محمود موذن چی

آقای محمود موذن چی

کد ملی 0044287976
5
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9390152
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۷۸۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی حسنعلی عراق به کدملی ۰۵۳۲۸۷۵۱۷۶ به عنوان نماینده شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمود موذن چی به کد ملی۰۰۴۴۲۸۷۹۷۶ بجای آقای سید نورالدین طاهری به کدملی ۴۸۵۹۲۰۳۲۳۲ به عنوان نماینده جدید شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ بسمت عضو هیات مدیره و آقای اکبر دهنوی فرد به شماره ملی۰۴۹۰۵۶۸۵۱۳ به عنوان نماینده شرکت سیمان تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ بسمت رئیس هیات مدیره وآقای انوشیروان باقری به شماره ملی۲۲۵۹۶۱۹۱۲۶ به عنوان نماینده شرکت سیمان صوفیان به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۷۳۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای علی امینی به شماره ملی۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ به عنوان نماینده شرکت سیمان آرتا اردبیل به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۷۲۸۶ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشند. پ۹۳۱۰۲۷۴۲۱۸۹۹۸۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10397129
آگهی تغییرات شرکت شکر سهامی عام بشماره ثبت۶۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ محمود موذن چی به کدملی ۰۰۴۴۲۸۷۹۷۶ بنمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۳۹۰ به جای داودخان محمدی به کدملی ۰۰۳۹۸۰۸۲۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065602
آگهی تغییرات شرکت سیمان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ الف تعیین سمت مدیران: آقای محمود موذن چی با کدملی ۰۰۴۴۲۸۷۹۷۶ به سمت مدیرعامل شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای فرود عزیزی طاس احمدی با کدملی ۴۲۵۰۹۱۴۸۳۶ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای عباس کفاش تهرانی با کدملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ شرکت تولیدی سیمان مازندران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای جواد سلطانی نژاد با کدملی ۳۱۳۱۴۱۳۲۶۳ شرکت سیمان شمال با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای رضا اسماعیلی با کدملی ۰۵۶۹۹۰۲۶۵۷ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای محمود موذن چی با کدملی ۰۰۴۴۲۸۷۹۷۶ ب اوراق و اسناد بهادار و قراردادها، چک‌ها و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق و اسناد سایر مکاتبات و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ج هیئت مدیره شرح وظایف مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد پاداش ترفیع تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها به استثنای مدیران و معاونین بلافصل مدیرعامل و ماموران مشاوران و جذب نیروی جدید تحت هر عنوان (تمام وقت، پاره وقت، مشاور و...) به پیشنهاد مدیرعامل و تایید رئیس هیئت مدیره امکان پذیر می‌باشد. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هیئت مدیره تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد افتتاح حساب جاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند با تایید هیئت مدیره تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی با تسلیم بدعوی یا انصراف از ان اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث، اقدام بدعوی متقابل و دفاع آن تامین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آیین نامه‌های مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت بعنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند. ش۹۵۰۷۱۸۵۷۸۹۶۹۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662949
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا مهام افرا در تاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۷۰۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۴۰۳۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ارائه خدمات فنی مهندسی و بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ظفر ـ بزرگراه شهید آیت اله مدرس ـ خیابان بابک شرقی ـ پلاک ۲۶ ـ ساختمان کوی بابک ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱۴ ـ کدپستی ۱۹۱۹۸۱۳۳۴۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۲۴۰ سهم آن با نام ممتاز تعداد ۷۶۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۶۴۴ مورخه ۱۵/۷/۹۶ بانک سپه شعبه میدان جهاد پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای محمد طهماسبی به شماره ملی ۰۰۳۹۱۴۹۹۸۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود موذن چی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۸۷۹۷۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی صفاکیش به شماره ملی ۰۰۸۱۱۳۷۱۱۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مائده طهماسبی به شماره ملی ۲۰۶۲۷۶۵۲۹۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مرتضی طهماسبی به شماره ملی ۲۰۶۲۸۳۳۴۱۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای برهان رزمجوئی به شماره ملی ۲۳۷۰۸۸۱۲۷۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۲۵۶۶۰۹۰۴۴۸۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14411895
آگهی تغییرات شرکت سیمان ابیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسداله عابدی بشماره ملی ۶۵۵۹۷۱۲۲۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس نو دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمود موذن چی بشماره ملی ۰۰۴۴۲۸۷۹۷۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بازوی بیدستانی بشماره ملی ۴۵۹۱۱۰۳۸۳۸ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد ترامشلو بشماره ملی ۰۰۶۹۵۵۶۰۵۹ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر گرشاسبی بشماره ملی ۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا کلیه چکها تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و امضاء یکی از آقایان محمدجعفر باجلان یا احمد مقصودی با عنوان معاونت اقتصادی و معاونت مالی به همراه مهر شرکت معتبر بوده و نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت از سقف تعیین شده (پانصد میلیون ریال) برای معاونین مالی و اقتصادی مستثنی می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه براساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیات مدیره می‌باشد)، عزل و نصب کلیه کارکنان و مأموران شرکت , تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و مأموران از خدمت و مرخصی و بازنشستگی آنان در چهار چوب آئین نامه‌ها و دستور العملهای مصوب هیات مدیره. تبصره: عزل و نصب معاونین با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیات مدیره می‌باشد. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیات مدیره. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی جهت ارائه و اخذ مصوبه هیات مدیره و اجرای آن. تهیه و تنظیم مقررات , آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آئین نامه‌های مزبور. پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. یشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری , سپرده بنام شرکت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی پس از تصویب هیات مدیره و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. نمایندگی شرکت در مراجع قضائی و طرح امواع دعاوی اعم از حقوقی و کیفری علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیات مدیره , با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصا اختیارات مربوط به اعتراض به رأی , تجدید نظر , فرجام خواهی , مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی , ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند , تعیین جاعل , ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور , تعیین مصدق و کارشناس , دعوی خسارت , استرداد دادخواست و دعوی و شکایت , جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث , ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور , دعوی متقابل و دفاع در قبال آن , قبول یا رد سوگند , صدور برگ اجرائی , تعقیب عملیات اجرائی، اعمال مقررات قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی. خرید هر نوع مواد وکالاهای مورد نیاز , قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و دارائیهای غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آئین نامه معاملات شرکت با رعایت مفاد آئین نامه مزبور و سایر آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره. فروش محصولات شرکت بر اساس آئین نامه‌ها و ضوابط مصوب مربوطه. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام , اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضائی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیات مدیره. تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیات مدیره. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. پذیرش درخواست‌های متقاضیان نمایندگی فروش محصولات شرکت و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تأسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و در صورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین بر اساس ضوابط و آئین نامه‌های مربوطه. عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در خصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیرمنقول) و در مورد خرید و فروش اموال غیرمنقول پیشنهاد به هیات مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیات مدیره. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش و پرسنلی با در نظرگرفتن ارقام مقایسه‌ای , ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و دلائل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. تهیه دستور جلسات هیات مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء ارائه آن به رئیس هیات مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره. دعوت جلسات هیات مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره. مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیات مدیره. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد. (استقراض از طریق اوراق قرضه منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود) پ۹۷۱۰۱۵۲۲۳۵۵۰۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک