علاالدین محمدی سربند

آقای علاالدین محمدی سربند

کد ملی 0044327250
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 578665
آگهی تغییرات شرکت فرآیند سازان آرینبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۴۴۸۰۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۴۶۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سام حسینخانی مرندی فرزند بهزاد به کدملی۰۴۴۱۴۰۹۶۹۵ صادره از تهران با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. دانیال حسینخانی مرندی فرزند بهزاد به کدملی۰۴۴۱۶۸۰۱۰۰ صادره از تهران با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت و بهزاد حسینخانی مرندی به کدملی۰۰۳۹۳۸۹۵۴۵ با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال افزایش داد. نرگس کیهانی به کدملی۰۴۵۱۲۰۸۶۵۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. به موضوع شرکت عبارت واردات مواد اولیه و مواد جانبی در صنایع غذایی و کلیه امور بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر۶۴ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال منقسم به۲۵۰۰سهم۰۰۰/۱۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. محمود حسینخانی مرندی و بهزاد حسینخانی مرندی و نرگس کیهانی بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علاءالدین محمدی سربند به کدملی۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و حمید رستگاری به کدملی۰۰۳۹۴۲۱۰۸۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۱/۹۱ محمود حسینخانی مرندی به سمت رئیس هیئت مدیره، نرگس کیهانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهزاد حسینخانی مرندی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور عقوداسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ۱۱/۲/۹۱ تکمیل امضاء گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۹۳۳۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994669
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستر فخیم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۳۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی گرگین به شماره ملی ۰۰۶۷۰۱۹۳۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن خالقی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۰۳۱۵۵ و آقای محمدجعفر محلوجی به شماره ملی ۰۰۶۲۸۱۶۶۱۶ و آقای علی ضیابشرحق به شماره ملی ۰۰۷۳۴۹۹۹۷۸ تا تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۳. در تاریخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۶۸۱۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028775
آگهی تصمیمات شرکت نادی پلاستیک آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: علاءالدین محمدی سربند به ش ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و باقر شریفی به ش ملی ۱۲۴۹۲۵۴۳۵۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: داریوش نادعلی به ش ملی ۰۰۴۰۰۹۶۲۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و رقیه نادعلی به ش ملی ۰۰۴۳۲۰۷۷۰۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی نادعلی به ش ملی ۰۴۵۰۳۷۳۰۴۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و عادی و رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت به: تهران خ آفریقا بالاتر از خ ظفر خ ناصری پلاک ۴ واحد ۲ کدپستی ۱۹۶۸۶۳۳۸۵۵ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۱۶۳۱۵۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033535
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی تحول کالای نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۹۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: علاءالدین محمدی سربند به ک م ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و خسرو داودی به ک م ۰۰۴۳۲۵۷۱۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. داریوش نادعلی به ک. م ۰۰۴۰۰۹۶۲۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، پریسا حسین پور به ک م ۰۰۶۱۳۵۰۵۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، ربابه نادعلی به ک م ۰۰۴۷۳۵۵۱۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۴۶۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037324
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حصین افزار پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۶۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم لیلا قاسمی به شماره ملی ۰۰۷۶۳۸۳۲۱۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۵۹۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040186
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان آرنیکا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای فریدون علی عباس زاده به شماره ملی ۲۱۶۱۳۴۲۶۵۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۹/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۸۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9565885
آگهی تصمیمات شرکت سیاحان ورزشی پرند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۸۸۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی به ش ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به ش ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672312
آگهی تغییرات شرکت سرزمین سعادت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۵۵۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید قاسم هاشمی نسب به شماره ثبت ۴۹۱۰۶۲۳۰۸۶ و آقای حسن شریعتمداری به شماره ملی ۰۰۵۵۷۱۹۵۳۸ تا تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۱. در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9687256
آگهی تغییرات شرکت دهکده نواندیشان معماری در سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۲۲۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید جواد طباطبائی کهلبونی به شماره ملی ۲۷۲۰۷۹۱۷۹۲ و آقای علی یاری به شماره ملی ۰۰۷۵۲۲۰۷۴۱ تا تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱. در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757601
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمان آریا تک سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۳۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: علای الدین محمدی سربند به کدملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و حسین همایونی مفرد به کدملی ۰۰۳۸۹۸۶۲۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس توکلی به کدملی ۰۰۸۰۹۲۱۸۸۴ محمد جلیلی ۰۰۶۱۶۸۱۱۲۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۸۹ محمد جلیلی به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس توکلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها ومکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802838
آگهی تصمیمات شرکت پترو مارون آریا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۰۷۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علاء الدین محمدی سربند به کدملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به کدملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824009
آگهی تغییرات شرکت گسترش توان توسعه صنعت پارس سهامی خاص بشماره ثبت ۳۱۰۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۰۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی‎سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین همایونی‎مفرد بشماره ملی ۰۰۳۸۹۸۶۲۷۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سا مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9944824
آگهی تصمیمات شرکت دهکده اقامتی مدیترانه‌ای در سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۹۸۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی‎سربندی به کدملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه‎غازانی به کدملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین همایونی‎مفرد به کدملی ۰۰۳۸۹۸۶۲۷۲ ایر آذری به کدملی ۰۰۷۱۸۹۸۰۳۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ امیر آذری بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین همایونی‎مفرد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیات‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10022936
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی فلز تام سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۱۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۱/۹۰واصل گردید: علاء الدین محمدی سربند به کدملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به کدملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10112712
آگهی تغییرات شرکت دنیای ورزشهای مفرح سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۴۰۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علا الدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید قاینی ثانی به شماره ملی ۰۰۴۹۹۳۳۲۶۴ و آقای علی خالقی به شماره ملی ۱۵۳۳۱۰۹۵۰۸ تا تاریخ ۱۵/۸/۹۱. در تاریخ ۸/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139878
آگهی تغییرات شرکت آریان سیب نیلو سهامی خاص بشماره ثبت۳۵۲۴۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۳۹۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم تصویری خیابان به شماره ملی۰۰۶۶۹۷۹۵۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۷/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10310984
آگهی تغییرات شرکت سیاحان طاوس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ وزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ماشااله نگه لان اقدمی به شماره ملی ۰۰۴۳۷۳۲۴۸۸ و آقای امیرعلی فضلعلی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۶۳۸۳۵ تا تاریخ ۱۹/۸/۹۱. در تاریخ ۱۳/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10317001
آگهی تغییرات شرکت پارس پروما سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۲۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علا الدین محمدی به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای اسحق عبداله پور به شماره ملی ۶۳۰۹۸۹۹۵۰۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احد سروی به شماره ملی ۱۶۷۰۶۹۵۷۶۱ و خانم مهرناز سروی پیرایواتلو به شماره ملی ۱۶۷۰۶۹۵۸۲۴ تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364912
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۲۹۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد خداوردی به شماره ملی ۱۶۳۸۳۵۰۳۹۶ و آقای ابوالفضل آذرمنش به شماره ملی ۱۷۵۴۷۴۸۲۹۵ تا تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۱. در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10609900
آگهی تصمیمات شرکت فولاد پیشتاز ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۹۲۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۲۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. علاءالدین محمدی سربند به ک م ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و هاشم وطن خواه به ک ملی ۰۰۵۷۹۳۳۸۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رضایی نژاد به ک م ۳۹۳۱۱۷۴۱۳۱ و مرتضی رضایی نژاد به ک م ۳۹۳۴۴۰۷۳۲۳ و حسین شریعتمداری به ک م ۰۰۵۱۸۷۳۷۰۲ موضوع شرکت به شرح ذیل اتخاذ گردید الف ساختمان ابنیه دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساختمانها ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی فلزی بتنی رشته راه دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی و بزرگراه‌ها بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ محمد رضایی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی رضایی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین شریتمداری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10683187
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سامان آبراه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: علاءالدین محمدی سربند به کدملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا مظفری پور به کدملی ۱۹۳۰۹۵۲۶۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10786568
آگهی تغییرات شرکت صبا بین الملل سهند سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۱۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۲۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خانی به شماره ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۵/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10867948
آگهی تغییرات شرکت دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۷۸۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید رضا موسوی به شماره ملی ۵۴۵۹۵۸۹۸۸۶ و آقای شهروز کاظمی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۱۳۸۱۲ تا تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۱. در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987473
آگهی تغییرات شرکت پارس التک انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علا الدین محمدی به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن هدایتی فر به شماره ملی ۰۷۹۳۵۶۰۰۸۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین یارمحمدی به شماره ملی ۳۳۷۹۷۹۰۰۹۵ و آقای هوکان گرونتوفت فرولند و شرکت التک انرژی آرس بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۷۷۵۲۹۹۶۴ با نمایندگی آقای کنوت آون تا تاریخ ۲۰/۴/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین یارمحمدی به شماره ملی ۳۳۷۹۷۹۰۰۹۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هوکان گرونتوفت فرولند و شرکت التک انرژی آرس بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای کنوت آون بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین یارمحمدی به شماره ملی ۳۳۷۹۷۹۰۰۹۵ بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006514
آگهی تصمیمات شرکت آریاوند تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۷۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی به کدملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و علی عبداللهی ماکویی به کدملی ۰۰۵۷۱۲۰۷۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آرش حاتمی به کدملی ۰۰۵۲۸۳۴۹۵۶ و فرج اله حاتمی به کدملی ۱۸۱۸۶۲۰۰۷۳ و احسان حاتمی به کدملی ۰۰۷۰۸۵۱۴۶۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۰ آرش حاتمی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، فرج اله حاتمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق مالی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084989
آگهی تصمیمات شرکت رفرانس ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۵۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۳۶۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. علاء الدین محمدی سربند به کدملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و اسدالله کیا به کدملی ۰۴۵۳۱۴۴۶۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: فاطمه برهنه پوشان به کدملی ۳۸۷۳۸۱۰۵۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا حیدرعربی به کدملی ۰۰۶۴۰۹۶۰۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیمحمد حیدرعربی به کدملی ۰۴۵۱۸۵۰۰۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمیدرضا حیدرعربی به کدملی ۰۰۶۸۱۲۸۹۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11125932
آگهی تغییرات شرکت باشگاه پرواز سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۲۳۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کاظم جلالیان به شماره ملی ۵۰۶۹۳۶۳۶۹۷ و آقای حسین شریعتمداری به شماره ملی ۰۰۵۱۸۷۳۷۰۲ تا تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱. در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11173035
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوپش کاران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خانی به شماره ملی ۱۵۳۲۵۹۹۸۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201897
آگهی تغییرات آبادیس نگار آرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۰۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۴۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۱۰۶۰/۹۵ مورخ ۲۰/۹/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی ۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ با پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به حساب موسسه در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب موسسه سهم الشرکه خود را به ۶۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. و سرمایه موسسه از مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. آقای کامران طرفه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۹۲۱۵۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی ۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل قراردادها، چک، سفته، بروات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است. میزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح زیر است: کامران طرفه شماره ملی: ۰۰۴۷۹۹۲۱۵۸ میزان سهم الشرکه: ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال علاءالدین محمدی سربند شماره ملی: ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ میزان سهم الشرکه: ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سیدمحمدرضا دهدشتی شماره ملی: ۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ میزان سهم الشرکه: ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پ۹۵۱۰۰۱۳۵۰۸۸۰۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609362
آگهی تغییرات شرکت آرد زرین مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۰۶۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ب) اعضای هیئت مدیره جدید به مدت دو سال بدین شرح انتخاب شدند: ۱ - خانم مهتاب منوچهری کاشانی با کدملی ۰۰۵۵۸۴۲۸۲۸ ۲ - آقای کامران مظهری تبریزی با کدملی ۰۰۴۰۱۸۰۸۲۴ ۳ - آقای محمد علی قناد با کدملی ۰۰۷۲۵۸۹۳۳۷ ج) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبادیس نگارآرون به شماره ثبت ۳۷۰۹۵ تهران وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۴۸۷۸۲ بسمت بازرس اصلی و آقای علاء الدین محمدی سربند با شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. د) روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۲۳۲۴۶۳۷۵۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330162
آگهی تغییرات شرکت فرا کوشان صنعت فاریاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۰۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: خانم فریبا کشاورزصفی کدملی ۰۰۵۰۷۰۲۴۳۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد محمدی سربند کدملی۰۰۴۳۸۲۵۳۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علاءالدین محمدی سربند کدملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۹۰۵۸۱۳۷۰۲۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک