سیدعلی اکبر میرزاده

آقای سیدعلی اکبر میرزاده

کد ملی 4420252618
39
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

شرکت های سیدعلی اکبر میرزاده

ناظر کاران یزد
ناظر کاران یزد
1
دامپروری پدر سالار ایساتیس یزد
دامپروری پدر سالار ایساتیس یزد
1
ارمغان سلامت دیار آفتاب
ارمغان سلامت دیار آفتاب
1
کیمیا گاز نور یزد
کیمیا گاز نور یزد
1
سالار سازه غزال یزد
سالار سازه غزال یزد
1
نوین کاشی یزد
نوین کاشی یزد
1
توسعه کسب و کار هوشمند میر آکام پارس
توسعه کسب و کار هوشمند میر آکام پارس
1
نگین آریا زرین سهپر
نگین آریا زرین سهپر
1
خدمات مسافرت و بار هوایی شهاب سیر نوین یزد
خدمات مسافرت و بار هوایی شهاب سیر نوین یزد
1
طراحی و تولید فرش دستبافت آرمان نقش کویر
طراحی و تولید فرش دستبافت آرمان نقش کویر
1
آبان زرین یزد
آبان زرین یزد
1
پخش مواد غذایی حامد ایساتیس
پخش مواد غذایی حامد ایساتیس
1
آینه لعاب دشت کویر
آینه لعاب دشت کویر
1
مهندسی پرندشت یزد
مهندسی پرندشت یزد
1
سگال صنعت فولاد کویر
سگال صنعت فولاد کویر
1
پاک سرشت یزد
پاک سرشت یزد
1
صنایع نانو سیلیس ایساتیس
صنایع نانو سیلیس ایساتیس
1
حکیمان آینده ساز پارس
حکیمان آینده ساز پارس
1
پیشداد آریانا پیمان یزد
پیشداد آریانا پیمان یزد
1
تولیدی بازرگانی آریا افرند کویر
تولیدی بازرگانی آریا افرند کویر
1
سودا ایمن پارس
سودا ایمن پارس
1
عمرانی احسان سازه کاشانه کویر
عمرانی احسان سازه کاشانه کویر
1
سیم و کابل پیشرو رفسنجان
سیم و کابل پیشرو رفسنجان
1
فنی مهندسی ماهان صنعت کاوش پارس
فنی مهندسی ماهان صنعت کاوش پارس
1
تجاری تولیدی نصیر گستر برج آفتاب
تجاری تولیدی نصیر گستر برج آفتاب
1
بارمان تجارت طلایی کویر یزد
بارمان تجارت طلایی کویر یزد
1
تجاری عمرانی هفت اقلیم سما پارسیان
تجاری عمرانی هفت اقلیم سما پارسیان
1
خدمات ارتباطی پویا گستر متین پارس
خدمات ارتباطی پویا گستر متین پارس
1
معماری چهارسوی نقش هنر یزد
معماری چهارسوی نقش هنر یزد
1
فنی مهندسی آرمان سازه مبین پارس
فنی مهندسی آرمان سازه مبین پارس
1
ریحان کنسرو یزد
ریحان کنسرو یزد
1
بازمان انرژی سپهر یزد
بازمان انرژی سپهر یزد
1
آرامش عمارت نگین کویر
آرامش عمارت نگین کویر
1
آریانا کویر پارسیان
آریانا کویر پارسیان
1
آبزیان پردیس صید طلایی
آبزیان پردیس صید طلایی
1
در سازه فرداد ایساتیس
در سازه فرداد ایساتیس
1
صنایع آسمان تجارت نوید ایساتیس
صنایع آسمان تجارت نوید ایساتیس
1
درخت پسته مطهر یزد
درخت پسته مطهر یزد
1
لطیفان حوله ایساتیس یزد
لطیفان حوله ایساتیس یزد
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1104628
آگهی تاسیس شرکت ناظرکاران یزد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ شماره ثبت ۱۴۱۶۰ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۷۲۲۵ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: نصب و بهره برداری از جایگاه سوخت رسانی و گاز و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه می باشد و کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ ب خامنه ای پشت بازارچه سماک یاسین ۳ـ کدپستی ۸۹۱۶۹۹۶۸۴۹ ـ همراه مدیرعامل ۰۹۳۵۳۳۹۰۸۶۲ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۶ـ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۲ نزد بانک ملت شعبه بازار پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای علیرضا رفیعی پور به کد ملی ۴۴۳۳۲۵۰۹۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای مسلم زارع زاده مهریزی به کد ملی ۴۴۳۳۵۶۸۱۰۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای محسن جعفری ندوشن به کد ملی ۴۴۲۰۱۶۸۶۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای محسن جعفری ندوشن به کد ملی ۴۴۲۰۱۶۸۶۵۱ بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و سایر نامه ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمدعلی نور آبادی به کد ملی ۴۴۶۹۹۶۹۷۱۰ بعنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای سید علی اکبر میرزاده گاوافشادی به کد ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ بعنوان بازرس علی البدل ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۴۴۲۸۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369545
آگهی تغییرات شرکت دامپروری پدر سالار ایساتیس یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۹۲۹ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۴۷۹۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. ۲ آقای سید علی اکبر میرزاده گاوافشادی به کد ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ بعنوان بازرس علی البدل، خانم وجیهه نصیری به کد ملی ۴۴۲۰۳۵۳۴۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود دائی تفتی و خانم طاهره سرمه چشم تفتی و آقای مجتبی دائی تفتی تا تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود دائی تفتی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره سرمه چشم تفتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی دائی تفتی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی دائی تفتی به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ۷ تراز مالی سال ۹۱ بتصویب رسید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۶۵۰۷۵۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457255
آگهی تغییرات شرکت ارمغان سلامت دیار آفتاب شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۰۳ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۵۱۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: . اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: ۱ خانم مریم السادات سلامی به کد ملی ۴۴۳۲۶۷۹۱۱۵ ۲ حسین نوق به کد ملی ۳۱۴۰۹۲۰۶۶۰۱ ۳ محمد وحید جرئت به کد ملی ۲۲۹۱۰۱۰۹۰۵ ۴ مصطفی بهجتی اردکانی به کد ملی ۴۴۴۹۵۵۵۲۷۹ ۵ حمیدرضا وارسته روان به کد ملی ۴۴۵۹۶۸۰۳۷۸ و آقای محمد حسین عارف بشماره ملی ۳۱۴۹۲۰۷۱۳۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید علی اکبر میرزاده بشماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۷۳۲۳۹۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572405
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا گاز نور یزد در تاریخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۴۹۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۳۲۸۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: ایجاد و راه اندازی و بهره برداری از جایگاه های گاز رسانی و سوخت و ارایه خدمات راجع به گاز و گاز رسانی و خدمات فنی و مهندسی مربوط به امور شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی و اخذ و اعطای نمایندگی و اخذ وام وتسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد بلوار شهید دشتی خ صنعت صنعت ۱۰ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۰مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳نزد بانک ملت شعبه بازارپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. سمیه نورآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲. محمد علی نور آباد ی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به کد به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا نور آبادی به شماره ملی ۴۴۶۰۰۵۳۴۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۳۰۵۲۳۷۷۷۵۸۸۵۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572545
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سالار سازه غزال یزد در تاریخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۴۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۳۷۵۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و فنی و سد سازی و انبوه سازی و پل سازی و راه سازی و نقشه کشی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی و شرکت در مناقصات و مزایدات شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وکلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد خیابان انقلاب کوچه کاج پ۳۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۲۵ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۳نزد بانک ملی شعبه یزد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. خلیل سالاری به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی ۴۴۳۲۳۸۷۲۸۹ ـ ۲. حمید سالاری به سمت مدیرعامل و نایب رئیس به کدملی ۴۴۳۳۴۱۴۱۳۱ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای وحید سالاری به شماره ملی ۴۴۲۰۳۳۹۵۰۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده گاوافشادی به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۳۰۵۲۳۹۵۱۴۶۹۳۱۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687805
آگهی تغییرات شرکت نوین کاشی یزد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۲۰۵۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای احمد عطارها با کدملی ۴۴۳۳۰۵۴۵۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی اکبر میرزاده با کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ آقای ابوالقاسم خواجه منصوری به نمایندگی از شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی با کدملی ۴۴۳۲۰۹۱۵۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر رجبی با کدملی ۴۴۳۱۴۵۷۲۸۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین شهسواری با کدملی ۴۴۳۳۵۸۲۴۳۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و آقای سیدحسن خبیری با کدملی ۴۴۳۲۴۰۳۹۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۹۱۴۴۱۶۹ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696487
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کسب و کار هوشمند میر آکام پارس درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۵۰۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۶۱۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به کامپیوتر و اعم از نرم افزار و سخت افزار و پشتیبانی فنی و سیستم و طراحی و مشاوره نرم افزار و وب سایت و برنامه نویسی و خدمات آی تی و تولید سخت افزار و نرم افزار و مشاوره مدیریت و مشاوره فروش و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی و خدمات فروش و پس از فروش و امور بازرگانی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد و کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد بلوار جمهوری روبروی ساختمان بانک ملت مجتمع سالار واحد ۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۲۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۲۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۵۸/۵۰۱۰۲مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۳ نزد بانک رسالت شعبه معلم پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱.محمد کاظم میرحسینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی۴۴۳۳۰۲۱۳۱۸ ـ ۲. مجید میرحسینی به سمت مدیرعامل به کدملی۴۴۳۲۷۵۹۱۲۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای مصطفی میرحسینی به شماره ملی ۴۴۲۰۰۱۸۸۶۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده گاوافشادی به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۲۴۸۷۸۶۱۱۳۹۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703712
آگهی تغییرات شرکت نیکخواه بازرگان کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۹۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرزاد نیکخواه به شماره ملی ۵۰۳۹۹۵۷۳۰۰ و خانم طاهره مصطفوی اردچی به شماره ملی ۲۲۹۶۰۷۹۸۹۱ و آقای مجید نیکخواه به شماره ملی ۵۰۳۰۰۰۲۶۹۳ ۲) آقای احمدرضا دهقان نجم آبادی به شماره ملی ۵۵۲۹۷۰۹۵۹۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدعلی اکبر میرزاده گاو افشادی به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۲۸۷۶۸۲۷۵۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713677
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی شهاب سیر نوین یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۰۱۰۲
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی شهاب سیر نوین یزدسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۰۱۰۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: خانم فخرالسادات جمال الدینی به کد ملی ۵۵۱۹۵۱۳۱۸۱ و آقای یوسف مظاهری نائینی به کد ملی ۴۴۳۲۵۴۶۳۹۵ و خانم مهتا مظاهری نائینی به کد ملی ۴۴۳۱۶۳۱۷۶۳ و آقای سید علی اکبر میرزاده گاوافشادی به کد ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس اصلی وخانم وجیهه نصیری به کد ملی ۴۴۲۰۳۵۳۴۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۲بتصویب رسید. ش۹۳۰۹۰۸۶۴۵۱۸۷۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721167
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراحی و تولید فرش دستبافت آرمان نقش کویر درتاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۵۱۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۹۵۰۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و تولید انواع فرش اعم از دستبافت و غیره ـ ایجاد کارگاه تولید فرش ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی وفرش دستبافت و کالاهای مربوط به آن ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل یا خارج کشور ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی ـ دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد و کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد صفائیه انتهای بلوار شهید قندی مجتمع مهتاب پزشکان یک پلاک ۳۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۲۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۶/۰۰۸۹مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۳نزد بانک کارآفرین شعبه صفائیه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱.مریم حافظی به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به کدملی۴۴۳۱۶۲۸۸۲۷ـ ۲. آرمان نوق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی۴۴۲۰۶۳۶۸۸۲به مدت دوسال انتخاب گردیدندودارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای مسعود دشتی به شماره ملی ۴۴۲۰۳۷۵۸۲۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده گاوافشادی به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۰۹۱۳۳۱۸۳۶۹۱۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764080
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آبان زرین یزد درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۵۱۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۵۲۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و پخش انواع مواد غذایی و کنسروجات و شوریجات و ترشیجات و مواد لبنی و فراورده های شیر ـ تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اجازه کلیه فعالیت های بازاریابی در داخل و خارج کشور به طور مجاز و شرکت در کلیه قراردادهای تجاری ـ اخذ و اعطای کلیه نمایندگی های مجاز در داخل و خارج کشور ـ تولید و توزیع و پخش انواع مصالح ساختمانی و سنگ ـ برش و تولید و فراوری انواع سنگ ـ طراحی و نظارت و اجرا و مشاوره کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی و تاسیساتی و سد سازی و راه سازی ـ پیمانکاری عمرانی و ساختمانی ـ انبوه سازی ـ خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی وکلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد بلوار جهاد ساختمان سپهر واحد ۴۱۰ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۲۰۰۰سهم ۲۰۰۰ ریالی که تعداد ۲۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۵۰۱۴۷مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۳نزد بانک صادرات شعبه جهادپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱.محمد مهدی صالحی راد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی۴۴۸۹۲۵۷۲۴۴ ـ ۲. محمد رضا شکرافشان به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی۳۰۵۱۱۱۵۳۹۸ ـ ۳. محمد شکرافشان به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملی۴۴۲۰۴۵۴۳۵۰به مدت دوسال انتخاب گردیدند.دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای صمد زارع به شماره ملی ۵۵۲۹۹۳۵۶۶۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علی اکبر میرزاده گاوافشادی به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۱۰۱۴۵۷۲۱۳۸۵۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653497
آگهی تغییرات شرکت پخش مواد غذایی حامد ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۴۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای حسن صادقی سرچشمه به شماره ملی۵۵۱۹۸۰۹۶۹ وآقای محمد صادقی سرچشمه به شماره ملی۴۴۲۰۰۶۱۵۵۳ وخانم سپیده صادقی سرچشمه به شماره ملی ۴۴۲۰۲۳۵۴۳۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲ اقای ستار دهقان به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی اکبر میرزاده به شماره ملی۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه مالی شرکت منتهی به سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۴۱۱۲۱۵۵۳۴۲۹۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714481
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آینه لعاب دشت کویر درتاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۶۰۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۸۰۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:تولید کاشی و سرامیک و مواد سرامیکی وتولید انواع لعاب و مواد اولیه کاشی و سرامیک و تولید و مونتاژ انواع ماشین آلات و قطعات صنعتی در زمینه کاشی و سرامیکی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی و اخذ وام وتسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشدضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد بلوار نواب صفوی روبه روی کوچه دراز شیخداد کوچه فرهاد ۲۷ سرمایه شرکت:مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰سهم۱۰۰۰ریالی که تعداد۱۰۰۰سهم با نام میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۸۰/۲۷۱۶مورخ۲۰/۱۲/۱۳۹۴نزد بانک صادرات شعبه صنعتی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:مریم وطن آرا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی۰۰۸۳۷۹۰۵۰۰- ۲. امیر وطن آرا به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به کدملی۰۰۷۰۷۸۷۹۲۱به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم ثناء موسی پور بالغ به کدملی۰۰۶۷۳۳۹۶۲۱به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده به کدملی۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۲۵۲۰۱۳۳۴۷۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763413
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پرندشت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۳۸۷۶
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پرندشت یزدسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۷وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۷۳۸۷۶به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۰۱/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضاافشارنیا به کدملی۰۰۵۴۵۸۵۰۷۴وآقای حسین افشارنیابه کدملی۴۴۳۱۹۸۲۰۰۰به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای علی اکبر میرزاده به کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس اصلی وآقای علی نواب پور به کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت نشر اگهی‌های شرکت انخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۰۲۰۵۵۷۲۷۷۴۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856127
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سگال صنعت فولاد کویر درتاریخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۲۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۳۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت:تولیدمواداولیه ومعدنی درزمینه صنعت فولاد، فولادسازی، ذوب آهن وفلزات، ساخت قطعات الکترونیکی وبردهای الکترونیکی، خدمات مشاوره صنعتی وتولید ماشین آلات،خدمات مشاوره صنعتی وطراحی، تولید، ساخت ومونتاژ کلیه ماشین آلات صنعتی وقطعات صنعتی طراحی، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید قطعات وماشین آلات صنعتی وعمرانی واتوماسیون، ساختمان ومبلمان شهری، دکوراسیون و بسته بندی، تامین وواردات قطعات، تجهیزات، مواد اولیه ماشین آلات وصنایع تبدیلی وتکنولوژی مادر تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت، اخذواعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی وخارجی برپایی غرفه و شرکت درکلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات اسنادی وLC برای شرکت نزد بانک ها، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، خرید و فروش و واردات وصادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد بلوار شهید عابدی کوی صاحب الزمان بن بست شقایق به کدپستی ۸۹۱۶۹۴۸۷۳۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵نزد بانک ملی شعبه بلوار۱۷ شهریور پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:ساجده السادات حسینی کهدوئی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی۴۴۲۰۰۰۹۳۷۳ومهدی کاظمی به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به کدملی۲۴۳۱۹۵۷۳۳۰به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است وخانم عزت شعبان زاده یزدی به کدملی ۴۴۳۲۶۸۶۰۶۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده به کدملی۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۰۳۲۶۵۲۲۱۱۱۶۵۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865663
آگهی تغییرات شرکت پاک سرشت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۰۶۶۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۳/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتندازخانم مهری السادات میرباقری فیروزابادی به کدملی ۴۹۱۱۳۶۳۳۵۵ وآقای ابوالفضل دهقان فیروزابادی به کدملی ۵۵۱۹۷۶۶۰۴۵ وخانم منصوره دهقان فیروزابادی به کدملی ۴۴۳۳۵۲۷۸۹۰ برای مدت دوسال انتخاب گردیدندوخانم زهرا میرزایی به کدملی۳۰۹۱۲۶۵۴۶۳به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده به کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۰۳۳۱۱۶۹۸۵۷۱۸۶ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12903589
آگهی تغییرات شرکت صنایع نانو سیلیس ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۹۴۵۵
آگهی تغییرات شرکت صنایع نانو سیلیس ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۵۳وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۹۴۵۵به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتندازآقای خلیل دهقان به کدملی ۴۴۳۲۳۱۹۸۰۱وآقای مصطفی دشتی به کدملی ۴۴۳۰۸۱۷۷۳۱ و آقای وحید اسلامی نصرت ابادی به ملی ۴۴۲۰۲۲۲۵۰۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدندوآقای علی محمد سلمانزاده یزدی به کدملی ۴۴۳۲۶۰۴۶۹۷به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده به کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۰۴۲۱۸۵۸۶۲۱۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993306
آگهی تغییرات شرکت حکیمان آینده ساز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۹۹۶۷
آگهی تغییرات شرکت حکیمان اینده ساز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۴۳وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۹۹۶۷به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجمیل حسینی به کدملی ۴۴۳۱۷۸۹۱۲۱وآقای مهدی مهدوی به کدملی۰۴۵۲۶۶۰۱۷۳ وآقای سعید مهدوی به کدملی۰۰۷۵۲۳۲۱۸۹به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند وآقای مصطفی دهقانی زاده به کدملی۴۴۲۰۰۶۳۴۱۶ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدوصورتهای مالی منتهی به سال۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۰۶۰۸۶۶۶۴۹۵۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125492
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشداد آریانا پیمان یزد درتاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۵۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۶۷۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه امور خدماتی مربوط به برگزاری جشنها و همایش ها از قبیل آذین بندی طبخ غذا سرویس دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی سفره آرایی تامین ظروف و اقلام و وسایط مورد نیاز تامین اقلام غذایی و دسر و شیرینی جات، همچنین انجام کلیه امور نظافت، شستشو و ضد عفونی کلیه اماکن دولتی و خصوصی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، عقد قرار داد با اشخاص جهت ارائه خدمات فوق خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقلام مورد نیاز ومجاز بازرگانی اخذواعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی از بانکها و ارگانهای دولتی و خصوصی امور مربوط به حمل و نقل و تعمیر و نگهداری آشپزخانه و رستوران خدمات عمومی نگهداری و خدمات فضای سبز امور چاپ و تکثیر و امور تاسیساتی و امور نقلیه وتعمیرونگهداری شامل تعمیرات ونگهداریی تجهیزات وسایل اداری و امورآشپزخانه و رستوران شامل (تنظیمات نگهبانی نامه رسانی امور آبدارخانه خدمات پاسخگویی تلفنی و خدمات عمومی و نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی ونگهداری فضای سبزوموارد مشابه وسایر امور فنی و هنری چاپ و امور تاسیبساتی شامل تعمیرات ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه و طراحی و نگهداری و احداث فضای سبز و محوطه سازی، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید، توزیع پخش و بسته بندی کلیه محصولات و فرآورده های غذایی، انواع پروتئین و ویتامین وکلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد بلوار ۱۷ شهریور ابتدای خیابان شهید محمد باقر صدر پلاک ۵ به کدپستی۸۹۱۷۷۴۷۹۹۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰سهم۱۰۰۰ریالی که تعداد ۱۰۰۰سهم با نام می باشدکه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹/۲۷۱۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۵نزد بانک صادرات شعبه امامشهر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. رضیه سلطانی گردفرامرزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی ۴۴۳۳۱۷۱۸۴۰) ۲. مرتضی آبیار به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملی۴۴۲۰۵۹۶۱۱۲ ـ ۳. مریم آبیار به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به کدملی ۴۴۳۳۳۹۵۶۸۴به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یانایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است وخانم عزت آدابی به کدملی۴۴۳۰۵۲۹۴۰۱به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده به کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۰۸۲۳۶۶۷۴۷۰۶۶۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295697
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی بازرگانی آریا افرند کویر درتاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۷۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۶۲۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه توزیع پخش وبسته بندی کلیه محصولات وکالاهای مجاز بازرگانی وتهیه توزیع پخش وبسته بندی فرآورده های کاشی وسرامیک وصنایع مربوطه ورنگ وجوهرولعاب سرامیکی وغیره، خریدوفروش وصادرات و واردات کلیه محصولات فوق الذکروکلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی غیرهرمی وغیرشبکه ای، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانک هاوترخیص کالا از گمرکات داخلی، مشارکت وسرمایه گذاری درپروژه های عمرانی و انبوه سازی وساختمانی وطرح های اقتصادی واخذواعطا ء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی وداخلی، شرکت در نمایشگاههای داخلی وبین المللی واخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی وریالی از کلیه بانکهای داخلی وخارجی شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی:یزد ـ شهر یزد ـ اکبرآباد ـ بلوار حضرت امام جعفرصادق ـ بلوار شهیدمنتظر قائم ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۸۹۱۶۷۹۵۷۵۹ سرمایه شرکت:مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۱۰۰ سهم۱۰۰۰۰ که تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۸/۲۷۱۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک ایران زمین شعبه طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم نسرین مرادی به کدملی۱۲۷۰۲۲۰۱۰۱به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای علی محمدآیت اللهی به کدملی۴۴۲۰۳۳۰۰۷۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم الهه السادات میراب باشی به کدملی۴۴۵۹۳۴۰۴۱۰به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندو حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفردمدیرعامل یا مشترک رییس هیات مدیره ونایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و آقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس اصلی وخانم عفت زمانی جوزم به کدملی۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۱۱۱۸۲۶۹۲۳۳۹۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413899
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سودا ایمن پارس در تاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۶۸۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۷۲۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه فرآیندواردات وصادرات کلیه محصولات داخلی وخارجی مجاز و بازاریابی داخلی وخارجی کلیه محصولات داخلی وخارجی در کشورهای مختلف جهان تصدی به نمایشگاه های عمومی وانبار های عمومی وعملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص و فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای و دلالی وحق العمل کاری و نمایندگی تجاری و برگزاری نمایشگاه و غیره برگزاری نمایشگاههای تخصصی داخلی و بین المللی، برپائی همایشها، کنفرانسها، سمینارها و کلیه خدمات نمایشگاهی اعم از طراحی، نصب و اجراوساخت انواع دکوراسیون داخلی ونمایشگاهی و غرفه سازی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی وخارجی، ایجاد و برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی و غیره وارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه، تولید، ساخت، مونتاژ، تجهیزوراه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی، صنایع غذایی وصنایع بهداشتی وآرایشی وصنایع تبدیلی، واردات تکنولوژی و صنایع مادروماشین آلات وغیره وتجهیزات تولیدی وصنعتی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید و واردات و صادرات وتهیه و توزیع وپخش و بسته بندی کلیه محصولات دارای مجوز و فعالیتهای خدماتی مرتبط و خریدوفروش وصادرات و واردات کلیه محصولات وکلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی غیرهرمی وغیرشبکه ای، گشایش اعتبارات وL/C برای شرکت نزدبانک هاوترخیص کالا ازگمرکات داخلی، اخذواعطا ءنمایندگی شرکت های معتبرخارجی وداخلی ـ اخذوام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی ازکلیه بانک هاوموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی، شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اعم از داخلی وخارجی وانجام امور فوق حتی به صورت الکترونیکی ویا در فضای مجازی، از قبیل تجارت الکترونیک وغیره درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهر یزد ـ صفائیه ـ کوچه شاکر۲ ـ بلوارجهاد ـ ساختمان تجاری اداری سپهر ـ طبقه منفی ۲ ـ کدپستی ۸۹۱۶۸۷۷۴۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۰۰ سهم۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد۱۰۰سهم آن بانام می باشدکه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۳ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه مطهری پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای مهدی طاهرنژادجوزم به کدملی ۳۱۴۹۵۷۰۴۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعودخوشبین به کدملی۴۴۳۱۶۶۳۷۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی خوشبین به کدملی۴۴۳۲۴۳۲۶۷۵ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و اوراق عادی واداری به امضای مهدی خوشبین همراه بامهرشرکت معتبرمی باشدوآقای محمدبهشتی به کدملی۴۴۳۳۵۹۷۲۰۱به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۶۰۲۱۴۴۰۰۵۵۳۱۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445634
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمرانی احسان سازه کاشانه کویر درتاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۶۹۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۲۱۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ارائه کلیه فعالیت های عمرانی، ساختمانی، پیمانکاری، شامل طراحی، محاسبه، نظارت فنی، و اجرای کلیه پروژه ها شامل مشارکت در ساخت و انبوه سازی ساخت هر نوع ابنیه فلزی و بتنی، سبک و سنگین، مرمت و بازسازی، تامین مصالح و ماشین آلات راه سازی و ساختمانی، پل سازی و سدسازی، اجرای فضای سبزومحوطه سازی، سیویل جدول کشی وزه کشی، آسفالت، خاکبرداری و خاک ریزی، لوله کشی آب و فاضلاب و کلیه تاسیسات ساختمان، همچنین اجرای کلیه پروژه های الکتریکی و نیروگاهی اعم ازتولید و توزیع وانتقال نیرو، تامین تجهیزات وقطعات، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری و نظارت در امر پروژه های تاسیسات برقی ومکانیکی و الکتریکی و اتوماسیون، طراحی و نصب واجرای انواع پست های فشار قوی وفشارضعیف ونیروگاه وخطوط فشار قوی طراحی وساخت تابلوهای برق وفرمان و میکروکنترلر PLC، اجرا روشنایی معابر و خیابان ها، همچنین ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تامین تجهیزات و طراحی و نصب و راه اندازی تاسیسات مخابراتی ودیتا، خریدوفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذواعطای نمایندگی شرکت های داخلی وخارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی وریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:شهر یزد-خرمشاه-کوچه ۱۷[مسجد فاطمیه]-کوچه فاطمیه-طبقه اول-کدپستی ۸۹۱۶۶۱۶۱۸۷ سرمایه شرکت:مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۱۰۰سهم۱۰۰۰۰ریالی که تعداد۱۰۰سهم آن بانام می باشدکه مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۳مورخ۲۷/۰۲/۱۳۹۶نزدبانک ملت شعبه فرخی پرداخت گردیده است. اولین مدیران:آقای داودآقاخانی به کدملی۴۶۲۳۳۰۳۲۶۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان قنبری به کدملی۴۶۲۳۴۲۰۳۷۱به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای سیدمانی حسینی به کدملی۴۶۲۳۴۲۸۵۸۳به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو آقای علی اکبرحیدری سورشجانی به کدملی۴۶۲۲۱۵۸۸۱۷به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی اکبر میرزاده به کدملی۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزدجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه ش۹۶۰۳۰۴۲۸۷۷۵۹۹۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446686
آگهی تغییرات شرکت سیم و کابل پیشرو رفسنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۵۸۸۷
آگهی تغییرات شرکت سیم وکابل پیشرو رفسنجان سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۹۰۲وشناسه ملی۱۰۸۶۱۰۸۵۸۸۷به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۲/۰۲/۱۳۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر یوسفی به کدملی۵۴۲۹۸۸۰۰۶۱وخانم سعیده یوسفی بیاضی به کدملی۴۴۳۳۴۰۲۱۰۹وآقای مهری یوسفی بیاضی به کدملی۴۴۳۰۶۱۵۴۰۳به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای حبیب اله سروبه کدملی۴۴۳۱۳۹۴۷۱۰به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۰۳۰۶۸۰۵۳۲۷۶۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478141
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی مهندسی ماهان صنعت کاوش پارس در تاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۶۹۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۸۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجراء، کلیه پروژه های عمرانی و اعم از فلزی و بتونی راه و باند، سد سازی، کانال و تونل سازی، سیویل، ابنیه سبک و سنگین، انبوه سازی نوسازی وبازسازی و مرمت ابنیه و بافتهای فرسوده، تولید و توزیع وانتقال نیرو ارائه خدمات فنی و پشتیبانی ومشاوره و طراحی ونگهداری و نظارت درامر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی، طراحی نصب و اجراء انواع پست های فشار قوی وفشار ضعیف، طراحی وساخت تابلوهای برق و فرمان ومیکرو کنترلرPLC، اجراء روشنائی معابروخیابانها، طراحی، نصب وراه اندازی کلیه سیستم ها و شبکه های کامپیوتری و اتوماسیون اداری اعم از نرم افزار و سخت افزار همچنین ارائه کلیه فعالیتها در زمینه طراحی نصب و تجهیز و راه اندازی سیستم های مخابراتی و دیتا، ارائه خدمات مهندسی در حوزه ی فن آوری ارتباطات اعم ازنصب وراه اندازی وتعمیرونگهداری خریدوفروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذواعطا ء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی، شرکت درکلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی.طراحی، ساخت، وتولید کلیه قطعات صنعتی، اجرای کلیه عملیات مربوط به نصب، تجهیز و راه اندازی و همچنین نگهداری کلیه تجهیزات تاسیساتی، برقی ومکانیکی کارخانجات صنعتی و صنایع تولیدی، طراحی و اجرا و نظارت فنی پروژه های صنعتی وساختمانی درامور برق، مکانیک و تاسیسات بررسی وکنترل فنی کلیه تجهیزات وماشین آلات صنعتی و طراحی نصب وراه اندازی کلیه سیستم های الکترونیکی اعم از نصب دوربین های مدار بسته و انتقال تصویروسیستم های کنترل کیفیت، نصب و راه اندازی وفروش سیستمهای سانترال نصب و راه اندازی واجرای شبکه های کامپیوتری دزد گیر حرفه ای وطراحی، نصب وتجهیز وراه اندازی کلیه سیستمهای مخابراتی و دیتاوخدمات پس از فروش تامین قطعاتدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهر یزد ـ کوی حجت ـ کوچه جوانان ـ کوچه شهید ولی الله مهدی پور ـ پلاک ۴۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۵۶۷۴۳۶۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۵۰۰سهم۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد۱۵۰۰سهم آن بانام عادی می باشدکه مبلغ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵/۲۰۰۴۰/۶۷ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ نزد بانک تجارت شعبه کاشانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای هادی فتوح اصطهباناتی به کدملی۲۵۲۹۶۷۹۰۰۲به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمود فتوح اصطهباناتی به کدملی ۲۵۲۹۹۱۰۹۷۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای احمدغفاری علی آباد به کدملی۴۴۵۹۹۷۹۹۶۹به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل به به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورشرکت به امضای رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای سمت رئیس هیئت مدیره یامدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبر می باشد و خانم مریم رضائی نسب به کدملی ۲۵۲۹۹۱۶۲۸۴ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده به کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۶۰۳۲۹۵۳۱۵۲۰۵۲۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487452
آگهی تغییرات شرکت تجاری تولیدی نصیر گستر برج آفتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۳۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی دهقانی تفتی به شماره ملی ۴۴۵۹۶۷۸۱۵۲ و آقای علی طهرانی به کدملی ۴۴۳۲۴۶۰۹۵۴ و خانم فاطمه سالکی به کدملی ۴۴۳۱۳۵۰۹۱۸به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندو آقای سیدعلی اکبر میرزاده به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل وخانم سحر نصیری تفت یزد به شماره ملی ۴۴۲۰۹۰۵۶۰۳ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۰۴۹۱۹۸۳۰۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515665
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بارمان تجارت طلایی کویر یزد درتاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۰۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۱۴۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه، تولید، ساخت، مونتاژ، تجهیز وراه اندازی خطوط تولیدکارخانجات صنعتی، صنایع غذایی وصنایع بهداشتی وآرایشی وصنایع تبدیلی، واردات تکنولوژی وصنایع مادروماشین آلات وتجهیزات تولیدی وصنعتی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری وبازرگانی اعم ازتهیه تولیدوواردات وصادرات وتهیه وتوزیع وپخش وبسته بندی کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات وفرآورده های غذایی، انواع پروتئین و ویتامین و نوشیدنی هاوانواع روغن های خوراکی، خریدوفروش وصادرات و واردات کلیه محصولات فوق الذکر و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی غیر هرمی و غیرشبکه ای، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانک ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا ء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی وخارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:شهر یزد ـ ملا فرج الله ـ کوچه ۱۶شهیدفتوحی [ حنا ] ـ کوچه حمزه علی قرایی ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۳۸۸۵۳۹۹ ـ سرمایه شرکت:مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۱۰۰سهم۱۰۰۰۰ریالی می باشد تعداد۱۰۰سهم آن بانام عادی می باشدکه مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۶۴۴۳/۹۶/۶۰ مورخ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ نزدبانک رفاه شعبه صفائیه پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای شهاب الدین شهرستانی به شماره ملی ۴۴۲۰۲۶۷۳۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای امیرفرهاد ترابی میرزائی به شماره ملی۴۴۲۰۲۹۹۹۰۸به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای کمال فرجاد به شماره ملی۴۴۳۱۹۲۳۲۷۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضاکلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشدوخانم مریم زرگر به شماره ملی ۴۴۳۱۸۷۵۴۱۷به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۶۰۴۲۵۵۴۴۳۴۱۶۳۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521862
آگهی تغییرات شرکت تجاری عمرانی هفت اقلیم سما پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۷۸۰۴
آگهی تغییرات شرکت تجاری عمرانی هفت اقلیم سما پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۸۵۵وشناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۷۸۰۴به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۰۳/۱۳۹۶خانم سحر نصیری تفت یزدبه کدملی۴۴۲۰۹۰۵۶۰۳به سمت بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده به کدملی۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۲۸۵۶۳۹۶۲۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646518
آگهی تغییرات شرکت خدمات ارتباطی پویا گستر متین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۸۸۴۹
آگهی تغییرات شرکت خدمات ارتباطی پویا گستر متین پارس سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۳۰۳وشناسه ملی۱۰۸۴۰۴۴۸۸۴۹به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۰۱/۰۷/۱۳۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسلم داودی نژادبه کدملی ۴۴۳۳۵۸۹۶۲۴وخانم فاطمه مقنی پوربه کدملی۴۴۳۳۳۶۵۰۷۶وآقای محمدجواد داودی نژادبه کدملی۴۴۳۰۴۴۹۸۴۸به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای عزت میرجلیلی به کدملی۴۴۳۰۷۶۲۳۴۱به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۰۷۱۶۳۱۳۳۸۸۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13747636
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص معماری چهارسوی نقش هنر یزد در تاریخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۳۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۵۶۴۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و معماری اعم از فلزی و بتونی، طراحی نقشه هاونما و دکوراسیون داخلی و کلیه امور معماری راه و باند، سیویل، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی نوسازی و بازسازی ومرمت ابنیه و بافتهای فرسوده، طراحی و اجرای فضای سبزومحوطه سازی و احداث آبنما، رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر و ساخت و نصب مبلمان شهری، طراحی و تسهیل و ارائه پروژه های ترافیکی از قبیل نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی وراهنمای شهری، تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع، خریدوفروش واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به از صورت ارزی و ریالی کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری داخل وخارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی وکلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوز های لازم می باشدضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکزاصلی: شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ صفائیه ـ کوچه مرجان[یک لادن] ـ کوچه بنفشه[۱۶تیمسارفلاحی] ساختمان مسکونی یاقوت ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۶۸۴۱۹۹۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۰۰۰سهم۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۶۸/۲۰۷۲۰/۶۷ مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۶ نزد بانک تجارت شعبه اطلسی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم الهه غیاث ندوشن به کدملی ۴۴۲۰۲۱۶۹۲۱ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل وآقای محمدرضا دهقان هراتی به کدملی ۵۴۳۹۸۹۴۳۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم بهناز دهقان هراتی به کدملی ۵۴۳۹۹۵۸۶۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآورشرکت به امضای مشترک مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشدوخانم عفت زمانی جوزم به کدملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۶۰۹۱۶۲۱۴۸۳۱۳۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759984
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی مهندسی آرمان سازه مبین پارس در تاریخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۳۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۲۶۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیت های عمرانی، ساختمانی، پیمانکاری، شامل طراحی، محاسبه، نظارت فنی واجرای کلیه پروژه ها شامل مشارکت در ساخت و انبوه سازی ساخت هرنوع ابنیه فلزی و بتنی، سبک وسنگین، مرمت وبازسازی، تامین مصالح وماشین آلات راه سازی وساختمانی، پل سازی وسدسازی، اجرای فضای سبزومحوطه سازی، سیویل جدول کشی وزه کشی، آسفالت، خاکبرداری وخاک ریزی، لوله کشی آب وفاضلاب وگازوکلیه تاسیسات ساختمان وتاسیسات شهری، همچنین اجرای کلیه پروژه های الکتریکی و نیروگاهی اعم از تولید و توزیع و انتقال نیرو، تامین تجهیزات وقطعات، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی ومشاوره و طراحی ونگهداری ونظارت در امر پروژه های تاسیسات برقی ومکانیکی والکتریکی و اتوماسیون، طراحی و نصب و اجرای انواع پست های فشار قوی وفشار ضعیف ونیروگاه وخطوط فشارقوی طراحی وساخت تابلوهای برق وفرمان ومیکروکنترلر PLC، اجرا روشنایی معابروخیابان ها، همچنین ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تامین تجهیزات وطراحی و نصب و راه اندازی تاسیسات مخابراتی ودیتا، خریدوفروش وبازرگانی و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذواعطای نمایندگی شرکت های داخلی وخارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ صفائیه جوادالائمه ـ کوچه شماره ۱۳ خرد ـ کوچه شماره ۱۹خرد ـ پلاک ۱۱۷۶۸. ۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۱۵۸۷۶۸۵۹ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۰۰سهم۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد۱۰۰سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طبق گواهی بانکی شماره۶۹/۹۶۶۳۶ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه اطلسی یزد پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای بهادر داداشی به کدملی ۰۰۶۸۵۸۰۸۲۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وخانم شادان داداشی به کدملی ۴۴۲۰۴۷۱۲۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فروغ السادات مشکاتی به شماره ملی ۴۴۳۳۵۴۱۱۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وخانم عفت زمانی جوزم به کدملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشارپیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۶۰۹۲۳۶۲۶۸۴۴۱۴۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796278
آگهی تغییرات شرکت ریحان کنسرو یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۹۱۴۱
آگهی تغییرات شرکت ریحان کنسرو یزدسهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۶۶وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۹۱۴۱به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضاشکرافشان به کدملی ۳۰۵۱۱۱۵۳۹۸ و آقای علی شکرافشان به کدملی ۴۴۳۳۳۶۸۷۹۲ و آقای محمد شکرافشان به کدملی۴۴۲۰۴۵۴۳۵۰به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای احمدرضا دهقان نجم ابادی به کدملی۵۵۲۹۷۰۹۵۹۱به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده به کدملی۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۱۰۱۲۵۰۱۲۳۲۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842516
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی بازمان انرزی سپهر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۰۵۱۵
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی بازمان انرزی سپهر یزدسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۵۶و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۰۵۱۵به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۱۰/۱۳۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید خبیری به کدملی ۴۴۲۰۲۳۳۸۷۷وآقای علی اکبر خبیری به کدملی ۴۴۳۳۰۴۲۱۴۵وخانم بدریه خبیری به کدملی ۴۴۳۳۴۶۵۲۲۴به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند آقای مصطفی یاور پوربه کدملی ۴۴۲۰۲۲۵۲۲۱به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده به کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۱۱۰۸۴۹۹۱۳۱۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919427
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرامش عمارت نگین کویر درتاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۵۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۸۳۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: آرامش عمارت نگین کویر شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی و اعم از فلزی و بتونی، راه و باند، سیویل، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی نوسازی و بازسازی و مرمت ابنیه و بافتهای فرسوده، و ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری و نظارت در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی و اتوماسیون وطراحی و اجرای فضای سبز و محوطه سازی و احداث آبنما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر و ساخت و نصب مبلمان شهری، طراحی و تسهیل و ارائه پروژه های ترافیکی از قبیل نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و راهنمای شهری،تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به از صورت ارزی و ریالی کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ضمناانجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر حمیدیا ـ رحمت آباد ـ بلوار شهید حاج حسن دشتی ـ کوچه ۹۷ ـ پلاک ۰ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی ۸۹۴۹۱۷۸۶۴۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۱۸۱۰۲ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک ایران زمین شعبه طالقانی با کد ۲۷۱۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای سید هاشم میرزاده جزدانی به شماره ملی ۰۳۲۲۲۳۵۹۳۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا دهقانی سانیج به شماره ملی ۰۴۵۱۱۶۰۱۵۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نجمه السادات دشتی رحمت آبادی به شماره ملی ۴۴۳۳۱۴۶۱۴۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدعلی اکبر میرزاده به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۵۱۳۵۷۲۰۲۱۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051885
آگهی تغییرات شرکت آریانا کویر پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۳۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد محسن امتیازی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۲۴۲۸۷و خانم محبوبه امتیازی به شماره ملی ۴۴۳۱۷۹۷۳۶۱ و آقای مجید امتیازی به شماره ملی ۴۴۳۱۶۷۹۶۸۵ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و آقای عبدالرسول بیگی خبری به کدملی ۳۱۴۹۲۶۰۹۷۳ به سمت بازرس اصلی وسیدعلی اکبر میرزاده به کدملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و صورتهای مالی منتهی به سال۹۶بتصویب رسید. ش۹۷۰۳۰۶۴۶۲۸۳۱۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088303
آگهی تغییرات شرکت آبزیان پردیس صید طلایی خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۹۸۳۸
آگهی تغییرات شرکت آبزیان پردیس صید طلایی خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۱وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۹۸۳۸به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۱/۰۳/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرخسروکلانتری به کدملی۰۴۹۱۲۰۳۳۴۹وخانم مریم السادات هاشمی به کدملی۰۰۷۹۲۱۹۴۴۶وفاطمه السادات انوری۴۴۳۳۵۹۹۷۲۷به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای مهدی جعفری به کدملی۴۴۳۳۲۴۷۷۰۷بسمت بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده به کدملی۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال۹۶بتصویب رسید. ش۹۷۰۴۰۲۴۱۶۸۴۲۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192603
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص در سازه فرداد ایساتیس درتاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۸۵۵ به شناسه ملی۱۴۰۰۷۸۰۹۶۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی ومعماری اعم از فلزی و بتونی، راه و باند، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی نوسازی و بازسازی و مرمت ابنیه و بافتهای فرسوده، طراحی نقشه و نما و دکوراسیون داخلی و خارجی و طراحی و اجرای فضای سبز و محوطه سازی و احداث آبنما، رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر و ساخت و نصب مبلمان شهری، طراحی و تسهیل و ارائه پروژه های ترافیکی از قبیل نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و راهنمای شهری،تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به از صورت ارزی و ریالی کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ محله غدیر ـ کوچه نور ـ بلوار شهید سیدرضا پاکنژاد ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۸۹۱۷۶۱۵۱۸۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۱۸ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک ایران زمین شعبه طالقانی یزد با کد ۲۷۱۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم شیرین کاظمیه نسب پور به شماره ملی ۱۲۹۲۶۷۰۲۳۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ماشااله درپسند به شماره ملی ۴۴۳۲۲۸۳۱۴۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمدرضا درپسند به شماره ملی ۴۴۳۳۲۶۱۵۲۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۰۷۴۰۶۷۱۳۱۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205501
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع آسمان تجارت نوید ایساتیس در تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۷۸۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۴۵۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تهیه، تولید، پخش و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع پوشاک مردانه و زنانه اعم از کت و شلوار، پیراهن، شلوار جین، شلوار کتان، تی شرت و، نصب و تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات تولیدی پوشاک اتوماتیک و صنعتی و آنزیم زنی جین، صادرات و واردات انواع پوشاک و تولیدات شرکت، تولید انواع کفش مردانه و زنانه و بچه گانه و اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی، گشایش اعتبار و L/C، ایجاد و برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ محله صفائیه جوادالائمه ـ بلوار صیاد شیرازی ـ کوچه (مجتمع مسکونی فرهنگیان) ـ پلاک ۰ ـ مجتمع صدف ـ بلوک ۸ ـ طبقه اول ـ واحد ۸۱۲ کدپستی ۸۹۱۵۸۶۸۸۳۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار طالقانی یزد با کد ۳۵۵۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مرجان کیوانلو به شماره ملی ۰۰۱۴۸۱۹۵۹۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ستار دهقان به شماره ملی ۴۴۳۱۶۷۳۰۲۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نرگس همتی به شماره ملی ۴۷۲۱۲۷۲۸۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۶۱۷۲۸۹۷۰۲۳۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252009
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص درخت پسته مطهر یزد درتاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۱۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۱۳۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تجهیز و اداره واحد تولیدی در زمینه بسته بندی، سورتینگ و فرآوری پسته، خرما، آجیل و خشکبار و تهیه تولید، توزیع پخش و بسته بندی کلیه محصولات و فرآورده های غذایی و بهداشتی و داروهای گیاهی و انواع پروتئین ها و ویتامین ها ومواد لبنی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و گشایش اعتبارات و L/C و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا ء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی و به رهن گذاشتن اموال منقول و غیر منقول شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان مهریز ـ بخش مرکزی ـ شهر مهریز ـ محله دو راهی ـ کوچه (پمپ گاز) ـ خیابان یزد کرمان ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۹۸۱۷۹۱۹۷۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۳۷۹۸۸ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک ملی ایران شعبه بغداد آباد مهریز با کد ۳۵۳۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسین دهقان به شماره ملی ۴۴۶۰۰۹۴۳۹۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی دهقان به شماره ملی ۴۴۶۰۱۱۶۸۷۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم طیبه میررکنی بنادکی به شماره ملی ۴۴۶۹۸۷۹۸۴۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدعلی اکبر میرزاده به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۷۱۷۸۲۵۳۱۸۶۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14338983
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص لطیفان حوله ایساتیس یزد درتاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۸۰۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۷۸۷۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید انواع حوله و ملحفه و حوله یکبار مصرف و لوازم یکبار مصرف آرایشی و بهداشتی و صنایع نساجی و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به از صورت ارزی و ریالی کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - شهر یزد-محله مکتب امام-خیابان آیت اله کاشانی-کوچه فاطمیه-پلاک -۱۷-طبقه همکف- کدپستی ۸۹۱۳۷۷۶۷۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۸ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک ملی ایران شعبه طالقانی یزد با کد۳۵۵۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حامد ریسمانیان به شماره ملی ۴۴۲۰۱۲۲۰۹۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای هانی ریسمانیان به شماره ملی ۴۴۲۰۷۹۹۳۹۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فاطمه مخدوم زاده به شماره ملی ۴۴۳۲۲۹۰۷۹۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی ۴۴۲۰۲۵۲۶۱۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی ۵۴۳۹۹۴۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۹۱۱۷۵۳۴۱۷۱۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک