۷۸ و مهدی رضایی صدرآبادی با کدملی ۵۵۱۹۹۴۶۴۷۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان ابوالفضل کارگر بیده با کدملی ۴۴۸۰۰۳۳۹۵۵ و جواد کارگر بیده با کدملی ۴۴۸۰۰۱۳۹۳۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ آقای عباس مومنی مهرجردی کدملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۴و۱۳۹۵و۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۷۰۳۱۳۹۶۲۴۴۶۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099792
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پویا شهاب میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۴۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت ۲ - آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳ - آقای مصطفی کوکب زاده کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس مومنی مهرجردی کدملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۴ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۴۱۰۸۴۱۵۷۶۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182130
آگهی تغییرات شرکت کاشی وسرامیک نفیس اشکذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و محمد صفدری زاده میبدی کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و حمیدرضا برزگر خانقاه کدملی ۴۴۴۹۶۴۰۷۶۴برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ آقای مصطفی کوکب زاده کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا خندان مهرجردی کدملی ۴۴۸۹۳۹۴۵۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۷۰۵۳۰۱۴۲۱۵۰۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188060
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک ارگ ارغوانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷، محمدعلی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲، محمدحسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴، رسول زارع مهرجردی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۱۹۴۳۱و احمد زارع شاهی به شماره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حسین ضیائی بیده به شماره ملی ۴۴۸۹۶۸۷۹۱۵ به عنوان عضو علی البدل شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای سید اکبر موسوی بفروئی به کدملی ۴۴۸۹۴۵۵۷۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.۳ - صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع واقع شد.۴ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۰۵۵۸۰۵۱۷۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205295
آگهی تغییرات شرکت پارمیدا پولاد ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۱۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ و محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی با کدملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ به عنوان عضو علی البدل شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.۲ آقای عباس مومنی مهرجردی به کدملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به کدملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ صورتهای مالی شرکت منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ و ۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۷۰۶۱۷۷۲۱۸۷۲۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234519
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۶۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش بازرس شرکت صورتهای مالی و ترازنامه شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۲ شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد به شماره ثبت۶۹۶ میبد وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۵۶۵۵ با نمایندگی آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷ و شرکت پویا سرام یزد به شماره ثبت۶۹۴ میبد وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۵۵۹۶ با نمایندگی آقای محمدحسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۲۷۹۸۸۴ و شرکت قالب سازی برج صنعت یزد به شماره ثبت۶۹۸ میبد وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۵۷۶۷ با نمایندگی آقای محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت کاشی عمارت یزد به شماره ثبت۷۲۲ میبد وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۵۶۵۲۵ با نمایندگی آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای مصطفی کوکب زاده به شماره ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس مومنی مهرجردی به شماره ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۷۰۷۷۴۲۶۱۸۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320972
آگهی تغییرات شرکت فرش کسری یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۰۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۵و۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت ۲ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۱۰۴۳۷، محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۷۰۹۶۱۷ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی ۴۴۸۹۶۹۸۸۵۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت به مدت دوسال انتخاب گردیدند ۳ آقای مصطفی کوکب زاده کد ملی ۴۴۳۳۱۷۸۱۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس مومنی مهرجردی کد ملی ۴۴۸۹۷۶۴۹۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۸۲۸۷۳۸۵۴۳۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک