جهانگیر رضایی

جهانگیر رضایی

کد ملی 0044230621
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

شرکت های جهانگیر رضایی

مدیریت یاران توسعه بهشهر
مدیریت یاران توسعه بهشهر
1
بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
1
مهندسی لیان ویژن البرز
مهندسی لیان ویژن البرز
1
نماد توسعه پایدار
نماد توسعه پایدار
1
حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی
حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی
1
پارس آلتون
پارس آلتون
1
آرمیتیس پرشیا
آرمیتیس پرشیا
1
تولیدی صنعتی نو باوه
تولیدی صنعتی نو باوه
1
گروه انرژی مهستان
گروه انرژی مهستان
1
ساختمانی سارال
ساختمانی سارال
1
مدیریت وتوسعه فناوری اطلاعات آرمان
مدیریت وتوسعه فناوری اطلاعات آرمان
1
پرشیان مرآت
پرشیان مرآت
1
کارگزاری آریا نوین
کارگزاری آریا نوین
1
مدیریت و توسعه پروژه های آرمه نو
مدیریت و توسعه پروژه های آرمه نو
1
تولید وتوزیع لبنیات تهران
تولید وتوزیع لبنیات تهران
1
مدیریت تولید برق منتظر قائم
مدیریت تولید برق منتظر قائم
1
خدماتی نسیم صبح
خدماتی نسیم صبح
1
پیام رسا
پیام رسا
1
سپهر صنعت نگین
سپهر صنعت نگین
1
پایساز
پایساز
1
ساختمانی هریسون
ساختمانی هریسون
1
گروه انرژی پترو نفیس آرمان
گروه انرژی پترو نفیس آرمان
1
خاک مسلح سازان
خاک مسلح سازان
1
کوثر شمسیا
کوثر شمسیا
1
صنایع کاشی سمند سمنان
صنایع کاشی سمند سمنان
1
خدمات بیمه ای شرف اطمینان
خدمات بیمه ای شرف اطمینان
1
توسعه انرژی و خدمات بیستون
توسعه انرژی و خدمات بیستون
1
بین المللی توسعه تجارت آرمه تک
بین المللی توسعه تجارت آرمه تک
1
کامپیوتر وارتباطات پیشرفته بسامد
کامپیوتر وارتباطات پیشرفته بسامد
1
1
1
1
خدمات بازرگانی آموزش ایران
خدمات بازرگانی آموزش ایران
1
طراحی مهندسی مثلث شرق البرز
طراحی مهندسی مثلث شرق البرز
1
سرمایه گذاری مسکن فرهنگیان اتحاد
سرمایه گذاری مسکن فرهنگیان اتحاد
1
خدمات بیمه ای همراه توسعه صادرات
خدمات بیمه ای همراه توسعه صادرات
1
تولیدی و صنعتی ریونیز پالایش آرتان
تولیدی و صنعتی ریونیز پالایش آرتان
1
سرمایه گذاری بین الملل سخا
سرمایه گذاری بین الملل سخا
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 580418
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت یاران توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید. موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به کدملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۱۱۶۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604228
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مهرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۸۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ واصل گردید. موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به کدملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۰ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۳۱۹۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669911
آگهی تغییرات شرکت مهندسی لیان ویژن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۱۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۴۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر رضائی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۱۶۰۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715530
آگهی تغییرات شرکت نماد توسعه پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۹۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۳۹۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر رضائی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۱۸۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742220
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی سمند سمنانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۳۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۲۶ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به کدملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۶۶۳۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041698
آگهی تصمیمات شرکت پارس آلتون سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۶۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر رضائی به ک م ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۸۸۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127363
آگهی تغییرات شرکت آرمیتیس پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۲۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضائی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۰۲۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182200
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی نو باوه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۰۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ و جهانگیر رضائی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۰۷۷۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204572
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۹۷۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236314
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سارال سهامی خاص به شماره ثبت۷۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضائی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۳۷۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280087
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و توسعه فناوری اطلاعات آرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه شاخص اندیشان به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضایی کدملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۵۳۴۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385311
آگهی تغییرات شرکت پرشیان مرآت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۱۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضائی بشماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقایان ناصر اسدی بشماره ملی ۰۰۷۶۲۷۷۵۹۳ و وحید امانی بشماره ملی ۴۸۶۰۰۳۶۶۹۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۷۹۶۵۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394195
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری آریا نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضائی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه اقتصادی مهرگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ و شرکت آرمان نصر فرآیند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹ و شرکت توسعه مدیریت مهرآفرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۷۸ پ۱۷۹۸۳۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448527
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و توسعه پروژه‌های آرمه نو سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۹۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضائی به کد ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید ابریشمی به کد ملی ۰۳۸۴۰۸۶۶۳۲ شهاب عاصمی به کد ملی ۲۲۹۰۹۵۸۰۰۱ شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳ به نمایندگی محمود تدین به کد ملی ۰۰۴۵۰۶۷۰۸۲ شرکت آرمه نو شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۵۲۳ به نمایندگی توفیق ترابی به کد ملی ۱۶۳۹۰۸۰۵۸۹ شرکت گسترش تجارت برنا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۵۰۵ به نمایندگی سیاوش آقاجانی به کد ملی ۲۱۶۱۶۴۲۸۱۲ پ۱۸۲۲۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600380
آگهی تغییرات شرکت تولید و توزیع لبنیات تهران سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۰۳۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضائی بشماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۶۳۶۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622625
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تولیدی برق منتظر قائم سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۹۶۸۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۲ (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای جهانگیر رضایی با کد ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳ شرکت پایاپای ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۸۷ و شرکت کارت ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۷۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۱۸۶۸۰۱۵ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627248
آگهی تغییرات موسسه خدماتی نسیم صبح غیرتجاری به شماره ثبت ۹۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۵۱۳۹/ الف / ت مورخ ۱۸/ ۶/ ۹۳ سازمان حج و زیارت استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر ناصرالملکی ش م ۰۴۵۲۰۰۴۵۹۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از کانون اتومبیلرانی و جهانگردی جمهوری اسلامی ایران ش م ۱۰۰۰۰۰۱۰۶۴ جایگزین آقای نادر زینالی گردید. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های موسسه انتخاب شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضائی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۳۱۳۷۹۲۶۶۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392955
آگهی تغییرات شرکت پیام رسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۱۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳و آقای جهانگیر رضایی با ک. م ۴۴۲۳۰۶۲۱ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۲۸۵۵۷۵۱۹۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409767
آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت حساب سود و ریان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ و آقای جهانگیر رضائی بشماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای محسن فلاحیان بشماره ملی۰۰۷۴۷۴۸۶۳۷ و آقای مجید فلاحیان بشماره ملی۰۳۸۴۱۸۳۷۰۰ و آقای امیرحسین فلاحیان بشماره ملی ۰۴۴۰۳۰۷۰۶۶بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۱۰۶۸۷۷۴۷۶۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548560
آگهی تصمیمات شرکت پایساز سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۸۵۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیز رضایی به کد ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9619820
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی هریسون سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۰۷۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به کدملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد خوانسار به کدملی ۰۵۳۱۹۳۸۶۳۸ جمشید شادمان به کدملی ۰۹۳۷۴۴۴۶۸۵ سید حسین علوی به کدملی ۰۵۳۱۹۷۶۹۸۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ جواد خوانساری به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جمشید شادمان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به تنهایی یا دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9631534
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری و توسعه صادرات پیام سفیران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۱۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۹۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر رضائی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۷/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۲۳۹۹ و شرکت فن آور اطلاعات ژرف اندیشان امید سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری توسعه صادرات سفیران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۰۰۷۰ تا تاریخ۲۹/۷/۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9749692
آگهی تصمیمات شرکت خاک مسلح سازان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۶۸۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۵۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به کد ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9772344
آگهی تصمیمات شرکت کوثر شمسیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۳۶۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۸۳۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۲۳ بنمایندگی جهانگیر رضایی به کد ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بسمت بازرس اصلی و محمدصادق کنه حقیقت به کد ملی ۰۰۴۲۱۰۹۸۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر معمارزاده فرشچی به کد ملی ۰۰۷۶۰۸۴۲۲۱ محمد معمارزاده فرشچی به کد ملی ۰۰۴۴۸۹۲۷۱۳ مجتبی معمارزاده فرشچی به کد ملی ۰۰۶۷۰۳۴۶۱۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ علی اصغر معمارزاده فرشچی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد معمارزاده فرشچی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی معمارزاده فرشچی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10094918
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی سمند سمنان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۰۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۲۶ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به کد ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10130583
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بیمه‌ای شرف اطمینان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به کدملی۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10401542
آگهی تغییرات شرکت راهبران سرمایه نوآوران بصیر سهامی خاص بشماره ثبت۳۳۵۶۴۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۵۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت حسابرسی شاخص اندیشان سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر رضائی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسا بهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید در تاریخ ۲۲/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10459728
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه تجارت آرمه تک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر رضائی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۷/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالحسین وهاجی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۲۳۶۷۲ و آقای منوچهر افشار به شماره ملی ۱۹۵۰۳۷۸۱۳۶ و آقای مجید ابریشمی به شماره ملی ۱۴۶۵۵۸۶۵۱۴ و آقای جمشید محمدی سالک به شماره ملی ۰۰۴۵۲۵۳۴۷۱ و شرکت آرمه نو سهامی خاص با نمایندگی آقای محبوب تربیت تا تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالحسین وهاجی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۲۳۶۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منوچهر افشار به شماره ملی ۱۹۵۰۳۷۸۱۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید ابریشمی به شماره ملی ۱۴۶۵۵۸۶۵۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشید محمدی سالک به شماره ملی ۰۰۴۵۲۵۳۴۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آرمه نو سهامی خاص با نمایندگی آقای محبوب تربیت به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشید محمدی سالک به شماره ملی ۰۰۴۵۲۵۳۴۷۱ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10719754
آگهی تصمیمات شرکت کامپیوتر و ارتباطات پیشرفته بسامد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۴۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۰۵۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به کدملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10774716
آگهی تغییرات شرکت نورد فولاد وارنا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای جهانگیر رضائی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'کار و کارگر' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۹/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید منصور محقق پور به شماره ملی ۰۰۳۷۳۲۴۴۶۲ و آقای نادر سلیمانی بزچلوئی به شماره ملی ۵۷۱۸۸۵۳۵۶۸ و آقای سید محمدجعفر محقق پور به شماره ملی ۱۲۸۰۲۸۵۲۶۵ تا تاریخ ۱/۹/۱۳۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10932358
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی آموزش ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۹۹۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۹۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به ش ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646022
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی مثلث شرق البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۶۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضایی به شماره ملی: ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال شرکت انتخاب شدند پ۹۴۱۱۱۸۴۴۱۱۷۳۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946762
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن فرهنگیان اتحاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۰۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا نظام آبادی کدم ۰۰۳۵۱۷۸۵۹۰ و اسکندر محمدی کدم ۳۳۴۱۷۴۲۱۲۳ و حسن بشیری تبار کدم ۳۹۳۳۶۵۰۷۲۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای برومند چهارده چریکی قلی زاده کدم ۱۹۱۱۴۷۵۲۷۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند آقای جهانگیر رضایی کدم ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید جمال علوی کدم ۰۰۴۲۹۳۱۰۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی تعیین شدند. تعیین گردید. روزنامه کثیر الانتشار وطن امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۵۱۳۱۸۰۶۳۸۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13060980
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای همراه توسعه صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۹۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۴۹۳۹۲۰/۹۵ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۵ بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی کدملی۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۷۱۷۳۱۲۳۸۶۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097439
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ریونیز پالایش آرتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۱۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای جهانگیر رضائی به کدملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای بهنام پاک زبان به کدملی۰۰۴۱۱۴۳۹۹۱سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار کارگر را برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. خانم صدیقه سعیدی شندی به کدملی ۰۰۴۲۶۹۵۵۵۴ و خانم هانیه حسین زاده به کدملی ۰۰۷۶۵۵۶۸۸۳ و شرکت گروه آکام جی آریا (سهای خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۸۴۷۰ با نمایندگی حمیدرضا پارسا بشماره ملی۰۰۵۴۱۸۴۷۶۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۰۸۹۰۲۸۱۲۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660550
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری بین الملل سخا در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۹۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۵۶۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها و انواع صکوک متعلق به شرکتها؛ نهادها و موسسات و یا صندوق های سرمایه گذاری و سپرده های بانکی در داخل و خارج از کشور ـ بررسی؛مطالعه؛ایجاد؛ توسعه؛تاسیس؛ تشکیل و راه اندازی انواع شرکتها ـ خرید سهام شرکتها و فروش آنها ـ استفاده از حق تقدم ـ سرمایه گذاری در شرکتها ـ بازسازی ـ نوسازی ـ اصلاح ـ توقف ـ ادغام ـ واگذاری و انحلال انواع شرکتها و موسسات داخل وخارج ایران ـ بررسی ـ مطالعه ـ تهیه ـ تدوین و اجرای انواع طرح های زیر ساختی و ایجاد سامانه های مرتبط در حوزه های حمل و نقل و راه اندازی و اقدام به انجام انواع طرحهای تولیدی ـ خدماتی ـ بازرگانی ـ عمرانی ـ ساختمانی و صادرات و واردات بصورت مستقیم و غیرمستقیم و هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های یاد شده ارایه ـ انواع خدمات مشاوره و مدیریتی ـ بازار یابی غیرهرمی و غیرشبکه ای و طراحی سیستم های مدیریتی ومشاوره در تامین منابع مالی اعتباری و همچنین اخذ وام و تسهیلات بانکی ـ آماده کردن شرکتها جهت ورود به بازارهای بورس و خارج از بورس وسرمایه گذاری در سایر موارد از جمله انواع دارائی ها خرید وفروش و اقدام به اجاره و استجاره ـ ترخیص کالا و انجام کلیه امور مربوط به هر یک از عناوین فوق و انجام هر گونه فعالیت مجاز اقتصادی و بازرگانی و (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ فرشته ـ خیابان دشتیار ـ خیابان صحرا ـ پلاک ۱۱ ـ طبقه همکف ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۹۶۴۸۱۶۶۴۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۴۹۹/۹۶/۱۶ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ نزد بانک کار آفرین شعبه ظفر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای پرویز خاک پور به شماره ملی ۰۰۴۴۷۲۹۱۱۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شهرام رضا پور به شماره ملی ۰۰۴۹۴۸۶۳۵۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد صراف زاده به شماره ملی ۱۲۸۰۲۵۶۶۸۰ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا دو نفر ار سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی مختار و همکاران به نمایندگی آقای حسین حسنی به شماره ملی ۰۴۵۳۲۳۴۶۵۸به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی به نمایندگی آقای جهانگیر رضائی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۳۰۶۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۶۰۷۲۴۶۷۷۵۷۶۷۷۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک