محمد ضرابیه

محمد ضرابیه

کد ملی 4431295925
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 729292
آگهی تصمیمات شرکت مونوپلسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. بهزاد رکنیان یزدی به کدملی ۰۰۶۶۰۹۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و بهرام پیراهش به کدملی ۴۴۳۳۰۶۱۲۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابیه به کدملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ و سیدحسین معین شیرازی به کدملی ۰۰۳۹۹۱۱۲۶۸ و علی آقا صدوقی به کدملی ۴۴۳۲۰۶۲۵۰۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسین معین شیرازی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی آقا صدوقی به سمت مدیرعامل و منشی تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۲۵۰۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739519
آگهی تصمیمات شرکت هاوس الکتریکسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. بهزاد رکینان یزدی به کدملی ۰۰۶۶۰۹۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و بهرام پیراهش به کدملی ۴۴۳۳۰۶۱۲۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابید به کدملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ و سید حسین معین شیرازی به کدملی ۰۰۳۹۹۱۱۲۶۸ و علی آقاصدوقی به کدملی ۴۴۳۲۰۶۲۵۹۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سپیده بدیع طبائیان به کدملی ۰۰۳۸۰۵۸۶۳۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۲۳۳۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910609
آگهی تغییرات شرکت سعادت نساجان یزد سهامی خاص شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۰۳۷۰
۱ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۱ و گواهی مالیاتی ۳۳۶۰۱ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱) اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: سازمان پزشکی خیریه حضرت سیدالشهداء (ع) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۳۶۷۴۴ بانمایندگی محمدرضا تابش اکبری به کد ملی ۰۰۴۲۵۹۴۷۳۱ و دفتر شهید محراب آیت ا... صدوقی با نمایندگی محمد ضرابیه به کد ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ و محمد تقی صالحی راد به کد ملی ۴۴۸۹۶۲۹۰۹۵ و حسین واعظ قمصری به کد ملی ۰۰۴۱۰۸۵۱۸۳ و محمد رضا حسن پور به کد ملی ۰۵۳۲۸۹۴۶۸۵ ۲) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳) بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۱ آقای محمد تقی صالحی راد بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد ضرابیه به نمایندگی از دفتر شهید محراب آیت ا... صدوقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا تابش اکبری به نمایندگی از سازمان پزشکی حضرت سید الشهداء (ع) و حسین واعظ قمصری و محمدرضا حسن پور بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا طباخ پور به کد ملی ۴۴۵۹۵۱۰۷۵۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۱۹۷۷۹۱۶ مسئول ثبت شرکتهای یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963817
آگهی تغییرات شرکت گرد باف یزد سهامی عام شماره ثبت ۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۴۹۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد ضرابیه به کد ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ عضو اصلی هیئت مدیره بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا ضرابیه به کد ملی ۴۴۳۲۹۹۷۶۲۱ به نمایندگی از شرکت یزد باف (سهامی عام) عضو اصلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی کرمانشاهی به کد ملی ۴۴۳۰۴۱۷۲۳ به نمایندگی از شرکت ایران برک (سهامی عام) عضو اصلی و حسین پور شرعیاتی به کد ملی ۴۴۳۱۵۷۴۲۶۳ به نمایندگی شرکت شیمیایی رنگین (سهامی عام) عضو علی البدل و محمدرضا حلوانی کد ملی ۱۲۴۹۹۱۹۲۹۰ به نمایندگی از تولیدی بهمن (سهامی عام) عضو علی البدل و منصور رجبی به کد ملی ۴۴۴۹۸۵۶۵۳۸ عضو اصلی هیئت مدیره و علیرضا خرمیان به کد ملی ۳۶۲۰۸۸۸۵۹۰ عضو اصلی هیئت مدیره و حسین پور شرعیاتی به کد ملی ۴۴۳۱۵۷۴۲۶۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای اوراق عادی با مدیرعامل و مهر شرکت و حق امضای اوراق بهادار از قبیل چک سفته و قراردادها و هرگونه سند تعهدآور مالی با مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد ۲ تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و ندای یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بعنوان بازرس قانونی و اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس قانونی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ با توجه به تغییر مرکز اصلی شرکت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده ۵: مرکز اصلی شرکت یزد شهرک صنعتی میدان گلها بلوار سرو ۲۰ متری مریم کارخانجات گردباف سهامی عام کدپستی ۸۹۴۷۱۸۳۷۷۷ ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۲۴۴۷۱۵۶ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240630
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی مازندران شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۸۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۶۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر شرف الدینی به کد ملی ۴۴۳۱۳۵۹۹۱۵ و محمدحسین محمدنیافیروزآباد به کد ملی ۵۵۱۹۷۵۲۳۳۸ و سید محمود حسینی به کد ملی ۴۴۳۱۴۲۶۴۶۹ به عنوان هیئت نظار برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان انقلاب چهارراه کالج کوچه البرز پلاک ۴ طبقه ۵ کدپستی ۱۵۹۱۶۴۴۴۳۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. سید محمود حسینی با کد ملی ۴۴۳۱۴۲۶۴۶۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۷۹۹ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. و افراد ذیل با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبالغ مذکور افزایش دادند: محمد ضرابیه با کد ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ سرمایه خود را بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۴ افزایش داد فریده علی پناهی با کد ملی ۰۰۴۷۳۴۱۸۹۰ سرمایه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۲ افزایش داد. ولی ضرابیه با کد ملی ۰۵۴۷۹۹۳۶۸ سرمایه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ افزایش داد. احمدرضا ضرابیه با کد ملی ۰۰۵۹۹۷۳۷۴۹ سرمایه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲ افزایش داد. علی اکبر شرف الدینی کد ملی ۴۴۳۱۳۵۹۹۱۵ سرمایه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷ افزایش داد. مریم ضرابیه کد ملی ۰۰۷۱۰۸۵۳۱۹ سرمایه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲ افزایش داد. فرشته ضرابیه کد ملی ۰۰۶۱۴۳۳۳۹۱ سرمایه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲ افزایش داد. عباس نجفی کد ملی ۴۴۶۹۵۷۹۲۲۱ سرمایه خود را به مبلغ ۰۰/۶۰۰/۲۱ افزایش داد. سید علی خاتمی کد ملی ۴۴۴۹۵۸۷۴۰۴ سرمایه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ افزایش داد. محمدحسین محمدنیافیروزآباد کد ملی ۵۵۱۹۷۵۲۳۳۸ سرمایه خود را به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱۶ افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۵۵ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۲/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: سید محمود حسینی با کد ملی ۴۴۳۱۴۲۶۴۶۹ دارای ۰۰۰/۶۰۰/۷۸۳ ریال محمد ضرابیه با کد ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵۴ ریال فریده علی پناهی با کد ملی ۰۰۴۷۳۴۱۸۹۰ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ریال ولی ضرابیه با کد ملی ۰۵۴۷۹۹۳۶۸ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال احمدرضا ضرابیه با کد ملی ۰۰۵۹۹۷۳۷۴۹ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۳۲ ریال علی اکبر شرف الدینی کد ملی ۴۴۳۱۳۵۹۹۱۵ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۲۷ ریال مریم ضرابیه کد ملی ۰۰۷۱۰۸۵۳۱۹ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۳۲ ریال فرشته ضرابیه کد ملی ۰۰۶۱۴۳۳۳۹۱ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۳۲ ریال عباس نجفی کد ملی ۴۴۶۹۵۷۹۲۲۱ دارای ۰۰۰/۶۰۰/۲۱ ریال سید علی خاتمی کد ملی ۴۴۴۹۵۸۷۴۰۴ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال محمدحسین محمدنیافیروزآباد کد ملی ۵۵۱۹۷۵۲۳۳۸ دارای ۰۰۰/۶۰۰/۱۶ ریال محمدحسین اویسی دارای ۰۰۰/۴۰۰/۵ ریال حسن مقدم پور دارای ۰۰۰/۴۰۰/۵ ریال بنیاد دینی فرهنگی صدوق دارای ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵ ریال پ۱۷۳۱۲۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659048
آگهی تغییرات شرکت یزدباف سهامی عام شماره ثبت ۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقایان سید مهدی غفوری به کد ملی ۴۴۳۱۳۴۳۵۰۴ به نمایندگی از شرکت پلاستیران بسمت ریاست هیئت مدیره، احمد رئیس زاده به کد ملی ۴۴۳۱۹۸۱۹۵۰ به نمایندگی از شرکت گردباف یزد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد ضرابیه به کد ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدحسین نقاش زاده یزدی به کد ملی ۴۴۳۲۰۷۴۸۷۶ به نمایندگی از شرکت تلمبه ایران و سید علیرضا آستانه داری به کد ملی ۴۴۳۲۰۷۴۳۲۹ به نمایندگی از شرکت هاوس الکتریک بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت مونوپل (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۲۵۰ به نمایندگی آقای سیدحسین معین شیرازی به کد ملی ۰۰۳۹۹۱۱۲۶۸ و شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳ به نمایندگی آقای حسین آقا اسعدی به کد ملی ۴۴۳۱۴۲۳۳۸۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره ۲ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار (از جمله: چکها، بروات و سفته‌ها) و به طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد یا طلب کند با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۶۶۷۳۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776454
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابیه به کدملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ و علی ضیایی اردکانی به کدملی ۴۴۴۹۴۸۷۴۸۶ و شرکت بانک سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ و شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ و شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت ایران و غرب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲ و شرکت هزار کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۴۳۵۷ بسمت اعضاء علی البدل به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۵/۹۰ محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت مدیره و اله ویردی رجایی سلماسی به کدملی ۲۸۵۱۱۴۸۱۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی ضیایی اردکانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9839306
آگهی تغییرات شرکت دانا نیر تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای رضا قندی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۵۲۳۸۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه وثیق به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد بصیرت پور به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۶۴۲۶ و آقای محمد ضرابیه به شماره ملی۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ و آقای محمدمهدی مناقب به شماره ملی ۴۴۳۰۴۵۵۸۲۱ و شرکت پدم سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمود حسینی و شرکت سردخانه‌های دنا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا تابش اکبری تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۱. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ انقلاب چهار راه کالج ک البرز۲ پ۴ جدید ط ۵ کد پستی ۱۵۹۱۶۴۴۱۶۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516572
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی و تولیدی چوبیران (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۴۵۰۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۹۶۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: محمدرضا حسن پور به کدملی۰۵۳۲۸۹۴۶۸۵ به سمت بازرس اصلی و محمودرضا میرشفیعی به کدملی۰۰۶۱۸۲۹۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷ به نمایندگی عباس مشکی باف به کدملی۰۰۳۰۶۹۴۲۹۹ و محمد ضرابیه به کدملی۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ و مهرداد تبریزی به کدملی۰۰۴۷۱۳۲۳۸ انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۱۰/۸۹ عباس مشکی باف بسمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد تبریزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین صفی خانی خارج از اعضا به کدملی۲۵۳۹۳۹۵۹۶۱ بسمت مدیرعامل و محمد ضرابیه بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670584
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین خسروشاهی اصل به کد ملی۱۵۵۱۸۶۲۶۱۱ به جای آقای محمدرضا تابش اکبری به نمایندگی از شرکت دانا نیر تهران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد ضرابیه به کد ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ به نمایندگی از شرکت یزد باف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا فریوری به کد ملی ۱۲۸۶۵۲۸۲۹۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵ و آقای محمد حسین سوری به کد ملی ۴۰۷۲۰۷۹۸۳۹ به نمایندگی از شرکت عمرانی یزدباف به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۵۴۶۱ و آقای محمد مهدی طوفانی نژاد به کد ملی ۰۶۵۱۶۳۴۷۲۵ به نمایندگی از شرکت سامان یزد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴ برای بقیه تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی هر گونه سندی که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۲۲۹۳۱۰۲۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968123
آگهی تغییرات شرکت تلمبه ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ضرابیه به شماره ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ - سید علی خاتمی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۲۱۴۰۴ - شرکت ایران و غرب به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۵۸۲۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۲۵۷۴۳۵۴۵۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160581
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی ایساتیس عرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۹۱۶۳
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی ایساتیس عرشیاسهامی خاص به شماره ثبت۱۱۴۷۱وشناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۹۱۶۳به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۶/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه کدملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ نماینده قانونی شرکت یزدباف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمدحسین نقاش زاده یزدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سیدعلیرضا آستانه داری و آقای سیدحسین معین شیرازی وآقای محمدعلی مظفری خسروی بسمت عضو هیئت مدیره وآقای حسن صالح عباسی کدملی ۳۴۷۹۶۹۰۱۲۲ (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۵۰۹۰۷۴۳۷۲۰۵۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281380
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۴۳۰ , ۱۲۲ مورخه ۱۰/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه بشماره ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای سید علی خاتمی بشماره ملی ۴۴۴۹۵۲۱۴۰۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای فرید ضیاءالملکی بشمار ملی۱۵۵۱۷۳۲۴۶۷بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمود عبداللهی نمین بشماره ملی ۰۰۴۰۴۹۹۱۲۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد سعید گروسی بشماره ملی ۰۰۴۷۳۸۳۱۴۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قرارداد (غیر از قرارداد پرسنلی و استخدامی) و بطور کلی هر گونه سندی که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید، بامضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری بامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. پ۹۵۱۱۱۰۴۴۳۲۷۷۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293486
آگهی تغییرات شرکت سامان یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدضرابیه باکد ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ به نمایندگی از شرکت یزدباف به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی طوفانی نژاد با کدملی ۰۶۵۱۶۳۴۷۲۵ به نمایندگی از سازمان پزشکی خیریه سیدالشهدا (ع) به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۴۰۴۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا حسن پور با کدملی ۰۵۳۲۸۹۴۶۸۵ به نمایندگی از شرکت بنیاد دینی و فرهنگی صدوق به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۳۶۵۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضائ رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره مهر شرکت معتبر است. و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۷۹۱۲۷۹۶۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323397
آگهی تغییرات شرکت صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۰۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای محمد ضرابیه به شماره ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ آقای منصور رجبی به شماره ملی ۴۴۴۹۸۵۶۵۳۸ آقای رضا اویسی به شماره ملی ۵۵۲۹۵۶۶۲۷۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند۲ - صورتهای مالی منتهی به سال ۹۳ و ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت۳ - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب شدند۴ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۲۰۴۶۶۲۲۳۹۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330929
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه به کدملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ به نمایندگی ازشرکت یزد باف «سهامی عام» به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا فریوری به کدملی ۱۲۸۶۵۲۸۲۹۱ به نمایندگی ازشرکت سامان یزد «سهامی خاص» به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سیدمحمود حسینی به کدملی ۴۴۳۱۴۲۶۴۶۹ به نمایندگی ازشرکت دانا نیر تهران «سهامی خاص» به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای حسین خسرو شاهی اصل به کدملی ۱۵۵۱۸۶۲۶۱۱ به نمایندگی ازشرکت پلاستیران «سهامی عام» به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی، آقای علی اکبر شرف الدینی گاو افشادی به کدملی ۴۴۳۱۳۵۹۹۱۵ به نمایندگی ازشرکت پشم بافی ایران برک «سهامی عام» به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته، برات و بطور کلی هر نوع سندی که برای شرکت ایجاد تعهد و دین نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و همچنین قراردادهای فروش و خرید و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه باستثناء موارد ذیل به ایشان تفویض گردد. معاملات مربوط به اموال غیر منقول و خرید و فروش املاک واگذاری هر گونه حق کسب پیشه و تجارت «سرقفلی» تصویب آئین نامه معاملات بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت جهت ارائه به بازرس قانونی و حسابرس و مجمع عمومی سهامداران. تصویب بودجه سالیانه دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی تصویب افزایش ویا کاهش سرمایه پ۹۵۱۲۰۹۹۵۰۹۸۵۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593522
آگهی تغییرات شرکت سهامی ایران و غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۵۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقایان محمد ضرابیه بشماره ملی: ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ و آقای سید علی خاتمی بشماره ملی: ۴۴۴۹۵۲۱۴۰۴و آقای حسین کوچکزاده یزدی بشماره ملی ۰۰۳۲۱۰۴۲۲۷ بعنوان اعضای اصلی و آقای احمدرضا ضرابیه بشماره ملی ۰۰۵۹۹۷۳۷۴۹ بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره شرکت بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۱۳۲۳۷۶۶۶۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک