سیدوحیدرضا بهشتی

سیدوحیدرضا بهشتی

کد ملی 4432860170
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1343014
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروئی پورا پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای توفیق زاکری با شماره ملی ۴۹۳۹۷۲۴۵۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای سیدحمیدرضا بهشتی با کدملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی با کدملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵ با نمایندگی آقای بهزاد آسوده با کدملی ۳۲۵۶۲۴۲۳۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ با نمایندگی آقای حمید ترکاشوند با کدملی ۴۵۱۰۷۴۶۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رییس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۹۲۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424423
آگهی تغییرات شرکت پورا پلاسما ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۷۱۵۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۵۵۶۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران داروک با شماره ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳ با نمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی با کد ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره فوریتهای دارویی سپاکو دارو با شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی با کد ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو با شماره ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ با نمایندگی آقای محمد جواهری محمدی با کد ملی ۰۰۶۰۴۱۷۳۱۵ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب با شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی خانم طاهره حسین آبادی با کد ملی ۵۲۱۹۴۹۳۸۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت فاریاب دارو با شماره ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶ با نمایندگی خانم مرضیه زیانی با کد ملی ۲۲۹۶۱۲۵۶۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضای متفق نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضا متفق نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید وحید رضا بهشتی همراه با مهر شرکت و یا با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید وحید رضا بهشتی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید وحید رضا بهشتی با امضا خانم طاهره حسین آبادی یا خانم مرضیه زیانی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۱۲۴۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464115
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۴۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمیدرضا بهشتی به کدملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵ با نمایندگی سید وحید رضا بهشتی به کدملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ با نمایندگی صفر عبداله زاده به کدملی ۲۸۵۰۱۰۷۷۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاءدار از قبیل چک سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا آقای صفر عبداله زاده با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۹۲۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473180
آگهی تغییرات شرکت بوته سبز مهر آئین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۸۱۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی بشماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی آقای سید وحید رضا بهشتی بشماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰، شرکت آرمان فارمد دارو بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ با نمایندگی آقای صفر عبداله زاده بشماره ملی ۲۸۵۰۱۰۷۷۹۴، شرکت ایران داروک بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳ با نمایندگی آقای مسعود انواری بشماره ملی ۰۰۴۰۱۲۰۳۴۱ و شرکت فوریت‌های دارویی سپاکو دارو بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵ با نمایندگی آقای پیمان واعظ زاده بشماره ملی ۱۳۷۹۲۰۸۱۵۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۳۵۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680182
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی کیا نیکا کودک در تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۹۲۱۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مربوط به کودک و نوزادنظیر البسه، وسایل غذاخوری وشیردهی، وسایل نگهداری از نوزاد، استحمام نوزاد، وسایل بازی کودک و نوزاد، وسایل متحرک و ثابت داخل وخارج محیط خانه کودک و نوزاد، مواد مصرفی و یکبار مصرف کودک و نوزاد، اقلام بهداشتی وسایر اقلام وابسته و مرتبط با کودک و نوزاد وسایر اموراعم از واردات وصادرات، ثبت، تهیه وتولیدوبسته بندی وپخش و خریدوفروش و واردات وصادرات، همچنین ثبت وتولیدوبسته بندی وپخش و خریدوفروش کلیه مواد اولیه وتجهیزات وماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ارزی وریالی ازکلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری خصوصی ودولتی داخلی وخارجی، عقدقراردادباکلیه شرکتهای دولتی وخصوصی داخلی وخارجی، ایجادشرکتهای تولیدی، اخذنمایندگی ازکلیه شرکتها وموسسات داخلی وخارجی، اعطای نمایندگی به کلیه شرکتهاوموسسات داخلی و خارجی، مشارکت درشرکتهای داخلی وخارجی برابرقوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیتهای مجازومرتبط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان آرژانتین ـ خیابان وزراء ـ خیابان هفتم ـ پلاک ۱۷ ـ طبقه سوم کدپستی۱۵۱۳۷۳۸۹۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام میباشد که تماماتوسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۲۵۹/۰۰۱۶ مورخ ۳۰/۹/۹۲ نزد بانک کارافرین شعبه ظفر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت ایران داروک(سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۲۲۴۴شماره شناسنامه ملی: ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳بنمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی شماره ملی: ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو(سهامی خاص)شماره ثبت:۳۱۰۵۶۷شماره شناسنامه ملی: ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵ بنمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی شماره ملی: ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ بسمت نایب رئیس وعضو هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۳۱۰۵۳شماره شناسنامه ملی: ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ بنمایندگی آقای عباس ظریف شماره ملی: ۴۴۳۰۴۰۰۴۳۱ بسمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل بمدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره یا نایب رییس هیئت مدیره و مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل ومهرشرکت ودرغیاب وی با امضاء هریک ازاعضاءهیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید اژدری به شماره ملی ۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱ به عنوان بازرس اصلی. حمیدرضا لشنی زند به شماره ملی ۰۰۶۵۱۹۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۸۰۶۶۵۵۵۷۳۵۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9982787
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب دارو مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۱۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ و خانم سکینه ایزدپناه تفتی به شماره ملی ۴۴۵۹۳۲۲۷۹۱ و خانم فرخنده گلشن تفتی به شماره ملی ۴۴۵۹۶۴۸۳۹۳ تا تاریخ ۳/۱۲/۹۱. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سکینه ایزدپناه تفتی به شماره ملی ۴۴۵۹۳۲۲۷۹۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فرخنده گلشن تفتی به شماره ملی ۴۴۵۹۶۴۸۳۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳/۱۲/۹۱. ۳ کلیه اوراق تعهدآور و بهادار و اسناد مالی شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11027220
آگهی تصمیمات شرکت ایران داروک سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۲۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدحمیدرضا بهشتی به کدملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ و شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵ به نمایندگی سیدوحیدرضا بهشتی به کدملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ و شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۲ به نمایندگی نادر انوری زاده به کدملی ۰۰۴۱۱۷۰۱۴۸ و شرکت توزیع دارویی پورا پخش به کدملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸ به نمایندگی حمید اژدری به کدملی ۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱ و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ به نمایندگی سمیرا فارسی جانی به کدملی ۰۰۶۸۱۱۲۷۰۱ سیدحمیدرضا بهشتی بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید اژدری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سمیرا فارسیجانی بسمت مدیرعامل و نادر انوری زاده بسمت قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء منفرد سیدوحیدرضا بهشتی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647753
آگهی تغییراتفرهنگی هنری نو اندیشان آریا کهن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۸۸۱۸/۹۴/۱/الف ت مورخ ۷/۱۰/۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدوحیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهرناز نوروزی خانقاه به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۱۶۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه برای یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و قراردادها و اسناد از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه یا با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت. کلیه اوراق عادی ومکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه و در غیاب وی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد بود. پ۹۴۱۱۱۸۹۳۷۱۴۴۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795167
آگهی تغییرات شرکت پالایش و پژوهش خون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۲۰۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۲۱۰۶/۴۱ مورخ ۷/۲/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی کدملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی آذرنوش کدملی ۰۰۴۳۲۵۶۷۴۰ به نمایندگی از شرکت ایران داروک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید وحیدرضا بهشتی کدملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر نقدی کدملی۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ به نمایندگی از شرکت روزدارو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فردین بلوچی کدملی ۴۵۰۱۱۷۴۵۶۰ به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۸۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای ابولفضل ساغری چی کدملی۰۰۴۳۷۵۱۸۹۱ (خارج از اعضا هیأت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و مدارک تعهداورو اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضا متفق یکی از آقایان سیدحمیدرضا بهشتی و سید وحیدرضا بهشتی و با امضای یکی از آقایان مرتضی آذرنوش و ناصر نقدی همراه با مهرشرکت و یا با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۵۷۶۱۴۷۴۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991004
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اکتشاف و تولید نفتکاران پایدار درتاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۴۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۰۴۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: کلیه فعالیت های مرتبط(ونه محدود)به مطالعه، آنالیز، مهندسی، طراحی، مشاوره، نظارت، مشارکت و اجرای طرح ها و پروژه های مربوط به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و معدن. تاسیس و راه اندازی مراکز های تچ، بازرگانی و تامین کالا، صادرات و واردات فرآورده ها، اخذ نمایندگی شرکت ها و موسسات معتبر، سرمایه گذاری، خرید سهام، تملک تمام یا بخشی از طرح ها و پروژه های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و معدن. حق ایجاد شعب مختلف در داخل و خارج از کشور پس از اخذ کلیه مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم، پلاک ۲۲، طبقه پنجم کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۹۶/۱۸۱/۹۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید حمیدرضا بهشتی بشماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان بشناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ به سمت رئیس هیات مدیره و سید وحیدرضا بهشتی بشماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ بنمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی ودارویی پورا طب بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و اسماعیل کاظمی بشماره ملی ۱۹۱۰۳۱۹۱۸۱ بنمایندگی از شرکت توسعه پتروشیمی کوهدشت بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۶۶۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات و عقود وقراردادها با امضای متفق مدیرعامل ورئیس یا نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس و نایب رییس هیات مدیره همراه بامهر شرکت و یا با امضای منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءهریک ازاعضاء هیات مدیره ومهرشرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۶۰۷۸۳۹۱۱۱۲۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167587
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید حمیدرضا بهشتی کد ملی۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیأت مدیره - شرکت توزیع دارویی پوراپخش (سهامی خاص) شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی کد ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰به سمت نائب رئیس هیأت مدیره - شرکت دارویی سپاکو دارو (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵بانمایندگی آقای جعفر میرفخرایی کد ملی ۰۰۳۸۸۵۷۹۷۹به سمت عضو هیأت مدیره - شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴با نمایندگی آقای رضا میرزایی کد ملی ۲۱۴۱۹۹۹۷۷۴ به سمت عضو هیأت مدیره آقای صفر عبداله زاده کد ملی۲۸۵۰۱۰۷۷۹۴ (خارج از اعضای هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت ویا با امضاء متفق آقای رضا میرزایی و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت ویا با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد. - اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250467
آگهی تغییرات شرکت دارویی سپاکو دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی بشماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدوحیدرضا بهشتی بشماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ بنمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید اژدری بشماره ملی ۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان بشناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و مهسا زنگنه بشماره ملی ۰۰۷۰۷۵۲۱۹۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق آقای حمید اژدری عضو هیئت مدیره و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل ومهرشرکت ودرغیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۲۰۲۷۰۹۴۹۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276091
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۶۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - شرکت آرمان فارمد دارو ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رضا طاهرخانی ۴۳۹۱۴۰۶۷۷۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رییس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. - اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۰۶۱۷۸۴۸۰۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276149
آگهی تغییرات شرکت ورزشی تفریحی اسکی خور وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۱۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ ومجوزشماره ۱۳۹۳۵ مورخ ۷/۱۰/۹۵سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید حمیدرضا بهشتی ک. م ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸به سمت رئیس هیات مدیره، آقای سیدوحیدرضا بهشتی ک. م ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ نماینده شرکت آرمان فارمد دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سهراب بلبلیان ک. م ۲۲۳۹۷۵۴۱۵۱ نماینده شرکت فاریاب دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. - اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک ازاعضاء هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۰۶۷۳۰۶۱۴۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420399
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین رادمنش کدملی ۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا سیدوحید رضا بهشتی ش م ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و احدی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضا سیدوحید رضا بهشتی و احدی از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر مییباشد اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیات مدیره معتبرمیباشد. پ۹۶۰۲۱۹۳۳۴۷۲۶۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538139
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بینا داروی تابناک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۹۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید رضا بهشتی باکدملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸به سمت رئیس هیات مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی باکدملی۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) با نمایندگی خانم پونه رضوی وخشورپور باکدملی۰۰۵۴۷۹۷۷۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۵۰۹۲۸۱۵۶۶۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757448
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاه پلاسمای نوید ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۷۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران داروک (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳ با نمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی ک. م۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیأت مدیره وشرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک. م۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳با نمایندگی آقای رضا طاهرخانی ک. م ۴۳۹۱۴۰۶۷۷۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۹۲۱۵۴۲۶۲۵۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905847
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی یکتا مهر وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۴۹۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی ک. م ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت فاریاب دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک. م۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی کوهدشت به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۶۶۵۴ با نمایندگی خانم الهه کریمی ک. م ۰۰۷۷۷۲۴۵۰۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۹۲۲۲۳۹۱۹۵۶ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949010
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۶۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۶۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت دانه پارس ۱۴۰۰۴۴۹۹۲۱۹ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ با نمایندگی آقای فریبرز حداد ۰۰۶۳۰۶۲۰۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاءدار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و یا با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه به مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۶۴۶۲۵۰۷۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13956797
آگهی تغییرات شرکت نفتکاران توسعه بهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۸۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۹۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید. آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۲۲ با کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۱۱۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۲۸۷۲۱۲۹۹۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980175
آگهی تغییرات شرکت شید رخ زیبایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۰۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۲۲ با کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۱۱۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید پ۹۷۰۱۲۷۵۰۷۲۲۴۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058640
آگهی تغییرات شرکت نوین روشه زیبایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۷۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ به نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ به نمایندگی پیمان واعظ زاده به شماره ملی ۱۳۷۹۲۰۸۱۵۷ به سمت عضو هیات مدیره آرش افشارجم به شماره ملی ۰۰۵۴۷۸۲۳۵۱ ((خارج از اعضای هیئت مدیره)) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و یا رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب/ اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۳۰۹۳۶۸۹۲۰۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080508
آگهی تغییرات شرکت رخ آرا پخش مهر آئین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی به کد ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری داروئی پورادارو ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی به کد ملی۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت بوته سبز مهرآئین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰ با نمایندگی آقای وحید هاشم بیک محلاتی به کد ملی ۰۴۵۲۲۹۵۴۲۴ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت توزیع دارویی پوراپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸ با نمایندگی آقای پیمان واعظ زاده به کد ملی۱۳۷۹۲۰۸۱۵۷ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محسن بیگلری به کد ملی ۰۰۷۱۴۹۸۸۸۵ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق آقای وحید محلاتی و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است پ۹۷۰۳۲۸۴۰۷۱۷۳۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097798
آگهی تغییرات شرکت پورا دام مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۲۸۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی کدملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی کدملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی خانم نغمه سادات فروغی کدملی ۰۰۵۷۲۳۲۳۶۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۴۰۹۳۷۸۸۳۸۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک