سعید مومنین

آقای سعید مومنین

کد ملی 4431499849
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1044675
آگهی تغییرات شرکت سل سام آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۵۶۶۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۳۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید مومنین به شماره ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدهادی مومنین به شماره ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرناصر شاه آبادی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۷۵۴۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرناصر شاه آبادی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۷۵۴۹۱به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مشترک خانمها/ آقایان سعید مومنین و محمدهادی مومنین هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۰۶۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269480
آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان آینده یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۹۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر حجت کد ملی ۴۴۵۹۶۳۷۷۰۷ و آقای نادر عطائی و آقای محمد هادی مومنین کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ و آقای محمد مهدی فنائی کد ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ و آقای سعید مومنین کد ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ تا تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۴. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اکبر حجت کد ملی ۴۴۵۹۶۳۷۷۰۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر عطائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد هادی مومنین کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی فنائی کد ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید مومنین کد ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد هادی مومنین کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ بسمت مدیرعامل. ۳ کلیه اسناد و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای رئیس هیئت مدیره مستقلا همراه با مهر شرکت و نیز حق امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۹۷۱۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270587
آگهی تاسیس شرکت آرمان موتور کویر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۲ شماره ثبت ۱۴۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۱۴۳۳ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: راه اندازی و مشارکت در اجرای پروژه های مختلف و همچنین فعالیت در زمینه های تولیدی صنعتی معدنی تجهیزات و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ ب جمهوری اسلامی ـ ک شرق ـ ساختمان بورس ـ طبقه ۴ ـ واحد ۴۳ ـ کدپستی ۸۹۱۷۹۵۷۹۳۷ ـ همراه مدیرعامل ۰۹۱۳۸۵۵۸۳۰۰ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۲/۹۶۷۷۶ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۲ نزد بانک ملت شعبه ب جمهوری یزد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای سعید مومنین کد ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای محمد هادی مومنین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای کیارش اکبری کد ملی ۳۹۶۱۷۵۲۲۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای احمد امیر بیکی یزدی کد ملی ۴۴۳۲۸۶۸۳۰۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد رسمی از جمله اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک ها ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای حمید رضا گل دوست رادی کد ملی ۰۰۴۱۶۸۴۷۰۲ بعنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای امیر ناصر شاه آبادی کد ملی ۰۰۵۵۸۷۵۴۹۱ بعنوان بازرس علی البدل ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۹۶۸۵۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10358233
آگهی تغییرات شرکت چهره یزد سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۹۸۴۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: ۱ آقایان سعید مومنین کد ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ و سید محمد حسن سادات اخوی کد ملی ۴۴۳۱۳۷۴۲۲۱ و آقای محمد هادی مومنین کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰، ۲ آقای سید کاظم میر تقی کد ملی ۴۴۳۰۴۶۳۸۶۷ بسمت بازرس اصلی و آقای سید جواد شبانی کد ملی ۴۴۵۹۵۳۸۱۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/۹۱ آقای سعید مومنین بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد حسن سادات اخوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد هادی مومنین بسمت عضو هیئت مدیره و محمد علی بیک کد ملی ۴۴۳۱۶۴۹۸۹۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10359532
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ و بسته بندی شمس مهدی سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۸۱۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۰۱۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید مومنین به شماره ملی۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا دولو به شماره ملی۰۰۴۳۴۴۹۷۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدهادی مومنین به شماره ملی۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا جوادیان به شماره ملی۰۰۶۴۶۹۲۹۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا دولو به شماره ملی۰۰۴۳۴۴۹۷۹۴ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۲۶/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811270
آگهی تغییرات شرکت کاغذ تجارت امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۳۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید مومنین دارای کدملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ و محمد هادی مومنین دارای کدملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ و کیارش اکبری دارای کدملی ۳۹۶۱۷۵۲۲۸۱ و محمد جواد طبخی دارای کدملی ۰۰۵۸۷۸۴۶۷۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۳۰۳۸۲۴۲۵۷۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081318
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشتازان صنعت اسب اصیل درخشان میهن در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۴۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۱۳۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: اجاره، خرید وتجهیز واحداث میادین مرتبط با برگزاری مسابقات و رویداد های مرتبط با صنعت اسب عرب در داخل و خارج از کشور. برگزاری تخصصی مسابقات اسب عرب درسطح داخلی و بین المللی بر اساس آیین نامه های فدارسیون سوارکاری. برگزاری حراج اسب عرب با هماهنگی با ادارت و نهاد های مربوطه.واردات و صادرات اسب عرب، اسپرم، جنینین وملزومات وتجهیزات مرتبط با اسب عرب. تهیه وتولید وخرید وفروش خوراک، دارو ومکملها ولوازم وتجهیزات مرتبط با صنعت اسب. عقدقرارداد با مربیان و چابک سواران وداوران بین المللی جهت ارتقاء سطح کیفی مسابقات اسب عرب. انجام امور درآمد زا مرتبط با صنعت اسب عرب شامل (امضاء قرارداد با شرکتها، نهادها واشخاص حقیقی وحقوقی) ـ انجام امور درآمد زا طبق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران. کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم.مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.مرکز اصلی شرکت: یزد.بلوار جمهوری.بعد از بلوار استقلال.جنب بانک توسعه صادرات.طبقه اول.واحد یک. کدپستی ۸۹۱۸۷۷۶۹۹۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰.۰۰۰سهم۵.۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰.۰۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی شماره ۹۹مورخ ۱۰/۵/۹۵نزد بانک ملت شعبه بلوار جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱.محسن مروتی ۴۴۴۹۷۱۴۶۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲.امیر رضا خجسته بسمت عضواصلی هیئت مدیره ۳.سعید مومنین ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ به سمت عضواصلی هیئت مدیره ۴.سعید بیک ۴۴۳۱۵۷۴۸۴۰ به سمت مدیرعامل وعضو اصلی هیئت مدیره ۵.جلال خانی زاده ۴۴۳۱۵۳۷۵۰۳به سمت رئیس هیئت مدیره ۶. احمد گل آری ۴۴۳۲۱۸۳۴۳۸ به سمت عضواصلی هیئت مدیره ۷.محمد علی مصدق اردکانی ۴۴۴۹۵۹۸۲۵۳ به سمت عضواصلی هیئت مدیره ۸. محمدرضا قانعی اردکانی ۴۴۴۹۶۳۷۹۶۸ به سمت عضواصلی هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند.دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی وعلی البدل: آقای حسین پایه دار اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۳۰۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سپهر به شماره ملی ۴۷۱۰۱۰۴۶۰۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت شرکت یا موسسه با موضوع فوق به منزله صدور مجوز و یا پروانه اشتغال نمی باشد. ش۹۵۰۷۲۷۵۴۶۴۲۱۳۹۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153721
آگهی تغییرات شرکت صنایع مفتولی سپند پیچ یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۸۴۷۳
آگهی تغییرات شرکت صنایع مفتولی سپند پیچ یزدسهامی خاص به شماره ثبت۱۵۱۰۰وشناسه ملی۱۴۰۰۴۵۴۸۴۷۳به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۱۱/۰۷/۱۳۹۵آقای محمدعلی بیک به کدملی ۴۴۳۱۶۴۹۸۹۱ و آقای سیدمحمدحسن سادات اخوی به کدملی ۴۴۳۱۳۷۴۲۲۱ و آقای سعید مومنین به کدملی۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ و محمدهادی مومنین به کدملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۰۶۷۹۴۴۷۰۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13207235
آگهی تغییرات شرکت صنایع آرمان سلولز یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۴۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ اعضا هیئت مدیره عبارتنداز: آقای سعید مومنین بشماره ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ آقای محمد هادی مومنین بشماره ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ آقای محمدرضا اسلامی بشماره ملی ۴۴۳۲۱۴۸۳۷۳ برای مدت دو سال انتخاب شدند۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خضری بشماره ملی ۴۴۳۲۶۴۸۰۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۰۴۹۵۱۳۹۵۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240885
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاغذ فام کویر در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۰۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۸۳۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تامین وتجهیز و اداره واحد های تولیدی صنعتی در زمینه تولید و بسته بندی انواع کاغذ تحریر، گلاسه، مقوای پشت طوسی و کلیه کاغذ های داخلی و خارجی و همچنین خرید و فروش و صادرات و واردات ماشین آلات و مواد اولیه و محصولات تولیدی شرکت و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و امور گمرکی و ترخیص کالا و مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط دولتی و غیردولتی و اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و هر گونه فعالیتی که مرتبط با موضوع شرکت باشدضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یزد اشکذر شهرک صنعتی فولاد کدپستی ۸۹۴۵۱۵۱۴۶۰ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد۱۰۰۰۰سهم آن بانام می باشدکه مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵/۱۵۱/۷۶۲۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک مهرایران شعبه نواب صفوی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای محمد هادی مومنین به کدملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سعیدمومنین به کدملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضا خضری به کدملی ۴۴۳۲۶۴۸۰۵۸به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران وآقای محمدخجسته به کدملی ۴۴۳۳۵۷۶۲۵۵به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر مدارک شرکت با امضای مدیرعامل یاهریک از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشدوحسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵به سمت بازرس اصلی وآقای علی پورمقدس به کدملی ۴۴۲۰۰۸۰۸۳۳به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۱۰۱۵۵۳۶۶۸۲۹۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256207
آگهی تغییرات شرکت کاغذ اندیشه ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۳۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۲۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید مومنین به کدملی۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ آقای محمد هادی مومنین به کدملی۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ پ۹۵۱۰۲۵۴۳۱۴۹۹۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391284
آگهی تغییرات شرکت پیچ ستاره یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۴۳۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) اعضا هیأت مدیره عبارتند از آقای سعید مومنین به کدملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ وآقای محمد هادی مومنین به کدملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰وخانم زهرا خجسته به کد ملی ۴۴۳۱۳۴۱۲۹۳ به سمت عضو هیأت مدیرهبرای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲) آقای محمد رضا اسلامی به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علی بیک به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند۳) صورتهای مالی منتهی به سال‌های مالی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۱۲۹۴۳۶۸۲۲۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450465
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعت برادران مومنین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۷۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۰۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتند از: آقای محمد هادی مومنین به شماره ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سعید مومنین به شماره ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کیارش اکبری به شماره ملی ۳۹۶۱۷۵۲۲۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره واقای حمید رضا گلوست رادی به شماره ملی۰۰۴۱۶۸۴۷۰۲ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۰۸۶۴۸۴۶۴۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634622
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنایع مقوا سازی یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۲۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) اعضا هیئت مدیره عبارتند از: آقای سعید مومنین به کد ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ و محمد هادی مومنین به کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ و خانم زهرا خجسته به کد ملی ۴۴۳۱۳۴۱۲۹۳ برای مدت دو سال انتخاب شدند۲) مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروش پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۱۸۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد صادق سالاری به شماره ملی ۴۴۳۰۹۲۸۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳) رونامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴) صورت‌های مال یمنتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۷۱۰۷۴۹۳۰۱۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662663
آگهی تغییرات شرکت مرکزبین المللی قلب محمدرسول الله ص یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۲۲۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ آقای سعید مومنین به شماره ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا شجاع به شماره ملی ۴۴۵۹۶۷۱۵۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدهادی مومنین به شمارملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس رستمی با کدملی ۲۶۴۹۹۲۱۷۰۳۰ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعالم یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۷۲۵۸۱۲۷۷۳۶۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865684
آگهی تغییرات شرکت کاغذ کار کسری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۴۰۴۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ آقای سعید مومنین با کدملی۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد هادی مومنین با کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا خجسته با کدملی ۴۴۳۱۳۴۱۲۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۷ انتخاب شدند. ش۹۶۱۱۱۹۲۳۶۸۵۵۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358621
آگهی تغییرات شرکت اکسون ماشین آرینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۹۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۱۳۸۷
آگهی تغییرات شرکت اکسون ماشین آرینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۹۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۱۳۸۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید مومنین به شماره ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ بسمت رئیس هئیت مدیره آقای محمد هادی مومنین به شماره ملی۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ بسمت نائب رئیس هئیت مدیره آقای کیارش اکبری به شماره ملی ۳۹۶۱۷۵۲۲۸۱ بسمت عضو هئیت مدیره آقای علیرضا شفیعی گاوگانی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۰۸۸۵۳بسمت مدیر عامل (خارج از سهامدران) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک