محمدعلی رادمان

محمدعلی رادمان

کد ملی 4431397345
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651904
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی کیانا پیروزیسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۶۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۱۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به ش. ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به ک. م ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: لاله عالیزاد به ک. م ۰۰۴۰۰۹۷۰۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و پرویز کوچکی شلمانی به ک. م ۲۷۰۸۹۵۲۲۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۵۷۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651972
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی توسعه آریا پیوندسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۵۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۵۰۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمد رادمان به کدملی۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۰۱۸۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712667
آگهی تغییرات شرکت نور ایستا خراسان (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۹۵۳۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۱۱۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هدف همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۷۸۴۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017195
آگهی تصمیمات موسسه اهداف نیکان ثبت شده بشماره ۹۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۲۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کد ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن رفیق دوست به کد ملی ۰۰۳۸۸۳۶۷۸۵ حسین اخاون به کد ملی ۰۳۸۱۱۷۴۳۵۲ اکبر غمخوار به کد ملی ۰۳۸۴۴۶۳۵۸۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ محسن رفیق دوست بسمت رئیس هیئت مدیره و اکبر غمخوار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین اخوان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. هیات مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۲۴۷۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090195
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پارس کارآفرین سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۰۴۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۱۹۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۳/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به ش ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۱۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150337
آگهی تغییرات شرکت نور ایستا پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۱۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت تدبیر نیکان ایرانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۳۸۴ و شرکت امید نیکان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۳۲۹ و آقای حسین اخوان به شماره ملی ۰۳۸۱۱۷۴۳۵۲ و موسسه اهداف نیکان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۲۵۴ و شرکت موج نیکان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۰۶۸۴. پ۱۶۹۱۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150338
آگهی تغییرات شرکت موج نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۰۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت تدبیر نیکان ایرانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۳۸۴ و شرکت امید نیکان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۳۲۹ و آقای حسین اخوان به شماره ملی ۰۳۸۱۱۷۴۳۵۲ و موسسه اهداف نیکان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۲۵۴ و شرکت نور ایستا پلاستیک ۱۰۱۰۱۸۲۲۱۲۰ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۱۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151373
آگهی تغییرات شرکت ایمن ایستا الکتریک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۷۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر نیکان ایرانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۳۸۴. شرکت امید نیکان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۳۲۹. حسین اخوان به شماره ملی ۰۳۸۱۱۷۴۳۵۲. پ۱۶۹۱۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167697
آگهی تغییرات شرکت پارس جلفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۹۸۳۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۳۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. رامین مأنوسی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۰۱۵۷۳ و بهزاد اعتماد به شماره ملی ۳۸۷۳۲۲۷۱۰۱ و رضا اعتماد به شماره ملی ۳۸۷۴۱۹۵۵۵۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۹۳۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167698
آگهی تغییرات شرکت ری جلفا سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۱۳۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۹۳۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203333
آگهی تغییرات شرکت صنعتی صافیاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و و آقای محمدعلی رادمان بشماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت صنایع وایا (بامسئولیت محدود) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۰۸۹۱ و شرکت بنیاد صنعتی ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۴۰۲۰ و آقای غلامرضا صدیق حقیقت به شماره ملی ۰۰۴۷۰۷۱۶۳۱ و آقای حامد سحابی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۴۹۷۹۷ آقای محمدمهدی معظمی به شماره ملی ۰۰۵۷۰۸۹۵۵۸ و آقای محمدمهدی دانشیان بشماره ملی ۰۹۳۷۴۱۵۲۷۸ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره. پ۱۷۱۸۴۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275421
آگهی تغییرات شرکت مورتان فراز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۵۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی رادمان دارای کدملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۵۱۳۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526156
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۰/۳/۹۳ در شرکت پخش سایه سمن (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۰۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۹۸۱۰ که در تاریخ ۱/۴/۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ محل شرکت از آدرس قبلی به استان البرز، هشتگرد، خیابان شهید بهشتی، ساختمان تجاری مروارید، طبقه سوم، واحد۹ به کدپستی ۳۳۶۱۷۶۹۹۳۶ منتقل و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۴۹۱۶۳ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561153
آگهی تغییرات شرکت پایاپلاست ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۸۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه هدف همکاران به شماره شناسه ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی رادمان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۱۸۸۸۵۲۴۶۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655205
آگهی تغییرات شرکت امید نیکان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمد علی رادمان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۷۱۵۷۶۸۴۹۵۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655206
آگهی تغییرات شرکت تدبیر نیکان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۳تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقای حسین اخوان به شماره ملی ۰۳۸۱۱۷۴۳۵۲ وخانم فهیمه اخوان به شماره ملی ۰۰۷۳۵۱۱۰۸۰ و آقای سیروس حامدی به شماره ملی ۴۴۳۱۴۵۷۹۸۴ وهم چنین موسسه هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی رادمان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۱۵۹۴۴۲۷۳۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9546086
آگهی تصمیمات شرکت مجموعه صنعتی سامان موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۲۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۰۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9923825
آگهی تصمیمات شرکت تحقیقاتی صنایع لوازم خانگی سهامی خاص بشماره ثبت۸۷۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۲۱۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران فرزانه به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کد ملی۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶ و شرکت آبسال به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳ و شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵ و گروه صنعتی بوتان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ و شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۷۰۳۵. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9958494
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی والا فن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۶۱۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سال مالی شرکت از اول مهرماه هر سال شروع و در آخر شهریورماه سال بعد پایان می‌یابد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10304952
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوبکار سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۶۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۱۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کد ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی امیدواری به کد ملی ۱۲۱۹۱۹۵۴۵۶ و عبدالرضا خسروی حقیقی به کد ملی ۰۴۹۱۰۲۵۷۸۵ و محمدحسین امیدواری به کد ملی ۱۲۱۹۲۳۲۲۰۳ و حمید آقایی لسبو به کدملی ۶۳۱۹۷۱۸۷۹۱ و مرتضی امیدواری به کد ملی ۱۲۱۹۲۵۰۸۵۶بعنوان اعضای اصلی و علی ثابت به کد ملی ۲۴۱۰۸۵۳۹۳۵ و پرویز نعمتی به کد ملی ۲۹۳۸۲۸۸۲۹۸ بعنوان اعضای علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ عبدالرضا خسروی حقیقی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی امیدواری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی امیدواری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا امضای هر یک از دو نفر مذکور همراه با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10447823
آگهی تصمیمات شرکت تاجر شهر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۹۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران فرزانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696912
آگهی تغییرات شرکت فن آوران اعتماد راهبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۵۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - شرکت خدمات انفورماتیک راهبر (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۲۹۳۵ - شرکت توسعه سامانه بهنگام غدیر (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۰۴۰۹ - شرکت سامانه‌های رهگیری یکپارچه راهبر سریر (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۶۶۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - موسسه حسابرسی هدف همکاران بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به نمایندگی آقای محمدعلی رادمان بشماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به نمایندگی آقای مجید کشور پژوه لنگرودی بشماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۸۱۵۳۵۳۵۱۷۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13803022
آگهی تغییرات حسابرسی هدف همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۲۹۱۵/۹۶ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی رادمان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۶۲۵۰۰۰ ریال افزایش داد. غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۶۲۵۰۰۰ ریال افزایش داد. پیام صادقی جزی به شماره ملی ۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸۷۵۰۰۰ ریال افزایش داد. نیره خداپرست جوردهی به شماره ملی ۲۵۹۲۹۴۶۲۴۱ با پرداخت مبلغ ۳۷۵۰۰۰ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است: محمد علی رادمان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ دارنده مبلغ ۴۶۲۵۰۰۰ ریال غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ دارنده مبلغ ۴۶۲۵۰۰۰ ریال پیام صادقی جزی به شماره ملی ۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲ دارنده مبلغ ۱۸۷۵۰۰۰ ریال نیره خداپرست جوردهی به شماره ملی ۲۵۹۲۹۴۶۲۴۱ دارنده مبلغ ۳۷۵۰۰۰ ریال مرجان سیفی به شماره ملی ۰۰۵۱۲۳۰۴۰۲ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال محمد علی رادمان به شماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵، غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ و خانم مرجان سیفی به شماره ملی ۰۰۵۱۲۳۰۴۰۲ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. پ۹۶۱۰۱۷۱۸۷۶۴۱۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک