سیدحمیدرضا بهشتی

سیدحمیدرضا بهشتی

کد ملی 4431602488
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 971513
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب سهامی خاص شماره ثبت۱۶۵۴۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: به موضوع شرکت واردات داروهای بیولوژیک و ملزومات پزشکی ساخت دارو و مواد اولیه کلیه داروها اضافه شد و ماده ۲ اساسنامه اصلاح شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدحمیدرضا بهشتی به ک م ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو به ش م ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵ و به نمایندگی سیدوحیدرضا بهشتی به ک م ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو به ش م ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ و به نمایندگی صفر عبداله زاده به ک م ۲۸۵۰۱۰۷۷۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق صفر عبداله زاده و یک نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۶۷۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076020
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروئی پورا پخش سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۸۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ و آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴۵۰ با نمایندگی آقای بهزاد آسوده تا تاریخ ۴/۵/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب سهامی خاص با نمایندگی آقای بهزاد آسوده به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید ترکاشوند به شماره ملی ۰۴۵۱۰۷۴۶۸۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۴/۵/۱۳۹۳ ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و بروات و سایر عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با عضو دیگری از هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر شرکت یا با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۶۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191936
آگهی تغییرات شرکت ایران داروک سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۲۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵ به نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ به نمایندگی آقای آصف یعقوبی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۱۳۴۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت توزیع دارویی پورا پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸ به نمایندگی آقای حمید اژدری به شماره ملی ۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ به نمایندگی خانم سمیرا فارسیجانی به شماره ملی ۰۰۶۸۱۱۲۷۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاءدار از قبیل چک سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل همراه با رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریکی از اعضا هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۱۲۲۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228257
آگهی تغییرات شرکت روزدار و سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هرمز اخوان ک. م ۲۱۴۱۲۷۶۲۳۳ بنمایندگی از شرکت داروسازی آریا و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۳۲۵۳ بجای آقای سید جمال سعیدواقفی بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید. آقای دکتر مصطفی تقوی با کدملی ۰۶۰۲۱۷۵۵۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر ابراهیم ناصری فر با کدملی ۴۵۶۹۱۴۹۷۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر حمیدرضا بهشتی با کدملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای دکتر هرمز اخوان با کدملی ۲۱۴۱۲۷۶۲۳۳ به نمایندگی از شرکت داروسازی آریا (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید اژدری با کدملی ۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱ به سمت دبیر و عضو هیات مدیره و آقای حمید اسدی زاده با کدملی ۰۰۳۹۵۰۳۶۲۳ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیات مدیره آقای دکتر مصطفی تقوی، آقای دکتر هرمز اخوان، آقای دکتر ابراهیم ناصری فر و آقای حمید اژدری بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۹۳۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477371
آگهی تغییرات شرکت پخش پورا سبز سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۹۸۹۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۹۱۳۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران داروک به ش م ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳ با نمایندگی آقای سیدحمیدرضا بهشتی به ک م ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب به ش م ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی آقای سید وحید رضا بهشتی به ک م ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت آرمان فارمد دارو به ش م ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا صنایع به ک م ۱۲۶۲۳۳۱۵۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه به مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۳۶۸۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677147
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رخ آرا پخش مهر آئین در تاریخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۱۶۹۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: عبارت است از: پخش وتوزیع محصولات آرایشی وبهداشتی وکلیه کالاهای مجازبازرگانی وبسته بندی آنها درصورت لزوم وبرنامه ریزی ومشاوره و نظارت واجرای کلیه طرحهای مربوط در زمینه آرایشی و بهداشتی و سایر رشته های بازرگانی مجاز،صادرات و واردات و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، معرفی کلیه کالاهای تولیدی شرکتهای آرایشی و بهداشتی مجاز داخلی وخارجی وتوسعه و فروش، اخذو اعطای نمایندگی از کلیه شرکتها و موسسات داخلی و خارجی،احداث و راه اندازی کارخانجات جهت تولیدو بسته بندی و فروش مواد آرایشی و بهداشتی ساخته شده و مواد اولیه آرایشی وبهداشتی، انتشار نشریه مربوط و اطلاع رسانی پس از اخذ مجوزهای لازم،ارائه کلیه خدمات مربوط به موضوع فعالیت شرکت و انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق بستگی داشته باشد ویا اجرای هریک از موضوعات فوق را تسهیل نماید و بنحوی از انحاء برای شرکت سود آور باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران ـ میدان آرژانتین ـ خیابان وزراء ـ خیابان هفتم ـ پلاک ۱۷ـ طبقه پنجم کدپستی:۱۵۱۳۷۳۸۹۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰ سهم بانام که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۵۶۸/۰۰۱۶ مورخ ۲۴/۱/۹۳ نزد بانک کارآفرین شعبه ظفر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۶۵۴۵۰ شماره ملی: ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ بنمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی شماره ملی: ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۳۱۰۵۳شماره شناسنامه ملی: ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ بنمایندگی سید وحیدرضا بهشتی به سمت نایب رئیس وعضو هیئت مدیره شرکت فاریاب دارو(سهامی خاص)شماره ثبت: ۳۳۳۸۱۱ شماره شناسنامه ملی: ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶بنمایندگی آقای محمد گل محمدی ظهوری شماره ملی:۰۰۴۳۷۲۲۶۴۴ بسمت عضوهیئت مدیره شرکت توزیع دارویی پورا پخش(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۱۸۲۸۹شماره ملی: ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸ بنمایندگی آقای حمید ترکاشوند شماره ملی:۰۴۵۱۰۷۴۶۸۸بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بوته سبز مهر آیین(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۲۸۱۹۸شماره ملی: ۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰ بنمایندگی آقای پیمان واعظ زاده شماره ملی:۱۳۷۹۲۰۸۱۵۷ بسمت عضوهیئت مدیره وفاطمه سمواتی یشماره ملی:۰۴۹۲۱۰۶۸۹۴خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک،سفته،بروات وسایر عقود وقراردادهای اسلامی با امضای متفق مدیرعامل ورئیس یا نایب رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رییس هیأت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفردمدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای خلیفه گنجه به شماره ملی ۱۸۱۷۵۷۵۵۴۶ به عنوان بازرس اصلی.حمیدرضا لشنی زند به شماره ملی ۰۰۶۵۱۹۶۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۸۰۴۷۳۶۸۷۱۶۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647753
آگهی تغییراتفرهنگی هنری نو اندیشان آریا کهن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۸۸۱۸/۹۴/۱/الف ت مورخ ۷/۱۰/۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدوحیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهرناز نوروزی خانقاه به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۱۶۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه برای یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و قراردادها و اسناد از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه یا با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت. کلیه اوراق عادی ومکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه و در غیاب وی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد بود. پ۹۴۱۱۱۸۹۳۷۱۴۴۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754566
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادراتی پورا تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۷۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ش م ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب ش م ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ بانمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی ش م ۴۴۳۲۸۶۰۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ایران داروک ش م۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳ بانمایندگی آقای پیمان واعظ زاده ش م ۱۳۷۹۲۰۸۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش افشار جم ش م۰۰۵۴۷۸۲۳۵۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات و عقود وقراردادها با امضای متفق مدیرعامل ورئیس یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۳۰۳۰۵۹۵۸۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990977
آگهی تغییرات شرکت پورا دام مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۲۸۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ شرکت سرمایه گذاری داوریی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ پ۹۵۰۶۰۷۶۲۹۱۲۰۹۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991004
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اکتشاف و تولید نفتکاران پایدار درتاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۴۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۰۴۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: کلیه فعالیت های مرتبط(ونه محدود)به مطالعه، آنالیز، مهندسی، طراحی، مشاوره، نظارت، مشارکت و اجرای طرح ها و پروژه های مربوط به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و معدن. تاسیس و راه اندازی مراکز های تچ، بازرگانی و تامین کالا، صادرات و واردات فرآورده ها، اخذ نمایندگی شرکت ها و موسسات معتبر، سرمایه گذاری، خرید سهام، تملک تمام یا بخشی از طرح ها و پروژه های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و معدن. حق ایجاد شعب مختلف در داخل و خارج از کشور پس از اخذ کلیه مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم، پلاک ۲۲، طبقه پنجم کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۹۶/۱۸۱/۹۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید حمیدرضا بهشتی بشماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان بشناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ به سمت رئیس هیات مدیره و سید وحیدرضا بهشتی بشماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ بنمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی ودارویی پورا طب بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و اسماعیل کاظمی بشماره ملی ۱۹۱۰۳۱۹۱۸۱ بنمایندگی از شرکت توسعه پتروشیمی کوهدشت بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۶۶۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات و عقود وقراردادها با امضای متفق مدیرعامل ورئیس یا نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس و نایب رییس هیات مدیره همراه بامهر شرکت و یا با امضای منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءهریک ازاعضاء هیات مدیره ومهرشرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۶۰۷۸۳۹۱۱۱۲۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021500
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دانه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۹۲۱۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمید رضا بهشتی بشماره ملی۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری داوریی پورا دارو ایرانیان بشناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی بشماره ملی۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ بانمایندگی عباس طریف بشماره ملی ۴۴۳۰۴۰۰۴۳۱به سمت عضو هیأت مدیره و محمد پناهی بشماره ملی۲۵۹۴۲۲۴۶۸۵ ((خارج از اعضای هیأت مدیره)) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رییس هیأت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۶۲۴۷۵۸۶۳۶۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021644
آگهی تغییرات شرکت توسعه پتروشیمی کوهدشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۶۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب با نمایندگی آقای محمود امین نژادبه شماره ملی۲۸۰۰۴۳۸۳۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو با نمایندگی آقای حمید اژدری به شماره ملی ۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت دارویی سپاکو دارو با نمایندگی آقای کامل عابدین زاده به شماره ملی ۲۸۰۰۷۶۷۴۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت فاریاب دارو با نمایندگی آقای شهریار حسنی به شماره ملی ۴۱۹۸۵۳۹۳۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیامک زمانی پوربه شماره ملی۱۷۵۵۹۴۹۳۶۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات و عقود وقراردادها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی ازاعضاءهیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۶۲۴۴۸۳۸۵۰۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229670
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر مایسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۵۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۴۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی منتصری به شماره ملی ۲۸۵۰۰۷۸۸۶۷ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای مجید حدادی به شماره ملی ۰۰۶۴۱۹۰۳۶۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. وگردید کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. پ۹۵۱۰۱۱۷۱۹۴۴۸۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250467
آگهی تغییرات شرکت دارویی سپاکو دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی بشماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدوحیدرضا بهشتی بشماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ بنمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید اژدری بشماره ملی ۴۴۳۱۴۳۶۲۵۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان بشناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و مهسا زنگنه بشماره ملی ۰۰۷۰۷۵۲۱۹۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق آقای حمید اژدری عضو هیئت مدیره و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل ومهرشرکت ودرغیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۲۰۲۷۰۹۴۹۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276091
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۶۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - شرکت آرمان فارمد دارو ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رضا طاهرخانی ۴۳۹۱۴۰۶۷۷۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رییس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. - اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۰۶۱۷۸۴۸۰۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277073
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی دارای کد ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به جای آقای حمیدرضا اژدری به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۰۶۵۵۹۷۵۴۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445212
آگهی تغییرات شرکت بوته سبز مهر آئین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی به کدملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۰۳۸۶۹۷۹۷۳۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538139
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بینا داروی تابناک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۹۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید رضا بهشتی باکدملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸به سمت رئیس هیات مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی باکدملی۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) با نمایندگی خانم پونه رضوی وخشورپور باکدملی۰۰۵۴۷۹۷۷۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۵۰۹۲۸۱۵۶۶۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570173
آگهی تغییرات شرکت پالایش و پژوهش خون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۲۰۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۱۴۸۱/۴۱ مورخ ۲۳/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت ایران داروک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳ با نمایندگی آقای مرتضی آذرنوش به شماره ملی ۰۰۴۳۲۵۶۷۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت روزدارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵ با نمایندگی آقای ناصر نقدی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ بسمت عضو هیأت مدیره و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۸۶۲۶ با نمایندگی آقای فردین بلوچی به شماره ملی ۴۵۰۱۱۷۴۵۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مرضیه زیانی به شماره ملی ۲۲۹۶۱۲۵۶۶۲ (خارج از اعضای هیأت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای مابقی مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا آقای سید وحیدرضا بهشتی همراه با مهر شرکت و یا با امضا متفق نائب رئیس هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره یا آقای سید وحیدرضا بهشتی همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و آقای سید وحیدرضا بهشتی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۳۰۳۲۴۸۲۵۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614323
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ک. م ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت توزیع دارویی پوراپخش با ش. م شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی ک. م۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت دارویی سپاکو دارو ش. م شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵ با نمایندگی خانم مرضیه زیانی ک. م۲۲۹۶۱۲۵۶۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب با ش. م ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸ با نمایندگی آقای حمید اژدری به سمت عضو هیئت مدیره آقای صفر عبداله زاده ک. م ۲۸۵۰۱۰۷۷۹۴ به سمت مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعین شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء متفق آقای حمید اژدری و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد. پ۹۶۰۶۲۷۲۳۴۴۴۸۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13719639
آگهی تغییرات شرکت پورا پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۱۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران داروک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳ با نمایندگی سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵ بانمایندگی سیدوحیدرضابهشتی به شماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت فاریاب داروبه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶ با نمایندگی مهشید جوادی بشماره ملی۰۰۶۱۹۷۹۰۹۰ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۲۹۲۹۹۴۱۳۵۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757448
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاه پلاسمای نوید ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۷۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران داروک (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳ با نمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی ک. م۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیأت مدیره وشرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک. م۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳با نمایندگی آقای رضا طاهرخانی ک. م ۴۳۹۱۴۰۶۷۷۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۹۲۱۵۴۲۶۲۵۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905847
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی یکتا مهر وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۴۹۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی ک. م ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت فاریاب دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک. م۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی کوهدشت به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۶۶۵۴ با نمایندگی خانم الهه کریمی ک. م ۰۰۷۷۷۲۴۵۰۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۹۲۲۲۳۹۱۹۵۶ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949010
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۶۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۶۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت دانه پارس ۱۴۰۰۴۴۹۹۲۱۹ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ با نمایندگی آقای فریبرز حداد ۰۰۶۳۰۶۲۰۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاءدار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و یا با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه به مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۶۴۶۲۵۰۷۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198141
آگهی تغییرات شرکت فاریاب دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان بشناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷ با نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ با نمایندگی کامبیز ببربیان به شماره ملی ۳۳۷۹۸۵۱۸۶۸ به سمت عضو هیات مدیره فاطمه سمواتی به شماره ملی ۰۴۹۲۱۰۶۸۹۴ ((خارج از اعضای هیئت مدیره)) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۱۲۴۳۱۵۵۳۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367091
آگهی تغییرات شرکت ورزشی تفریحی اسکی خور وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۱۷۸۴
آگهی تغییرات شرکت ورزشی تفریحی اسکی خور وستا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۱۷۸۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷و مجوز اداره کل حقوقی و املاک گردشگری بشماره ۲۹۷۵۱/۹۷۲۳۰۳ مورخ ۵/۸/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸به سمت رئیس هیات مدیره. شرکت آرمان فارمد دارو ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰به سمت نایب رئیس هیات مدیره. شرکت فاریاب دارو ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶با نمایندگی آقای سالار محمدی به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ضمنا کلیه اعضای هیات مدیره ضمن پذیرش استعفای آقای سهراب بلبلیان، آقای سالار محمدی ۲۷۵۵۶۸۳۱۴۷ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک