محمدرضا رضائی نژاد

آقای محمدرضا رضائی نژاد

کد ملی 4432197463
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 710722
آگهی تصمیمات شرکت گیلاس کامپیوتر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۳۰۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۵۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی یوسفی سهزابی به کد ملی ۱۶۵۰۱۲۰۳۱۱ بنمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳ و محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بنمایندگی از شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵ و حمید بابادی نیا به کد ملی ۱۹۷۱۸۵۷۴۵۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ محمدرضا رضائی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و علی یوسف سهزابی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید بابادی نیا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۵۳۳۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971810
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۱۵۰۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رضا رضایی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳ و آقای سیروس اشرف زاده به کد ملی ۰۶۵۱۶۱۱۷۳۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان همیار یزد شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۴۱۳۰۷ و آقای حمید رضا کریم نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۲۱۷۲۵۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان کی پاد شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۶۳۲۶ و آقای امیر حسین رضایی نژاد به کد ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ و آقای محمد علی وحدت زاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۳۰۸۲۲ ۲ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳ شرکت کیفیت گستر پیشگامان شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۶۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی گلورد زاده به کد ملی ۴۴۳۲۶۲۷۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ آقای حمید رضا کریم نژاد به نمایندگی از شرکت پیشگامان کی پاد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین رضایی نژاد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا محمدی به کد ملی ۴۴۳۱۶۹۵۸۷۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای احمد رضا محمدی مدیرعامل و آقای حمیدرضا کریم نژاد نماینده شرکت پیشگامان کی پاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب حمیدرضا کریم نژاد با امضای امیر حسین رضایی نژاد نماینده شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۱۶۲۷۷۲ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986549
آگهی تاسیس شرکت تعاونی پیشگامان سیمرغ توسعه کویر
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۱ شماره ثبت ۱۳۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۴۰۶۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. ۱ ـ موضوع شرکت: ایجاد بازارهای مجازی ـ تولید و واردات و نگهداری دستگاه های فروش هوشمند و مابقی بشرح ماده ۳ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ۳ ـ استان یزد ـ شهر یزد صفائیه ـ خ تیمسار فلاحی ـ مجتمع گروه پیشگامان کویر یزد ـ کدپستی ۸۹۱۶۸۷۶۵۹۱ ـ همراه مدیرعامل ۰۹۱۲۱۸۵۸۵۸۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال منقسم به یک هزار و دویست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار و دویست سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ـ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی یزد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ ـ۵ ـ شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۵۰۹۵ با نمایندگی آقای علی یوسفی سهزابی کد ملی ۱۶۵۰۱۲۰۳۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ـ۵ ـ آقای یاسر عرب نژاد کد ملی ۲۹۹۰۵۷۲۵۳۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ ـ۵ ـ آقای محمد علی خلیلی اردکانی کد ملی ۴۴۴۹۵۴۹۴۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ـ۵ ـ آقای سید حسین فیض اردکانی کد ملی ۴۴۴۹۵۳۲۳۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ ـ۵ ـ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت ۳۱۵۶ با نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ ـ۵ ـ شرکت پیشگامان آتیه کویر سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۷۴ با نمایندگی آقای محمد گلوردزاده کد ملی ۴۴۳۲۰۰۹۸۳۷ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل). ۷ ـ۵ ـ شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد شماره ثبت ۸۵۷۵ با نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد کد ملی ۴۴۳۲۲۱۷۲۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره) بعنوان عضو علی البدل بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ۸ ـ۵ ـ آقای محمد حسین خلیلی اردکانی کد ملی ۴۴۴۹۵۳۱۸۹۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردید. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای محمد حسین خلیلی اردکانی مدیرعامل و علی یوسفی سهزابی رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضای یاسر عرب نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای علی یوسفی سهزابی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ـ۸ ـ شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۲۴ با نمایندگی آقای محمد رضا کریمی بدر آبادی کد ملی ۴۴۳۱۶۸۸۷۸۱ بعنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ شرکت سرمایه گزاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۲۸ با نمایندگی آقای علی حجت کد ملی ۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱ بعنوان بازرس علی البدل ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۲۰۰۷۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026199
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد شماره ثبت ۸۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۸۷۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ و تائیدیه بشماره ۸۹۰۶۷ مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به نمایندگی آقای محمدرضا رضایی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ و شرکت تعاونی اعتبار پیشگامان همیار به نمایندگی آقای علیرضا طرازی به کد ملی ۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱ و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به نمایندگی آقای علی حجت به کد ملی ۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱ و آقای حمید رضا کریم نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۲۱۷۲۵۱ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به نمایندگی آقای محمد علی عاقلی به کد ملی ۴۴۳۱۷۴۷۳۰۳ و شرکت دانشگاهیان یزد به نمایندگی آقای امیر حسین کوهساری به کد ملی ۴۴۳۱۴۵۳۰۵۹ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به نمایندگی آقای مرتضی رئیس زاده به کد ملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ بعنوان اعضای اصلی و شرکت پیشگامان رسانه کویر به نمایندگی آقای محمود دانا فرد به کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ و شرکت پیشگامان آتیه کویر به نمایندگی آقای امیر حسین رضایی نژاد به کد ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت سه سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمدرضا رضایی نژاد به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی عاقلی به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت به نمایندگی شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب و آقای حمید رضا کریم نژاد بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای حمید رضا کریم نژاد مدیرعامل و آقای محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضای آقای محمد علی عاقلی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمد رضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۷۴۳۹۹۳ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048554
آگهی تغییرات شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان پیشگامان کویر شماره ثبت ۱۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۷۹۱۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد با نمایندگی محمدرضا رضایی نژاد کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس با نمایندگی آقای سید مصطفی سجادی بافقی کد ملی ۴۴۳۲۴۴۳۶۷۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان بندر خشک کوثر با نمایندگی محمدرضا باغستانی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس سهامی خاص با نمایندگی احمد قافی کد ملی ۴۴۳۲۵۸۰۹۳۳ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد با نمایندگی محمد علی شهاب کد ملی ۴۴۳۰۴۱۷۴۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیشگامان رسانه کویر سهامی خاص با نمایندگی حمیدرضا کریم نژاد کد ملی ۴۴۳۲۲۱۷۲۵۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتباری پیشگامان همیار یزد با نمایندگی مرتضی رئیس زاده کد ملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود دانافرد کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بسمت منشی هیئت مدیر ه و آقای مهدی پیشکوهی پور کد ملی ۴۴۳۱۷۶۷۶۹۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۳ ۲ حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای مهدی پیشکوهی پور مدیرعامل و محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره توام با امضای سید مصطفی سجادی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۸۸۹۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088351
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر شماره ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۶/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد بشماره ثبت ۸۵۷۵ با نمایندگی آقای علیرضا طرازی کد ملی ۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱ و شرکت تعاونی تعاونی اعتباری پیشگامان همیار یزد بشماره ثبت ۳۹۲۷ با نمایندگی آقای سید علی سجادی بافقی کد ملی ۴۴۷۹۷۳۱۴۵۸ و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص بشماره ثبت ۹۸۲۸ با نمایندگی آقای سید علیرضا نبوی زاده و شرکت کی پاد کویر سهامی خاص بشماره ثبت ۷۴۸۰ با نمایندگی آقای محمد علی عاقلی حاجی آبادی کد ملی ۴۴۳۱۷۴۷۳۰۳ و شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد بشماره ثبت ۳۱۵۶ با نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ و شرکت پیشگامان رسانه کویر سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۶۴ با نمایندگی آقای حمید رضا قمی کد ملی ۴۴۳۲۶۲۶۴۱۰ تا تاریخ ۱۳/۶/۹۳. ۳ سرمایه شرکت از مبلغ نود میلیارد ریال بمبلغ هشتاد و یک میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۸۱ سهم یک هزار ریالی کاهش یافت. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد با نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان رسانه کویر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید رضا قمی کد ملی ۴۴۳۲۶۲۶۴۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی تعاونی اعتباری پیشگامان همیار یزد با نمایندگی آقای سید علی سجادی بافقی کد ملی ۴۴۷۹۷۳۱۴۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد با نمایندگی آقای علیرضا طرازی کد ملی ۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص با نمایندگی آقای سید علیرضا نبوی زاده بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کی پاد کویر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد علی عاقلی حاجی آبادی کد ملی ۴۴۳۱۷۴۷۳۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای احمد قافی کد ملی ۴۴۳۲۵۸۰۹۳۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۳. ۵ حق امضای کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره محمد رضا رضایی نژاد و در غیاب رئیس امضای نایب رئیس هیئت مدیره، حمید رضا قمی به اتفاق مدیر عامل احمد قافی توام با مهر شرکت تعاونی و نامه‌ها و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.. در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۲۰۲۴۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171851
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کویر آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۶۹۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا بعنوان بازرس اصلی، آقای محمود دانا فرد به کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی حسینی نسب به کد ملی ۴۷۲۱۲۷۴۴۴۰ بعنوان عضو علی البدل و شرکت تعاونی تعاونی پیشگامان کویر شماره ثبت ۳۱۵۶ با نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس شماره ثبت ۳۳۵۰۹۵ با نمایندگی آقای علی یوسفی سهزابی به کد ملی ۱۶۵۰۱۲۰۳۱۱ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۲۴ با نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدر آبادی به کد ملی ۴۴۳۱۶۸۸۷۸۱ تا تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۴. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی حسینی نسب به کد ملی ۴۷۲۱۲۷۴۴۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس با نمایندگی آقای علی یوسفی سهزابی به کد ملی ۱۶۵۰۱۲۰۳۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدر آبادی به کد ملی ۴۴۳۱۶۸۸۷۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی تعاونی پیشگامان کویر با نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد یوسف جوکار به کد ملی ۴۷۲۲۴۷۳۱۳۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۴. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک مهندس یوسف جوکار مدیرعامل و آقای مهندس یوسفی سهزایی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای محمدرضا کریمی بدرآبادی نایب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۰۸۰۲۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219136
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای محمد هادی اسلامی به کد ملی ۴۴۳۲۸۸۷۴۳۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد گلورد زاده به کد ملی ۴۴۳۲۰۰۹۸۳۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه پیمان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت ۴ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: با توجه به استعفای آقای علی حجت از سمت مدیرعاملی آقای امیر حسین رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ بسمت مدیرعامل و آقایان محمدرضا شهسواری به کد ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹ به نمایندگی شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی شماره ثبت ۱۸۴۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت ۳۱۵۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت بعنوان نماینده شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات شماره ثبت ۸۵۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای امیر حسین رضائی نژاد مدیرعامل و هریک از اعضای هیئت مدیره توام با امضای مدیر امور مالی که از طرف شرکت معرفی می‌گردد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۶۶۵۰۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1262416
آگهی تصمیمات در شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان شماره ثبت ۳۳۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۰۳۹۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به نمایندگی محمدرضا رضائی نژاد کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به نمایندگی رضا توسلی نائینی کد ملی ۱۲۴۹۲۰۴۹۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به نمایندگی محمد رضا کریمی بدرآبادی کد ملی ۴۴۳۱۶۸۸۷۸۱ بسمت منشی هیئت مدیره و شرکت پیشگامان کی پاد کویر به نمایندگی حمید رضا قمی کد ملی ۴۴۳۲۶۲۶۴۱۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت پیشگامان کویر یزد به نمایندگی مسعود بمانی پور کد ملی ۰۴۵۲۶۰۳۹۳۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و سید علیرضا محمودی کد ملی ۴۵۵۹۷۱۳۰۳۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل (سید علیرضا محمودی) و رئیس هیئت مدیره (محمدرضا رضائی نژاد) و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس هیات مدیره (رضا توسلی نائینی) با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۴۳۱۳۲۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309532
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضا گروه پیشگامان کویر یزد شماره ثبت ۱۰۰۶۴ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۷۰۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمود دانا فرد به کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بعنوان بازرس اصلی، آقای داریوش مکاریان بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ بقرار ذیل می‌باشند: شرکت پیشگامان محتوی گستر سهامی خاص شماره ثبت ۹۵۷۷ با نمایندگی آقای سید علی سجادی بافقی به کد ملی ۴۴۷۹۷۳۱۴۵۸ و شرکت پیشگامان رسانه کویر سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۶۴ با نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ و شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد شماره ثبت ۸۵۷۵ با نمایندگی آقای امیر حسین کوهساری به کد ملی ۴۴۳۱۴۵۳۰۵۹ و شرکت کی پاد کویر سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۸۰ با نمایندگی آقای محمدعلی عاقلی حاجی آبادی به کد ملی ۴۴۳۱۷۴۷۳۰۳ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۲۴ با نمایندگی آقای علی حجت به کد ملی ۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱ و شرکت تعاونی پیشگامان کویر شماره ثبت ۳۱۵۶ با نمایندگی آقای عباس دره زرشکی به کد ملی ۴۴۳۱۴۱۲۴۲۵ و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۲۸ با نمایندگی آقای احمد علی تقوی بافقی به کد ملی ۴۴۷۹۷۳۸۷۶۲ تا تاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت پیشگامان رسانه کویر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد علی تقوی بافقی به کد ملی ۴۴۷۹۷۳۸۷۶۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان کویر با نمایندگی آقای عباس دره زرشکی به کد ملی ۴۴۳۱۴۱۲۴۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حجت به کد ملی ۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد با نمایندگی آقای امیرحسین کوهساری به کد ملی ۴۴۳۱۴۵۳۰۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کی پاد کویر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی عاقلی حاجی آبادی به کد ملی ۴۴۳۱۷۴۷۳۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت پیشگامان محتوی گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای سید علی سجادی بافقی به کد ملی ۴۴۷۹۷۳۱۴۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای علیرضا طرازی به کد ملی ۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۴. ۶ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای علیرضا طرازی مدیرعامل و آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا رضائی نژاد توام با امضای آقای احمد علی تقوی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۶۰۵۰۹۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578528
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به شماره ثبت ۳۳۵۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ و تاییدیه شماره ۷۴۵۳۱ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ به نمایندگی محمدرضا شهسواری به شماره ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید علی اکبر جلیلی به شماره ملی ۴۴۳۱۹۸۰۷۴۱ به سمت منشی هیئت مدیره علی یوسفی سهزابی به شماره ملی ۱۶۵۰۱۲۰۳۱۱ به سمت مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای آقای علی یوسفی مدیرعامل و آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا رضائی نژاد توام با امضای آقای محمد رضا شهسواری نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۳۰۵۲۸۶۷۵۱۱۵۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602901
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان محتوی گستر سهامی خاص شماره ثبت ۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۵۹۹۹۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۹۱ ماده ۳۱ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۳۱: شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند و انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلا مانع است ۲ بموجب صورت جلسه مجمع عادی مورخ ۰۳/۰۸/۹۱ وگواهی مالیاتی بشماره ۳۳۸۷۰ مورخ ۱۱/۰۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: آقایان محمد رضا رضایی نژاد کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات (p. T. E) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵ و آقای سید علی سجادی کد ملی ۴۴۷۹۷۳۱۴۵۸ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳ و آقای حسین محمدی کد ملی ۴۴۶۹۷۳۵۳۳۷ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و آقای علی اشرف زاده کد ملی ۴۴۳۲۳۶۲۳۹۱ (عضو علی البدل هیئت مدیره) ۲ صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳ آقای محمود دانا فرد کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا انباری کد ملی ۰۰۵۷۹۸۰۵۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۹۱ آقای محمد رضا رضایی نژاد به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی سجادی به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویریزد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اشرف زاده بسمت مدیرعامل و عضو علی البدل هیئت مدیره و حسین محمدی به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس بسمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک آقای علی اشرف زاده مدیرعامل و محمد رضا رضایی نژاد نماینده شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای سید علی سجادی نماینده شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای نامه‌های عادی با امضای آقای علی اشرف زاده مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۹۱ موارد ذیل بموضوع شرکت اضافه گردید و ماده ۲ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۲: موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت. رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11009420
آگهی تاسیس شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان توسعه دانش ایساتیس
شرکت فوق در تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۱ شماره ثبت ۱۳۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۱۵۳۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می‌شود. ۱‌ـ موضوع شرکت: آموزش، توانمند سازی و باز آموزی دانش آموختگان و دانشجویان و همچنین بورسیه نمودن تعدادی از جوانان با استعداد و شایسته که فاقد توان مالی هستند برای اشتغال در شرکت جهت تهیه و ارائه طرح‌های توجیهی برای ورود به فضای کسب و کار و بقیه بشرح ماده ۳ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیت‌ها پس از اخذ مجوزهای لازم می‌باشد. ۲‌ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳‌ـ مرکز اصلی شرکت: ۱‌ـ۳‌ـ استان یزد‌ـ شهر یزد‌ـ خ شهید مطهری‌ـ پارک علم و فناوری اقبال‌ـ کدپستی ۸۹۱۷۶۹۷۹۹۸‌ـ همراه ۰۹۱۳۱۵۴۷۳۰۱ ۴‌ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۱۶ ریال منقسم به یک هزار و ششصد و سی و پنج سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار و ششصدو سی و پنج سهم با نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۱ نزد بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی یزد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵‌ـ اولین مدیران شرکت: ۱‌ـ۵‌ـ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد بشماره ثبت ۳۱۵۶ با نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲‌ـ۵‌ـ شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد بشماره ثبت ۸۵۷۵ با نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد کد ملی ۴۴۳۲۲۱۷۲۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳‌ـ۵‌ـ آقای فضل اله ادیب نیا کد ملی ۴۴۳۱۴۸۴۰۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴‌ـ۵‌ـ شرکت پیشگامان محتوی گستر سهامی خاص بشماره ثبت ۹۵۷۷ با نمایندگی آقای علی اشرف زاده کد ملی ۴۴۳۲۳۶۲۳۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵‌ـ۵‌ـ شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص بشماره ثبت ۶۵۲۴ با نمایندگی آقای حسین علی کریمی کد ملی ۰۰۴۹۵۹۵۲۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره. ۶‌ـ۵‌ـ شرکت سرمایه گزاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص بشماره ثبت ۹۸۲۸ با نمایندگی آقای علی حجت کد ملی ۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) ۷‌ـ۵‌ـ شرکت کی پاد کویر سهامی خاص بشماره ثبت ۷۴۸۰ با نمایندگی آقای محمد علی عاقلی حاجی آبادی کد ملی ۴۴۳۱۷۴۷۳۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ۸‌ـ۵‌ـ آقای سیروس اشرف زاده کد ملی ۰۶۵۱۶۱۱۷۳۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶‌ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای سیروس اشرف زاده مدیرعامل و محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب محمد رضا رضائی نژاد توام با امضای حمید رضا کریم نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷‌ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱‌ـ۸‌ـ آقای مرتضی رئیس زاده کد ملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ بعنوان بازرس اصلی. ۲‌ـ۸‌ـ آقای محمود دانافرد کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بعنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659884
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ ونامه شماره ۱۸۱۷۴۱مورخ ۱۷/۱۱/۹۴اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهدتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد صیادی کدملی ۴۴۳۲۶۰۱۳۷۱ به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۲/۵/۹۵انتخاب و آقای محمد رضا رضائی نژاد کدملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳بسمت رئیس و آقای سید حسین کوزه گرکدملی ۳۵۶۹۴۱۵۴۴۹ به سمت نایب رئیس و آقای علیرضا طرازی کدملی ۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱ بسمت منشی هیات مدیره انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای محمد رضا رضائی نژاد توام به امضای آقای سید حسین کوزه‌گر به اتفاق آقای سید محمد صیادی مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای سیدمحمد صیادی مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۱۲۶۳۵۲۶۱۵۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807065
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تخصصی شرکت‌های تعاونی امور زیر بنایی پیشگامان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۸۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۱۵۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۶۳۴۷مورخ ۱/۲/۹۵ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - استان فارس شهرستان شیراز، بلوار دکتر شریعتی (معالی آباد) کوچه یکم، ساختمان گروه تعاونی پیشگامان کدپستی ۷۱۸۷۷۷۷۱۴۹به مدیریت آقای حسن رنجبر به کدملی ۲۴۵۱۶۷۷۱۲۰ - استان قزوین شهرستان قزوین، خیابان خیام شمالی، نبش کوچه ۳۹ (کوچه شهید حلیمی) ساختمان مرندی، طبقه دوم مجتمع گروه تعاونی پیشگامان کد پستی۳۴۱۳۸۷۷۴۱۷ به مدیریت آقای محمد منتظری به کدملی ۴۳۲۳۴۶۹۶۰۸ - مشهد مقدس بلوار فردوسی، خیابان خیام، نبش خیام ۲۸، ساختمان پیشگامان کدپستی ۹۱۸۷۶۹۳۶۳۴ به مدیریت آقای سید محمد صیادی به کدملی ۴۴۳۲۶۰۱۳۷۱ - استان یزد شهرستان یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، اول خیابان بوعلی، مجتمع گروه تعاونی پیشگامان کدپستی ۸۹۱۶۸۷۶۵۹۱به مدیریت آقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ پ۹۵۰۳۰۱۸۱۴۶۳۶۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979722
آگهی تغییرات شرکت خدماتی پیشگامان کویر یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ برابر تاییدیه به شماره ۲۸۳۰۴ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رضائی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی یوسفی سهزابی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای سیروس اشرف زاده به سمت منشی هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ به سمت مدیرعامل شرکت تا پایان دوره هیئت مدیره ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند و حق امضاکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد مدیرعامل وآقای محمدرضا شهسواری عضو اصلی هیئت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا شهسواری توأم با امضای آقای علی یوسفی سهزابی نائب رئیس مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای علی یوسفی سهزابی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۶۰۱۶۶۳۷۳۱۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108592
آگهی تغییرات خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۸۰۷۴
آگهی تغییرات موسسه خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزدبه شماره ثبت ۱۲۱۵وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۸۰۷۴به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید شهسواری به کد ملی ۴۴۳۰۵۶۷۱۳۱و آقای سید محمد باقر رکن الدینی به کد ملی ۵۵۱۹۸۵۱۸۳۲و آقای سید حسین حسینی به کد ملی ۴۴۳۰۵۶۸۳۶۷و آقای محمدرضا شهسواری به کد ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت سه سال انتخاب گردیدندو آقای سید مهدی نبویان به کد ملی ۴۴۳۲۱۷۰۹۲۱ به سمت بازرس اصلی وخانم مهدیه بهاری فر به کد ملی ۴۴۳۲۴۶۱۰۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدواساسنامه جدید مشتمل بر ۳ فصل و ۳۷ ماده و ۲۵ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش۹۵۰۸۱۳۳۲۴۱۵۲۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279571
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی تولید و توزیع انرژی های خورشیدی پیشگامان کویر درتاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۶۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۹۴۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و فروش انرژی های پاک از منابع تجدیدپذیر - طراحی و احداث نیروگاه های خورشیدی خانگی و مزارع خورشیدی توسط خود یا به وکالت از سهامداران- بهینه سازی در تولید، انتقال و مصرف انرژی برق، توزیع انرژی به بخش خصوصی و دولتی و همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات برق ومحصولات و تجهیزات ولوازم یدکی ومواداولیه مرتبط با انرژی های پاک ازقبیل خورشیدی،بادی،آبی وبیوگاز وغیره ،اخذنمایندگی توزیع فروش ومشارکت باشرکتهای خارجی- شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی - ایجاد واحد آزمایشگاهی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت –انجام امور پژوهشی نظرسنجی در مورد سفارش سازمان ها –برگزاری سمینار ها، همایش ها و جلسات فرهنگی و آموزشی بصورت حضوری –ویدئو کنفرانس شرکت در مناقصات و مزایدات ادارات سازمان ها و ارگانهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری و ضمانت خود و دیگران-سرمایه گذاری درامورحمل ونقل (جاده ای،ریلی،هوایی ودریایی) و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد.-مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد صفائیه خیابان تیمسار فلاحی اول خیابان بوعلی گروه پیشگامان کویر سرمایه شرکت : مبلغ ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۳۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۶۳۰۰۰ سهم آن با نام می باشد که مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸/۳۸۰۹ مورخ ۴/۱۱/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه جانبازان پرداخت گردیده و مابقی در تعهد میباشد. اولین مدیران شرکت:۱ . آقای سیدجواد حسینی عزآبادی به سمت مدیرعامل به شماره ملی ۴۴۳۱۶۷۲۵۰۸ / آقای حمیدرضا قمی با کدملی۴۴۳۲۶۲۶۴۱۰ به نمایندگی از شرکت پیشگامان رسانه پارس به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲ / آقای محمدرضا رضایی نژاد با کدملی۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به سمت رئیس هیئت مدیره به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳/ آقای امیرحسین رضایی نژاد با کد ملی۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ به نمایندگی از شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ / آقای احمد امینی بابک با کدملی۳۱۴۹۰۸۰۱۴۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان کویر دیار کریمان به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۹۴۶۶ / آقای علی حجت باکدملی۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتیه کویر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۱۵۰ به مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد رضا لطیفی به شماره ملی ۴۴۳۱۴۴۷۵۷۱ بعنوان بازرس اصلی و محمد گل وردزاده به شماره ملی ۴۴۳۲۰۰۹۸۳۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رونوشت به:اداره کل تعاون یزد بازگشت به شماره ---۲۲۳۸/۱۴۲/۹۵-------- مورخ ---۶/۱۱/۹۵----
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد درتاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۷۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۰۶۶۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت، شرکت وظایف زیر را بر عهده دارد: الف) در حوزه مطالعه و تأسیس انجام مطالعات اولیه برای شناسایی کانون و پهنه های منطقه ویژه، انجام مطالعات برای شناسایی پتانسیل های فناوری منطقه و تعیین اولویت آنها بررسی به درخواست های اشخاص حقوقی واجد ماهیت کانون اصلی که متقاضی تخصیص پهنه های علم و فناوری هستند، انجام فعالیت های مطالعاتی تحقیقاتی جهت توسعه پهنه علم و فناوری ب) در حوزه مدیریت همکاری و هماهنگی جهت مدیریت مناسب منطقه ویژه علم و فناوری میان اشخاص حقوقی واجد ماهیت کانون اصلی، سازماندهی و مدیریت پهنه علم و فناوری، بررسی و رسیدگی به درخواست های استقرار شرکت هاو مؤسسات در پهنه های علم و فناوری و دریافت نشان منطقه ویژه بر اساس شیوه نامه اجرایی اعطا و تمدید نشان منطقه ویژه، برنامه ریزی به منظور انجام فعالیت های منطقه ویژه و ارتقای بهره وری و بهبود مدیریت، تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت منطقه ویژه و تعیین اولویت طرح ها و برنامه ها، تدوین روش ها و سیاست ها، تعیین و ارزیابی سیستم های موجود و طراحی سیستم های جدید در راستای تحقق منطقه ویژه، استخراج، تکمیل، به روزآوری وتجزیه تحلیل اطلاعات مناطق ویژه، کانون های اصلی وپهنه های علم وفناوری مستقردرمنطقه ویژه تدوین روش ها و سیاست های مالی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد مطلوب به منظور افزایش کارایی فعالیت ها و برنامه های سازمان، ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی و حقوقی پشتیبانی کننده جهت حضوردرپهنه وتسهیل فرایند های اداری و اجرایی لازم جهت توسعه شرکت های مستقر در پهنه، هماهنگی درکلیه فعالیت هاونظارت برحسن اجرای امور منطقه ویژه به منظورارتقائ بهره وری واستفاده مطلوب ازسرمایه گذاری های انجام شده، تقویت ارتباط با سایر سازمانهای عامل مناطق ویژه علم و فناوری. ج) در حوزه توسعه ایجاد ارتباط نظام مند بین واحدهای اقتصادی استان با مراکز علمی و پژوهشی ارتقای فناوری واحدهای اقتصادی استان در افزایش کمی و کیفی واحدهای دارای نشان منطقه ویژه توسعه همکاری فنی و اقتصادی مناسب با سایر کشورها هماهنگی بین مراکز آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی به منظور تقویت هم افزایی فی مابین ایجاد زمینه های لازم برای راه اندازی ، هدایت وتوسعه سرمایه گذاری های بخش غیردولتی درتحقیق وتوسعه شرکت های بزرگ وکمک به شکل گیری شرکت های دانش بنیان، ایجاد زمینه و زیرساخت های لازم در پهنه علم و فناوری جهت جلب سرمایه گذاری، اعم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه تحقیق و توسعه و صنایع دانش بنیان، ایجاد زیرساخت های لازم در پهنه علم و فناوری جهت جلب و توسعه شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی ، توسعه ای و ارتقای سطح فناوری در واحدهای دارای نشان منطقه ویژه، حمایت وپشتیبانی از انجام آموزش های تخصصی وبرنامه های مربوط به ارتقای سطح تحقیقاتی شرکت های مستقر در پهنه علم و فناوری، ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین بخش های تحقیق و توسعه صنایع کوچک ، متوسط و بزرگ دانش بنیان توسط شبکه ها و کانال های ارتباط تحقیقاتی منطقه ویژه، فراهم آوردن امکانات و زیرساخت ها جهت حضور شرکت های مشاوره باسابقه مدیریت فناوری در پهنه علم و فناوری، فراهم آوردن امکانات و زیرساخت ها جهت فعالیت صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر در پهنه علم و فناوری، انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکت های مستقر درپهنه در کلیه زمینه ها(فنی ، مالی ، اداری ، خدماتی ، آموزشی ، اطلاع رسانی ، بازرگانی و مشاوره ای ) برای گسترش و تأمین تاسیسات زیربنایی و سایر خدمات مورد نیاز، حمایت وپشتیبانی از توسعه بازاروهمکاری های فنی ، اقتصادی وفناوری بین شرکت های مستقر درپهنه های علم و فناوری کشور با سایر کشورها، مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف مندرج در قانون تأسیس مناطق ویژه علم و فناوری، انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی ، استفاده مطلوب ازامکانات پهنه علم و فناوری را در یک فرایند خودگردان از جهت مالی فراهم کند، انجام سایر اموری که موجب رفع موانع ومشکلات فراروی توسعه و گسترش شرکت های مستقر در پهنه علم و فناوری درچارچوب وظایف مطرح شده در ماده ۶ ایین نامه شود با رعایت قوانین مربوط . تقویت ارتباط باشوراهای اسلامی شهر و شهرداریهای ذیربط با منطقه ویژه علم و فناوری به منظور افزایش جاذبه های شهری وتوسعه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگ شهروندی سایر امور محوله از سوی هیأت اجرایی استان و دبیرخانه شورای عالی عتف مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یزد-شهر یزد-دانشجو-کوچه سی وششم-بلوار دانشجو-طبقه همکف-- کدپستی ۸۹۱۶۸۱۹۱۹۹ سرمایه شرکت:مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشدکه مبلغ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۵۰۵/۳۶۰۸مورخ۰۴/۱۱/۱۳۹۵نزدبانک صادرات شعبه وحدت پرداخت گردیده است الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران:دانشگاه ازاد یزدبه شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۰۳۵۸به نمایندگی معصومه طباطبایی به کدملی۴۴۳۱۵۰۹۰۷۰به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل وشرکت تعاونی پیشگامان کویر یزدبه شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳به نمایندگی محمدرضا رضائی نژادبه کدملی۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشهرداری یزدبه شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۹۹۹۸۷به نمایندگی محمدرضا عظیمی زاده هنزائی به کدملی۴۴۳۲۳۰۸۵۲۴به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل واستانداری یزدبه شناسه ملی۱۴۰۰۲۵۹۱۵۶۱به نمایندگی معصومه طباطبایی به کدملی۴۴۳۱۵۰۹۰۷۰به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی وپارک علم و فناوری استان یزدبه شناسه ملی۱۴۰۰۳۱۴۰۶۲۷به نمایندگی داریوش پورسراجیان به کدملی۴۴۳۲۳۱۸۷۳۲به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ودانشگاه یزدبه شناسه ملی۱۴۰۰۳۳۰۰۴۷۰به نمایندگی محمدصالح اولیاء به کدملی۴۴۳۱۴۹۹۸۲۲به سمت رئیس هیئت مدیره وصندوق پژوهش و فناوری یزدبه شناسه ملی۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶به نمایندگی میرزامحمد سپهر به کدملی۴۴۳۱۷۶۴۷۵۵به سمت عضوهیئت مدیره -عضو اصلی و آقای مهدی سالاری به شماره ملی ۴۴۳۳۰۸۱۷۲۸به سمت مدیرعامل(خارج از سهامداران و هئیت مدیره)به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور سازمان ازقبیل چک سفته برات قراردادهاو عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل ورئیس هیات مدیره ودرغیاب آن نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبودوسایرنامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبرمی باشدوموسسه آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویربه شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۱۲۰۳۷۴۲۷۴۲۸۹۶اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842088
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳ به نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ و شرکت پست پیشگامان باد پا به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۰۴۶۷ به نمایندگی آقای علی یوسفی سهزابی به شماره ملی ۱۶۵۰۱۲۰۳۱۱ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲ به نمایندگی آقای حسین پهلوانیان به شماره ملی ۴۴۳۰۴۴۰۸۶۷ و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ به نمایندگی آقای امیرحسین رضائی نژاد به شماره ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ و آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی به شماره ملی بعنوان اعضای اصلی ۴۴۳۱۶۸۸۷۸۱ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و مؤسسه اعتباری نور به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۲۵۰۴ به نمایندگی آقای سیدعلی انصاری صدرآبادی به شماره ملی ۴۴۳۲۱۷۰۸۸۳ (عضو علی البدل هیئت مدیره) ش۹۶۱۱۰۸۲۳۸۸۵۹۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082628
آگهی تغییرات حمایتی آرمان پیشگامان کویر یزد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۹۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ و بنا به مجوز شماره ۱۶۹۷۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۷ استانداری، خانم مریم احمدی رشتی به کدملی ۴۴۳۰۷۳۱۱۳۶بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای دکتر علیرضا طرازی به کدملی ۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱ بعنوان خزانه دار و خانم سعیده صالحی به کدملی ۴۴۳۱۵۴۸۴۹۱ بعنوان مدیرعامل موسسه برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۳۲۹۳۰۲۳۲۰۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک