معصومه کوچک یزدی

معصومه کوچک یزدی

کد ملی 4431229825
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 661871
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۷۲۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۲/۹۰ معصومه کوچک یزدی به کدملی۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و اختیار بندهای۱۶و۶و۱۵و۱۴و۱۹ ماده۳۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۴۰۳۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400309
آگهی تغییرات شرکت روان رو خودرو سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۰۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۱۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: معصومه کوچک یزدی کد ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ بنمایندگی از شرکت اطلس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره هرمز لاهوتی اشکوری کد ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بنمایندگی از شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره فیروزه علوی کد ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره محمدرضا فتوحی بشماره ملی ۰۰۶۲۶۶۸۰۲۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی باامضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۰۲۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400318
آگهی تغییرات شرکت چین ران ماشین سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۰۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۳۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی بعنوان رئیس هیئت مدیره ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد نصیری پور بشماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی باامضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. پ۱۸۰۲۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400319
آگهی تغییرات شرکت اکسیر سادات شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۹۹۹۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۷۰۸۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی گرامی با کد ملی ۰۰۴۲۱۸۳۱۸۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای سید هادی گرامی با کد ملی ۴۷۲۳۷۱۲۶۸۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره خانم لادن گرامی با کد ملی ۰۰۵۴۸۴۱۱۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم معصومه کوچک یزدی با کد ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ بعنوان مدیرعامل تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضا مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی باامضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۲۱۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400370
آگهی تغییرات شرکت محور ماشین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۹۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۶۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به نمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۷۲۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۰۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین فتاح بشماره ملی ۰۰۵۵۳۰۰۵۱۰ بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرجات صورت جلسه به مدیر عامل تفویض شد. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۲۱۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400472
آگهی تغییرات شرکت جیل ران موتور شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۰۷۲۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۴۷۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی شماره ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی شماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری شماره ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حسین گنجوی شماره ملی ۰۹۴۱۸۳۸۳۶۶ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۲۱۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531173
آگهی تغییرات شرکت تیمن شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۶۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شهرزاد باغستانی به موجب سند صلح شماره ۵۲۵۲۶ مورخ ۲۹/۳/۸۵ در دفترخانه رسمی شماره ۴۴۱ حوزه ثبتی تهران مبلغ ۴۰۰۰۰۰ریال را به آقای سید احمد گرامی کدملی شماره ۱۲۸۱۵۹۹۸۲۴ واگذار نمود. آقای محمد ظفر شبدیز به موجب سند صلح شماره ۵۲۵۲۵ مورخ ۲۹/۳/۸۵ در دفترخانه رسمی شماره ۴۴۱ حوزه ثبتی تهران مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال را به آقای سید احمد گرامی به کدملی شماره ۱۲۸۱۵۹۹۸۲۴ صادره از اصفهان واگذار نمود. خانم فیروزه علوی۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ با دریافت ۵۰۰۰۰ ریال کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت و خانم فرخنده احمد زاده ۰۴۵۲۱۳۴۱۴۵ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت و آقای حمید رضا مازاراتابکی ۴۴۳۰۴۳۶۱۶۹با دریافت ۲۰۰٫۰۰۰ کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج شدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۷۰۰۰۰۰ریال کاهش یافته و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نام شرکاء ومیزان سهم الشرکه: خانم معصومه کوچک یزدی کدملی بشماره ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال سید احمد گرامی کدملی بشماره ۱۲۸۱۵۹۹۸۲۴ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال پ۹۳۰۴۲۵۱۵۹۱۴۸۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9564171
آگهی تصمیمات شرکت الماس داران سهامی خاص به شماره ثبت۸۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: احمد نصیر ی پور به کدملی۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ به سمت بازرس اصلی و جمیلا راعی عزآبادی به کدملی۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، فیروزه علوی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9817793
آگهی تصمیمات شرکت اطلس خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مهدی ایروانی تفت خارج از اعضا به کدملی ۴۴۵۹۶۵۳۴۶۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9842669
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیر جمال‎امیدی به کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی?های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس‎داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی معصومه کوچک‎یزدی به کدملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ شرکت گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ شرکت آسان موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱ به نمایندگی هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‎یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی‎اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نجاتیان‎پور به کدملی ۰۷۰۰۲۸۶۰۰۴ خارج از هیات‎مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار چک و سفته و برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916667
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۸۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به ش م ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک م ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به ش م ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی معصومه کوچک یزدی به ک م ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی فیروزه علوی به ک م ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ک م ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، همایون لاهوتی اشکوری به ک م ۲۶۹۰۴۷۱۹۸۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بندهای ۱۹ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۶ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196669
آگهی تصمیمات شرکت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش م ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به ک م ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به ک م ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت اطلس داران به ش م ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به نمایندگی فیروزه علوی به ک م ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ک م ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر نوذری گلسفید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334735
آگهی تصمیمات شرکت آسان موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ش ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به ش ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به ش ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ش ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، فیروزه علوی به ش ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084418
آگهی تصمیمات شرکت پرژیران سهامی خاص ثبت شده بشماره۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردیده: احمد نصیری پور بشماره ملی۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بسمت بازرس اصلی و ۲ جمیلا راعی عزآبادی به شماره ملی۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ با نمایندگی معصومه کوچک یزدی به شماره ملی۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ ۲ شرکت گلستان شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ با نمایندگی فیروزه علوی کدملی۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ ۳ شرکت آسان موتور شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری کدملی۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری بسمت نائب رئیس هیات مدیره و محمدعلی جلالی به کدملی۴۵۹۱۰۰۱۶۷۹ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و حوالجات قراردادها با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری به امضا منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748692
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی احمد گرامی به شماره ملی ۱۲۸۱۵۹۹۸۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ به نمایندگی مهدی گرامی به شماره ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به شماره ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایرنامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۶ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه را به مدیرعامل نفویض نمود. پ۹۵۰۱۲۸۵۸۱۵۸۳۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203301
آگهی تغییرات غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۸۸۹۶۳ مورخه ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای سید احمد گرامی به کدملی ۱۲۸۱۵۹۹۸۲۴ ۲. خانم اشرف السادات گرامی به کدملی ۰۰۳۰۶۸۲۳۳۹ ۳. خانم معصومه کوچک یزدی به کدملی۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ ۴. آقای هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ ۵. آقای محسن طلائی به کدملی ۰۰۳۴۹۰۴۰۶۹ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند ۶. آقای عباس اسکندری با کدملی ۳۹۳۴۰۷۸۱۹۲ ۷. خانم فاطمه طلائی به کدملی ۰۰۷۵۲۴۲۳۴۶ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند آقای کیهان مهام به کدملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ بعنوان بازرس اصلی انتخاب و آقای علی اکبر نوذری گلسفید به کدملی ۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۶۱۴۱۰۴۴۶۳۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک