محمدرضا شهسواری

آقای محمدرضا شهسواری

کد ملی 4430450579
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 910639
آگهی تغییرات شرکت ایده آل بتن یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۲۹۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابوالقاسم خواجه منصوری به کد ملی ۴۴۳۲۰۹۱۵۲۵ بعنوان بازرس اصلی، آقای محمد حسن جوکار بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'پیمان یزد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی خبیری و آقای محمدرضا شهسواری کد ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹ و شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی شماره ثبت ۱۸۴۳ با نمایندگی آقای مرتضی شهسواری به کد ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۸۷ تا تاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی خبیری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا شهسواری کد ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی با نمایندگی آقای مرتضی شهسواری به کد ملی۴۴۳۰۴۵۰۵۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی شهسواری به کد ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۸۷ (خارح از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۳. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۱۹۲۱۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137997
آگهی تاسیس موسسه خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزد شماره ثبت ۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۸۰۷۴
موسسه فوق در تاریخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۲ شماره ثبت ۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۸۰۷۴ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. ۱ ـ موضوع موسسه: در حوزه توانبخشی و اشاعه فرهنگ مشارکت و جلب کمکهای مردمی به منظور توانمندی و ارتقای سطح زندگی و بقیه بشرح ماده ۷ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. ۲ ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ ـ۳ ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ صفائیه ـ ب شهیدان اشرف ـ بلوار بوستان ـ پ ۹۳ ـ کدپستی ۸۹۱۵۸۵۶۸۶۴ ـ همراه مدیرعامل ۰۹۱۳۲۵۰۳۷۵۳ ۴ ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران موسسه: ۱ ـ۵ ـ آقای محمدرضا شهسواری کد ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ـ۵ ـ آقای مهدی مقوم کد ملی ۵۵۲۹۴۹۲۷۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ ـ۵ ـ آقای محمدرضا بهشتی بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ـ۵ ـ آقای سید حسین حسینی کد ملی ۴۴۳۰۵۶۸۳۶۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ ـ۵ ـ آقای سید محمد باقر رکن الدینی کد ملی ۵۵۱۹۸۵۱۸۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ ـ۵ ـ آقای حمید شهسواری بسمت عضو هیئت مدیره. ۷ ـ۵ ـ آقای محمدرضا رضائی نژاد کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره. ۸ ـ ۵ ـ آقای حسام قدیری هراتی بسمت خزانه دار بعنوان اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ۹ ـ ۵ ـ آقای سید حسین حسینی کد ملی ۴۴۳۰۵۶۸۳۶۷ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای سید مهدی نبویان بعنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم مهدیه بهاری فر کد ملی ۴۴۳۲۴۶۱۰۷۱ بعنوان بازرس علی البدل ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۷۲۳۵۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1209504
آگهی تاسیس شرکت اقتصاد مشاور فرنام سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۴۶۶
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۲ شماره ثبت ۱۴۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۴۶۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. ۱ ـ موضوع شرکت: مشاوره در امور اقتصادی ـ بازرگانی ـ واردات ـ صادرات ـ ترخیص کالا برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ بلوار شهیدان اشرف ـ مجتمع الماس ـ واحد ۲۰۳ ـ کدپستی ۸۹۱۵۸۶۹۶۶۷ ـ همراه مدیرعامل ۰۹۱۳۱۵۶۹۷۶۰ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸/۳۴۲۹ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۲ نزد بانک صادرات شعبه صفاییه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمدرضا قاسم پور کد ملی ۴۴۳۲۶۷۶۱۵۹ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای محمدرضا شهسواری کد ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمدرضا میرزا اسمعیل کد ملی ۰۰۳۹۳۳۶۸۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمدرضا میرزا اسمعیل کد ملی ۰۰۳۹۳۳۶۸۹۱ بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم میترا باقری کد ملی ۲۵۳۹۸۵۲۹۲۰ بعنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای علی دهقانی محمد آبادی کد ملی ۴۴۳۳۵۴۲۴۹۰ بعنوان بازرس علی البدل ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۵۶۹۸۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219136
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای محمد هادی اسلامی به کد ملی ۴۴۳۲۸۸۷۴۳۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد گلورد زاده به کد ملی ۴۴۳۲۰۰۹۸۳۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه پیمان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت ۴ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: با توجه به استعفای آقای علی حجت از سمت مدیرعاملی آقای امیر حسین رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ بسمت مدیرعامل و آقایان محمدرضا شهسواری به کد ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹ به نمایندگی شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی شماره ثبت ۱۸۴۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت ۳۱۵۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت بعنوان نماینده شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات شماره ثبت ۸۵۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای امیر حسین رضائی نژاد مدیرعامل و هریک از اعضای هیئت مدیره توام با امضای مدیر امور مالی که از طرف شرکت معرفی می‌گردد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۶۶۵۰۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239953
آگهی تغییرات شرکت طلوع شمس جانبازان یزد سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۵۳۹۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: ۱ آقای محمدرضا شهسواری کد ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹، حاج علی حاج مهدیی کد ملی ۴۴۳۲۴۳۰۵۴۱، محمد کاظم دشتی کد ملی ۴۴۳۳۰۴۹۹۹۹، علی شمسی کد ملی ۴۴۳۲۶۰۷۹۹۸ و غلامحسین کیانی مروست کد ملی ۵۴۳۹۷۱۲۲۴۰ بسمت اعضا اصلی و آقای علی محمد احسان زاده کد ملی ۴۴۳۲۱۵۸۶۹۷ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند ۲ آقای حسین زارع کد ملی ۴۴۳۲۶۴۷۷۷۶۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا ادهمی کد ملی ۴۴۳۰۵۴۹۲۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای علی شمسی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا شهسواری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین دیبند خسروی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یا با یکی از رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۷۵۵۹۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306927
آگهی تغییرات شرکت عمران پردیس یزد سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۴۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۰۰۶۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: ۱ آقایان سید محمد باقر رکن الدینی کد ملی ۵۵۱۹۸۵۱۸۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره غلامعلی سفید کد ملی ۴۴۳۲۵۵۵۶۰۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا شهسواری کد ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۶۱۲۱۰۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309520
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت ۳۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ تراز مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت ۲ اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت ۳ سال انتخاب گردیدند ۳ آقایان محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ علی یوسفی سهزابی به کد ملی ۱۶۵۰۱۲۰۳۱۱ محمد علی شهاب به کد ملی ۴۴۳۰۴۱۷۴۸۲ و محمدرضا شهسواری به کد ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹ و سیروس اشرف زاده به کد ملی ۰۶۵۱۶۱۱۱۷۳۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان علیرضا طرازی به کد ملی ۴۴۳۲۲۳۳۱۵۱ و امیرحسین کوهساری به کد ملی ۴۴۳۱۴۵۳۰۵۹ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقایان محمدرضا رضائی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و علی یوسفی سهزابی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیروس اشرف زاده بسمت منشی هیئت مدیره بمدت ۳ سال انتخاب و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد مدیرعامل و آقای محمدرضا شهسواری عضو اصلی هیئت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا شهسواری توام با امضای آقای علی یوسفی سهزابی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای علی یوسفی سهزابی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۶۰۲۱۷۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578528
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به شماره ثبت ۳۳۵۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ و تاییدیه شماره ۷۴۵۳۱ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ به نمایندگی محمدرضا شهسواری به شماره ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید علی اکبر جلیلی به شماره ملی ۴۴۳۱۹۸۰۷۴۱ به سمت منشی هیئت مدیره علی یوسفی سهزابی به شماره ملی ۱۶۵۰۱۲۰۳۱۱ به سمت مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای آقای علی یوسفی مدیرعامل و آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا رضائی نژاد توام با امضای آقای محمد رضا شهسواری نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۳۰۵۲۸۶۷۵۱۱۵۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654505
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پرتو امید یزد کویر سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۷۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۷۰۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ آقای محمدرضا شهسواری به کد ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹، آقای محمدرضا قاسم پور به کد ملی ۴۴۳۲۶۷۶۱۵۹، آقای ابوالقاسم خواجه منصوری به کد ملی ۴۴۳۲۰۹۱۵۲۵ به نمایندگی از شرکت اکسیر کشاورزی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ خانم مرضیه زارع رحیم آبادی به کد ملی ۵۵۲۹۹۱۸۳۵۲ بسمت بازرس اصلی و خانم معصومه سلطانی به کد ملی ۳۴۲۰۱۰۰۷۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۳۸۸۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12788918
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تخصصی شرکت‌های تعاونی امور زیر بنایی پیشگامان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۸۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۱۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴و مجوز شماره ۲۴۵۲۸۱ مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (معاونت امور تعاون) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آفای محمد رضا رضایی نژاد به شماره ملی۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد آقای حمید رضا قمی به شماره ملی۴۴۳۲۶۲۶۴۱۰ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس آقای سیروس اشرف زاده به شماره ملی۰۶۵۱۶۱۱۷۳۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان آقای حمید رضا کریم نژادبه شماره ملی۴۴۳۲۲۱۷۲۵۱ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات آقای محمد رضا شهسواری به شماره ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد آقای علی رضا طرازی به شماره ملی ۰۰۴۳۷۳۰۷۶۰به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا آقای محمد رضا بابایی دره به شماره ملی۰۴۴۳۰۵۲۲۰۸ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر بعنوان اعضای اصلی و آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی به شماره ملی۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان و آقای علی یوسفی سهزابی به شماره ملی ۰۰۷۹۸۱۳۳۶۴به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کاسپین بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت ۳ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی دانشگر محاسب و آقای سیدعلی سجادی بافقی به شماره ملی ۴۴۷۹۷۳۱۴۵۸ و آقای محمود دانا فرد به شماره ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزاد رای امین بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. پ۹۵۰۲۲۱۴۸۷۱۱۰۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929206
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۱۱۵۸
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام شایان سهامی خاص به شماره ثبت۶۱۸۲وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۱۱۵۸به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا شهسواری به کد ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای ناصر رجبی به کد ملی ۴۴۳۱۴۵۷۲۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل وآقای ابوالقاسم خواجه منصوری به کدملی ۴۴۳۲۰۹۱۵۲۵ به نماینده قانونی چندمنظوره شهید قندی به کدملی۱۰۸۶۱۶۱۲۷۰۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدندوحق امضاکلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل ورییس هیات مدیره ودرغیاب رییس هیات مدیره بانایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۰۳۶۳۹۹۹۶۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086999
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ وبرابر نامه شماره ۱۲۳۵۹۹مورخ ۸/۷/۱۳۹۵اداره تعاون، کار و رفاه ا جتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویت قرار گرفت. - شرکت تعاونی پیشگامان کویر به نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد به شماره ملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳، شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به نمایندگی آقای محمد رضا شهسواری به شماره ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹، شرکت سرمایه گذاری کار و سرمایه هوشمند به نمایندگی آقای عبد الرسول دوران به شماره ملی ۴۴۳۲۱۵۹۲۴۳، شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات به نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد به شماره ملی ۴۴۳۲۲۱۷۲۵۱ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به نمایندگی آقای حسین پهلوانیان به شماره ملی ۴۴۳۰۴۴۰۸۶۷به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمود دانافرد به شماره ملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ و آقای امیر حسین رضائی نژاد به شماره ملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - مرتضی رئیس زاده اردکانی ۴۴۳۲۵۹۶۸۲۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. با کاهش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱٫۲۷۰٫۱۵۰٫۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰٫۴۴۱٫۷۱۰٫۰۰۰ریال وتغییر ارزش اسمی سهم از ۹۹۰٫۰۰۰ ریال به ۴۸۶٫۰۰۰ ریال و تعداد سهام ۲۱۴۸۵موافقت گردید. ش۹۵۰۸۰۱۱۸۳۸۳۳۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214466
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه نگار کویر ایساتیس یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۲۵۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی سفید به کدملی ۴۴۳۲۵۵۵۶۰۲ به نمایندگی از موسسه خیریه فرهنگی جوادالائمه ش. م ۱۰۸۴۰۰۱۱۹۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا شهسواری به کدملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی آراسته به کدملی ۴۴۳۲۵۸۴۴۱۶ به نمایندگی از مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه کویر یزد ش. م ۱۰۸۶۱۸۸۳۶۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود فانیان به کدملی ۵۵۱۹۶۳۶۸۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا پور فلاح بافقی به کدملی ۴۴۷۹۶۶۳۲۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود برادران به شماره ملی ۴۴۶۹۶۵۲۵۳۹ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. حق امضاء اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و امضاء نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۵۲۶۵۵۹۶۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367227
آگهی تغییرات شرکت نوین کاشی یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۲۰۵۷
آگهی تغییرات شرکت نوین کاشی یزدسهامی خاص به شماره ثبت۸۹۰وشناسه ملی۱۰۸۶۰۱۰۲۰۵۷به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم خواجه منصوری به کدملی ۴۴۳۲۰۹۱۵۲۵ نمایندگی ازشرکت تعاونی چندمنظوره شهید قندی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۲۷۰۷ و آقای ناصر رجبی به کدملی ۴۴۳۱۴۵۷۲۸۳ و آقای محمدحسین شهسواری به کدملی ۴۴۳۳۵۸۲۴۳۳ و آقای محمدرضا شهسواری به کدملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای احمدعطارهابه کدملی۴۴۳۳۰۵۴۵۹۳به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال۹۴بتصویب رسید. ش۹۶۰۱۱۰۶۴۰۳۱۰۵۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522058
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان گسترش امید میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۳۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرارذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین رضائی نژاد دارنده کدملی ۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰ و آقای هادی خبیری پوربه کدملی ۴۴۳۲۸۴۷۰۵۰و آقای محمدرضا شهسواری به کدملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹و آقای سیدمحسن پورحسینی فراشاه به کدملی ۴۴۳۳۲۷۳۴۷۳و آقای علی حجت به کدملی ۴۴۳۱۸۱۸۳۹۱به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیدعلیرضا محمودی بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای محمد گلورد زاده به کدملی ۴۴۳۲۰۰۹۸۳۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دانافردبه کدملی ۴۴۳۲۰۱۶۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سالهای۹۳و۹۴و۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۰۴۲۸۳۹۳۸۷۵۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772668
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثربه شماره ثبت ۱۲۸۳۱وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین رضائی نژادبه کدملی۴۴۲۰۱۸۶۵۵۰بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزدبه سمت رئیس هیئت مدیره وآقای جمال قضاوتی به کدملی۴۴۳۱۴۹۵۰۵۳بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمندعنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای محمدرضا رضائی نژادبه کدملی ۴۴۳۲۱۹۷۴۶۳ بنمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حمیدرضاقمی به کدملی۴۴۳۲۶۲۶۴۱۰بنمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به سمت منشی هیئت مدیره وآقای غلامرضا پورفلاح بافقی به کدملی۴۴۷۹۶۶۳۲۹۰بنمایندگی مؤسسه کوثر یزدبعنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای محمدرضا شهسواری به کدملی۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) هریک برای مدت سه سال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه قراردادهاواسناد رسمی وتعهدآوربانکی ازقبیل چک، سفته، برات و اوراق بهاداربا امضای آقایان محمد رضا شهسواری مدیرعامل و آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای امیرحسین رضائی نژاد با امضای آقای محمد رضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۹۳۰۷۲۵۴۰۷۷۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813163
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره شهید قندی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۲۷۰۷
آگهی تغییرات شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی به شماره ثبت ۱۸۴۳وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۲۷۰۷به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم خواجه منصوری بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا شهسواری بعنوان نائب رئیس هیات مدیره وآقای احمدعلی تقوی بافقی بعنوان منشی هیات مدیره وآقای مرتضی شهسواری بعنوان مدیرعامل هریک برای مدت سه سال انتخاب گردیدندوکلیه اسناد رسمی و اوراق بهاداروتعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وبا امضاء ثابت مدیرعامل آقای مرتضی شهسواری به شماره ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۸۷ همراه با امضاء رئیس هیات مدیره آقای ابوالقاسم خواجه منصوری به شماره ملی ۴۴۳۲۰۹۱۵۲۵در غیاب آقای ابوالقاسم خواجه منصوری توأم با امضای نایب رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا شهسواری به شماره ملی ۴۴۳۰۴۵۰۵۷۹بهمراه مهر شرکت معتبر است وکلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی شرکت با امضاءمدیرعامل آقای مرتضی شهسواری ودرغیاب وی رئیس هیات مدیره آقای ابوالقاسم خواجه منصوری همراه با مهر شرکت معتیر است. ش۹۶۱۰۲۱۲۵۷۸۴۰۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک