محمود دانا فرد

آقای محمود دانا فرد

کد ملی 4432016787
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

شرکت های محمود دانا فرد

تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد
تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد
1
پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر
پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر
1
پیشگامان کویر آسیا
پیشگامان کویر آسیا
1
تحقیقاتی ابوریحان یزد
تحقیقاتی ابوریحان یزد
1
باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان پیشگامان کویر
باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان پیشگامان کویر
1
مسکن کارکنان و اعضا گروه پیشگامان کویر یزد
مسکن کارکنان و اعضا گروه پیشگامان کویر یزد
1
پیشگامان توسعه فناوری سلامت نوین یزد
پیشگامان توسعه فناوری سلامت نوین یزد
1
پیشگامان کی پاد کویر
پیشگامان کی پاد کویر
1
پیشگامان کار و سرمایه هوشمند
پیشگامان کار و سرمایه هوشمند
1
باشگاه مشتریان گروه پیشگامان کویر یزد
باشگاه مشتریان گروه پیشگامان کویر یزد
1
دانش بنیان پیشگامان توسعه دانش ایساتیس
دانش بنیان پیشگامان توسعه دانش ایساتیس
1
پیشگامان کویر دیار کریمان
پیشگامان کویر دیار کریمان
1
پیشگامان محتوی گستر یزد
پیشگامان محتوی گستر یزد
1
اتحادیه تخصصی شرکت های تعاونی امور زیر بنایی پیشگامان
اتحادیه تخصصی شرکت های تعاونی امور زیر بنایی پیشگامان
1
گیلاس کامپیوتر
گیلاس کامپیوتر
1
پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد
پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد
1
پست پیشگامان بادپا
پست پیشگامان بادپا
1
پیشگامان آتیه کویر
پیشگامان آتیه کویر
1
پیشگامان توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات جنوب
پیشگامان توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات جنوب
1
پیشگامان فن آوری اطلاعات ایساتیس
پیشگامان فن آوری اطلاعات ایساتیس
1
پیشگامان تجارت سیار
پیشگامان تجارت سیار
1
خدمات بیمه ای پیشگامان گسترش امید میهن
خدمات بیمه ای پیشگامان گسترش امید میهن
1
پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس
پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس
1
حمل و نقل پیشگامان ترابر بندر خشک یزد
حمل و نقل پیشگامان ترابر بندر خشک یزد
1
پیشگامان نصف جهان
پیشگامان نصف جهان
1
تامین نیاز و بهره وری آب پیشگامان کویر
تامین نیاز و بهره وری آب پیشگامان کویر
1
پیشگامان صنعت سبز یزد
پیشگامان صنعت سبز یزد
1
شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر
شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر
1
تأمین نیاز تولیدکنندگان پیشگامان کویر یزد فردا
تأمین نیاز تولیدکنندگان پیشگامان کویر یزد فردا
1
حمایتی آرمان پیشگامان کویر یزد
حمایتی آرمان پیشگامان کویر یزد
1
پیشگامان ایساتیس ارتباطات کاسپین
پیشگامان ایساتیس ارتباطات کاسپین
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1026199
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد شماره ثبت ۸۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۸۷۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ و تائیدیه بشماره ۸۹۰۶۷ مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به نمایندگی آقای محمدرضا رضایی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ و شرکت تعاونی اعتبار پیشگامان همیار به نمایندگی آقای علیرضا طرازی به کد ملی ۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱ و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به نمایندگی آقای علی حجت به کد ملی ۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱ و آقای حمید رضا کریم نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۲۱۷۲۵۱ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به نمایندگی آقای محمد علی عاقلی به کد ملی ۴۴۳۱۷۴۷۳۰۳ و شرکت دانشگاهیان یزد به نمایندگی آقای امیر حسین کوهساری به کد ملی ۴۴۳۱۴۵۳۰۵۹ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به نمایندگی آقای مرتضی رئیس زاده به کد ملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ بعنوان اعضای اصلی و شرکت پیشگامان رسانه کویر به نمایندگی آقای محمود دانا فرد به کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ و شرکت پیشگامان آتیه کویر به نمایندگی آقای امیر حسین رضایی نژاد به کد ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت سه سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمدرضا رضایی نژاد به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی عاقلی به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت به نمایندگی شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب و آقای حمید رضا کریم نژاد بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای حمید رضا کریم نژاد مدیرعامل و آقای محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضای آقای محمد علی عاقلی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمد رضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۷۴۳۹۹۳ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157220
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر شماره ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرتضی رئیس زاده کد ملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ بعنوان بازرس اصلی، آقای محمود دانا فرد کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۴ موارد زیر بموضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی و بقیه بشرح ماده ۳ اساسنامه می‌باشد و موارد زیر بموضوع شرکت اضافه گردید: احداث توسعه بهره برداری و نگهداری از شهرک‌ها و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای ریلی هوایی و دریایی و کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می‌باشد. در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۹۱۳۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171851
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کویر آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۶۹۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا بعنوان بازرس اصلی، آقای محمود دانا فرد به کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی حسینی نسب به کد ملی ۴۷۲۱۲۷۴۴۴۰ بعنوان عضو علی البدل و شرکت تعاونی تعاونی پیشگامان کویر شماره ثبت ۳۱۵۶ با نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس شماره ثبت ۳۳۵۰۹۵ با نمایندگی آقای علی یوسفی سهزابی به کد ملی ۱۶۵۰۱۲۰۳۱۱ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۲۴ با نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدر آبادی به کد ملی ۴۴۳۱۶۸۸۷۸۱ تا تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۴. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی حسینی نسب به کد ملی ۴۷۲۱۲۷۴۴۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس با نمایندگی آقای علی یوسفی سهزابی به کد ملی ۱۶۵۰۱۲۰۳۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدر آبادی به کد ملی ۴۴۳۱۶۸۸۷۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی تعاونی پیشگامان کویر با نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد یوسف جوکار به کد ملی ۴۷۲۲۴۷۳۱۳۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۴. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک مهندس یوسف جوکار مدیرعامل و آقای مهندس یوسفی سهزایی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای محمدرضا کریمی بدرآبادی نایب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۰۸۰۲۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219153
آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی ابوریحان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۸۲۷۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۲ و گواهی مالیاتی ۳۰۹۲۷ مورخ ۱۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ بنا به گواهی بانکی بشماره ۷۱/۷۶۱۶/۹۲ مورخ ۲۳/۷/۹۲ سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید ۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ده هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده است افزایش یافت ۳ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ با توجه به نقل و انتقال سهام و با عنایت به ماده ۳۱ اساسنامه در نتیجه آقای مسعود عابسی به کد ملی ۴۴۳۰۴۲۷۷۴۷، آقای امیر احمد سمیعی به نمایندگی از شرکت کویر پیشگامان کویر یزد آقای امیر حسین رضائی نژاد به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتیه کویر آقای احمدرضا محمدی به نمایندگی از شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای هادی خبیری پور به کد ملی ۴۴۳۲۸۴۷۰۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود دانا فرد به کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۷/۹۲ آقای مسعود عابسی بسمت رئیس و آقای امیر حسین رضائی نژاد به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتیه کویر بسمت نایب رئیس و آقای امیر احمد سمیعی به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد بسمت عضو اصلی و آقای ناصر احمدی به کد ملی ۴۴۵۹۸۴۲۱۳۰ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل انتخاب شدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای ناصر احمدی مدیرعامل و آقای مسعود عابسی رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای مسعود عابسی رئیس هیئت مدیره توام با امضای آقای امیر حسین رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای امیر حسین رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۶۶۴۹۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309527
آگهی تغییرات شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان پیشگامان کویر شماره ثبت ۱۳۲۹۵ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۷۹۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد گلورد زاده به کد ملی ۴۴۳۲۰۰۹۸۳۷ بعنوان بازرس اصلی، آقای محمود دانافرد به کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۶۰۷۰۸۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309532
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضا گروه پیشگامان کویر یزد شماره ثبت ۱۰۰۶۴ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۷۰۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمود دانا فرد به کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بعنوان بازرس اصلی، آقای داریوش مکاریان بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ بقرار ذیل می‌باشند: شرکت پیشگامان محتوی گستر سهامی خاص شماره ثبت ۹۵۷۷ با نمایندگی آقای سید علی سجادی بافقی به کد ملی ۴۴۷۹۷۳۱۴۵۸ و شرکت پیشگامان رسانه کویر سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۶۴ با نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ و شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد شماره ثبت ۸۵۷۵ با نمایندگی آقای امیر حسین کوهساری به کد ملی ۴۴۳۱۴۵۳۰۵۹ و شرکت کی پاد کویر سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۸۰ با نمایندگی آقای محمدعلی عاقلی حاجی آبادی به کد ملی ۴۴۳۱۷۴۷۳۰۳ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۲۴ با نمایندگی آقای علی حجت به کد ملی ۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱ و شرکت تعاونی پیشگامان کویر شماره ثبت ۳۱۵۶ با نمایندگی آقای عباس دره زرشکی به کد ملی ۴۴۳۱۴۱۲۴۲۵ و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۲۸ با نمایندگی آقای احمد علی تقوی بافقی به کد ملی ۴۴۷۹۷۳۸۷۶۲ تا تاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت پیشگامان رسانه کویر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد علی تقوی بافقی به کد ملی ۴۴۷۹۷۳۸۷۶۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان کویر با نمایندگی آقای عباس دره زرشکی به کد ملی ۴۴۳۱۴۱۲۴۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حجت به کد ملی ۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد با نمایندگی آقای امیرحسین کوهساری به کد ملی ۴۴۳۱۴۵۳۰۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کی پاد کویر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی عاقلی حاجی آبادی به کد ملی ۴۴۳۱۷۴۷۳۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت پیشگامان محتوی گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای سید علی سجادی بافقی به کد ملی ۴۴۷۹۷۳۱۴۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای علیرضا طرازی به کد ملی ۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۴. ۶ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای علیرضا طرازی مدیرعامل و آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا رضائی نژاد توام با امضای آقای احمد علی تقوی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۶۰۵۰۹۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458212
آگهی تاسیس
شرکت تعاونی پیشگامان توسعه فناوری سلامت نوین یزد در تاریخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ شماره ثبت ۱۴۷۲۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۴۶۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی و پشتیبانی و یا اداره انواع سامانه های اطلاعاتی در حیطه فناوری اطلاعات، سلامت الکترونیک، سامانه های دارویی، بیمه ای و درمانی، کارت های هوشمند و RFID در داخل و خارج از کشور و در طرح های ملی و منطقه ای شامل طرح ها و پروژه های خدمات فنی، مهندسی، اقتصادی. طراحی و تامین نرم افزارها و سخت افزارهای مجاز مورد نیاز جهت اجرای سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بخصوص سامانه های مرتبط با حوزه سلامت. مطالعه مقدماتی پروژه و انتخاب همکاران و تامین کنندگان تجهیزات، انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین طرح تجاری و بازاریابی مجاز طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، تهیه، تدوین و ارائه پیشنهاد کامل بر اساس اسناد مناقصه یا مزایده، مذاکره با کارفرما، انعقاد قرارداد پروژه با کارفرما و اقدام به اجرا و پیاده سازی پروژه. توسعه مباحث مرتبط با حوزه سلامت از قبیل توریسم درمانی و... . طراحی و تامین نرم افزارها و سخت افزارهای مجاز مورد نیاز جهت اجرای سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بخصوص سامانه های حوزه سلامت. اجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت و بخش خصوصی. فعالیت های مجاز اقتصادی اعم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی، مشاوره ای و مدیریتی به صورت مشارکت مستقیم و یا مشارکت در ایجاد، توسعه، راه اندازی انواع طرح های تولیدی، صنعتی و خدماتی در داخل و خارج از کشور در موضوع شرکت. فروش انواع محصولات و کالاهای صنعتی و ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریت در خصوص موضوع شرکت. انجام کلیه خدمات بازرگانی به منظور واردات و صادرات انواع کالا و خدمات برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در موضوع شرکت. اخذ موافقت های اصولی به منظور اجرای طرح های تولیدی و غیرتولیدی و یا توسعه و تکمیل طرح های تولیدی و غیرتولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای اجرای آنها. مبادرت به هرگونه مشارکت اعم از حقیقی، حقوقی و مدنی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل سازمان های دولتی و غیردولتی و خصوصی. اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانت نامه های قانونی از بانک ها و موسسات مالی یا اعتباری خصوصی و دولتی در داخل و یا خارج از کشور در چارچوب فعالیت های شرکت به هر صورت قانونی با شرکتهای تابعه یا وابسته به طرف قرارداد. اخذ هرگونه نمایندگی های مجاز از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی مرتبط با موضوعات شرکت و تعیین، ایجاد و حذف شعب و نمایندگی در داخل یا خارج از کشور. تعیین و ایجاد و حذف شعب و نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور. فعالیت اقتصادی در مناطق ویژه و آزاد تجاری داخل یا خارج از کشور. حضور در نمایشگاه ها، همایش ها، مناقصه ها و مزایده های مرتبط با موضوع شرکت در داخل و یا خارج از کشور، هر اقدام قانونی که موجب تسهیل و تجهیز به منظور اجرای موضوعات فعالیت شرکت گردد. تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شرکت، مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار و سخت افزار. تشکیل انواع شرکتهای فنی و مهندسی در کلیه زمینه های فناوری خصوصا صنایع نوین و پیشرفته و ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریت در خصوص موضوع فوق الذکر: مشارکت در سایر شرکتها با موضوع فعالیت مشابه از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود. انجام امور قراردادی و برآورد پروژه، انجام خدمات بر نامه ریزی و کنترل پروژه و خدمات مهندسی ارزش و مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح های انفورماتیکی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. انعقاد قرارداد در تمام موضوعات فعالیت شرکت ـ مدت شرکت: نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: یزد ـ بلوار شهید صدوقی روبروی کتاب فروشی آگاه مرکز فناوری پزشکی امام حسن مجتبی (ع) ـ کدپستی ۸۹۱۷۶۹۳۵۳۸ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی یزد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. آقای احسان فرشادی به کد ملی ۴۴۳۳۴۰۴۶۹۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان توسعه دانش ایساتیس بسمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۲. آقای سید مهدی کلانتر به کد ملی ۴۴۵۹۶۶۱۳۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۳. آقای محمد باغستانی به کد ملی ۴۴۳۱۶۹۵۷۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۴. آقای سید امیرحسین حاتمی نسب به کد ملی ۴۴۳۱۷۸۶۱۱۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان رسانه و آگهی زبده بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۵. آقای احمدرضا محمدی به کد ملی ۴۴۳۱۶۹۵۸۷۷ به نمایندگی از شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۶. آقای امیر شیروانی به کد ملی ۴۴۳۳۳۲۵۵۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل ۷. آقای علی محمد عبدلی فهادان به کد ملی ۴۴۳۲۲۳۲۶۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۸. آقای امیر شیروانی به کد ملی ۴۴۳۳۳۲۵۵۹۷ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای امیر شیروانی مدیرعامل و احسان فرشادی رئیس هیئت مدیره و در غیاب احسان فرشادی توام با امضای سید مهدی کلانتر نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای احسان فرشادی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۷ ـ آقای غلام حسین گلشن نیا بشماره ملی ۴۴۳۲۲۵۵۲۵۰ بعنوان بازرس اصلی. ۷ ـ آقای محمود دانا فرد بشماره ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۷۳۰۸۹۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460891
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کی پاد کویر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۸۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۶۳۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالرسول دوران به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد، آقای حمیدرضا کریم نژاد به نمایندگی شرکت پیشگامان آتیه کویر، آقای حسین محمدی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند بعنوان اعضای اصلی و آقای محمد سینا شمس الدینی بعنوان عضو علی البدل ۲ شرکت کیفیت گستر پیشگامان دارنده شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۶۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای محمود دانا فرد دارنده کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار مطرح و روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۷۳۹۳۲۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654509
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای محمدرضا شهسواری دارنده کد ملی ۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱ به نمایندگی شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۲۷۰۷ و آقای محمدرضا رضائی نژاد به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳ و آقای علی حجت دارنده کد ملی ۴۴۳۱۸۱۱۸۳۹۱ به نمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات بشماره شناسه ۱۰۸۶۰۱۸۳۸۷۱ بعنوان اعضای اصلی و آقای محمود دانافرد دارنده کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۹۴۶۶ بعنوان عضو علی البدل ۲ تراز مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۳ آقای محمد هادی اسلامی دارنده کد ملی ۴۴۳۱۸۸۷۴۳۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد گلورد زاده دارنده کد ملی ۴۴۳۲۰۰۹۸۳۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۳۸۱۹۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767460
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی باشگاه مشتریان گروه پیشگامان کویر یزد درتاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۵۱۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۰۷۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور مربوط به تجارت الکترونیک از جمله خرید و فروش مشتریان، تخفیف گروهی، تولید و توسعه نرم افزار ها، اخذ نمایندگی. صادرات و واردات خدمات مشاوره ای با شرکتهای داخلی و خارجی ، تبلیغات ، بازاریابی ویژه اعضای مشتریان پیشگامان و انجام فعالیت های مبتنی بر IT و ICT در راستای اهداف باشگاه مشتریان، اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها. سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی ، تعاونی و یا خصوصی. مشارکت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات. تبصره:درصورتیکه برای انجام هریک ازفعالیتهای موضوع تعاونی،نیاز به اخذمجوزاز مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد صفائیه خیابان تیمسارفلاحی جنب بانک مسکن ساختمان گروه پیشگامان کویر یزدکدپستی ۸۹۱۶۸۷۶۵۹۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام می باشد که مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸/۹۳/۳۴۲۹مورخ ۸/۱۰/۹۳نزد بانک صادرات شعبه صفاییه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱.شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۸۷۱ بانمایندگی حسام مضطرزاده ۲.شرکت پیشگامان آتیه کویر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۱۵۰با نمایندگی هادی خبیری پور۳.شرکت پیشگامان تجارت سیار به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی ۱۴۰۰۴۰۵۱۳۴۹ با نمایندگی مسعود بمانی پور۴.شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۱۰۸۶۰۱۰۱۵۰۰ با نمایندگی امیراحمد سمیعی۵. شرکت پیشگامان رسانه و آگهی زبده بشماره ملی ۱۰۸۴۰۴۴۰۱۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضواصلی بانمایندگی علی مهر علی۶.شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳ بانمایندگی روح اله صبح ۷.شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ بانمایندگی علی حجت ۸.امیر حسین رضائی نژاد (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به شماره ملی۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰بمدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار با امضای آقای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای نائب رئیس مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و نامه ها با امضای مدیر عامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان به شماره ملی ۱۰۶۳۰۱۵۹۴۶۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود دانافرد به شماره ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. رونوشت به: اداره کل وزارت تعاون بازگشت به شماره ۶۳۱۰۴مورخ ۱۰/۱۰/۹۳ ش۹۳۱۰۱۶۶۸۹۹۰۴۷۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11009420
آگهی تاسیس شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان توسعه دانش ایساتیس
شرکت فوق در تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۱ شماره ثبت ۱۳۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۱۵۳۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می‌شود. ۱‌ـ موضوع شرکت: آموزش، توانمند سازی و باز آموزی دانش آموختگان و دانشجویان و همچنین بورسیه نمودن تعدادی از جوانان با استعداد و شایسته که فاقد توان مالی هستند برای اشتغال در شرکت جهت تهیه و ارائه طرح‌های توجیهی برای ورود به فضای کسب و کار و بقیه بشرح ماده ۳ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیت‌ها پس از اخذ مجوزهای لازم می‌باشد. ۲‌ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳‌ـ مرکز اصلی شرکت: ۱‌ـ۳‌ـ استان یزد‌ـ شهر یزد‌ـ خ شهید مطهری‌ـ پارک علم و فناوری اقبال‌ـ کدپستی ۸۹۱۷۶۹۷۹۹۸‌ـ همراه ۰۹۱۳۱۵۴۷۳۰۱ ۴‌ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۱۶ ریال منقسم به یک هزار و ششصد و سی و پنج سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار و ششصدو سی و پنج سهم با نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۱ نزد بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی یزد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵‌ـ اولین مدیران شرکت: ۱‌ـ۵‌ـ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد بشماره ثبت ۳۱۵۶ با نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲‌ـ۵‌ـ شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد بشماره ثبت ۸۵۷۵ با نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد کد ملی ۴۴۳۲۲۱۷۲۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳‌ـ۵‌ـ آقای فضل اله ادیب نیا کد ملی ۴۴۳۱۴۸۴۰۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴‌ـ۵‌ـ شرکت پیشگامان محتوی گستر سهامی خاص بشماره ثبت ۹۵۷۷ با نمایندگی آقای علی اشرف زاده کد ملی ۴۴۳۲۳۶۲۳۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵‌ـ۵‌ـ شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص بشماره ثبت ۶۵۲۴ با نمایندگی آقای حسین علی کریمی کد ملی ۰۰۴۹۵۹۵۲۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره. ۶‌ـ۵‌ـ شرکت سرمایه گزاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص بشماره ثبت ۹۸۲۸ با نمایندگی آقای علی حجت کد ملی ۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) ۷‌ـ۵‌ـ شرکت کی پاد کویر سهامی خاص بشماره ثبت ۷۴۸۰ با نمایندگی آقای محمد علی عاقلی حاجی آبادی کد ملی ۴۴۳۱۷۴۷۳۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ۸‌ـ۵‌ـ آقای سیروس اشرف زاده کد ملی ۰۶۵۱۶۱۱۷۳۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶‌ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای سیروس اشرف زاده مدیرعامل و محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب محمد رضا رضائی نژاد توام با امضای حمید رضا کریم نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷‌ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱‌ـ۸‌ـ آقای مرتضی رئیس زاده کد ملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ بعنوان بازرس اصلی. ۲‌ـ۸‌ـ آقای محمود دانافرد کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بعنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660875
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کویر دیار کریمان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۰۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۹۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۴ منضم به نامه شماره ۱۷۰۰۶/۲/۱۹/۹۴ ص مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ اداره تعاون شهرستان کرمان شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت ۳۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳ به نمایندگی محمدرضا لطیفی کدملی ۴۴۳۱۴۴۷۵۷۱ شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد شماره ثبت ۸۵۷۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۸۷۱ به نمایندگی محمدرضا روغنی اصفهانی کدملی ۴۴۳۲۰۵۵۲۶۱ شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس شماره ثبت ۳۳۵۰۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲ به نمایندگی احمدرضا محمدی کدملی ۴۴۳۱۶۹۵۸۷۷ شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات شماره ثبت ۶۵۲۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵ به نمایندگی علی یوسفی سهزابی کدملی ۱۶۵۰۱۲۰۳۱۱ شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند شماره ثبت ۹۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ به نمایندگی احمد امینی بابک کدملی ۳۱۴۹۰۸۰۱۴۲ به سمت اعضای اصلی و شرکت پیشگامان محتوی گستر شماره ثبت ۹۵۷۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۵۹۹۹۳ شرکت پیشگامان آتیه کویر شماره ثبت ۸۴۷۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۱۵۰ به سمت اعضای علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ب) اعضای شرکت از ۳۳۰ نفر به ۱۴۹ نفر تغییر یافت. ج) موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران شماره ثبت ۱۲۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۱۰۴ به نمایندگی آقای محمدحسین قربانی کوهبنانی کدملی ۲۹۹۲۸۳۲۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دانا فرد کدملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. د) آگهی‌های شرکت در روزنامه کثیرالانتشار واقعه درج شود. ه) صورتهای مالی سال۱۳۹۳قرائت و به تصویب رسید. ش۹۴۱۱۲۶۱۵۳۸۲۷۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677021
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان محتوی گستر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۵۹۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مالی شرکت منتهی به سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.۲ - آقای محمدعلی پور روستایی دارنده کدملی ۴۴۴۹۲۵۵۱۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دانافرد دارنده کدملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.۳ - روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۰۵۶۳۸۲۲۶۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12788918
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تخصصی شرکت‌های تعاونی امور زیر بنایی پیشگامان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۸۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۱۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴و مجوز شماره ۲۴۵۲۸۱ مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (معاونت امور تعاون) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آفای محمد رضا رضایی نژاد به شماره ملی۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد آقای حمید رضا قمی به شماره ملی۴۴۳۲۶۲۶۴۱۰ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس آقای سیروس اشرف زاده به شماره ملی۰۶۵۱۶۱۱۷۳۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان آقای حمید رضا کریم نژادبه شماره ملی۴۴۳۲۲۱۷۲۵۱ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات آقای محمد رضا شهسواری به شماره ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد آقای علی رضا طرازی به شماره ملی ۰۰۴۳۷۳۰۷۶۰به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا آقای محمد رضا بابایی دره به شماره ملی۰۴۴۳۰۵۲۲۰۸ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر بعنوان اعضای اصلی و آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی به شماره ملی۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان و آقای علی یوسفی سهزابی به شماره ملی ۰۰۷۹۸۱۳۳۶۴به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کاسپین بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت ۳ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی دانشگر محاسب و آقای سیدعلی سجادی بافقی به شماره ملی ۴۴۷۹۷۳۱۴۵۸ و آقای محمود دانا فرد به شماره ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزاد رای امین بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. پ۹۵۰۲۲۱۴۸۷۱۱۰۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846075
آگهی تغییرات شرکت گیلاس کامپیوتر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. آقای مرتضی رئیس زاده با کد ملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دانافرد با کدملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.. پ۹۵۰۳۲۲۷۵۲۱۲۱۹۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086999
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ وبرابر نامه شماره ۱۲۳۵۹۹مورخ ۸/۷/۱۳۹۵اداره تعاون، کار و رفاه ا جتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویت قرار گرفت. - شرکت تعاونی پیشگامان کویر به نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد به شماره ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳، شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به نمایندگی آقای محمد رضا شهسواری به شماره ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹، شرکت سرمایه گذاری کار و سرمایه هوشمند به نمایندگی آقای عبد الرسول دوران به شماره ملی ۴۴۳۲۱۵۹۲۴۳، شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات به نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد به شماره ملی ۴۴۳۲۲۱۷۲۵۱ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به نمایندگی آقای حسین پهلوانیان به شماره ملی ۴۴۳۰۴۴۰۸۶۷به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمود دانافرد به شماره ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ و آقای امیر حسین رضائی نژاد به شماره ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - مرتضی رئیس زاده اردکانی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. با کاهش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱٫۲۷۰٫۱۵۰٫۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰٫۴۴۱٫۷۱۰٫۰۰۰ریال وتغییر ارزش اسمی سهم از ۹۹۰٫۰۰۰ ریال به ۴۸۶٫۰۰۰ ریال و تعداد سهام ۲۱۴۸۵موافقت گردید. ش۹۵۰۸۰۱۱۸۳۸۳۳۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101864
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کویر پرشیا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۴۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۰۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ و نامه شماره ۹۵/۱۲۵۲۴۷ مورخ ۰۳/۰۸/۹۵ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد بنمایندگی آقای محمد رضا شهسواری شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس بنمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند بنمایندگی آقای سید محمد صالحی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات بنمایندگی آقای حسینعلی محمودیان اردکانی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات بنمایندگی آقای عباس محمودیان اردکانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب و آقایان محمود دانافرد دارنده کدملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ و بشیر خانزاده چرخاب دارنده کدملی ۴۴۴۹۶۹۲۸۶۱ بعنوان اعضای علی البدل به مدت ۲ سال انتخاب شدند مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به کدملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزاد رأی امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۹۴۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۰۹۴۸۲۷۲۵۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108660
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان آتیه کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۱۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضای اصلی هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمد گلورد زاده دارنده کد ملی ۴۴۳۲۰۰۹۸۳۷ به نمایندگی شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ آقای علی حجت دارنده کد ملی ۴۴۳۱۸۱۱۸۳۹۱ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳ آقای امیرحسین رضائی نژاد دارنده کد ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان دیار کریمان به شماره شناسه ۱۰۶۳۰۱۵۹۴۶۶برای مدت دو سال انتخاب شدند۲ - آقای مرتضی رئیس زاده دارنده کد ملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دانافرد دارنده کد ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند۳ - صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت۴ - روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۳۷۱۱۹۴۸۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138825
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات جنوب شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۴۰۶۴۵/۲۰/۸ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۵ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوشهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار بامداد جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - آقای مرتضی رییس زاده اردکانی به شماره ملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود دانا فرد به شماره ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار وسرمایه گذاری هوشمند با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ و شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳ و شرکت رایانه جاوید کنگان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۱۷۸۳۵ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵ وشرکت تعاونی پیشگامان سناباد با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۴۰۴۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مسعود بمانی پور به شماره ملی ۰۴۵۲۶۰۳۹۳۵ وآقای علی یوسفی سهزابی به شماره ملی ۱۶۵۰۱۲۰۳۱۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۹۰۱۴۳۴۵۲۶۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13344648
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فن آوری اطلاعات ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۱۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ انتخاب اعضا هیأت مدیره عبارتنداز: شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به نمایندگی آقای امیرحسین رضائی نژاد به شماره ملی۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰و شرکت پیشگامان کی پاد کویر به نمایندگی آقای محمدکاظم کشورشاهی به شماره ملی۴۴۳۳۴۳۶۹۷۶و شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزدبه نمایندگی اقای سیدمهدی کلانتر به شماره ملی ۴۴۵۹۶۶۱۳۱۴ و شرکت تعاونی اعتباری پیشگامان همیار یزد به نمایندگی آقای ناصر ظهوری به شماره ملی۴۴۳۹۹۳۲۷۶۰ و شرکت پیشگامان آتیه کویر به نمایندگی آقای امیراحمدسمیعی به شماره ملی ۴۳۲۴۳۴۴۷۳ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ۲ آقای هادی خبیری پور به کدملی۴۴۳۲۸۴۷۰۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دانافرد به کدملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گردید ش۹۵۱۲۱۸۸۳۹۱۱۶۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353901
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت سیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۱۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی به شماره ملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود دانافرد به شماره ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ۲) اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ به نمایندگی آقای امیرحسین رضائی نژاد به شماره ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲ به نمایندگی آقای حمیدرضا قمی به شماره ملی ۴۴۳۲۶۲۶۴۱۰ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵ به نمایندگی آقای مسعود بمانی پور به شماره ملی ۰۴۵۲۶۰۳۹۳۵ و شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۰۴۶۷ به نمایندگی آقای محمدهادی اسلامی به شماره ملی ۴۴۳۱۸۸۷۴۳۱ و شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳ به نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۸۸۷۸۱ ۳) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.۴) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۲۲۳۵۵۶۹۶۲۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522058
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان گسترش امید میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۳۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرارذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین رضائی نژاد دارنده کدملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ و آقای هادی خبیری پوربه کدملی ۴۴۳۲۸۴۷۰۵۰و آقای محمدرضا شهسواری به کدملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹و آقای سیدمحسن پورحسینی فراشاه به کدملی ۴۴۳۳۲۷۳۴۷۳و آقای علی حجت به کدملی ۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیدعلیرضا محمودی بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای محمد گلورد زاده به کدملی ۴۴۳۲۰۰۹۸۳۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دانافردبه کدملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سالهای۹۳و۹۴و۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۰۴۲۸۳۹۳۸۷۵۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525827
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۵۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۶۶۰۰
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس به شماره ثبت۱۵۵۱۸وشناسه ملی۱۴۰۰۵۰۰۶۶۰۰به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۰/۰۲/۱۳۹۶برابرتاییدیه به شماره۲۳۰۷۶مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۶اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزدتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی به کدملی۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱بعنوان بازرس اصلی وآقای محموددانافردبه کدملی۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند , صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۰۵۰۱۷۸۷۳۹۴۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646385
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی حمل و نقل پیشگامان ترابر بندر خشک یزد درتاریخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۲۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۱۵۱۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات لجستیک، ارائه خدمات الکترونیک ونرم افزاری در زمیته حمل ونقل وسیستم های هوشمندحمل ونقل، ایجادمدیریت پارکینگ های عمومی، خدمات خودروئی، ارائه خدمات حمل ونقلی ویژه و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم.-مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود-مرکز اصلی شرکت: یزد--بلوار شهید بهشتی--ساختمان شرکت پیشگامان کویر-طبقه اول--کدپستی ۸۹۱۶۷۱۵۷۶۵ سرمایه شرکت: مبلغ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۴۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۲۴۰۰۰ سهم آن با نام می باشد که مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۸۰۹ مورخ ۶/۷/۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه جانبازان پرداخت گردیده است.-اولین مدیران شرکت: آقای سیدعلی سجادی بافقی به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس به شناسه۱۴۰۰۵۰۰۶۶۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شماره ملی ۴۴۷۹۷۳۱۴۵۸/ آقای حمید رضا قمی به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره/آقای امیرحسین رضایی نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ به سمت عضواصلی و منشی هیئت مدیره / آقای سیدجواد حسینی عزآبادی به نمایندگی از شرکت تولید و توزیع انرژیهای خورشیدی پیشگامان کویر به شناسه ملی۱۴۰۰۶۵۳۹۴۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شماره ملی ۴۴۳۱۶۷۲۵۰۸ / آقای غلامرضا رضائی به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر به شناسه ملی۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۶۵۲۹۲۱۲۳۱ / آقای سیداصغر چاوشی زاده تفتی به سمت مدیرعامل به شماره ملی ۴۷۲۲۴۵۸۶۹۳به مدت سه سال انتخاب شدند.-دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس توام با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.--اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه-بازرس اصلی و علی البدل: قای محمدرضا لطیفی به شماره ملی ۴۴۳۱۴۴۷۵۷۱ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمود دانافرد به شماره ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772345
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نصف جهان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۳۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ و نامه شماره ۷۶۸۷۳ مورخ ۷/۹/۹۶ اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا با شناسه ملی شماره ۱۰۲۶۰۶۵۳۹۹ به عنوان بازرس اصلی، محمود دانافرد با کدملی شماره ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. سرمایه شرکت از ۴۳۱۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۳۱۹۰۰ سهم۱۰۰۰۰۰ ریالی به ۸۹۸۳۹۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۹۸۳۹ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی کاهش یافت. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ش۹۶۰۹۲۹۹۶۳۹۷۴۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801201
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی تامین نیاز و بهره وری آب پیشگامان کویر درتاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۳۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۷۶۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:-فرهنگ سازی و انجام تبلیغات موثر جهت جلوگیری از هدر رفتن آب، کاهش مصرف، باخریدآب صرفه جویی شده و استفاده از آن در مکان های مورد نیاز با اولویت توسعه صنعت کم آب خواه، بسته بندی، ساماندهی آب بطری و تکمیل طرح های تامین آب پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر، اجرای طرح های کشاورزی مکانیزه گلخانه ای و ایجاد فضای سبز مناسب با هدف صرفه جویی در منابع آب استان با استفاده از فن آوری های نوین آبیاری.-تشویق خانوارها، کارگاه ها، سازمان ها، ارگانها و نهادهای دولتی ، شرکت های خصوصی، واحدهای تولیدی خدماتی و سایر بخش های منتفع شونده از منابع آبی استان به بهره برداری بهینه از آب و تلاش در جهت کاهش مصرف آن.برآورد میانگین مصرف سالانه خانوارها و سایر بخش ها و تشویق آنها به کاهش میانگین مصرف و خرید نقدی آب صرفه جویی شده. تامین منابع آب از محل صرف جویی در مصرف آن و انتقال میزان آب مازاد به محل سایت شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر با هماهنگی آب منطقه ای و سازمان آب و فاضلاب. اعطای تسهیلات به سهامداران و مشترکین که در جهت کاهش مصرف آب اقدام کرده اند به منظور خرید تجهیزات لازم برای بهینه سازی سیستم های تامین آب مصرفی آنها.گشایش اعتبارات ارزی و ریالی در بانک های و موسسات مالی و اعتباری جهت خرید و تامین تجهیزات و امکانات و زیر ساخت های آب و احداث شبکه های آبرسانی بمنظور استفاده بهینه از این نعمت الهی ارزشمند از داخل وخارج کشور.اخذ وام از منابع سرمایه ای و بانکی بمنظور مشارکت برای تامین منابع آب مورد نیاز از طریق اجرای پروژه های مرتبط.فرهنگ سازی جهت تفکیک آب شرب از آب مصرفی بهداشتی.ارائه روشهای صرفه جویی و مدل های مورد استفاده در دنیا-در صورت نیاز اخذ مجوز های لازم برای حفر چاه و تامین کسری آب مورد نیاز از سازمان های ذیربط در مناطق غیربحرانی آب استان. اجرای برنامه های آموزشی تبلیغاتی درراستای اهداف فرهنگ سازی استفاده بهینه ازمنابع آب. انجام سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت با هماهنگی سازمان های آب منطقه و آبفا پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود-مرکز اصلی شرکت: یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - شهر یزد-نعیم آباد(آبشاهی)-کوچه ۷[محبوب]-بلوار شهید بهشتی-پلاک ۰-ساختمان شرکت پیشگامان کویر-طبقه اول-کد پستی ۸۹۱۶۷۱۵۷۶۵ سرمایه شرکت:مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۰۰۰ سهم آن با نام می باشد که مبلغ --۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۸۰۹ مورخ ۱۰/۱۰/۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه جانبازان پرداخت گردیده و مابقی در تعهد است. اولین مدیران شرکت: آقای محمدرضا شهسواری به نایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شماره ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹/ آقای سیدعلی سجادی بافقی به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان رسانه و آگهی زبده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۴۷۹۷۳۱۴۵۸ / آقای محمدرضا رضائی نژاد به نمایندگی از شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳-آقای مسعود مهدی پناه به نمایندگی از شرکت تعاونی باشگاه مشتریان گروه پیشگامان کویر به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی۴۴۳۲۶۷۴۴۶۶ -آقای سیروس اشرف زاده به نمایندگی از شرکت تعاونی خدماتی پیشگامان کویر یزد به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی۰۶۵۱۶۱۱۷۳۳-دکتر علیرضا طرازی به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان صنعت سبز یزد به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱- / آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی به نمایندگی از شرکت خدماتی حمل و نقل راهبران مشتاق یزد به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شماره ملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱/ آقای عباس نواب پور به سمت مدیرعامل به شماره ملی ۰۴۵۱۲۰۹۵۶۷ / آقای امیرحسین رضائی نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کارو سرمایه هوشمند به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شماره ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ به مدت سه سال انتخاب شدند.-دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه-بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدرضا لطیفی به شماره ملی ۴۴۳۱۴۴۷۵۷۱ بعنوان بازرس اصلی و محمود دانافرد به شماره ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۰۱۶۱۲۳۶۳۹۹۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13992889
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان صنعت سبز یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۸۰۷۴
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان صنعت سبز یزدبه شماره ثبت ۱۵۷۳۸وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۸۰۷۴به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا لطیفی دارنده کدملی ۴۴۳۱۴۴۷۵۷۱بسمت بازرس اصلی و آقای محمود دانافرد دارنده کدملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵بتصویب رسید. ش۹۷۰۲۰۲۲۹۷۵۳۴۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044806
آگهی تغییرات شرکت شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۶۸۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۳۸۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ و طبق تاییدیه ۱۱۹۰مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ اداره‌ی تعاون کار و رفاه اجتماعی یزد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲ آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی دارنده کدملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دانافرد دارنده کدملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۰۲۹۳۴۷۷۳۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076731
آگهی تغییرات شرکت تأمین نیاز تولیدکنندگان پیشگامان کویر یزد فردا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۷۵۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۱۵۲۰
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان پیشگامان کویر یزد فردابه شماره ثبت۱۷۵۵۵وشناسه ملی۱۴۰۰۷۵۰۱۵۲۰به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۰۳/۱۳۹۷برابرتاییدیه به شماره۱۶۲۱۲مورخ۲۲/۰۳/۱۳۹۷اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزدتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد صالحی به کدملی۴۴۸۹۵۸۸۹۲۵به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود مهدی پناه به کدملی ۴۴۳۲۶۷۴۴۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمود دانافردبه کدملی۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ به سمت منشی هیئت مدیره وآقای سیدعلی انصاری صدرآبادی به کدملی۴۴۳۲۱۷۰۸۸۳ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضاکلیه قراردادهاواسنادرسمی وتعهدآوربانکی ازقبیل چک، سفته، برات واوراق بهاداربا امضای آقای سیدعلی انصاری صدرآبادی مدیرعامل وآقای سیدمحمد صالحی رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت دارای اعتبار است ودرغیاب آقای سیدمحمدصالحی به امضای آقای مسعودمهدی پناه نائب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبرخواهد بودواسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل ودرغیاب وی با امضاآقای سیدمحمدصالحی رئیس هیئت مدیره ویاآقای مسعودمهدی پناه نائب رئیس هیئت مدیره ومهرشرکت معتبرخواهد بود. ش۹۷۰۳۲۴۸۲۲۵۰۰۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082625
آگهی تغییرات حمایتی آرمان پیشگامان کویر یزد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۹۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ و بنا به مجوز شماره ۱۶۹۷۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۷ استانداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ و خانم سعیده صالحی به کدملی ۴۴۳۱۵۴۸۴۹۱ و خانم مریم احمدی رشتی به کدملی ۴۴۳۰۷۳۱۱۳۶ وآقای امیرحسین رضائی نژاد به کدملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ وآقای دکتر علیرضا طرازی به کدملی ۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای امیرحسین طرازی به کدملی ۴۴۲۰۶۳۱۸۸۰ وآقای احسان رضائی نژاد به کدملی ۴۴۲۰۴۹۶۰۰۲ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند۲ - آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی به کدملی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود دانافرد به کدملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مت یک سال انتخاب شدند۳ - صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۹۷۰۳۲۹۶۷۸۵۲۳۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329821
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان ایساتیس ارتباطات کاسپین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۱۹۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۲۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ و تائیدیه شماره ۹۷۱۶۵۹۷/ق مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بتصویب رسید. ۲ آقای محمد رضا لطیفی بشماره ملی ۴۴۳۱۴۴۷۵۷۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود دانافر بشماره ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۹۰۵۴۷۶۲۶۴۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک